Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ  ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ  ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ  ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΕΒΕΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ: ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΑ, ΤΟ ΕΒΕΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: THINK GREEN GATEWAY TO JAPAN & KOREA IMPLEMENT EQUAL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ EQUAL ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ EXECUTIVE TRAINING PROGRAMME (ETP) ΕΝΟΤΗΤΑ 2

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THINK GREEN ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ : 1.ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 3.ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΦΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΝ ΝΕΑΣ ΑΝΔΥΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3325 (ΦΕΚ 68/Α/11.03.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Σύνοψη: Σύσταση Υπηρεσιών Ρυθμίζονται θέματα αδειών εγκατάστασης Καθορίζονται οι έλεγχοι από την αδειοδοτούσα αρχή Ειδικές διατάξεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αττικής ΕΝΟΤΗΤΑ 2

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (2) Στερεά Απόβλητα: Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6.8.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (3) Στερεά Απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης » ΕΝΟΤΗΤΑ 2

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (4) Επικίνδυνα Απόβλητα: KYA 24944/2006 (ΦΕΚ 791Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (5) Επικίνδυνα Απόβλητα: ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α) «Αντικατάσταση της 73537//1438/95 ΚΥΑ (Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες - ΦΕΚ 781/Β) και της 19817/2000 ΚΥΑ (Τροποποίηση της 73537//1438/95 ΚΥΑ κλπ - ΦΕΚ 963 Β). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (6) Επικίνδυνα Απόβλητα: ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (7) Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων: ΥΑ 179182/656/79 (ΦΕΚ 582/Β/2-07-79) «Περί διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανικών απορροών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που εποπτεύονται από τον Ο.ΑΠ., με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου Πειραιώς.» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (8) Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων: ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (9) Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων: ΠΔ 256/89 (ΦΕΚ 121Α) «Άδεια χρήσης νερού» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (10) Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων: ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων" (Β'40)." Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων".» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (11) Ατμοσφαιρική ρύπανση: ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/93) «Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ του Μαϊου 1992» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (12) Ατμοσφαιρική ρύπανση: ΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880Β/19.08.98) «Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (13) Θόρυβος: Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ 6.10.1981) «Περί ρυθμίσεων θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (14) Θόρυβος: ΚΥΑ 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751Β/88) «Οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου.» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (15) Θόρυβος: ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΟΣΔΑΠ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.» ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΑ 2

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (2) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ « ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ Α.Ε. ΕΝΟΤΗΤΑ 2

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ Δ. Τ. «ΕΔΟΕ Α.Ε.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ «ECOELASTICA» ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» ΕΝΟΤΗΤΑ 2


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ  ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google