Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το τέλος της άσκησης ή όποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Για να αρχίσετε πατήστε εδώ Αγαπητός Γιώργος

2 Μέλλοντας και Αόριστος Παθητικής Διάθεσης
ΕΜΠΡΟΣ Μέλλοντας και Αόριστος Παθητικής Διάθεσης Η παθητική Διάθεση Ρήματα παθητικής διάθεσης λέγονται αυτά, που σημαίνουν ότι το υποκ. δέχεται μια ενέργεια από κάποιον άλλο, δηλ. παθαίνει κάτι. Στην παθ. διάθ. τα ρ. έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τη Μ.Φ, εκτός από το Μέλλοντα και τον Αόριστο: π.χ. Κῦρος προσκυνεῖται ὡς βασιλεύς ὑπό τῶν ἀμφ’αὐτῶν. Συνέχεια... Ο παθητικός Μέλλοντας σχηματίζεται από τις καταλήξεις του μέσου Μέλλ., με την προσθήκη, πριν απ’ αυτές του προσφύματος -θη: π.χ. Οριστ.:παιδευ-θή-σομαι, Ευκτ.: παιδευ-θη-σοίμην, Απαρμφ.: παιδευ-θή-σεσθαι, Μετοχή: παιδευ-θη-σόμενος,η,ον Συνέχεια... Παρατηρήσεις Στα αφωνόληκτα ρ. γίνονται οι εξής μεταβολές στο χαρακτήρα του θέματος: α) στα ουρανικά: το (κ) και το (γ) γίνονται (χ): π.χ ἀλλάσσω(θ. ἀλλαγ-), ἀλλαχ-θή-σομαι, β) στα χειλικά: το (π) και το (β) γίνονται (φ): π.χ. κόπτομαι (θ. κόπ-), κοφ-θή-σομαι, γ) στα οδοντικά: το (τ), (δ) και (θ) γίνονται (σ): π.χ.πείθομαι(θ.πειθ-), πεισ-θή-σομαι Συνέχεια... Ο παθητικός αόριστος Οριστ.: ἐπαιδεύ-θη-ν, θη-ς, θη, θη-μεν, θη-τε, θη-σαν Υποτακτ.: παιδευ-θῶ, θῇς, θῇ, θῶ-μεν, θῆ-τε, θῶ-σι Ευκτική: παιδευ-θείην, θείης, θείη-θείημεν/θεῖμεν, θείητε/θεῖτε, θείησαν/θεῖεν Απαρμφ.: παιδευ-θῆναι, Μετοχή: παιδευθείς, θεῖσα, θέν Στα αφωνόληκτα: γίνονται οι ίδιες αλλαγές, που γίνονται και στον Μέλλοντα

3 Ποιητικό αίτιο – Μετατροπή Ενεργ. Σύνταξης σε Παθητική
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Ποιητικό αίτιο – Μετατροπή Ενεργ. Σύνταξης σε Παθητική Τα παθητικά ρήμ. συνοδεύονται συχνά από ένα προθετικό σύνολο, το οποίο δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα από το οποίο προέρχεται αυτό που παθαίνει το υποκείμενο του ρήματος. Αυτό το προθετικό σύνολο ονομάζεται «ποιητικό αίτιο». Συνήθως εκφράζεται: 1. με το «υπό + γενική», αλλά και με τις προθέσεις «παρά, ἀπό, πρός, ἐκ+γενική». 2. Με απλή δοτική, α)όταν το παθητικό ρήμα είναι συντελεσμένου χρόνου (παρακ., υπερσ., συντελ. μέλλ.) ή β)έχουμε ρηματικό επίθετο σε –τεος ή –τος(π.χ. διαβατέος ἐστιν ἡμῖν ὁ ποταμός) παραδείγματα 1.π.χ. πολλοί κατεκόπησαν ὑπό τῶν βαρβάρων, αλλά, 2. τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τάς σπονδάς 3. ταῦτα ἡμῖν ποιητέα=αυτά πρέπει να γίνουν από μας Αγαπητός Γιώργος

