Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ερευνητικό πρόγραμμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος:Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ερευνητικό πρόγραμμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος:Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ερευνητικό πρόγραμμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος:Καθηγητής Ν. Κωτσοβίνος Λέκτορας Π. Αγγελίδης

2 Σκοπός Η προσομοίωση της επιφανειακής απορροής της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Κηφισού και ο υπολογισμός του υδρογραφήματος εξόδου στη Χ.Θ.= 3+00 (300 περίπου μέτρα ανάντη της γέφυρας Αγίας Αννης), καθώς και των υδρογραφημάτων των κυρίων ρευμάτων (Δανιήλ, Καναπιτσερή κλπ.) για διάφορα σενάρια βροχόπτωσης

3 Μοντέλο προσομοίωσης Το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το Storm Water Management Model (SWMM) Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από την Αμερικανική υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος EPA για την προσομοίωση χρονικά εξελισσόμενων και χωρικά κατανεμημένων βροχομετρικών γεγονότων σε μία πολυσύνθετη υδρολογική λεκάνη. Το μοντέλο διαθέτει ποικίλες δυνατότητες προσομοίωσης της ποσότητας και της ποιότητας της επιφανειακής απορροής. Έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει όλες τις πτυχές του αστικού υδρολογικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένων της βροχόπτωσης, της επιφανειακής απορροής και της διόδευσης μέσω του δικτύου ρεμάτων και ομβρίων.

4 Μοντέλο προσομοίωσης Το SWMM έχει χρησιμοποιηθεί σε πόλεις των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες περιοχές όπως στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία και αλλού για την ανάλυση πολύ σύνθετων προβλημάτων Είναι ένα από τα πιο χρήσιμα και υψηλών δυνατοτήτων μοντέλα για την ανάλυση της αστικής απορροής. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 4.3 10/95 (Windows Interface).

5 Μοντέλο προσομοίωσης Το SWMM θεωρεί επιφανειακή απορροή πάνω σε στοιχειώδεις υποπεριοχές, η οποία συλλέγεται από τους αποχετευτικούς αγωγούς ή τους αγωγούς του φυσικού συστήματος συλλογής της απορροής. Κάθε αγωγός δέχεται ως είσοδο αφ’ ενός μεν την επιφανειακή απορροή της αντιστοιχούσας σ’ αυτόν στοιχειώδους υποπεριοχής, αφ’ εταίρου δε το υδρογράφημα εξόδου από τον συνδεόμενο με αυτόν ανάντη αγωγό. Σε κάθε χρονικό βήμα υπολογίζεται η επιφανειακή απορροή σε κάθε υποπεριοχή και κάθε αγωγό, και με τον τρόπο αυτό η απορροή διοδεύεται στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο παραμέτρων, που θα περιγραφούν στη συνέχεια. Τα βασικά εξαγόμενα αποτελέσματα που εμφανίζει το SWMM αποτελούνται από υδρογραφήματα για οποιαδήποτε σημείο του αποστραγγιστικού δικτύου

6 Απαιτούμενα δεδομένα εισόδου στο SWMM Μέγεθος υδρολογικής λεκάνης Διαίρεση της υδρολογικής λεκάνης σε ομογενείς στοιχειώδεις υποπεριοχές Ποσοστό αδιαπερατότητας κάθε υποπεριοχής Κλίσεις υποπεριοχών Συντελεστές τριβών υποπεριοχών – εδαφικά χαρακτηριστικά Μέγιστη δυνατότητα επιφανειακής αποθήκευσης Αποχετευτικό σύστημα ή φυσικό σύστημα συλλογής της απορροής (διατομές, κλίσεις αγωγών, τραχύτητες) Βροχόπτωση ανά υποπεριοχή Δεδομένα εξάτμισης - διήθησης

7 Εφαρμογή του SWMM στην υδρολογική λεκάνη του Κηφισού Υδρολογική λεκάνη Δίκτυο ανοιχτών αγωγών Βροχές

8 Υδρολογική λεκάνη Με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) διαιρέθηκε σε 73 ομογενείς υποπεριοχές Η κάθε υποπεριοχή κωδικοποιήθηκε και αντιστοιχήθηκε με έναν ανοιχτό αγωγό, που συλλέγει την επιφανειακή απορροή της Με τη βοήθεια G.I.S. υπολογίσθηκε το εμβαδόν, η μέση κλίση, το μέσο πλάτος της κάθε υποπεριοχής Με τη βοήθεια των χαρτών και δορυφορικών εικόνων εκτιμήθηκαν τα ποσοστά αδιαπερατότητας κάθε υποπεριοχής (από 95% για τις αμιγώς κατοικημένες περιοχές έως 15% για τις κυρίως δασικές περιοχές). Μέσο ποσοστό αδιαπερατότητας για όλη την υδρολογική λεκάνη 62%.

