Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το τέλος της άσκησης ή όποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Για να αρχίσετε πατήστε εδώεδώ Αγαπητός Γιώργος 1

3 αόριστος β' 1. Πολλά ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο αόριστο χωρίς το χρονικό χαρακτή­ρα -σ- και με τις καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική, και του αντίστοιχου ενεστώτα στις άλλες εγκλίσεις, το απαρέμφατο και τη μετοχή. Ο αόριστος αυτός λέγεται (ε­ νεργητικός ή μέσος) αόριστος δεύτερος και σχηματίζεται είτε με τροποποιημένο το θέμα του ρήματος είτε με θέμα διαφορετικό. Π.χ. βάλλω, ενεργητ. αόρ. β' ἔ-βαλ-ον, ἔ-βαλ-ες, ἔ-βαλ-ε κ.λ.π., μέσ. αόρ. β' ἐ-βαλ-όμην, ἐ-βάλ-ου, ἐ-βάλ-ετο κ.λ.π. αόριστος β' 1. Πολλά ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο αόριστο χωρίς το χρονικό χαρακτή­ρα -σ- και με τις καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική, και του αντίστοιχου ενεστώτα στις άλλες εγκλίσεις, το απαρέμφατο και τη μετοχή. Ο αόριστος αυτός λέγεται (ε­ νεργητικός ή μέσος) αόριστος δεύτερος και σχηματίζεται είτε με τροποποιημένο το θέμα του ρήματος είτε με θέμα διαφορετικό. Π.χ. βάλλω, ενεργητ. αόρ. β' ἔ-βαλ-ον, ἔ-βαλ-ες, ἔ-βαλ-ε κ.λ.π., μέσ. αόρ. β' ἐ-βαλ-όμην, ἐ-βάλ-ου, ἐ-βάλ-ετο κ.λ.π. 2. Μερικά ρήματα σχηματίζουν τον παθητικό μέλλοντα και τον παθητικό αόριστο με το χρο­ νικό πρόσφυμα η- και ε- αντί του -θη και θε-, δηλαδή χωρίς το σύμφωνο θ. Αυτός ο μέλλο­ντας και αόριστος λέγεται παθητικός μέλλοντας β' και παθητικός αόριστος β'. Οι δεύτεροι αυτοί παθητικοί χρόνοι κλίνονται ακριβώς όπως και οι πρώτοι, αλλά στο β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορ. β' μένει αμετάβλητη η αρχική κατάληξη -θι: γράφηθι. Συνέχεια... ΕΜΠΡΟΣ 2 2 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή ἔτυχ-οντύχ-ωτύχ-οιμι- τυχών ἔτυχ-εςτύχ-ῃςτύχ-οιςτύχ-ε τυχ-οῦσα ἔτυχ-ετύχ-ῃτύχ-οιτυχ-έτωτυχεῖν τυχ-όν ἔτύχ-ομεντύχ-ωμεντύχ-οιμεν- ἔτύχ-ετετύχ-ητετύχ-οιτετύχ-ετε ἔτυχ-οντύχ-ωσι(ν)τύχ-οιεντυχ-όντων α) Ενεργητικός αόριστος β‘ (ρ. τυγχάνω) Συνέχεια... ΠΙΣΩ

4 Συνέχεια... ΕΜΠΡΟΣ 3 3 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή ἐ-γεν-όμηνγέν-ωμαιγεν-οίμην- γεν-όμενος ἐ-γέν-ουγέν-ῃγέν-οιογεν-οῦ γεν-ομένη ἐ-γέν-ετογέν-ηταιγέν-οιτογεν-έσθω γεν-έσθαιγεν-όμενον ἐ-γεν-όμεθαγεν-ώμεθαγεν-οίμεθα- ἐ-γέν-εσθεγέν-ησθεγέν-οισθεγέν-εσθε ἐ-γέν-οντογέν-ωνταιγέν-οιντο γεν-έσθων/ γενέσθωσαν β) Μέσος αόριστος β‘ (ρ. γίγνομαι) ΠΙΣΩ

5 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή ἐ-γράφ-η-νγραφ-ῶγραφ-είην- γραφ-είς ἐ-γράφ-η-ςγραφ-ῇςγραφ-είηςγράφ-η-θι γραφ-εῖσα ἐ-γράφ-ηγραφ-ῇγραφ-είηγραφ-ή-τω γραφ-έν ἐ-γράφ-η-μενγραφ-ῶμενγραφ-είημεν /-γραφ-ῆ-ναι ἐ-γράφ-η-τεγραφ-ῆτεγραφ-εῖμενγράφ-η-τε ἐ-γράφ-η-σανγραφ-ῶσι(ν)γραφ-είητε /γραφ-έ-ντων / γραφ-εῖτεγραφ-ή-τωσαν γραφ-είησαν / γραφ-εῖεν Συνέχεια... ΕΜΠΡΟΣ 4 4 ΠΙΣΩ ΟριστικήΕυκτικήΑπαρέμφατοΜετοχή τραφ-ή-σομαιτραφ-η-σοίμην τραφ-η-σόμενος τραφ-ή-σειτραφ-ή-σοιο τραφ-η-σομένη τραφ-ή-σεταιτραφ-ή-σοιτο - τραφ-η-σόμενον τραφ-η-σόμεθατραφ-η-σοίμεθατραφ-ή-σεσθαι τραφ-ή-σεσθετραφ-ή-σοισθε τραφ-ή-σονταιτραφ-ή-σοιντο γ) Παθητικός αόριστος β' (ρ. γράφω) δ) Παθητικός μέλλοντας β' (ρ. τρέφω)