4 Για αντίθετη μετατροπή πατήστε εδώ
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ 1. Μετατροπή της Ενεργητικής Σύνταξης σε παθητική. Κατά τη μετατροπή γίνονται οι εξής μεταβολές: 1. Το ενεργητικά ρήματα μετατρέπονται στα αντίστοιχα παθητικά 2. Το υποκείμενο της Ενεργ. σύνταξ. γίνεται ποιητικό αίτιο στην παθητική 3. Το αντικείμενο της ενεργ. σύνταξ. γίνεται υποκείμενο στην παθητική Οἱ πολέμιοι ἔτεμνον την γῆν ἡ γῆ ἐτέμνετο ὑπό τῶν πολεμίων Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική Οἱ διδάσκαλοι ἐπαίδευον τους νεανίας Οἱ νεανίαι ἐπαιδεύοντο ὑπό τῶν διδασκάλων κάνετε κλικ στα βέλη Οἱ ἰατροί εὑρήκασιν πολλάς θεραπείας Πολλαί θεραπεῖαι εὕρηνται τοῖς ἰατροῖς Για αντίθετη μετατροπή πατήστε εδώ Αγαπητός Γιώργος

5 Μετατροπής παθητικής σύνταξης σε Ενεργητική
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ 2. Μετατροπή της Παθητικής Σύνταξης σε Ενεργητική. Κατά τη μετατροπή γίνονται οι εξής μεταβολές: 1. Το παθητικά ρήματα μετατρέπονται στα αντίστοιχα ενεργητικά 2. Το ποιητικό αίτιο της παθητικής σύνταξ. γίνεται υποκείμενο της Ενεργητ. 3. Το υποκείμενο της παθητικής σύνταξ. γίνεται αντικείμ. της Ενεργητικής οἱ νέοι πεπαίδευνται τῷ διδασκάλῳ οἱ διδάσκαλοι πεπαιδεύκασι τούς νέους Μετατροπής παθητικής σύνταξης σε Ενεργητική Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων ἐπολεμήθησαν οἱ κορίνθιοι ἐπολέμησαν τούς Κερκυραίους κάνετε κλικ στα βέλη οἱ κακοί τιμωροῦνται ὑπό τῶν νόμων οἱ νόμοι τιμωροῦσι τούς κακούς Αγαπητός Γιώργος

6 Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους του Παθητ. Μέλλ., που λείπουν
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους του Παθητ. Μέλλ., που λείπουν οριστική Ευκτική μετοχή δεχθήσομαι δεχθησοίμην δεχθησόμενος δεχθήσει(ῃ) δεχθήσοιο δεχθησομένη δεχθήσεται δεχθήσοιτο δεχθησόμενον δεχθησόμεθα δεχθησοίμεθα -- δεχθήσεσθε δεχθήσοισθε -- δεχθήσονται δεχθοίσοιντο -- παιδευθήσομαι παιδευθησοίμην παιδευθησομένους παιδευθήσει(σῃ) παιδευθήσοιο παιδευθησομένας παιδευθήσεται παιδευθήσοιτο παιδευθησόμενα παιδευθησόμεθα παιδευθησοίμεθα -- παιδευθήσεσθε παιδευθήσοισθε -- παιδευθήσονται παιδευθήσοιντο -- Αγαπητός Γιώργος

7 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους του παθητ. αορίστου, που λείπουν Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική ἐδιώχθην διωχθῶ διωχθείην --- ἐδιώχθης διωχθῇς διωχθείης διώχθητι ἐδιώχθη διωχθῇ διωχθείη διωχθήτω ἐδιώχθημεν διωχθῶμεν διωχθείημεν(θεῖμεν) --- ἐδιώχθητε διωχθῆτε διωχθείητε(θεῖτε) διώχθητε ἐδιώχθησαν διωχθῶσι(ν) διωχθείησαν(θεῖεν) διωχθέντων(θήτωσαν) ἐρρίφθην ῥιφθῶ ῥιφθείην --- ἐρρίφθης ῥιφθῇς ῥιφθείης ῥίφθητι ἐρρίφθη ῥιφθῇ ῥιφθείη ῥιφθήτω ἐρρίφθημεν ῥιφθῶμεν ῥιφθείημεν(θεῖμεν) --- ἐρρίφθητε ῥιφθῆτε ῥιφθείητε(θεῖτε) ῥίφθητε ἐρρίφθησαν ῥιφθῶσι(ν) ριφθείησαν(θεῖεν) ῥιφθέντων(θήτωσαν) Απαρέμφατο Μετοχή (3 γένη) διωχθῆναι διωχθείς διωχθεῖσα διωχθέν ῥιφθῆναι ῥιφθείς ῥιφθεῖσα ῥιφθέν