9 Υδρολογική λεκάνη Για τις αδιαπέρατες περιοχές χρησιμοποιήθηκε τιμή του συντελεστή τραχύτητας Manning για αβαθή διάχυτη ροή ίση με 0.012, που αντιστοιχεί σε άσφαλτο Στις διαπερατές περιοχές λήφθηκε τιμή του συντελεστή τραχύτητας Manning ίση με 0.15 για γρασίδι 0.45 για δένδρα – δάση

10 Υδρολογική λεκάνη

11 Για την εξάτμιση χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικά η προτεινόμενη από το μοντέλο (ελλείψει δεδομένων) τιμή 3 mm/ημέρα. Για τη διήθηση χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση HORTON: f p = f 0 - (f 0 – f c )*e -K*t όπου: f p = διηθητική ικανότητα του εδάφους (mm/sec) f c = ελάχιστη ή αρχική τιμή της διηθητ. ικαν.του εδάφους (mm/sec) f 0 = μέγιστη ή τελική τιμή της διηθητικής ικαν. του εδάφους (mm/sec) t = χρόνος από την αρχή της καταιγίδας (sec) k = βαθμός ελάττωσης της διηθητικής ικανότ. του εδάφους (sec -1 )

12 Υδρολογική λεκάνη Για την παρούσα μελέτη υποτέθηκαν εδάφη κοντά σε κορεσμό και συνεπώς επιλέγεται fο κοντά στο fc

13 Υδρολογική λεκάνη Κατοικημένες περιοχές κατηγορία D Μη κατοικημένες περιοχές κατηγορία C

14 Υδρολογική λεκάνη Κατοικημένες περιοχές κατηγορία D, fc=0.05 in/hr και ακολούθως fo=0.06 in/hr Μη κατοικημένες περιοχές κατηγορία C, fc=0.1 in/hr και λόγω της επιλογής fc κοντά στο fo, λαμβάνεται fo=0.15 in/hr.

15 Υδρολογική λεκάνη Κατοικημένες περιοχές, για ποσοστό ελάττωσης της διηθητικής ικανότητας 99%, k= 0.00139 sec -1, Μη κατοικημένες περιοχές, για ποσοστό ελάττωσης της διηθητικής ικανότητας 95%, k=0.00083 sec -1.

16 Δίκτυο ανοιχτών αγωγών Η επιφανειακή απορροή παραλαμβάνεται και διοδεύεται από ένα δίκτυο 88 ανοιχτών αγωγών (φυσικά ρέματα, διευθετημένα ρέματα, συλλεκτήρες, αγωγοί ομβρίων, κ.λ.π.) Για κάθε αγωγό προσδιορίσθηκαν ο τύπος διατομής οι διαστάσεις της η κλίση πυθμένα ο συντελεστής τραχύτητας κατά Manning Επιλέχθηκε συντελεστής τραχύτητας n=0.011, που αντιστοιχεί σε αγωγό από σκυρόδεμα με καμπύλες. Η τιμή αυτή επιλέχθηκε καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ανοιχτών αγωγών είτε είναι αποχετευτικοί αγωγοί από σκυρόδεμα είτε ρέματα διευθετημένα από σκυρόδεμα.

