Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού Δυτικής Μακεδονίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού Δυτικής Μακεδονίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού Δυτικής Μακεδονίας
Έδεσσα, 24/04/2013 Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού Δυτικής Μακεδονίας (Υδατικό Διαμέρισμα 09) Πρόγραμμα Μέτρων Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας I. Μουλατσιώτης, Γεωλόγος, Υδρογεωλόγος ΜSc Λ. Μπενσασσών, Πολ. Μηχανικός, Μηχ. Περιβάλλοντος MSc

2 Πρόγραμμα Μέτρων Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 11 (Πρόγραμμα Μέτρων) της Οδηγίας : «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για τη θέσπιση, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή για το τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εντός της επικράτειάς του, ενός προγράμματος μέτρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται με βάση το άρθρο 4 (Περιβαλλοντικοί Στόχοι).»

3 Περιβαλλοντικοί Στόχοι – Επιφανειακά ΥΣ
Ταξινόμηση κατάστασης Επιφανειακών ΥΣ Οικολογική Χημική Υψηλή Καλή Κατώτερη της καλής Μέτρια Ελλιπής Κακή Να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων. Να προστατευτούν, να αναβαθμιστούν και να αποκατασταθούν όλα τα υδατικά συστήματα, μέχρι το Να προστατευτούν και να αναβαθμιστούν όλα τα τεχνητά, και ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα. Να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα, με στόχο την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας.

4 Γενικά Χαρακτηριστικά
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Γενικά Χαρακτηριστικά Αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι του Άρθρου 4 της Οδηγίας, Στην πλειοψηφία τους αφορούν σε προληπτικές ενέργειες για την προστασία των Υδατικών Συστημάτων. Εφαρμόζονται «οριζόντια» σε όλα τα ΥΣ του Υδατικού διαμερίσματος

5 IΙ. Μέτρα που προκύπτουν άμεσα από την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Κατηγορίες Μέτρων I. Μέτρα που αφορούν στην εφαρμογή Οδηγιών προγενεστέρων από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που όμως εφαρμογή τους είναι προαπαιτούμενη από την ίδια την Οδηγία (Παράρτημα VI) IΙ. Μέτρα που προκύπτουν άμεσα από την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ΙΙI. Μέτρα που αφορούν στην εφαρμογή Οδηγίων μεταγενέστερων από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που όμως η εφαρμογή τους έχει άμεση σχέση με την ίδια την Οδηγία

6 I. Οδηγίες από το Παράρτημα VI της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Μέτρα που προκύπτουν από Προγενέστερες Οδηγίες I. Οδηγίες από το Παράρτημα VI της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης Οδηγία 79/409/ΕΟΚγια τα πτηνά Οδηγία 80/778/ΕΟΚ για το πόσιμο νερό, όπως τροποποιήθηκε από την Οδ. 98/83/ΕΚ Οδηγία 96/82/ΕΚ για τα μεγάλα ατυχήματα (Seveso) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Οδηγία 86/278/ΕΟΚ για την ιλύ σταθμών καθαρισμού Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων Οδηγία 91/414/ΕΟΚ για τα προϊόντα φυτοπροστασίας Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία από νιτρορρύπανση Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα οικοσυστήματα Οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης

7 IIΙ. Οδηγίες, μεταγενέστερες της 2000/60/ΕΚ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Μέτρα που προκύπτουν από Μεταγενέστερες Οδηγίες IIΙ. Οδηγίες, μεταγενέστερες της 2000/60/ΕΚ Οδηγία 2006/118/ΕΚ για την προστασία των υπογείων υδάτων Οδηγία 2008/105/ΕΚ για τις ουσίες προτεραιότητας Οδηγία 2006/11/ΕΚ για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες Ως Βασικά Μέτρα που αφορούν στις παραπάνω οδηγίες είναι (εξ ορισμού) η ίδια η εφαρμογή τους.