8 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κενό να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις πτώσεις που λείπουν σύμφωνα με την υπόδειξη του άρθρου Ενικός αριθμός ον. τό γεν τοῦ τῆς λυθείσης δοτ τῷ τῇ  αιτ. τόν  λυθέντα τήν λυθέν κλ. Πληθυντικός αριθμός οἱ αἱ λυθεῖσαι τά τῶν τοῖς ταῖς τούς λυθέντας τάς λυθέντα λυθείς λυθεῖσα λυθέν λυθέντος λυθέντος λυθέντι λυθείσῃ λυθέντι λυθεῖσαν λυθείς λυθεῖσα λυθέν λυθέντες λυθέντα λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων λυθεῖσι λυθείσαις λυθεῖσι λυθείσας λυθέντες λυθεῖσαι λυθέντα Αγαπητός Γιώργος

9 α) συλλεγεῖσαι οὖν αἱ παρθένοι εἰς τούς ἀγρούς...................
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο, ανάλογα με την υπόδειξη (κάνοντας κλικ πάνω στο αντίστοιχο ρήμα) α) συλλεγεῖσαι οὖν αἱ παρθένοι εἰς τούς ἀγρούς β) αἴφνης ἡ γῆ τήν Περσεφόνην κατέπιε γ) οὖν, Περσεφόνη, πρός τήν μητέρα δ) Ζεῦ πάτερ, πῶς ἄν καί ἐν τῷ βίῳ; ε) καί ὁ υἱός αὐτοῦ μέγας στ) ἐκέλευσε τῷ θεῷ δύο μόσχους ζ) ἡ πόλις ὑπό τῶν συμμάχων η) οἱ τύραννοι ὑπό Ἀθηναίων θ) Κροῖσος οὐκ εὐδαίμων ὑπό τοῦ Σόλωνος ι) οἱ νέοι τῷ διδασκάλῳ ια) ἐβούλετο τοῖς φρονίμως κρίνουσιν ιβ) τίς οὐκ ἄν ἰδών ἄνδρα σύμμαχον ; ιγ) οὖν, παῖδες, πρός τήν μητέρα καί ταῦτα ἀγγείλατε αὐτῇ ιδ) οἱ στρατιῶται ὑπό τοῦ Κλεάρχου ἐπορεύθησαν πορεύομαι, παθ.αόρ. διασχίζομαι, μτχ.παθ.αορ. διασχισθεῖσα πορεύομαι, β΄εν.προστ.αορ πορεύθητι ἥδομαι,α΄εν.ευκτ.αορ. ἡσθείην τέρπομαι,α΄εν.ευκτ.αορ. τερφθείην ὀνομάζομαι,οριστ.μέλλ. ὀνομασθήσεται θυσιάζομαι,απαρ.αορ. θυσιασθῆναι σῴζομαι,ορ.αορ. ἐσῴθη διώκομαι,ορ.αορ. ἐδιώχθησαν νομίζομαι,ορ.αορ. ἐνομίσθη παιδεύομαι,ορ.πρκ. πεπαίδευνται πείθομαι,απαρ.αορ. πεισθῆναι ὀργίζομαι,ευκτ.αορ. ὀργισθείη ὑβρίζομαι,μτχ.αορ. ὑβρισθέντα πορεύομαι, προστ.αόρ. πορεύθητε πείθομαι,ορ.μέλλ. πεισθήσονται 10. οι νέοι έχουν εκπαιδευτεί από τον δάσκαλο 8. οι τύραννοι εκδιώχθηκαν από τους Αθηναίους 9. ο Κροίσος δεν θεωρήθηκε ευτυχισμένος από τον Σόλωνα 11. ήθελε να πεισθεί από αυτούς, που έκριναν με σύνεση 13. πηγαίνετε λοιπόν παιδιά προς τη μητέρα και αναγγείλτε αυτά σ’ αυτήν 7. η πόλη σώθηκε από τους συμμάχους 14. οι στρατιώτες θα πεισθούν από τον Κλέαρχο 12. ποιος δεν θα οργιζόταν, εάν δει άνδρα σύμμαχο να υβρισθεί; 2. ξαφνικά, αφού σχίστηκε η γη, κατάπιε την Περσεφόνη 1. αφού συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι παρθένες, πήγαν στους αγρούς, για να μαζέψουν λουλούδια 6. διέταξε να θυσιασθούν στο θεό δύο μοσχάρια 3. πήγαινε λοιπόν, Περσεφόνη, προς τη μητέρα σου 5. και ο γιος του θα ονομασθεί μέγας 4. Δία πατέρα, πώς μπορεί να ευχαριστηθώ και να χαρώ στη ζωή; μεταφράσεις Αγαπητός Γιώργος