17 Δίκτυο ανοιχτών αγωγών

18 Βροχές

19

20

21

22 Ο βροχομετρικός σταθμός του Τατοϊου κατέγραψε ένα σημαντικό ύψος βροχόπτωσης 56 mm και το πολύγωνο επιρροής του σύμφωνα με τη μέθοδο THIESSEN περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη περιοχή 165.7 Km 2. Επειδή δεν υπάρχουν γειτονικοί βροχομετρικοί σταθμοί βορειότερα του Τατοϊου και συνεπώς υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά με την έκταση η οποία δέχθηκε την προαναφερθείσα έντονη βροχή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει απομείωση του προαναφερθέντος ύψους βροχής σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: Εφαρμοζόμενο ύψος βροχής για όλη την επιφάνεια Α = (ύψος βροχής από μια μέτρηση) * 137,1586 / (Α 0,1139 ) όπου A είναι το εμβαδόν της περιοχής σε Κm 2 και με την προϋπόθεση ότι Α > 25 Κm 2

23 Βροχές

24

25

26 Η επιρροή του κάθε σταθμού στην υδρολογική λεκάνη καθορίστηκε με την χάραξη πολυγώνων επιρροής σύμφωνα με τη μέθοδο THIESSEN. Έτσι η κάθε μια από τις 73 στοιχειώδεις υποπεριοχές βρίσκεται εντός του πολυγώνου επιρροής κάποιου από τους βροχομετρικούς σταθμούς σε κάθε ένα από τα 4 βροχομετρικά γεγονότα που εξετάζονται

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 8 - 7 – 2002 Δίνονται τα ΥΔΡΟΓΡΑΦHΜΑΤΑ του βασικού σεναρίου – σεναρίου με τις εκτιμούμενες ως ακριβέστερες παραμέτρους που αντιστοιχεί στην σημερινή πραγματικότητα Αμέσως στη συνέχεια παρατίθενται για λόγους ανάλυσης ευαισθησίας τα αποτελέσματα εναλλακτικών σεναρίων μεταβάλλοντας μία – μία τις βασικές παραμέτρους

28 ΒΡΟΧΗ 8 - 7 – 2002

29

30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 8 - 7 – 2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 8-7-2002 είναι 1303 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 1.25 ώρες Η παροχή αυτή αναλύεται σε 1032 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 271 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ Η παροχή αυτή αν και φαίνεται μεγάλη στην πραγματικότητα είναι η παροχή η οποία απαιτείται για την υπερχείλιση της γέφυρας της Αγίας Άννης, όπου λόγω της σχετικά μεγάλης κλίσης (1%) η ταχύτητα φτάνει τα 11 m/sec.

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 8 - 7 – 2002 Η παροχή του Προφήτη Δανιήλ ήταν μεγάλη (271 m 3 /sec) λόγω της υψηλής έντασης βροχής στη λεκάνη Λ2 (σταθμοί Γεωπονικής και Αστεροσκοπείου) σε μια περιοχή όπου η αδιαπερατότητα φτάνει το 95%. Αντιστρέφοντας το πρόβλημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπερχείλιση της γέφυρας της Αγίας Άννης για να εκτιμήσουμε την παροχή που εμφανίστηκε στη γέφυρα, όπου κατά τους υδραυλικούς υπολογισμούς, που εμφανίζονται σε άλλο τεύχος, είναι της τάξεως των 900 – 1000 m 3 /sec εκτίμηση που συμπίπτει και με τις παρατηρήσεις στο φυσικό ομοίωμα.

32 ΒΡΟΧΗ 8 - 7 – 2002

33

34

35

36

37

38

39 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 8 - 7 – 2002 Για να διερευνηθεί καλύτερα η συμπεριφορά της υδρολογικής λεκάνης στο προαναφερθέν βροχομετρικό γεγονός, διαιρέθηκε (η υδρολογική λεκάνη) σε 10 υπολεκάνες Λ1, Λ2, Λ3,.. Λ10, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρέθηκαν σε 73 υποπεριοχές. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της συμμετοχής της κάθε υπολεκάνης Λ1, Λ2,.. Λ10 στο υδρογράφημα εξόδου του συνόλου της υδρολογικής λεκάνης. Για τον λόγο αυτό θα υποτεθεί ακολούθως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ1 και θα προσδιοριστεί το υδρογράφημα στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης. Ακολούθως θα υποτεθεί ομοίως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ2, στη συνέχεια μόνο στη Λ3, κ.λ.π. έως Λ10

40 ΒΡΟΧΗ 8 - 7 – 2002

41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 8 - 7 – 2002

42 ΒΡΟΧΗ 18-8– 2002

43

44 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 18-8– 2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 18-8-2002 είναι 842 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 1.33 ώρες. Η παροχή αυτή αναλύεται σε 773 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 68 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ. Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα της Αγίας Άννης δεν υπερχείλισε, διότι η απαιτούμενη παροχή για υπερχείλιση είναι άνω των 900 m 3 /sec.