8 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Μέτρα που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία
Μέτρα για εφαρμογή αρχής ανάκτησης του κόστους (Άρθρο 9) Μέτρα προαγωγής μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης ύδατος προκειμένου να μην διακυβεύεται η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων (Άρθρο 4) Μέτρα διαφύλαξης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για να μειωθεί η απαιτούμενη επεξεργασία για την παραγωγή του (Άρθρο 7) Ελέγχους σχετικά με τις απολήψεις και την ταμίευση γλυκέων υδάτων συμπεριλαμβανομένων αδειοδοτήσεων, κατάρτισης μητρώου κ.α. Ελέγχους σχετικά με την τεχνική ανατροφοδότηση των συστημάτων υπόγειων υδάτων αδειοδοτήσεων, μόνο ως προς το αν η προέλευση των υδάτων θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων Μέτρα και ελέγχους για τις σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση (Άρθρα 10, 16) Μέτρα και ελέγχους για τις διάχυτες πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. Μέτρα και ελέγχους ως προς τις υδρομορφολογικές συνθήκες των ΤΥΣ και ΙΤΥΣ σε σχέση με την επίτευξη της απαιτούμενης ΚΟΔ (Άρθρο 5, Παράρτημα 2) Απαγόρευση των απορρίψεων ρύπων, απευθείας στα υπόγεια ύδατα, με επιφυλάξεις. Μέτρα για την εξάλειψη της ρύπανσης επιφανειακών υδάτων από τις ουσίες προτεραιότητας και την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από άλλες ουσίες (Άρθρο 16) Μέτρα πρόληψης της σημαντικής διαρροής ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις και για την πρόληψη ή/και τη μείωση των επιπτώσεων των επεισοδίων ρύπανσης λόγω ατυχήματος.

9 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 9)
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 9)

10 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για την εφαρμογή της αρχής ανάκτησης κόστους (Άρθρο 9)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ OM01-01 Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο να υπηρετεί ως κύρια στόχευση την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης νερού

11 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΑΡΘΡΟ 4)
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΑΡΘΡΟ 4)

12 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού (Άρθρο 4) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 0Μ02‐1 Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ.. Έλεγχοι Διαρροών 0Μ02‐2 Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και προγράμματος μέτρων για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση νερού 0Μ02‐3 Έργα Αποκατάστασης / Ενίσχυσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης 0Μ02‐4 Ενίσχυση δράσεων περιορισμού των απωλειών στα συλλογικά δίκτυα άρδευσης 0Μ02‐5 Αναδιοργάνωση /Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης συλλογικών δικτύων άρδευσης ΟΜΟ2 -6 Ενίσχυση αποδοτικών μεθόδων άρδευσης καλλιεργειών και αύξηση των δεκτικών σε αυτές καλλιεργειών ΟΜΟ2- 7 Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων και παροχών από τα όρια φυσικών λιμνών για εγκατάσταση υδροληψίας από ΥΥΣ OM02-08 Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων επαναχρησιμοποίησης ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (ΑΡΘΡΟ 7) 0Μ03‐1 Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ 0Μ03‐2 Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση ΟM03-3 Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος ΟM03-4 Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης > m3 ετησίως. ΟM03-5 Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας ΟM03-6 Απαγόρευση κατασκευής νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων νερού: • Σε περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση • Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων • Στις ζώνες προστασίας (Ι και ΙΙ) των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος. ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

13 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (ΑΡΘΡΟ 7)
Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (ΑΡΘΡΟ 7)

14 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για το πόσιμο νερό (Άρθρο 7) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
0Μ03‐1 Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ 0Μ03‐2 Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση ΟM03-3 Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος ΟM03-4 Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης > m3 ετησίως. ΟM03-5 Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας ΟM03-6 Απαγόρευση κατασκευής νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων νερού: • Σε περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση • Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων • Στις ζώνες προστασίας (Ι και ΙΙ) των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.

15 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ

16 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για τον έλεγχο απολήψεων από επιφανειακό και υπόγειο νερό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 0Μ04‐1 Μέτρηση και καταγραφή απολήψεων επιφανειακού και υπόγειου νερού για ύδρευση, άρδευση και λοιπές χρήσεις από μεγάλους καταναλωτές (Αναφέρεται σε απολήψεις άνω των 10m3/ημέρα). 0Μ04‐2 Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά ΥΣ 0Μ04‐3 Επικαιροποίηση της απόφασης Φ16/6631/1989 που καθορίζει τα κατώτατα και ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού 0Μ04‐4 Επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων 0Μ04‐5 Δημιουργία ενιαίου μητρώου αδειοδοτημένων απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού

17 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ.Σ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ.Σ