10 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να σχηματισθούν οι αντίστοιχοι τύποι του παθ. μέλλ. και αορ., κάνοντας κλικ στα κενά Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος ἄρχῃ(ει) αὐλίζομαι βουλεύεσθε γνωρίζεται δαμαζόμεθα δανείζονται δέχομαι διδάσκεσθε διώκῃ(ει) ἐγκωμιάζεται ἐλέγχονται γυμναζόμεθα ἑτοιμάζομαι ἥδομαι ἀρχθήσῃ(ει) ἤρχθης αὐλισθήσομαι ηὐλίσθην βουλευθήσεσθε ἐβουλεύθητε γνωρισθήσεται ἐγνωρίσθη δαμασθησόμεθα ἐδαμάσθημεν δανεισθήσονται ἐδανείσθησαν δεχθήσομαι ἐδέχθην διδαχθήσεσθε ἐδιδάχθητε διωχθήσῃ(ει) ἐδιώχθης ἐγκωμιασθήσεται ἐνεκωμιάσθη ἐλεγχθήσονται ἠλέγχθησαν γυμνασθησόμεθα ἐγυμνάσθημεν ἑτοιμασθήσομαι ἠτοιμάσθην ἡσθήσομαι ἥσθην Αγαπητός Γιώργος

11 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να γραφεί το β΄ ενικό και πληθ. πρόσ. της προστακτ. του παθητικού αορίστου α΄ , κάνοντας κλικ στα κενά Ρήματα β’ ενικ. προστ/κής β΄πληθ.προστ/κής κηρύττομαι κελεύομαι κάμπτομαι καλύπτομαι καλλωπίζομαι ἱδρύομαι θωρακίζομαι θραύομαι θερίζομαι θλίβομαι θαυμάζομαι μέμφομαι μεταχειρίζομαι ἥδομαι κηρύχθητι κηρύχθητε κελεύσθητι κελεύσθητε κάμφθητι κάμφθητε καλύφθητι καλύφθητε καλλωπίσθητι καλλωπίσθητε ἱδρύθητι ἱδρύθητε θωρακίσθητι θωρακίσθητε θραύσθητι θραύσθητε θερίσθητι θερίσθητε θλίφθητι θλίφθητε θαυμάσθητι θαυμάσθητε μέμφθητι μέμφθητε μεταχειρίσθητι μεταχειρίσθητε ἥσθητι ἥσθητε Αγαπητός Γιώργος