45 ΒΡΟΧΗ 18-8–2002

46

47

48

49

50

51

52 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 18-8–2002 Για να διερευνηθεί καλύτερα η συμπεριφορά της υδρολογικής λεκάνης στο προαναφερθέν βροχομετρικό γεγονός, διαιρέθηκε (η υδρολογική λεκάνη) σε 10 υπολεκάνες Λ1, Λ2, Λ3,.. Λ10, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρέθηκαν σε 73 υποπεριοχές. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της συμμετοχής της κάθε υπολεκάνης Λ1, Λ2,.. Λ10 στο υδρογράφημα εξόδου του συνόλου της υδρολογικής λεκάνης. Για τον λόγο αυτό θα υποτεθεί ακολούθως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ1 και θα προσδιοριστεί το υδρογράφημα στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης. Ακολούθως θα υποτεθεί ομοίως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ2, στη συνέχεια μόνο στη Λ3, κ.λ.π. έως Λ10

53 ΒΡΟΧΗ 18-8–2002

54 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 18-8–2002

55 ΒΡΟΧΗ 3-9– 2002

56

57 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 3-9–2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 03-9-2002 είναι 950 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 1.75 ώρες. Η παροχή αυτή αναλύεται σε 869 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 80 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ. Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα της Αγίας Άννης δεν υπερχείλισε, διότι η απαιτούμενη παροχή για υπερχείλιση είναι άνω των 900 m 3 /sec.

58 ΒΡΟΧΗ 3-9–2002

59

60

61

62

63

64

65 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 3-9–2002 Για να διερευνηθεί καλύτερα η συμπεριφορά της υδρολογικής λεκάνης στο προαναφερθέν βροχομετρικό γεγονός, διαιρέθηκε (η υδρολογική λεκάνη) σε 10 υπολεκάνες Λ1, Λ2, Λ3,.. Λ10, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρέθηκαν σε 73 υποπεριοχές. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της συμμετοχής της κάθε υπολεκάνης Λ1, Λ2,.. Λ10 στο υδρογράφημα εξόδου του συνόλου της υδρολογικής λεκάνης. Για τον λόγο αυτό θα υποτεθεί ακολούθως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ1 και θα προσδιοριστεί το υδρογράφημα στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης. Ακολούθως θα υποτεθεί ομοίως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ2, στη συνέχεια μόνο στη Λ3, κ.λ.π. έως Λ10

66 ΒΡΟΧΗ 3-9–2002

67 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 3-9–2002

68 ΒΡΟΧΗ 7-11– 2002

69

70 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 7-11–2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 07-11-2002 είναι 674 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 2.33 ώρες. Η παροχή αυτή αναλύεται σε 607 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 66 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ. Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα της Αγίας Άννης δεν υπερχείλισε, διότι η απαιτούμενη παροχή για υπερχείλιση είναι άνω των 900 m 3 /sec.

71 ΒΡΟΧΗ 7-11–2002

72

73

74

75

76

77

78 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 7-11–2002 Για να διερευνηθεί καλύτερα η συμπεριφορά της υδρολογικής λεκάνης στο προαναφερθέν βροχομετρικό γεγονός, διαιρέθηκε (η υδρολογική λεκάνη) σε 10 υπολεκάνες Λ1, Λ2, Λ3,.. Λ10, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρέθηκαν σε 73 υποπεριοχές. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της συμμετοχής της κάθε υπολεκάνης Λ1, Λ2,.. Λ10 στο υδρογράφημα εξόδου του συνόλου της υδρολογικής λεκάνης. Για τον λόγο αυτό θα υποτεθεί ακολούθως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ1 και θα προσδιοριστεί το υδρογράφημα στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης. Ακολούθως θα υποτεθεί ομοίως ότι λαμβάνει χώρα βροχή μόνο στην υπολεκάνη Λ2, στη συνέχεια μόνο στη Λ3, κ.λ.π. έως Λ10