18 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για τον έλεγχο του τεχνητού εμπλουτισμού Υπογείων Υ.Σ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟM05-1 Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ. ΟM05-02 Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε μέσω άρδευσης είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/ )

19 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ

20 Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές)
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για σημειακές πηγές απορρίψεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΜ06-1 Θεσμοθέτηση/καθορισμός ορίων εκπομπής ρύπων σε επίπεδο Λεκάνης απορροής για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 καθώς επίσης και για τις ΦΣΧ παραμέτρους σε σχέση με τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται στα Σχέδια Διαχείρισης ΟΜ06-2 Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ ΟΜ06- 3 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων ΟM06-04 Προώθηση σχεδιασμού κεντρικών μονάδων επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων ΟM06-05 Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές) ΟM06-06 Εξειδίκευση κριτηρίων αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ΟM06-07 Εξειδίκευση διαδικασίας ελέγχου και καθορισμού ζωνών για τις ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων ΟM06-08 Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων ΟM06-09 Διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου/κατευθύνσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών

21 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

22 Σταδιακή, επιλεκτική μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για διάχυτες πηγές ρύπανσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 0Μ7‐1 Προώθηση μέτρων ένταξης παραγωγών ή ομάδων παραγωγών σε Ο.Π.Δ.Α.Π. (Agro 2.1 και 2.2) 0Μ7‐2 Σταδιακή, επιλεκτική μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές 0Μ7‐3 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με έμφαση στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος 0Μ7‐4 Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων και Νερού

23 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΤΥΣ ΚΑΙ ΙΤΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΟΔ

24 Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Προκειμένου οι υδρομορφολογικές συνθήκες των ΤΥΣ και ΙΤΥΣ να μην διακινδυνεύσουν την επίτευξη ΚΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 0Μ8‐1 Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου καθορισμού των όρων προστασίας των εσωτερικών υδάτων αναψυχής του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και προσωρινή ρύθμιση για νέα έργα στα υδάτινα σώματα αυτά 0Μ8‐2 Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης υλικών για τις ανάγκες τεχνικών έργων. 0Μ8‐3 Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών

25 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

26 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΜ10-1 Εξειδίκευση των ορίων εκπομπής και συγκέντρωσης ρύπων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 καθώς επίσης και για τις ΦΣΧ μεταβλητές σε σχέση με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

27 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ανάλυση Μέτρων που προκύπτουν από την ίδια την Οδηγία ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

28 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για προστασία από επεισόδια ρύπανσης οφειλόμενα σε ατυχήματα\ ακραία φυσικά φαινόμενα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΜ11-1 Σχεδιασμός και εφαρμογή κεντρικού συστήματος ειδοποίησης και διαχείρισης της ρύπανσης από ατυχήματα/ φυσικά φαινόμενα ΟΜ11-2 Ενίσχυση της συνέργειας του Σχεδίου διαχείρισης υδάτων με τα ΣΑΤΑΜΕ εγκαταστάσεων που εντάσσονται στις οδηγίες IPPC και SEVESO

29 Συμπληρωματικά Μέτρα

30 Συμπληρωματικά Μέτρα Γενικά
Τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμόζονται επιπλέον των βασικών σε συγκεκριμένα Υδατικά Συστήματα τα οποία, ακόμη και μετά από την εφαρμογή των βασικών μέτρων, κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους Περιβαλλοντικούς Στόχους. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα συμπληρωματικά μέτρα, σύμφωνα με το μέρος Β του παραρτήματος VI της Οδηγίας μπορεί να είναι:

31 Συμπληρωματικά Μέτρα Κατηγορίες Νομοθετικά μέτρα. Διοικητικά μέτρα.
Οικονομικά ή φορολογικά μέτρα. Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση. Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροτόπων. Εκπαιδευτικά προγράμματα. Προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης. Έλεγχοι εκπομπής. Κώδικες ορθών πρακτικών. Έλεγχος απολήψεων, ιδίως προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης υπεραντλήσεων.