12 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Οι τύποι της παθητ.διάθ. της Α΄ στήλης να τοποθετητούν στη στήλη, που ανήκουν, κάνοντας κλικ πάνω τους Α΄ στήλη Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος ἐβουλήθην λυθῆναι σωθείην τοξευθῆναι ἐπείσθημεν ἡσθήσεται διωχθησόμενος διδάσκεται γυμναζόμενος ἐξεπέμφθη σωθεῖμεν ἀθροισθῆναι ἀπολυθείς ἁλιευθήσοιο

13 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να υπογραμμισθούν οι παθητ. τύποι κάνοντας κλικ πάνω τους, και να γραφεί ο άλλος αριθμός στο ίδιο πρόσ. κάνοντας κλικ στο κενό της Β’ στήλης-Τέλος να μεταφρ. Α. Προτάσεις Β. ο άλλος αριθμός 1. μόνος ὁ Χειρίσοφος ἐσώθη 2. οὗτοι οἱ λόγοι ἐλέγχθησαν ὑπό τῶν πρέσβεων 3. οἱ στρατιῶται τεταγμένοι εἰσιν ὑπό τοῦ Κλεάρχου 4. ὁ δικαστής ἐπείσθη ὑπό τοῦ ἀδυνάτου 5. οἱ μαθηταί ἐκελεύσθησαν ταῦτα ποιῆσαι 6. ὁ Ροδάμανθυς ὑπό Μίνωος ἐπαιδεύθη 7. ἤλπιζον κηρυχθήσεται πάντα ταῦτα τοῖς Κύρου στρατιώταις 8. ἐάν ὑφ’ ἡμῶν τοῦτο πραχθῇ, οὐδείς τῶν θεῶν ἔσται ἡμῖν εὐμενής 9. ὁ δέ Ἰησοῦς ἀποκριθείς τῷ Πιλάτῳ λέγει αὐτῷ 10. ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ὑπό τοῦ Διός γυμνός καί ἀνυπόδητος 11. αἱ τῆς πόλεως πύλαι ὑπό τῶν φυλάκων ἐκλείσθησαν 12. ὑμεῖς ἐξ ἀρχῆς ἐπαιδεύθητε τούς γέροντας σέβεσθαι 13. οἱ προπομποί ἔλεγον ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἶεν, ἀλλ’ ὑποζύγια νέμοιτο 14. ὀλίγοι τούτων ἐκομίσθησαν εἰς τήν πόλιν ἐσώθησαν ἐλέγχθη τέτακται ἐπείσθησαν ἐκελεύσθη ἐπαιδεύθησαν κηρυχθήσονται πραχθῶσι ἀποκριθέντες ἐπλάσθησαν ἐκλείσθη ἐπαιδεύθης νέμοιντο ἐκομίσθη 3. οι στρατιώτες έχουν παραταχθεί από τον Κλέαρχο 1. μόνο ο Χειρίσοφος σώθηκε 4. ο δικαστής πείστηκε από τον αδύνατο 12. εσείς από την αρχή εκπαιδευθήκατε να σέβεστε τους γέροντες 5. οι μαθητές διατάχθηκαν να κάνουν αυτά 6. ο Ροδάμανθυς εκπαιδεύτηκε από το Μίνωα 7. έλπιζαν ότι θα ανακοινωθούν όλα αυτά στους στρατιώτες του Κύρου 13. οι προπομποί έλεγαν ότι δεν υπάρχουν ιππείς, αλλά άλογα έβοσκαν 10. ο άνθρωπος πλάστηκε από το Δία γυμνός και χωρίς παπούτσια 11. οι πύλες της πόλης κλείστηκαν από τους φύλακες 8. εάν γίνει αυτό από σας, κανείς από τους θεούς δεν θα είναι φιλικός σε σας 9. και ο Ιησούς απαντώντας στον Πιλάτο λέει σ’ αυτόν 14.λίγοι απ’ αυτούς μεταφέρθηκαν στην πόλη 2. αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τους πρέσβεις μεταφράσεις

