Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 ο SQL - DDL Ιωάννα Συρίμη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 ο SQL - DDL Ιωάννα Συρίμη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 ο SQL - DDL Ιωάννα Συρίμη syrimi@ucy.ac.cy

2 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20142 Τύποι Δεδομένων στην Οracle Number (p, s) Id_No Number(10) Price Number(8,2) Varchar2 (size) Ename varchar2(100) Comments varchar2(500) Char (size) Gender char(1) Country_of_Birth char(3) Date Date_of_Birth Date Default format ‘dd-mon-yyyy’-> 04-OCT-2003

3 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20143 Data Definition Language Δημιουργία Πινάκων – Create Table Προγραμμάτων Χρηστών … Καταστροφή Πινάκων – Drop Table Προγραμμάτων Χρηστών … Αλλαγή Πινάκων – Alter Table Προγραμμάτων Χρηστών …

4 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20144 CREATE TABLE CREATE TABLE [schema.]table (ColumnName datatype [DEFAULT exp] [constraint] [, ColumnName datatype [DEFAULT exp] [constraint]…] [, RECORD CONSTRAINT] [, TABLE_CONSTRAINT] )

5 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20145 CREATE TABLE CREATE TABLE student (student_id number(10) not null, name varchar2(60) not null, date_of_birth date, CONSTRAINT student_pk PRIMARY KEY (Student_id)) ή αλλιώς CREATE TABLE student (student_id number(10) not null CONSTRAINT student_pk PRIMARY KEY, name varchar2(120) not null, date_of_birth date)

6 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20146 CREATE TABLE CREATE TABLE employees ( employee_id NUMBER(6) NOT NULL, first_name VARCHAR2(20), last_name VARCHAR2(25) NOT NULL, email VARCHAR2(25) NOT NULL, hire_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL, salary NUMBER(8,2) NOT NULL, department_id NUMBER(4), CONSTRAINT emp_salary_min CHECK (salary > 0), CONSTRAINT emp_email_uk UNIQUE (email), CONSTRAINT employee_pk PRIMARY KEY (employee_id), CONSTRAINT employee_department_fk FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(department_id) )

7 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20147 DROP TABLE DROP TABLE [schema.]table DROP TABLE Student Ο πίνακας θα καταστραφεί αν δεν υπάρχουν άλλοι πίνακες με foreign keys τα οποία αναφέρονται σε αυτόν ή υπάρχουν άλλοι πίνακες με foreign keys τα οποία αναφέρονται σε αυτόν αλλά δεν υπάρχουν εγγραφές στους πίνακες αυτούς

8 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20148 ALTER TABLE ALTER TABLE [schema.]table ([ADD Column], [MODIFY Column Datatype], [DROP Column], [RENAME COLUMN Column TO NewColumn], [ADD CONSTRAINT Constraint_name Constraint_Condition], [DROP CONSTRAINT Constraint_name], [DISABLE CONSTRAINT Constraint_name], [ENABLE CONSTRAINT Constraint_name], )

9 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/20149 ALTER TABLE ALTER TABLE student ADD gender varchar2(1) not null CONSTRAINT gender_values CHECK (gender in (‘F’, ‘M’)) ALTER TABLE student MODIFY name varchar2(120)

10 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/201410 ALTER TABLE ALTER TABLE student RENAME COLUMN Name TO FName ALTER TABLE student DROP COLUMN Date_of_Birth

11 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 9/9/201411 ALTER TABLE ALTER TABLE employees ADD Commission_prc number(7,2) default 0 not null ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT check_comp CHECK (salary + (commission_prc*salary) <= 5000)


Κατέβασμα ppt "ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 ο SQL - DDL Ιωάννα Συρίμη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google