Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν ενέργειες. Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για να καταγράψετε τις ενέργειες αυτές. Σε Προβολή παρουσίασης, κάντε δεξί κλικ Επιλέξτε 'Υπενθύμιση σύσκεψης' Επιλέξτε την καρτέλα 'Ενέργειες' Πληκτρολογήστε τις διάφορες ενέργειες καθώς αναφέρονται Για να κλείσετε το πλαίσιο, κάντε κλικ στο ΟΚ Δημιουργείται αυτόματα η διαφάνεια 'Ενέργειες' στο τέλος της παρουσίασής σας με τα κύρια σημεία δράσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Διοίκηση & Διαχείριση Έργων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

2 Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1982. Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου (επιφορτισμένο από το νόμο με τη διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας) και αποτελείται από ισάριθμα με τα Τμήματα του Π.Ι. μέλη ΔΕΠ εκλεγόμενα μαζί με τα αναπληρωματικά από τις Γ.Σ. Ε.Σ. των Τμημάτων.

3 Χρηματοδοτούμενο Έργο Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και αποτέλεσμα

4 Κατηγορίες Έργων Σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από διάφορες πηγές και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες: Ερευνητικών, Εκπαιδευτικών, Επιμορφωτικών, Αναπτυξιακών, Έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, Έργων για την παροχή επιστημονικών & τεχνολογικών υπηρεσιών,

5 Κατηγορίες Έργων Εκπόνηση ειδικών μελετών, εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, Την παροχή γνωμοδοτήσεων, Την σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, Ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών ή εξωπανεπιστημιακών επιστημόνων.

6 Κατηγορίες Έργων - Κριτήρια Κατάταξης Ερευνητικά & Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Κατάρτισης Μελέτες - Έργα Παροχής Υπηρεσιών

7 Κύρια στοιχεία ενός έργου Στόχοι (διατύπωση απώτερων-τελικών επιδιώξεων) Αντικείμενο (ενέργειες, πακέτα εργασίας) Κόστος (προϋπολογισμός δαπανών) Πόροι (χρηματοδότηση) Ανθρώπινο δυναμικό (ομάδα) Διάρκεια (χρόνος εκτέλεσης) Αποτελέσματα (ενδιάμεσα, τελικά-παραδοτέα)

8 Κύκλος ζωής ενός έργου Ποσοστό ολοκλήρωσης Χρόνος Τέλος Αρχή

9 Διοίκηση - Διαχείριση Έργου (Project Management) Τα στάδια: Σχεδιασμός έργου - Σύνταξη πρότασης Υποβολή Αξιολόγηση της πρότασης-Επιλογή-Έγκριση από τον φορέα χρηματοδότησης Υλοποίηση του έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων - Προτάσεις για αξιοποίησή τους

10 Παράδειγμα σχεδιασμού ενός έργου ΕνέργειεςΠροαπαιτούμενες ενέργειεςΧρόνοςΚόστος (εκ.)Αρμόδιο Πρόσωπο α5 μέρες0,2Ερευνητής Α β4 μέρες0,1Ερευνητής Β γα6 μέρες0,3Τεχνικός Α δβ2 μέρες0,05Τεχνικός Α εβ5 μέρες0,25Τεχνικός Α

11 Στη συνέχεια... Χ ρονοδιάγραμμα Π ροϋπολογισμός Χ ρηματορροή Α νθρώπινο Δυναμικό Π αραδοτέα

12 Όργανα Διοίκησης – Διαχείρισης, Αρμοδιότητες α. Η Επιτροπή Ερευνών Α ρμοδιότητες χάραξης ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος και συναφείς ενέργειες Α ρμοδιότητες έγκρισης, αποδοχής, διάθεσης, κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων Α ρμοδιότητες κατάρτισης ετήσιων, οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών Α ρμοδιότητες για την εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξης του ειδικού λογαριασμού β. Η Γραμματεία του Λογαριασμού Π αρακολούθηση λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του ειδικού λογαριασμού Ε κτέλεση αποφάσεων Επιτροπής Ερευνών και γραμματειακή της εξυπηρέτηση Ε ισηγήσεις, συνεργασία για θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του ειδικού λογαριασμού