79 ΒΡΟΧΗ 7-11–2002

80 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 7-11–2002

81 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διευθέτηση ρεμάτων και η ελάττωση συνεπώς του συντελεστή τραχύτητας έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη διόδευση της απορροής και την εμφάνιση μεγάλων παροχών αιχμής λόγω της ταχύτατης συρροής των υδάτινων ποσοτήτων ακόμα και από τις μακρινές περιοχές Στη δημιουργία των αιχμών παροχής συμμετέχουν – ανάλογα με τα ύψη βροχής – τόσο οι πλησιέστερες νότιες περιοχές, όσο και οι ποιο απομακρυσμένες βόρειες περιοχές. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι συμπίπτουν ταυτόχρονα οι αιχμές παροχής από τις βόρειες και νότιες περιοχές, αλλά στην αιχμή της μιας περιοχής συμβάλει σημαντική παροχή από το ανιόν ή κατιόν σκέλος του υδρογραφήματος της άλλης περιοχής.

82 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο υψηλός βαθμός αστικοποίησης της υδρολογικής λεκάνης του Κηφισού, δηλαδή η μετατροπή χρήσης γης από φυσική σε κατοικίσιμη, έχει αυξήσει το ποσοστό αδιαπερατότητας, με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη αύξηση του όγκου της απορροής. Το ποσοστό αδιαπερατότητας στο σύνολο της εξεταζόμενης υδρολογικής λεκάνης υπολογίσθηκε σε 62%. Έτσι φυσικές επιφάνειες εδάφους μετατράπηκαν με την αστικοποίηση σε στέγες, δρόμους, πεζοδρόμια, κ.λ.π. εκμηδενίζοντας τη δυνατότητα διήθησης και επιφανειακής αποθήκευσης μέρους της απορροής

83 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΒΡΟΧΗ 8 - 7 – 2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 8-7-2002 είναι 1303 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 1.25 ώρες Η παροχή αυτή αναλύεται σε 1032 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 271 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ Η παροχή αυτή αν και φαίνεται μεγάλη στην πραγματικότητα είναι η παροχή η οποία απαιτείται για την υπερχείλιση της γέφυρας της Αγίας Άννης, όπου λόγω της σχετικά μεγάλης κλίσης (1%) η ταχύτητα φτάνει τα 11 m/sec.

84 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΒΡΟΧΗ 8 - 7 – 2002 Η παροχή του Προφήτη Δανιήλ ήταν μεγάλη (271 m 3 /sec) λόγω της υψηλής έντασης βροχής στη λεκάνη Λ2 (σταθμοί Γεωπονικής και Αστεροσκοπείου) σε μια περιοχή όπου η αδιαπερατότητα φτάνει το 95%. Αντιστρέφοντας το πρόβλημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπερχείλιση της γέφυρας της Αγίας Άννης για να εκτιμήσουμε την παροχή που εμφανίστηκε στη γέφυρα, όπου κατά τους υδραυλικούς υπολογισμούς, που εμφανίζονται σε άλλο τεύχος, είναι της τάξεως των 900 – 1000 m 3 /sec εκτίμηση που συμπίπτει και με τις παρατηρήσεις στο φυσικό ομοίωμα.

85 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΒΡΟΧΗ 18-8– 2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 18-8-2002 είναι 842 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 1.33 ώρες. Η παροχή αυτή αναλύεται σε 773 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 68 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ. Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα της Αγίας Άννης δεν υπερχείλισε, διότι η απαιτούμενη παροχή για υπερχείλιση είναι άνω των 900 m 3 /sec.

86 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΒΡΟΧΗ 3-9–2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 03-9-2002 είναι 950 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 1.75 ώρες. Η παροχή αυτή αναλύεται σε 869 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 80 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ. Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα της Αγίας Άννης δεν υπερχείλισε, διότι η απαιτούμενη παροχή για υπερχείλιση είναι άνω των 900 m 3 /sec.

87 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΒΡΟΧΗ 7-11–2002 Η μέγιστη παροχή της πλημμύρας της 07-11-2002 είναι 674 m 3 /sec κατάντη του ρέματος Προφ. Δανιήλ με χρόνο εμφάνισης αιχμής 2.33 ώρες. Η παροχή αυτή αναλύεται σε 607 m 3 /sec που διέρχεται από τη περιοχή της Αγίας Άννης και σε 66 m 3 /sec που εισέρχεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ. Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα της Αγίας Άννης δεν υπερχείλισε, διότι η απαιτούμενη παροχή για υπερχείλιση είναι άνω των 900 m 3 /sec.


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ερευνητικό πρόγραμμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος:Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google