6 5 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ΡήματαΑόριστος β'ΡήματαΑόριστος β' ἄγωἤγαγονλαμβάνωἔλαβον αἱρῶεἷλονλανθάνωἔλαθον αἰσθάνομαιἠσθόμηνλέγωεἶπον ἀλλάττ(σσ)ωἠλλάγην (παθ.)λείπωἔλιπον ἁμαρτάνωἥμαρτονμανθάνωἔμαθον (ἀπο)θνήσκωἀπέθανονὁρῶεἶδον ἀπόλλυμιἀπωλόμην (μέσ.)ὀφείλωὤφελον ἀφικνοῦμαιἀφικόμηνπάσχωἔπαθον βάλλωἔβαλονπίνωἔπιον γίγνομαιἐγενόμην (μέσ.)πίπτωἔπεσον ἐγείρωἠγρόμην (μέσ.)πυνθάνομαιἐπυθόμην ἐπιλανθάνομαιἐπελαθόμηνστρέφωἐστράφην (παθ.) ἕπομαιἑσπόμηνσυλλέγωσυνελέγην (παθ.) ἔρχομαιἦλθοντρέπωἔτραπον εὑρίσκωηὗ(εὗ)ροντρέχωἔδραμον ἔχωἔσχοντυγχάνωἔτυχον κάμνωἔκαμονφαίνομαιἐφάνην (παθ.) 3.)Πίνακας αορίστων β' ορισμένων εύχρηστων ρημάτων

7 I. Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του ενεργητικού αορίστου β’ Αγαπητός Γιώργος 6 Οριστική ΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτική έβάλομεν ἤλθετε ἔκαμον (γ'ττληθ.) η ὗ (ε ὗ )ρες ἔ λαβε ἐ λάθετε ε ἶ πον(γ΄πληθ.) ἔ λιπες ἔ μαθε ἐ πάθετε ἔ πεσες ἔ τραπε ἐ δράμετε βάλοιμεν εὕροιςεὕρῃς λάβῃ λάθητε λίπῃς πάθοιτε πέσοις τράποι βάλωμεν ἔλθητε κάμωσι(ν) λάβοι λάθοιτε εἴποιεν μάθῃ πάθητε πέσῃς τράπῃ ἔλθοιτε κάμοιεν λίποις μάθοι εἴπωσι(ν) δράμοιτεδράμητε ---- εὑρέ πάθετε πέσε τραπέτω λαβέτω λάθετε εἰπόντων ἔλθετε καμόντων λίπε μαθέτω δράμετε ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ

8 Οριστική ΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτική ἠσθόμην ἀπώλου ἀφίκετο ἐπελαθόμεθα ἕσπεσθε ηὕροντο ἠγάγου ἀπώλετο ἐπύθεσθε ἐβάλεσθε ἐγένοντο ἐλαβόμην ἐλίπου I. Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του μέσου αορίστου β’, κάνοντας κλικ στο κενό Αγαπητός Γιώργος 7 αἰσθοίμην ἐπιλαθοίμεθαἐπιλαθώμεθα σπῆσθε εὕρωνται ἀπόληται βάλοισθε γένοιντο λαβοίμην αἴσθωμαι ἀπόλῃ ἀφίκηται σποῖσθε εὕροιντο ἀγάγοιο πύθησθε βάλησθε γένωνται λάβωμαι ἀπόλοιο ἀφίκοιτο ἀπόλοιτο πύθοισθε ἀγάγῃ λίποιολίπῃ ---- βάλεσθε γενέσθων/σθωσαν ---- σπέσθε εὑρέσθων/σθωσαν ἀγαγοῦ ἀπολοῦ ἀφικέσθω ἀπολέσθω πύθεσθε λιποῦ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ

9 Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις άλλες εγκλίσεις του παθητικού αορίστου β΄ Αγαπητός Γιώργος 8 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτική ἠλλάγην (ἀλλάττομαι) ἐγράφης (γράφομαι) ἐξεπλάγη (ἐκπλήττομαι) ἐκλάπημεν (κλέπτομαι) ἐρράγητε (ρήγνυμαι) ἐστράφησαν (στρέφομαι) ἐπλάκην (πλέκομαι) ἐρράφης (ράπτομαι) ἐρρίφη(ῥίπτομαι) ἔσβημεν(σβέννυμαι) ἐσκάφητε(σκάπτομαι) ἐσπάρησαν(σπείρομαι) ἐστάλην(στέλλομαι) ἐσφάλης(σφάλλομαι) ἀλλαγείην κλαπείημεν/πεῖμενκλαπῶμεν ῥαγῆτε στραφῶσι ῥαφῇς σβείημεν/σβεῖμεν σκαφείητε/σκαφεῖτε σπαρείησαν/ρεῖεν ἀλλαγῶ γραφῇς ἐκπλαγῇ ῥαγείητε/ῥαγεῖτε στραφείησαν/φεῖεν πλακείην ῥιφῇ σβῶμεν σκαφῆτε σπαρῶσι γραφείης ἐκπλαγείη ῥαφείης ῥιφείη πλακῶ σταλείησαν/λεῖενσταλῶσι ---- σκάφητε σπαρέντων/ρήτωσαν ῥάγητε στραφέντων/φήτωσαν ---- γράφηθι ἐκπλαγήτω ῥάφηθι ῥιφήτω σταλέντων/λήτωσαν σφαλείηςσφαλῇςσφάληθι

10 Αγαπητός Γιώργος 9 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ΟριστικήΕυκτική Απαρ ἐ μφατοΜετοχ ἠ σφαλήσῃ (-ει) (σφάλλομαι) πλακησόμεθα(πλέκομαι) ἐκπλαγήσεσθε (εκπλήττομαι) σβήσεται (σβέννυμαι) σκαφησόμεθα(σκάπτομαι) σπαρήσεσθε(σπείρομαι) ῥαφήσονται(ῥάπτομαι) τραπήσομαι(τρέπομαι) τραφήσῃ (-ει)(τρέφομαι) τριβησόμεθα(τρίβομαι) φανήσεσθε (φαίνομαι) φλεγήσομαι (φλέγομαι) σταλήσομαι(στέλλομαι) στραφήσεται (στρέφομαι) φθαρήσονται (φθείρομαι) Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους ζητούμενους τύπους του παθητικού Μέλλοντα β΄ σβήσοιτο σκαφησοίμεθα σπαρήσοισθε τραπησοίμην σφαλήσοιο πλακησοίμεθα ἐκπλαγήσοισθε τραφήσοιο τριβησοίμεθα φανήσοισθε φλεγησοίμην ῥαφήσοιντο σταλησοίμην στραφήσοιτο φθαρήσοιντο σβήσεσθαι σκαφήσεσθαι σπαρήσεσθαι τραπήσεσθαι σφαλήσεσθαι πλακήσεσθαι ἐκπλαγήσεσθαι τραφήσεσθαι τριβήσεσθαι φανήσεσθαι φλεγήσεσθαι ῥαφήσεσθαι σταλήσεσθαι στραφήσεσθαι φθαρήσεσθαι σβησόμενος,η,ον σκαφησόμενος,η,ον σπαρησόμενος,η,ον τραπησόμενος,η,ον σφαλησόμενος,η,ον πλακησόμενος,η,ον ἐκπλαγησόμενος,η,ον τραφησόμενος,η,ον τριβησόμενος,η,ον φανησόμενος,η,ον φλεγησόμενος,η,ον ῥαφησόμενος,η,ον σταλησόμενος,η,ον στραφησόμενος,η,ον φθαρησόμενος,η,ον

11 Αγαπητός Γιώργος 10 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ Να συμπληρωθεί οριζοντίως ο πίνακας με τους ρηματικούς τύπους που λείπουν εἶπον ἀπώλεσθε εἷλε(ν) ἐλάθομεν ἐγένεσθε ἐγράφης ἐξεπλάγητε ἀφίκοντο ἐρράγησαν ἐπελάθοντο ἐστράφης ἔτυχον λαθώμεθα αἴσθηται ἀγἀγῃς εἴπωσι(ν) ἀφίκωνται ἀπαλλαγῆτε ῥαγῶσι(ν) γένησθε ἐκπλαγῆτε ἁμάρτῃ τύχωσι)ν) στραφῇς εἴποιεν αἴσθοιτο ἀγἀγοις ἕλοι γένοισθε ἀπαλλαγείητε/γεῖτε γραφείης ἀπόλοισθε ῥαγείησαν/ῥαγεῖεν ἁμάρτοι ἐπιλάθοιντο τύχοιεν -- αἰσθέσθω ἄγαγε ἑλέτω ἀφικέσθων/σθωσαν ἀπαλλάγητε γράφηθι ἀπόλεσθε ἐκπλάγητε ἁμαρτέτω ἐπιλαθέσθων/σθωσαν στράφηθι