14 ΠΙΣΩ 1. Να υπογραμμισθεί το ποιητ. αίτιο 2. Na κυκλωθεί ο παθητ. τύπος από τον οποίο εξαρτάται. 3. Όπου το ποιητ.αίτιο είναι σε δοτ. να το δικαιολογήσετε κάνοντας κλικ στη στήλη Β.-Τέλος να μεταφράσετε ΕΜΠΡΟΣ Α. Προτάσεις Β. Δικαιολόγηση 1. ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε καί σοί. 2. τοῦτο μέν δή, ὡς ἔοικε, καί παρά σοῦ καί παρ’ ἐμοῦ ὁμολογεῖται 3. ὑπό τῶν Κερκυραίων οὐχ ἑωρῶντο αἱ νῆες 4. ἄν τοῦτο νικῶμεν, πάντα ἡμῖν πεποίηται 5. δύο λόχοι κατεκόπησαν ὑπό τῶν Κιλίκων 6. οἱ Περσῶν ἡγεμόνες ἐτάφησαν ὑπό τοῦ Ἀλεξάνδρου. 7. ὁ νικητής ἐστεφάνωτο τοῖς Ἑλλανοδίκαις 8. οὐδέν ἀξιόλογον ἔργον ὑπό τῶν τυράννων ἐπράχθη 9. Ἰσχόμαχος πρός πάντων καλός τε κἀγαθός ἐπωνομάζετο 10.τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τάς σπονδάς 11.οἱ νέοι πεπαίδευνται τῷ διδασκάλῳ 12. Τισσαφέρνει αἱ πόλεις ἐκ βασιλέως ἐδόθησαν 13. ἡ φυλακή κατελήφθη τῆς νυκτός ὑπό τῶν ἐθελοντῶν 14. οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων ἐπολεμήθησαν από ρ. συντ.χρόνου από ρ. συντ.χρόνου από ρ. συντ.χρόνου από ρ. συντ.χρόνου από ρ. συντ.χρόνου 1. αυτά είχαν ομολογηθεί από μας και από σένα 14. οι Κερκυραίοι πολεμήθηκαν από τους Κοριθίους 13. η φρουρά καταλήφθηκε τη νύκτα από τους εθελοντές 6. οι ηγεμόνες των Περσών τάφηκαν από τον Αλέξανδρο 5. δύο λόχοι εξοντώθηκαν από τους Κίλικες 4. αν αυτό καταφέρουμε, όλα έχουν γίνει από μας 3. δεν γίνονταν ορατά τα πλοία από τους Κερκυραίους 7. ο νικητής είχε στεφανωθεί από τους Ελλανοδίκες 8. κανένα καλό έργο δεν έγινε από τους τυράννους 11. οι νέοι έχουν εκπαιδευτεί(ή εκπαιδεύτηκαν) από τον δάσκαλο 12. στον Τισσαφέρνη οι πόλεις δόθηκαν από το βασιλιά 10. είχε γίνει γνωστό από τους Λακεδ. ότι είχε καταλυθεί η ειρήνη 9. ο Ισχόμαχος θεωρείτο από όλους καλός και γενναίος 2. αυτό λοιπόν, όπως φαίνεται, και από σένα και από μένα ομολογείται μεταφράσεις

