Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 1 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διαχείριση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 1 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διαχείριση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 1 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διαχείριση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013»

2 2 Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Με την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. οικ.202/2008 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών συγκροτήθηκε ενιαίος Διοικητικός Τομέας στο ΥΠΕΣ για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» (ΦΕΚ 155/Β/1.2.2008) και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των δύο (2) Υπηρεσιών. Με την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. οικ.334/2008 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών προσδιορίστηκαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΦΕΚ 525/Β/24.3.2008). Με Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών ορίστηκε ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΦΕΚ62/ΥΟΔΔ/15-02-2008).

3 3 Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 1/2 Η Ε.Υ.Δ. διαρθρώνεται στις ακόλουθες έξι (6) Μονάδες: 1.Μονάδα Α 1: Προγραμματισμού. 2.Μονάδα Α 2: Αξιολόγησης. 3.Μονάδα Β 1: Διαχείριση Πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης» και Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης». 4.Μονάδα Β 2: Διαχείριση Πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» και «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής». 5.Μονάδα Γ΄: Προεγκρίσεων και επιτόπιων Επαληθεύσεων. 6.Μονάδα Δ΄: Οργάνωσης – Υποστήριξης.

4 4 Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2/2 Το προβλεπόμενο προσωπικό της Ε.Υ.Δ. ανέρχεται σε 39 άτομα, εκ των οποίων 23 άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 8 άτομα τεχνολογικής εκπαίδευσης, 6 άτομα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σήμερα υπηρετούν στην Ε.Υ.Δ. 22 άτομα, ενώ η διαδικασία για την συμπλήρωση του προβλεπόμενου προσωπικού συνεχίζεται. Έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για την αποτελεσματική εσωτερική οργάνωση της Ε.Υ.Δ., με την εκπόνηση μελετών για την οργάνωση της ΕΥΔ, την εκπόνηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, τη δημιουργία εσωτερικού ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, την εκπόνηση οδηγού υλοποίησης έργων με ίδια μέσα κ.τ.λ. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων για την υλοποίηση του Ε.Π., έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες βάσεις, επί των οποίων μπορεί να στηριχθεί η διαδικασία περαιτέρω εφαρμογής του Ε.Π.

5 5 Επιβεβαίωση Επάρκειας Δικαιούχων Κατόπιν της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, καθώς και της διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων, έχει ήδη εκδοθεί η βεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγορίας Β (επιβεβαίωση τύπου Β) ή/ και κατηγορίας Γ (επιβεβαίωση τύπου Γ) των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος (Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών – Κεντρική Υπηρεσία, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε.).

6 6 Εκχωρήσεις Αρμοδιότητας Άσκησης Καθηκόντων Ε.Φ.Δ Μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας εξειδίκευσης και κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και την Ε.Δ.Ε.Λ. η οποία πιστοποίησε τους τρεις (3) Ε.Φ.Δ. του Ε.Π., υπεγράφησαν τρεις (3) υπουργικές αποφάσεις για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων άσκησης καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.): α) στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Συντονισμού, Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ.–Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.)., β) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006, του Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και γ) στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

7 7 Πορεία της Διαδικασίας Εξειδίκευσης του Προγράμματος 1/2 Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2008, η Ε.Υ.Δ. συνεργαζόμενη με τους «βασικούς δικαιούχους» του Προγράμματος, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της διαδικασίας εξειδίκευσης του Ε.Π., τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται στο Έγγραφο Εξειδίκευσης, που εκπονήθηκε και εστάλη στο Υπουργείο Οικονομίας (21-07-08) και Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙ.Ο.). Σύμφωνα με το Έγγραφο αυτό, το συνολικό ποσό της εξειδίκευσης ανήλθε στα 245.051.955 ευρώ (σε σύνολο δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. 631.000.000 ευρώ) δηλαδή ποσοστό 38,84%.

8 8 Πορεία της Διαδικασίας Εξειδίκευσης του Προγράμματος 2/2 Η μέχρι τώρα πορεία της διαδικασίας εξειδίκευσης, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΠΟΣOΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3):ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 109.274.953,0033,31% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 94.107.000,0044,13% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9): ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 26.930.000,0041,43% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12): ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 14.740.000,0058,40% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ245.051.955,0038,84%

9 9 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 1/2 Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» της 3ης Απριλίου 2008 έχει εγκρίνει την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής πράξεων του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013". Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης, εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν μετά από διαβούλευση (ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης η 21.8.2008) οι δέκα (10) πρώτες προσκλήσεις του ΕΠ ΔΜ (η 1η εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 9.9.2008, η 2η και η 3η στις 17.10.2008, η 4η στις 11.11.2008, η 5η στις 12.11.2008, η 6η, η 7η, η 8η στις 6.2.2009, η 9η στις 25.2.2009 και η 10η στις 6.3.2009). Η ΕΥΔ στο πλαίσιο των ήδη εγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης της 3ης Απριλίου 2008, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, προχώρησε σε αποτύπωση των προτεραιοτήτων του Ε.Π. ανά Ειδικό Στόχο, στο πλαίσιο του κριτηρίου Α1 καθώς και στην προσθήκη συνιστωσών ποιοτικής αξιολόγησης στο κριτήριο Β1, ώστε να χρησιμοποιηθούν στις νέες Προσκλήσεις που θα εκδοθούν μετά τη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. την 20η.3.2009.