12 ἄγεις — ► ήγογες αἰσθάνομαι — ► ήσθόμην αἱρῶ ἀπόλλυσαι ἁμαρτάνει ἀφικνεϊται βάλλομεν γιγνόμεθα ἔρχεσθε ἐπιλανθάνεσθε εὑρίσκουσι ἕπονται ἀποθνήσκω λείπεις ἔρχῃ μανθάνει ἔχει ὁρῶμεν κάμνομεν πάσχετε λαμβάνετε πίνουσι λανθάνουσι πίπτω λέγω πυνθάνῃ στρέφομαι συλλέγεται τρέχεις φαινόμεθα Να σχηματιστεί το ίδιο πρόσωπο του αορίστου β' στη φωνή που βρίσκεται κάθε ρήμα σύμφωνα με το παράδειγμα, κάνοντας κλικ στα βέλη Αγαπητός Γιώργος 11 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ εἷλον ἥμαρτε ἐβάλομεν ἤλθετε εὗ(ηὗ)ρον ἀπέθανον ἦλθες ἔσχε(ν) ἐκάμομεν ἐλάβετε ἔλαθον εἶπον ἐστράφην ἔδραμες ἀπώλου ἀφίκετο ἐγενόμεθα ἐπελάθεσθε ἕσποντο ἔλιπες ἔμαθε εἴδομεν ἐπάθετε ἔπιον ἔπεσον ἐπύθου συνελέγη ἐφάνημεν

13 12 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ Αγαπητός Γιώργος Να γραφεί ο ενεστ. στο ίδιο πρόσ., αριθμό και στην ίδια φωνή των παρακάτω τύ­ πων του αορίστου β΄ σύμφωνα με το παράδειγμα, κάνοντας κλικ στα βέλη ἡμάρτομεν — ► ἁμαρτάνομεν ἤλθετε ἔκαμες ἤγαγε εἵλομεν ᾔσθεσθε ἠλλάγησαν ἐπελαθόμεθα ἕσπεσθε ἔσχες ἐστράφην ἔδραμες ἐβάλετε — ► βάλλετε εὗρε ἐπυθόμεθα ἀπέθανες ἀπωλόμην ἀφίκου ἐγένετο ἐκρύβημεν ἐλάθομεν ἐπάθετε συνελέγην ἐφάνη ἔρχεσθε κάμνεις ἄγει αἱροῦμεν αἰσθάνεσθε ἀλλάττ(σσ)ονται ἐπιλανθανόμεθα ἕπεσθε ἔχεις στρέφομαι τρέχεις εὑρίσκει πυνθανόμεθα ἀποθνήσκεις ἀπόλλυμαι ἀφικν(ῇ)εῖ γίγνεται κρυπτόμεθα λανθάνομεν πάσχετε συλλέγομαι φαίνεται

14 σταλήσῃ — ► στέλλῃ(-ει) στραφησόμεθα — ► στρεφόμεθα σπαρήσεται σκαφησόμεθα σβήσεσθε ῥιφήσονται ἐκπαλαγήσομαι πλακήσῃ παγησόμεθα σφαλήσεσθε ταγήσονται τραπήσῃ τραφήσονται τριβήσομαι φανήσῃ φθαρήσεται φλεγησόμεθα ἀλλαγήσεσθε ἁρπαγήσονται βαφήσομαι βλαβήσῃ γραφήσεται ταφησόμεθα κλαπήσεσθε Να γραφεί ο ενεστώτας στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό των παρακάτω ρηματικών τύπων του παθητικού μέλλοντα β' όπως στο παράδειγμα, κάνοντας κλικ στα βέλη Αγαπητός Γιώργος 13 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ σπείρεται σβέννυσθε ἐκπλήττομαι πηγνύμεθα τάττονται τρέφονται φαίνῃ(-ει) φλεγόμεθα ἁρπάζονται βλάπτῃ(-ει) θαπτόμεθα σκαπτόμεθα ῥίπτονται πλέκῃ(-ει) σφάλλεσθε τρέπῃ(-ει) τρίβομαι φθείρεται ἀλλάττεσθε βάπτομαι γράφεται κλέπτεσθε

15 Αγαπητός Γιώργος 14 κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κενό να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους του παθητικού μέλλοντα β΄ και αόριστου β΄, που λείπουν ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ΡήματαΑπαρέμφατοΜετοχή Παθ. μέλλ. β' Παθ. αόρ. β' Παθ. μέλλ. β' Παθ. αόρ. β' σπείρομαι στέλλομαι σκάπτομαι στρέφομαι ἅπτομαι τρέπομαι τρέφομαι ἐκπλήττομαι τρίβομαι πλέκομαι φαίνομαι φθείρομαι φλέγομαι κλέπτομαι γράφομαι σπαρήσεσθαισπαρῆναισπαρησόμενοςσπαρείς σταλήσεσθαισταλῆναισταλησόμενοςσταλείς σκαφήσεσθαισκαφῆναισκαφησόμενοςσκαφείς στραφήσεσθαιστραφῆναιστραφησόμενοςστραφείς ῥαφήσεσθαιῥαφῆναιῥαφησόμενοςραφείς τραπήσεσθαιτραπῆναιτραπησόμενοςτραπείς τραφήσεσθαιτραφῆναιτραφησόμενοςτραφείς ἐκπλαγήσεσθαιἐκπλαγῆναιἐκπλαγησόμενοςἐκπλαγείς τριβήσεσθαιτριβῆναιτριβησόμενοςτριβείς πλακήσεσθαιπλακῆναιπλακησόμενοςπλακείς φανήσεσθαιφανῆναιφανησόμενοςφανείς φθαρήσεσθαιφθαρῆναιφθαρησόμενοςφθαρείς φλεγήσεσθαιφλεγῆναιφλεγησόμενοςφλεγείς κλαπήσεσθαικλαπῆναικλαπησόμενοςκλαπείς γραφήσεσθαιγραφῆναιγραφησόμενοςγραφείς