15 Η Παθητική Σύνταξη να μετατραπεί σε ενεργητική (πατήστε πάνω στα βέλη)
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Η Παθητική Σύνταξη να μετατραπεί σε ενεργητική (πατήστε πάνω στα βέλη) οἱ κακοί ἐκολάσθησαν ὑπό τοῦ δικαστοῦ ὁ δικαστής ἐκόλασεν τούς κακούς οἱ Πέρσαι ἄρχονται ὑπό βασιλέων οἱ βασιλεῖς ἄρχουσι τῶν Περσῶν ἡ ῥητορική ἐδιδάχθη ὑπό Πρωταγόρου ὁ Πρωταγόρας ἐδίδαξεν τήν ῥητορικήν οἱ Ἴωνες ἐπεβουλεύθησαν ὑπό τῶν Περσῶν οἱ Πέρσαι ἐπεβούλευσαν τοῖς Ἴωσιν ἡ πόλις ἐσώθη ὑπό τῶν φρουρῶν οἱ φρουροί ἔσωσαν τήν πόλιν πατήστε στα βέλη ἡ συγγραφή ἐγράφη ὑπό Θουκυδίδου ὁ Θουκυδίδης ἔγραψεν τήν συγγραφήν Ἄγγελος Κυρίου ἐπέμφθη ὑπό τοῦ Θεοῦ ὁ Θεός ἔπεμψεν Ἄγγελον Κυρίου ἡ οὐσία διεσκορπίσθη ὑπό τοῦ υἱοῦ ὁ υἱός διεσκόρπισεν τήν οὐσίαν ὑπό ἵππου ἐν μάχῃ οὐδείς πώποτε ἐλακτίσθη οὐδένα πώποτε ἐλάκτισεν ἐν μάχῃ ἵππος Δέξιππος ἐφονεύθη ὑπό Νικάνδρου ο Νίκανδρος ἐφόνευσεν τόν Δέξιππον οἱ νόμοι ἐψηφίσθησαν ὑπό τῆς βουλῆς ἡ βουλή ἐψήφισεν τούς νόμους ταῦτα Θεμιστογένει γέγραπται Θεμιστογένης γέγραφεν ταῦτα οἱ τοξόται ὑπό τοῦ Κύρου παρά τῷ ποταμῷ ἐτάχθησαν ὁ Κῦρος ἔταξεν τούς τοξότας παρά τῷ ποταμῷ αἱ ψυχαί τῶν συμμάχων ἐταράχθησαν ὑπό τῶν λόγων ἐκείνου οἱ λόγοι ἐκείνου ἐτάραξαν τάς ψυχάς τῶν συμμάχων Αγαπητός Γιώργος

16 Η Ενεργητική Σύνταξη να μετατραπεί σε Παθητική (πατήστε πάνω στα βέλη)
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Η Ενεργητική Σύνταξη να μετατραπεί σε Παθητική (πατήστε πάνω στα βέλη) οἱ Πλαταιεῖς χιλίους Θηβαίους ἐφόνευσαν χίλιοι Θηβαῖοι ἐφονεύθησαν ὑπό τῶν Πλαταιέων Κῦρος τόν παράδεισον ἐξέκοψε ὁ παράδεισος ἐξεκόφθη ὑπό τοῦ Κύρου οἱ Πελοποννήσιοι ἔσωσαν τήν νῆσον ἡ νῆσος ἐσώθη ὑπό τῶν Πελοποννησίων ὁ πόλεμος κατέστρεψε τάς πόλεις αἱ πόλεις κατεστράφησαν ὑπό τοῦ πολέμου ὁ Ξέρξης ἔπεμψε κήρυκας κήρυκες ἐπέμφθησαν ὑπό τοῦ Ξέρξου ὁ Ὅμηρος γέγραφε τήν Ἰλιάδα ἡ Ἰλιάς γέγραπται Ὁμήρῳ πατήστε στα βέλη ὁ ἀδύνατος ἔπεισε τούς δικαστάς οἱ δικασταί ἐπείσθησαν ὑπό τοῦ ἀδυνάτου ὁ Κλέαρχος εἴθε πείσειε τούς στρατιώτας πεισθεῖεν οἱ στρατιῶται ὑπό τοῦ Κλεάρχου οἱ τριάκοντα ἐφόνευσαν πολλούς πολίτας πολλοί πολῖται ἐφονεύθησαν ὑπό τῶν 30ντα ἡ χιών καλύψει τάς οἰκίας αἱ οἰκίαι καλυφθήσονται ὑπό τῆς χιόνος ὁ δικαστής κολασάτω τόν φονέα κολασθήτω ὁ φονεύς ὐπό τοῦ δικαστοῦ οἱ Ἀθηναῖοι φυλάξουσι τόν λιμένα ὁ λιμήν φυλαχθήσεται ὑπό τῶν Ἀθηναίων οἱ τύραννοι κατέλυσαν τήν δημοκρατίαν ἡ δημοκρατία κατελύθη ὑπό τῶν τυράννων οἱ γεωργοί θεραπεύσουσι τούς ἀγρούς οἱ ἀγροί θεραπευθήσονται ὑπό τῶν γεωργῶν Αγαπητός Γιώργος