13 Υλοποίηση του έργου Ο επιστημονικά υπεύθυνος  Ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου - επίβλεψη, συντονισμός - οργάνωση, ανάδραση - βελτιώσεις, αξιολόγηση  Τήρηση κανόνων, παράδοση αποτελεσμάτων Η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία της Συμβουλευτική (οδηγίες) Διενέργεια διοικητικών και οικονομικών πράξεων Παρακολούθηση - έλεγχος για εκτέλεση συμβατικών όρων σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο

14 Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του λογαριασμού Τ ρόπος κατάθεσης, ανάληψης, διάθεσης κεφαλαίων του ειδικού λογαριασμού Δ ιατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των κεφαλαίων Ε ιδικές διατάξεις που συγκροτούν τη νομική βάση για την πραγματοποίηση δαπανών

15 Νομική Βάση για την εκτέλεση των δαπανών (Διοικητικές ενέργειες, πράξεις που προηγούνται των δαπανών) Α πασχόληση προσωπικού (εγκρίσεις, υπογραφή σύμβασης) Μ ετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό (άδειες μετακίνησης, προϋποθέσεις) Π ρομήθειες και εκτελέσεις εργασιών (διαγωνισμοί, συμβάσεις) Μ ισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού (διαγωνισμοί, συμβάσεις) Φ ορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις (σχετική νομοθεσία, εγκύκλιοι) Π αρακράτηση (Γενικά Έξοδα)

16 Διαδικασίες πληρωμής και δικαιολόγησης δαπανών Όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας, αξιοπιστίας και διαφάνειας, σε ένα πλαίσιο χρηστής διαχείρισης

17 Δαπάνες  Νόμιμες: Τήρηση προϋποθέσεων νομιμότητας (Ειδικές Διατάξεις Υ.Α.679/96 και ΚΒΣ)  Επιλέξιμες: Να περιλαμβάνονται κατά κατηγορία και είδος στον προϋπολογισμό του έργου (ρητή αναφορά)  Λογικές: Να αιτιολογούνται και να συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου (σκοπιμότητα-αποτελεσματικότητα)

18 Διενέργεια Ελέγχων Οι έλεγχοι γίνονται από τους: Από Φορείς Χρηματοδότησης (κατά έργο και κατά περίπτωση) Σώμα ορκωτών λογιστών (τακτικός – ετήσιος) Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (έκτακτος) Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. (έκτακτος) Γ.Γ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (UKLAF) (Για την καταπολέμηση της απάτης - έκτακτος) Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Γ. Λ. Κράτους (έκτακτος) Ειδικές Επιτροπές από Δημοσιονομικούς Υπαλλήλους σε προγράμματα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19 Σκοπός των ελέγχων Η Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων στη διαχείριση των έργων Η Επιλεξιμότητα των δαπανών και η αιτιολόγησή τους Η Ορθή υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές ρυθμίσεις Η Πρόληψη ή διαπίστωση τυχών παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων Η Επιστροφή καταβληθέντων κεφαλαίων κατά τη διαπίστωση παράβασης

20 Αντικείμενο Ελέγχου Τ εχνικός (φυσικό αντικείμενο) Λ ογιστικός (τήρηση λογιστικών κανόνων) Ο ικονομικός - Δ ιαχειριστικός (τήρηση αρχών οικονομίας και δημοσίου συμφέροντος, κανόνες διαχείρισης, επιλεξιμότητας, νομιμότητας)

21 Υποχρεώσεις Ελεγχόμενων Π ροσβασιμότητα σε στοιχεία, αρχεία, χώρους, αντικείμενα, προσωπικό Ε πίδειξη των φυσικών παραδοτέων Ν όμιμα παραστατικά δαπανών Ε πιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης, είδη δαπανών Τ εκμηρίωση δαπανών (σκοπιμότητα – αποτελεσματικότητα) Ε σωτερική οργάνωση φορέα (σύστημα διαχείρισης – λογιστικής απεικόνισης )