16 1. η ναυμαχία είχε εύκολη και σύντομη έκβαση 2. όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, οι στρατηγοί του φιλονικούσαν μεταξύ τους για την εξουσία 3. ο Κλέαρχος, αφού πήρε τους στρατιώτες, κατευθύνθηκε προς τον Κύρο4. ας μην αργοπορούμε, για να μη φτάσει ο καιρός5. παιδί (μου), μακάρι να γίνεις ευτυχέστερος του πατέρα σου6. γιε (μου), μείνε κοντά μου και γίνε συγκάτοικος (ομοτράπεζος)7. όταν έρθει κοντά ο θάνατος, κανείς δεν θέλει να πεθάνει8. αν αποτύχεις, θα τιμωρηθείς9. λέει εγκώμιο για τους πεσόντες10. ο Ορφέας ήρθε στον Άδη, για να πάρει την Ευρυδίκη 11. αυτός που βρίσκει καλή σύζυγο γίνεται ευτυχισμένος, ενώ αυτός, που δεν του τυχαίνει καλή σύζυγος, τα χάνει όλα 12. είδαμε το φως το αληθινό13. μη φύγετε, πριν ακούσετε14. έπαθαν πολλά αυτοί από τον Κριτία15. μια αλεπού, αφού έπεσε σε πηγάδι έμεινε εκεί από ανάγκη α) ἡ ναυμαχία..................................... ῥαδίαν και βραχεῖαν κρίσιν (= έκβαση). β) Ἀλεξάνδρου...................................,..οἱ στρατηγοί αὐτοῦ ἐμάχοντο ἀλλήλοις περί τῆς ἀρχῆς. γ) Κλέαρχος..................................τούς ὁπλίτας.............................................πρός Κῦρον. δ) Μή μέλλωμεν (= ας μη βραδύνουμε), ἵνα μή ὁ καιρός............................................. ε) ὦ παῖ,.................................πατρός εὐτυχέστερος. στ) ὦ παῖ, μένε παρ' ἐμοί καί συνέστιος......................................... ζ) ἤν ἐγγύς.................................θάνατος, οὐδείς βούλεται θνήσκειν. η) ἤν................................................, δίκην δώσεις. θ) ἐγκώμιον λέγει τῶν............................... ι) Ὀρφεύς ἐς Ἄιδου................................., ἵνα την Εύρυδίκην.................................... ια) ὁ μἐν................................ἀγαθήν σύζυγον εὐτυχής γίγνεται, ὁ δέ μή............................. ἀγαθῆς συζύγου ἅπαντα ἀπόλλυσιν. ιβ)..........................................τό φῶς τό ἀληθινόν. ιγ) Μή........................................, πρίν ἄν ἀκούσητε. ιδ) Πολλά οὗτοι................................ὑπό Κριτίου. ιε) Ἀλώπηξ........................... εἰς φρέαρ ὑπ' ἀνάγκης ἔμεινε. Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προτάσεις με τύπους του ενεργητ. ή μέσου αορ. β' των ρημ. της παρένθεσης (με κλικ πάνω τους) και να μεταφρασθούν Αγαπητός Γιώργος 15 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ἔλαβεν(λαμβάνω, οριστ.) (ἀποθνήσκω, μετχ.) (λαμβάνω, μτχ.) (παραγίγνομαι, υποτ.) (γίγνομαι, ευκτ.) (γίγνομαι, προστ.) (ἔρχομαι, υποτ.) (ἁμαρτάνω, β΄πρ. υποτ.) (πίπτω, μετχ.) (ἔρχομαι, οριστ.) (ἀπέρχομαι, υποτ.) (πάσχω, οριστ.) (πίπτω, μετχ.) (ὁρῶ, α΄πληθ.οριστ.) (τυγχάνω, μετχ.) (λαμβάνω, υποτ.) ἀποθανόντος λαβών παραγένηται γένοιο γενοῦ ἔλθῃ ἁμάρτῃς πεσόντων ἦλθεν ἀπέλθετε ἔπαθον πεσοῦσα εἴδομεν τυχών λάβῃ μεταφράσεις (παραγίγνομαι, οριστ.)παρεγένετο (εὑρίσκω, μετχ.)εὑρών