10 10 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 2/2 Σε αυτό το πλαίσιο, επιμέρισε το κριτήριο Β1 σε Β1α, στο οποίο αξιολογείται η συνεισφορά της πράξης στους στόχους της θεματικής προτεραιότητας/ κατηγορίας πράξης, και σε Β1β, στο οποίο αξιολογείται η συνεισφορά της πράξης στους δείκτες της θεματικής προτεραιότητας/ κατηγορίας πράξης. Τέλος, αναδιατύπωσε τον τίτλο του κριτηρίου Β3 προκειμένου να ανταποκρίνεται πιο πιστά στο περιεχόμενο της ήδη εγκεκριμένης από την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης εξειδίκευσης του κριτηρίου Β3. Έως τότε (και για τις προσκλήσεις που είναι σε διαβούλευση) ισχύουν τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής πράξεων του Ε.Π.

11 11 Δημοσίευση Προσκλήσεων για Υποβολή Προτάσεων Δέκα (10) προσκλήσεις έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί με συνολικό προϋπολογισμό 70.066.000 ευρώ (11,104% του προϋπολογισμού του Ε.Π.).

12 12 Συνέργειες και συμπληρωματικότητα με πράξεις άλλων Ε.Π. - Συντονισμός Με το άρθρο 10 του ν.3614/2007 θεσπίστηκε συντονισμός της εφαρμογής των αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων των Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», από διυπουργική Επιτροπή συντονισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής.

13 13 Συγχρηματοδότηση (Ρήτρα Ευελιξίας 10%) Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΟ θα προχωρήσει στην εξειδίκευση της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας έως το τέλος Ιουνίου 2009. Καθώς η ρήτρα ευελιξίας αποτελεί ζήτημα οριζόντιας αρμοδιότητας, η εξειδίκευσή της θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΟ. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τότε, η ΔΑ τη λαμβάνει υπόψιν της στη διαδικασία εξειδίκευσης του προγράμματος.

14 14 Ετήσιος Προγραμματισμός για το 2009 από τη Διαχειριστική Αρχή - Έκδοση Προσκλήσεων  Έκδοση προσκλήσεων από την Ε.Υ.Δ. με συνολικό προϋπολογισμό 202.740.000.  Έκδοση προσκλήσεων προϋπολογισμού 66.000.000 ευρώ από τους Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. Αναλυτικά, η κατανομή του ποσού των προσκλήσεων, μεταξύ της Ε.Υ.Δ. και των Ε.Φ.Δ, έχει ως εξής: - Ε.Υ.Σ.Σ.Σ.Ε.Π./ Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ.: 39.000 000 ευρώ. - Ε.Υ.Ε./ Γ.Γ.Ι.: 22.000.000 ευρώ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: 10.000.000 ευρώ.

15 15 Ετήσιος Προγραμματισμός για το 2009 από τη Διαχειριστική Αρχή - Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Ε.Φ.Δ. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της ΕΥΔ του ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" προς ΕΦΔ για την περίοδο 2007-2013 και εκτιμώμενοι πόροι Ενδιάμεσος Φορέας ΔιαχείρισηςΆξονες ΠροτεραιότηταςΠροϋπολογισμός Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων Άξονες Προτεραιότητας 01,02,03:Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης 39.000.000,00 Άξονες Προτεραιότητας 04,05,06:Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης 25.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣΣΕΠ64.000.000,00 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Άξονες Προτεραιότητας 01,02,03:Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης 40.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΕΤΑΑ ΑΕ40.000.000,00 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Άξονες Προτεραιότητας 07,08,09:Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης 22.000.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΕ ΓΓΙ22.000.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ126.000.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Ε.Π.631.000.000,00 Ποσοστό Εκχωρούμενου Προϋπολογισμού20%

16 16 Ετήσιος Προγραμματισμός για το 2009 από τη Διαχειριστική Αρχή - Εξειδίκευση Η Διαχειριστική Αρχή θα προχωρήσει με μία διττή προσέγγιση για την εξειδίκευση του ΕΠ. Αφενός, θα εκπονηθούν Σχέδια Δράσης για όλες τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ και για τα Έργα – Σημαία, σύμφωνα με το υπ΄αρ. EMPL/C/2/CY/ot D(2008)25821/ 21068/2008 έγγραφο της Επιτροπής, καθώς και για τα πεδία πολιτικής της Κυβερνητικής Επιτροπής της 14.1.2009, που θα αποτελέσουν εισροή για τη περαιτέρω εξειδίκευση. Αφετέρου, η ΕΥΔ συνεχίζοντας την «από-κάτω-προς-τα-πάνω» προσέγγιση που εφαρμόζει έως σήμερα, θα προχωρήσει στην εξειδίκευση του Ε.Π. σε συνεργασία με τους φορείς πολιτικής (και για όσες κατηγορίες πράξεων και ειδικούς στόχους δεν καλύπτονται από τα σχέδια δράσης).


Κατέβασμα ppt "1 1 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διαχείριση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google