17 α) τίς οὐ νομίζει....................ἄριστα πάντα πεπρᾶχθαι;
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθούν οι προτάσεις με το ποιητικό αίτιο, του οποίου δίνεται η ονομαστική (κάνοντας κλικ πάνω σ’ αυτή) α) τίς οὐ νομίζει ἄριστα πάντα πεπρᾶχθαι; β) ἅπαντα ὁσίως καί δικαίως πέπρακται γ) οἱ παῖδες ἐδιδάσκοντο σωφροσύνην τε καί ἀρετήν δ) Κῦρος οὕτως ἐτελεύτησεν, ὡς ὁμολογεῖται ε) ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταί κριθήσοιντο στ) Φαλῖνος πεμφθείς ἐκέλευσε τούς Ἕλληνας τά ὅπλα παραδοῦναι ζ) τούς νεανίας χρή παιδεύεσθαι η) αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες κατεκόπησαν θ) τοῖς θεοῖς πολλά σφάγια θύεται καί πολλά ἱερά ἱδρυθήσεται ι) Λυκοῦργος εἰς τό ἐν Δελφοῖς ἱερόν εἰσαχθείς ἐδέχθη ια) ἡ εἰς Ἅδου εἴσοδος πεφύλακται ιβ) Κῦρος ἀποδειχθήσεται στρατηγός ιγ) τοῦτό μοι δέδοται ιδ) οἱ Λακεδαιμόνιοι τούς πεμθέντας εἰς φρέαρ ἔρριψαν Σωκράτης Σωκράτει ὁ Ευαγόρας τῷ Εὐαγόρᾳ Σωκράτης ὑπό Σωκράτους ὑπό πάντων πάντες οἱ Ἑλλανοδίκαι ὑπό τῶν Ἑλλανοδικῶν βασιλεύς ὑπό βασιλέως ὑπό σοφῶν διδασκάλων σοφοί διδάσκαλοι ὑπό τῶν Κερκυραίων οἱ Κερκυραῖοι οἱ νικηταί ὑπό τῶν νικητῶν ὑπό τοῦ θεοῦ ὁ θεός Κερβέρῳ Κέρβερος ὑπό Δαρείου Δαρεῖος θεῷ θεός ὑπό Ξέρξου Ξέρξης 10. ο Λυκούργος, αφού μπήκε στο ιερό στους Δελφούς, έγινε δεκτός από το θεό 11. η είσοδος στον Άδη έχει φυλαχθεί από τον Κέρβερο 12. ο Κύρος θα ανακηρυχθεί στρατηγός από τον Δαρείο 9. πολλά σφάγια θυσιάζονται στους θεούς από τους νικητές και πολλά ιερά θα ιδρυθούν 14. οι Λακ. αυτούς, που στάλθηκαν από τον Ξέρξη, τους έρριξαν σε πηγάδι 3. οι νέοι διδάσκονταν από το Σωκράτη και σωφροσύνη και αρετή 7. οι νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται από σοφούς δασκάλους 6. αφού στάλθηκε ο Φ. από τον βασιλιά, διέταξε τους Έλλ. να παραδώσουν τα όπλα 5. έλεγαν ότι οι αθληταί θα κριθούν από τους Ελλανοδίκες 8. τα πλοία των Αθηναίων καταστράφηκαν από τους Κερκυραίους 13. τούτο έχει δοθεί σε μένα από το θεό 1. ποιος δεν πιστεύει ότι όλα άριστα έχουν γίνει από τον Σωκράτη; 4. ο Κύρος έτσι πέθανε, όπως διαδίδεται από όλους 2. όλα ηθικά και δίκαια έχουν γίνει από τον Ευαγόρα μεταφράσεις Αγαπητός Γιώργος

18 Αρχική Σελίδα επανάληψη Τερματισμός Τ Ε Λ Ο Σ Αγαπητός Γιώργος


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google