17 14. σε καλό πολίτευμα ανατράφηκαν οι πρόγονοί μας 15. εάν τότε συγκεντρώνονταν περισσότεροι, μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος θα καταστρεφόταν 1. εξέλαξαν εκείνον ύπατο, για να απαλλαγεί η Ιταλία από τον κίνδυνο του Πύρρου 2. μετά τον θάνατο του Κύρου οι εξακόσιοι ακόλουθοί του διασκορπίστηκαν 3. βλέποντας αυτά όλοι ένοιωσαν έκπληξη4. διότι φάνηκε η κοινή βασιλεία5. ο Ξενοφών ζήτησε να απαλλαγεί από το στράτευμα6. ο νεανίας καταγράφηκε στη γραμματεία7. αυτοί που πέθαναν στο Μαραθώνα, εκεί από τους Αθηναίους θάφτηκαν8. ο Ηρακλής απορούσε, ποιο δρόμο στη ζωή να πάρει9. ασφαλείς μάρτυρες των λόγων είναι αυτά που γράφτηκαν 10. ξαφνικά φάνηκαν οι εχθροί και βαλλόμενοι απ’ αυτούς φονεύθηκαν πολλοί από τους Έλληνες 11. μεγάλο σημάδι φάνηκε στον ουρανό12. η Περσεφόνη, αφού απαλλάχθηκε από τα άλλα συγκέντρωνε άνθη 13. φοβήθηκαν δηλ. μήπως κάνουν λάθος και, εάν φοβηθούν, μήπως τους βρει συμφορά α) εἵλοντο ἐκεῖνον ὕπατον, ἵνα ἡ Ἰταλία............................................... τοῦ ἐκ Πὐρρου κινδύνου. β) Μετά τόν Κύρου θάνατον οἱ περί αὐτόν ἑξακόσιοι.................................... γ) Ταϋτα όρώντες πάντες...................................... δ) ἡ κοινή γάρ βασιλεία.................................... ε) Ξενοφῶν ἐζήτησε, ἵνα...........................................τοῦ στρατεύματος. στ) ὁ νεανίας.....................................ἐν τῷ γραμματείῳ. ζ) οἱ ἐν Μαραθῶνι ἀποθανόντες αὐτοῦ (= εκεί) ὑπό τῶν Ἀθηναίων......................................... η) Ἡρακλῆς ἠπόρει, ποίαν ὁδόν................................. θ) ἀσφαλεῖς μάρτυρες τῶν λόγων τά.................................... εἰσίν. ι) ἐξαπίνης (= αιφνιδιαστικά) οἱ πολέμιοι............................................ και ὑπ' αὐτῶν βαλλόμενοι.............................................τινες τῶν Ἑλλήνων. ια) Σημεῖον μέγα..................................... ἐν τῷ οὐρανῷ. ιβ) Περσεφόνη........................................ τῶν ἄλλων ἄνθη συνήθροιζεν. ιγ) ἐδέδισαν γάρ μή ἁμάρτοιεν καί...............................................τῇ ἄτῃ καταληφθεῖεν. ιδ) ἐν καλῇ πολιτείᾳ (= πολίτευμα).................................... οἱ πρόσθεν ἡμῶν. ιε) εἰ τότε πλείονες.........................................πολύ τοῦ στρατεύματος......................................ἄν. Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προτάσεις με τύπους του παθητικού αορ. β' των ρημ. της παρένθεσης (με κλικ πάνω τους) και να μεταφρασθούν Αγαπητός Γιώργος 16 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ἀπαλλαγῇ (ἀπαλλάττομαι, υποτ.) (διασπείρομαι, οριστ..) (ἐκπλήττομαι, οριστ.) (φαίνομαι, οριστ.) (ἀπαλλάττομαι, ευκτ.) (γράφομαι, οριστ.) (τρέπομαι, ευκτ.) (γράφομαι, μετχ.) (ἐπιφαίνομαι, οριστ.) (καταπλήττομαι, μετοχ.) (τρέφομαι, οριστ.) (συλλέγομαι, οριστ.) (ἀπαλλάττομαι, μετοχ.) διεσπάρησαν ἐξεπλάγησαν ἐφάνη ἀπαλλαγείη ἐγράφη τραπείη γραφέντα ἐπεφάνησαν καταπληγέντες ἐτράφησαν συνελλέγησαν ἀπαλλαγεῖσα μεταφράσεις (κατακόπτομαι, οριστ.)κατεκόπησαν (θάπτομαι, οριστ.)ἐτάφησαν (φαίνομαι, οριστ.) ἐφάνη (διαφθείρομαι, ορ.)διεφθάρη

