Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 – 2020)» ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 – 2020)» ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 – 2020)» ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 12 Μαρτίου 2012

2 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΠ) ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ………………… η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία αποτελούν την ασφαλέστερη - αλλά και ίσως τη μόνη μακροχρόνια δυνατή και βιώσιμη - αντιμετώπιση του «ελλείμματος ανταγωνιστικότητας» που αντιμετωπίζει με τόση ένταση η ελληνική οικονομία σήμερα …………..

3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Διαχρονικά πολύ καλή η Ελληνική συμμετοχή στα Προγράμματα-Πλαίσιο (ΠΠ) Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης (ΠΠ ΕΤΑ). Αποτελούν >10% των συνολικών δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 635 εκ. ΕΥΡΩ τα συνολικά κονδύλια για τους ελληνικούς φορείς βάσει συμβολαίων 7o ΠΠ (2007 – 27/2/2012): 420 εκ. ΕΥΡΩ 6 ο ΠΠ (2000 – 2006)

4 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 4 Μήνας/ΈτοςΕνέργεια Δεκέμβριος 2011: Υποβολή πρότασης από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έναρξη διαπραγματεύσεων. Β’ εξάμηνο 2013: Έ γκριση από το Συμβούλιο του συνόλου του νομοθετικού πακέτου. Ιανουάριος 2014: Έναρξη εφαρμογής-Πρώτες προκηρύξεις (Ελληνική Προεδρία της ΕΕ. 2014)  Ενεργό συμμετοχή στη συν - διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και στον π ροσδιορισμό θεμάτων π ου π ρέ π ει να α π οφασιστούν σε εθνικό ε π ί π εδο  Ενέργειες για ταχεία π ροσαρμογή στα νέα δεδομένα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και αύξηση ελληνικής συμμετοχής.  Ενεργό συμμετοχή στη συν - διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και στον π ροσδιορισμό θεμάτων π ου π ρέ π ει να α π οφασιστούν σε εθνικό ε π ί π εδο  Ενέργειες για ταχεία π ροσαρμογή στα νέα δεδομένα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και αύξηση ελληνικής συμμετοχής. Τι περιμένουμε από όσους συμμετέχουν στην ΕΤΑΚ στην Ελλάδα;

5 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  Η πρόταση της Επιτροπής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Να δοθεί βαρύτητα : - στην κατανομή του π ροϋ π ολογισμού μεταξύ των ε π ιμέρους αξόνων & δράσεων, - στα μέσα εφαρμογής και - στην α π λο π οίηση και ε π ιτάχυνση των διαδικασιών. 1 Εξορθολογισμός και α π οσαφήνιση των νέων μέσων εφαρμογής, ιδιαίτερα αυτών π ου συνδέονται με τον συντονισμό των εθνικών π ολιτικών (FET-FLAGShips, JTIs, JPIs, ERANET-Plus, P2P, κ. λ.π.). 2 Αναμόρφωση των κανόνων χορήγησης Matching Funds  Εθνικές - μακροχρόνιες δεσμεύσεις ( δυσκολία στην κάλυψη υ π οχρεωτικής εθνική συμμετοχή ), 3

6 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ : Ιδρύθηκε το 2008 με στόχο τη π ροώθηση της καινοτομίας στην αντιμετώ π ιση κοινωνικών π ροκλήσεων με αξιο π οίηση του τριγώνου της γνώσης. ΕΙΤ Οι κοινότητες γνώσεις και καινοτομίας (KICs). Δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή στις 3 πιλοτικές KICs που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα στους τομείς : ΚΤΠ, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή. ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟ - ΔΟΤΗΣΗΣ Διαμόρφωση θέσεων μας στο στρατηγικό σχέδιο του ΕΙΤ 2014- 2 και στο ποσό χρηματοδότησης του από τον Ορίζοντα 2020. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΕ : 3.194 εκ. €. Προτάσεις για ενεργοποίηση ελληνικής συμμετοχής Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