22 Κυρώσεις Ε πιστροφή ποσών Α κύρωση, διακοπή έργου Α ποκλεισμός του φορέα από χρηματοδοτήσεις

23 Αντιμετώπιση αλλαγών Χαρακτηριστικά λειτουργίας οργανισμού Οργανωτικός Επανασχεδιασμός (Reengineering) Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού Στελέχωση Εκπαίδευση ΤυποποίησηΑποκέντρωση

24 Συνήθεις Παραλείψεις Αναμόρφωση προϋπολογισμού Αιτήσεις για έγκριση απασχόλησης (μη υποβολή αιτήσεων και υπογραφή συμβάσεων) Αιτήσεις με υποβολή αναδρομικών προσλήψεων Υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών Διάφορες παραλείψεις σε παραστατικά (λάθος ΑΦΜ, επωνυμίας, πρωτότυπων τιμολογίων) Μη επιλεξιμότητα δαπανών (προμήθειες, ταξίδια κλπ.) Αποφυγή προμηθειών μέσω διαγωνισμών …

25 Συνέπειες από παραλείψεις υποχρεώσεων Αυξάνονται: Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ενέργειας Τ ο πλήθος των εισερχομένων Τ ο πλήθος των παραστατικών/εγγράφων που εκδίδονται Ο ι ανθρωποώρες των εργαζομένων Ο ι ανθρωποώρες των διοικητικών οργάνων σε συνεδριάσεις Ο ι ανθρωποώρες των συναλλασσομένων

26 Επιστημονικά Υπεύθυνος Ο ρόλος του Απασχόληση με: Οργάνωση του έργου Νέες ευκαιρίες Διαπραγματεύσεις – συμφωνίες Μόνιμες - μακροχρόνιες συνεργασίες Ανάπτυξη καινοτομίας

27 Οργάνωση Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Επιτροπή Ερευνών (Πρόεδρος) Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Προϊστάμενος)

28 Πληροφόρηση για την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τα τελευταία χρόνια η γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες πληροφόρησης: Εκδόσεις όπως Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Οδηγό Δεοντολογίας Ερευνών, Profile του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας στα ελληνικά και αγγλικά, Οικονομικός Απολογισμός, Κατάλογος Έργων (υπό έκδοση) κλπ. E-mail Λίστα Ενημέρωσης που παρέχει πληροφορίες στους ερευνητές για εύρεση partner σε ερευνητικά προγράμματα, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε προγράμματα, διάφορα χρήσιμα θέματα διαχείρισης έργων κλπ.

29 Πληροφόρηση για την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφόρηση μέσω Ιστοσελίδας (http://ee.admin.uoi.gr)http://ee.admin.uoi.gr –Υπηρεσίες: Οδηγός Χρηματοδότησης, Έντυπα Διαχείρισης, Χιλιομετρικές Αποστάσεις, Υπολογισμός Οδοιπορικών, Εγγραφή στην E-mail Λίστα Ενημέρωσης. –Ενημέρωση-Νέα: Αλληλογραφία, Αναθέσεις Έργου, Νέα (Νέα, Εκδηλώσεις κλπ.), Συλλογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για το Γ’ ΚΠΣ. –Νέα Ε&Τ: Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, Παρουσίαση 6 ου και 7 ου Προγράμματος Πλαισίου. –Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες (Επιτροπές Έρευνας κλπ.) –Αναζήτηση Πληροφοριών σε Μηχανές Αναζήτησης του Διαδικτύου. Πληροφόρηση για Στοιχεία Προγραμμάτων με e-mail: –Αποστολή με e-mail καταλόγων προγραμμάτων (π.χ. Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την κάλυψη απαιτούμενων στοιχείων για την υποβολή προτάσεων. –Αποστολή εκτυπώσεων με τα οικονομικά στοιχεία έργου στον Επιστημονικά Υπεύθυνο ενός Έργου.

30 Τέλος Παρουσίασης Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google