18 1. Λέων ἐπιτυχών λαγωῷ καθεύδοντι τοῦτον ἐβούλετο καταφαγεῖν. Μεταξύ δ' ἔλαφον παρελθοῦσαν ἰδών ἐκεῖνον ἀπέλυσε καί τῇ ἐλάφῳ ἐπέδραμεν. ἐνόμιζε γάρ πλείονα τροφήν ἔξειν, ἐάν τήν ἔλαφον συλλάβῃ.... 2. Ἡρακλῆς ἔφηβος γενόμενος ἐν ἀπορίᾳ ἦν, ποίαν ὁδόν έπί τόν βίον τράποιτο, τήν δι' ἀρετῆς ἤ τήν διά κακίας. Ἐγένετο οὖν ἔξω τῆς πόλεως καἰ ἐνταῦθα τῷ Διί ηὔχετο λέγων: «Ζεῦ πάτερ, γενοῦ μοι βοηθός, ἵνα τήν ἀρίστην τράπωμαι καί ὠφέλιμος τοῖς ἀνθρώποις γένωμαι». 3. Συλλεγεῖσαι οὖν ποτε αἱ παρθένοι εἰς τούς ἀγρούς ἐπορεύθησαν ἄνθη συλλέξουσαι. Περσεφόνη δ' ἀπαλλαγεῖσα τῶν ἄλλων συνήθροιζεν ἄνθη. Αἴφνης ἡ γῆ διασχισθεῖσα τήν Περσεφόνην κατέπιε. Πράγματι δ' ὅμως αὕτη ὑπό Πλούτωνος ἁρπαγεῖσα εἰς Ἄδου ἤχθη. Με κλικ κάθε φορά πάνω τους: 1.Να υπογραμμισθούν οι τύποι του αορ. β’, και 2. να αναγνωρισθούν. 17 μετοχή αορ.β΄ Ενεργ. Φ. απαρ. Ε.Φ. γ΄ εν. ορ. Ε.Φ γ΄ενικ. υποτ. Ε.Φ μετοχή Μ.Φ. γ΄ενικ.ευκτ.Μ.Φ γ΄ενικ.οριστ.Μ.Φ. β΄ ενικ.προστακτ. Μ.Φ. α΄ενικ.υποτ.Μ.Φ μτχ.παθ.διάθ.(θηλ.) ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ γ΄ εν. οριστ. Ε.Φ μτχ.παθ.διάθ.(θηλ.) μετοχή Ε.Φ μετοχ. Ε.Φ Αγαπητός Γιώργος

19 Να γραφεί το β' ενικό και β'πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β' των παρακάτω ρημάτων στην ίδια φωνή Αγαπητός Γιώργος 18 Ρήματαβ΄ ενικόβ΄ πληθυντικό διαλείπω συλλαμβάνω ἀπάγομαι καθορῶ εἰσέρχομαι διαισθάνομαι ἐπιλανθάνομαι τρέφομαι(παθ.) πυνθάνομαι ἀφικνοῦμαι σφάλλομαι ἀπαλλάττομαι αἱροῦμαι ἐφέπομαι διαλίπετε κατίδετε κάτιδε εἴσελθε διαισθοῦ τράφηθι ἀφικοῦ σφάλητε ἀπαλλάγητε ἕλεσθε διάλιπε σύλλαβε ἀπαγαγοῦ εἰσέλθετε διαίσθεσθε τρἀφητε πυθοῦ σφάληθι ἀπαλλάγηθι ἑλοῦ ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ συλλάβετε ἀπαγάγεσθε πύθεσθε ἀφίκεσθε ἐπιλαθοῦ ἐπιλάθεσθε ἐπίσπεσθε ἐπίσπου