7 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Προβλέπονται υψηλά ποσοστά (%) χρηματοδότησης ΕΤΑΚ Ενισχύεται η συνέργεια & συμπληρωματικότητα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ και ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 Απαιτείται προσδιορισμός των νομοθετικών παρεμβάσεων για την συμμετοχή μας στα νέα δεδομένα / πρωτοβουλίες του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 σε σχέση με το συντονισμό των εθνικών πολιτικών και την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΑΣ :  η δυνατότητα συγχρηματοδότησης δράσεων του Ορίζοντα 2020 ( Υ π οδομές, Προγράμματα Έρευνας ) με τα διαρθρωτικά ταμεία  η α π οσαφήνιση των σχετικών κανόνων στις αντίστοιχες νομοθετικές α π οφάσεις - κανονισμούς. ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΑΣ :  η δυνατότητα συγχρηματοδότησης δράσεων του Ορίζοντα 2020 ( Υ π οδομές, Προγράμματα Έρευνας ) με τα διαρθρωτικά ταμεία  η α π οσαφήνιση των σχετικών κανόνων στις αντίστοιχες νομοθετικές α π οφάσεις - κανονισμούς.

8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 – ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ είναι η επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020: - περιλαμβάνει 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες - έχει θέσει 8 στόχους (ένας είναι η αύξηση των δαπανών ΕΤΑΚ στο 3% του ΑΕΠ σε επίπεδο Ε.Ε). Η περιφερειακή πολιτική συμβάλει επίσης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα τα Κ-Μ θα πρέπει να ετοιμάσουν εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό σχέδιο για ευφυή εξειδίκευση ( smart specialization strategy). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

9 Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο για την έρευνα και καινοτομία την περίοδο 2014-2020. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Συνάντηση εργασίας εμπλεκόμενων φορέων ( εκπροσώπων Υπουργείων, μονάδων στρατηγικού σχεδιασμού ) για το συντονισμό των ενεργειών στη διαμόρφωση εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την ΕΤΑΚ στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. - Αποτελέσματα της συνάντησης.

10 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 10 από Δημήτρη Βασικές διαπιστώσεις: Έλλειμμα – Ασυνέχεια Χρηματοδότησης Χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και προβληματικές διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης των έργων Εσωστρέφεια των φορέων που παράγουν έρευνα και διασύνδεση μεταξύ των Δημιουργική αλληλεπίδραση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικού συστήματος με τον παραγωγικό τομές

11 Β3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1/5) Κρατική χρηματοδότηση Ιδιωτική συμμετοχή Commercial financingPre-commercial financing Basic R&D Applied R&DPre-seed Seed Start-up Expansion ΑΕΙ / ΕΡ ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ / Post DOC EE (FP7) / ERC ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΕΣ / ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ FP7 Spin Offs ΜΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΡΙΑ ΙΔΕΩΝ VCs / Clusters ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (50% - ΠΑΤΕΝΤΑ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΣΠΑ R&D circle ‘Από την Έρευνα στην Ανάπτυξη ’

12 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΑΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 12 από Δημήτρη Νόμος 4009 για ΑΕΙ. Εκσυγχρονισμό της δημόσιας 3βαθμιας εκπαίδευσης και ενίσχυση εξωστρέφειας Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα.Συντονισμός όλων των Ερ πολιτικών / Σύνδεση της έρευνας με παραγωγή / Αριστεία.. Αναδιάρθρωση του Ερ ιστού της χώρας Νέες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης με κεντρικό στόχο: Αξιοκρατία – Διαφάνεια - Χρόνο αξιολόγησης

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 13 1 Νόμος 4009 για ΑΕΙ. Εκσυγχρονισμό της δημόσιας 3βαθμιας εκπαίδευσης και ενίσχυση εξωστρέφειας 2 Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα. Συντονισμός όλων των Ερευνητικών πολιτικών / Σύνδεση της έρευνας με παραγωγή / Αριστεία.. 3 Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού ιστού της χώρας 4 Νέες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης με κεντρικό στόχο: Αξιοκρατία – Διαφάνεια - Χρόνο αξιολόγησης 5 Κατάρτιση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ερευνας & Καινοτομίας (με ΕΣΕΤ σε επιτελικό ρόλο). Κρίσιμες προϋποθέσεις που διασφαλίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΑΚ

14 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας


Κατέβασμα ppt "« Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 – 2020)» ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google