32 Συμπληρωματικά Μέτρα Κατηγορίες
Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μεταξύ άλλων προώθηση της προσαρμοσμένης γεωργικής παραγωγής, όπως π.χ. καλλιεργειών χαμηλών απαιτήσεων σε νερό, σε περιοχές που υποφέρουν από ανομβρία. Μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής χρήσης ύδατος στη βιομηχανία και αρδευτικές τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος. Έργα δομικών κατασκευών, τα οποία εξετάζονται σε συνδυασμό με τα προγραμματιζόμενα έργα στο ΥΔ 09. Έγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών, ιδίως έργα βελτίωσης υποδομών συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς / διανομής νερού για ύδρευση ή άρδευση, με σκοπό τη μείωση των απωλειών και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. Τεχνητή επαναπλήρωση υδροφόρων στρωμάτων. Λοιπά σχετικά μέτρα.

33 Συμπληρωματικά Μέτρα ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προσδιοριστηκαν 43 επιφανειακά ΥΣ που θα εφραμοστούν συμπληρωματικά μέτρα

34 Εξαιρέσεις Άρθρο 4 παρ. 4, 5, 6 και 7 Μη επίτευξη Περιβαλλοντικών Στόχων
Παράγραφος 4. «Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρατείνονται για τη σταδιακή επίτευξη των στόχων για υδατικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδατικού συστήματος» η κλίμακα των απαιτούμενων βελτιώσεων δεν είναι για τεχνικούς λόγους δυνατόν να επιτευχθεί παρά μόνο σε χρονικά στάδια που υπερβαίνουν το χρονοδιάγραμμα. ΛΑΠ Πρεσπών (2) ΛΑΠ Αλιάκμονα (14)

35 Εξαιρέσεις Άρθρο 4 παρ. 4, 5, 6 και 7 Μη επίτευξη Περιβαλλοντικών Στόχων
Παράγραφος 4. «Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρατείνονται για τη σταδιακή επίτευξη των στόχων για υδατικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδατικού συστήματος» Οι φυσικές συνθήκες δεν επιτρέπουν έγκαιρες βελτιώσεις στην κατάσταση του υδατικού σώματος ΛΑΠ Πρεσπών (2) ΛΑΠ Αλιάκμονα (2)

36 Εξαιρέσεις Άρθρο 4 παρ. 4, 5, 6 και 7 Μη επίτευξη Περιβαλλοντικών Στόχων
Παράγραφος 5. «Τα κράτη μέλη μπορούν να επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους λιγότερο αυστηρούς από αυτούς που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1 για συγκεκριμένα υδατικά συστήματα, όταν επηρεάζονται τόσο από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή η φυσική τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε η επίτευξη των στόχων αυτών να είναι ανέφικτη ή δυσανάλογα δαπανηρή» ΛΑΠ Αλιάκμονα (2)

37 Εξαιρέσεις Άρθρο 4 παρ. 4, 5, 6 και 7 Μη επίτευξη Περιβαλλοντικών Στόχων
Παράγραφος 6. «Προσωρινή υποβάθμιση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων δεν συνιστά παράβαση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας εάν οφείλεται σε περιστάσεις που απορρέουν από φυσικά αίτια ή από ανωτέρα βία και είναι εξαιρετικές ή δεν θα μπορούσαν ευλόγως να έχουν προβλεφθεί, ιδίως ακραίες πλημμύρες και παρατεταμένες ξηρασίες, ή εάν οφείλεται σε περιστάσεις λόγω ατυχημάτων οι οποίες δεν θα μπορούσαν ευλόγως να έχουν προβλεφθεί»

38 Εξαιρέσεις Άρθρο 4 παρ. 4, 5, 6 και 7 Μη επίτευξη Περιβαλλοντικών Στόχων
Παράγραφος 7. «Τα κράτη μέλη δεν παραβιάζουν την παρούσα οδηγία εφόσον: - η αδυναμία επίτευξης καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, καλής οικολογικής κατάστασης ή, κατά περίπτωση, καλού οικολογικού δυναμικού ή πρόληψης της υποβάθμισης της κατάστασης ενός συστήματος επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων, οφείλεται σε νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών του συστήματος επιφανειακών υδάτων ή σε μεταβολές της στάθμης των συστημάτων υπόγειων υδάτων ή η αδυναμία πρόληψης της υποβάθμισης από την άριστη στην καλή κατάσταση ενός συστήματος επιφανειακών υδάτων είναι αποτέλεσμα νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης» ΛΑΠ Πρεσπών (2) ΛΑΠ Αλιάκμονα (1)

39 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού Δυτικής Μακεδονίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google