20 Να σημειωθεί Χ στο οικείο τετράγωνο σύμφωνα με τη σωστή ή λαθεμένη γραμματική α­ναγνώριση των λέξεων (πατήστε διαδοχικά τη λέξη «σωστό» να δείτε τις σωστές απαντήσεις) Αγαπητός Γιώργος 19 α) τυχεῖν: απαρέμφατο αορίστου β' του ρήμ. τυγχάνω β) καταλιποῦσα: μετοχή ενεργητικού αορ. β' του ρ. καταλείπω γ) γενέσθαι: οριστική αορίστου β' του ρήμ. γίγνομαι δ) ἀπαλλαγῆναι: απαρέμφ. παθ. αορ. β' του ρήμ. ἀπαλλάττομαι ε) ἐγένοντο: παρατατικός του ρήμ. γίγνομαι στ) ἐπελάθου: παρατατικός του ρήμ. ἐπιλανθάνομαι ζ) ἥμαρτον: παρατατικός του ρήμ. ἁμαρτάνω η) ἁρπαγείς: υποτακτική του παθητ. αορ. β' του ρήμ. ἁρπάζω θ) ἔπεσον: παρατατικός του ρήμ. πίπτω ι) ἔλαβε: οριστική ενεργητικού αορίστου β'του ρήμ. λαμβάνω ια) γράφηθι: προστακτική παθητικού αορ. β'του ρήμ. γράφομαι ιβ) ἀγάγεσθε: οριστική ενεστώτα του ρήμ. ἄγομαι ιγ) ἐπέτυχον: οριστική παρατατικού του ρήμ. ἐπιτυγχάνω ιδ) ἔφυγε: οριστική αορίστου β' του ρήμ. φεύγω ιε) πάθωσιν: υποτακτική ενεργητικού αορ. β' του ρήμ. πάσχω α) τυχεῖν: απαρέμφατο αορίστου β' του ρήμ. τυγχάνω β) καταλιποῦσα: μετοχή ενεργητικού αορ. β' του ρ. καταλείπω γ) γενέσθαι: οριστική αορίστου β' του ρήμ. γίγνομαι δ) ἀπαλλαγῆναι: απαρέμφ. παθ. αορ. β' του ρήμ. ἀπαλλάττομαι ε) ἐγένοντο: παρατατικός του ρήμ. γίγνομαι στ) ἐπελάθου: παρατατικός του ρήμ. ἐπιλανθάνομαι ζ) ἥμαρτον: παρατατικός του ρήμ. ἁμαρτάνω η) ἁρπαγείς: υποτακτική του παθητ. αορ. β' του ρήμ. ἁρπάζω θ) ἔπεσον: παρατατικός του ρήμ. πίπτω ι) ἔλαβε: οριστική ενεργητικού αορίστου β'του ρήμ. λαμβάνω ια) γράφηθι: προστακτική παθητικού αορ. β'του ρήμ. γράφομαι ιβ) ἀγάγεσθε: οριστική ενεστώτα του ρήμ. ἄγομαι ιγ) ἐπέτυχον: οριστική παρατατικού του ρήμ. ἐπιτυγχάνω ιδ) ἔφυγε: οριστική αορίστου β' του ρήμ. φεύγω ιε) πάθωσιν: υποτακτική ενεργητικού αορ. β' του ρήμ. πάσχω Χ Χ Σ Σ Λ Λ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΣΩΣΤΟ απαρ.αορ.β΄Μ.Φ ορισ.αορ. Μ.Φ. αόρ.β΄Μ.Φ. αόρ.β΄Ε.Φ. μετοχ.παθ.αορ.β΄ αόρ.β΄Ε.Φ. ΠΙΣΩΕΜΠΡΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ προστ.αορ.β΄Μ.Φ ορισ.αορ.β΄Ε.Φ.

21 20 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ Αγαπητός Γιώργος Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό, κάνοντας κλικ στα βέλη α) οὗτοι ἦλθον εἰς δύσβατα ὄρη. β) πόθεν ἔσχες; γ) ἡμεϊς ἐφάγομεν πολλούς καρπούς. δ) περιβαλοῦ τό ἱμάτιον καί πρόσελθε. ε) ποιητής τις εἰς τήν πόλιν ἀφίκετο. στ) γενέσθω τό ἔλεος σου. ζ) ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, κολληθείη ἡ γλῶσσα μου. η) πείσθητι τοῖς τῶν γερόντων λόγοις. θ) δοῦλοι καί δεσπόται οὐκ ἄν ποτε φίλοι γένοιντο. ι) οἱ στρατιῶται ἡμῖν πειθέσθων. ια) ἐγώ φίλος καί σύμμαχος ἐγενόμην σοι. ιβ) ἐξαίφνης ἐφάνησαν οἱ βάρβαροι. ιγ) ἐλθών ἔπειθον τόν στρατιώτην ἕπεσθαι. ιδ) Μή ἀπέλθητε, πρίν ἄν ἀκούσητε. ιε) Εἴθε τις ἔλθοι ἄγγελος ἐκ τῆς πόλεως. οὗτος ἦλθεν εἰς δύσβατον ὄρος πόθεν ἔσχετε; ἐγώ ἔφαγον πολύν καρπόν περιβάλεσθε τά ἱμάτια καί προσέλθετε ποιηταί τινες εἰς τάς πόλεις ἀφίκοντο γενέσθων τά ἐλέη ὑμῶν ἐάν ἐπιλαθώμεθα ὑμῶν, κολληθείησαν/ κολληθεῖεν αἱ γλῶσσαι ἡμῶν πείσθητε τῷ τοῦ γέροντος λόγῳ δοῦλος καί δεσπότης οὐκ ἄν ποτε φίλος γένοιτο ὁ στρατιώτης ἐμοί πειθέσθω ἡμεῖς φίλοι καί σύμμαχοι ἐγενόμεθα ὑμῖν ἐξαίφνης ἐφάνη ὁ βάρβαρος ἐλθόντες ἐπείθομεν τούς στρατιώτας ἕπεσθαι μή ἀπέλθῃς, πρίν ἄν ἀκούσῃς εἴθε τινες ἔλθοιεν ἄγγελοι ἐκ τῶν πόλεων

22 Τ Ε Λ Ο Σ 21 Αγαπητός Γιώργος Αρχική Σελίδα Τερματισμός επανάληψη


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google