Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ 2 0 2 0 το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία Eric Badiqué- DG INFSO, 30/11/2011 Η μετάφραση στα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ 2 0 2 0 το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία Eric Badiqué- DG INFSO, 30/11/2011 Η μετάφραση στα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ 2 0 2 0 το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία Eric Badiqué- DG INFSO, 30/11/2011 Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από την ΓΓΕΤ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας / Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο 2014-2020: Προτάσεις της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011 1. Ευφυής & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (€491δις) 2. Βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικοί πόροι (€383 δις) 3. Ασφάλεια και δικαιώματα πολίτη (€18.5 δις) 4. Παγκόσμια Ευρώπη (€70 δις) 5. Διοίκηση (€62.6 δις) Σύνολο: € 1,025 δις Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμός Σύνδεση με την Ευρώπη Συνοχή Ανταγωνιστική Επιχείρηση ΜμΕ Ορίζοντας 2020

3 Πρόταση της Επιτροπής για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 80 δις € για έρευνα και καινοτομία (2014-20). Μέρος των προτάσεων της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2014-20 όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, η παιδεία, κ.α. συμπληρώνουν τον Ορίζοντα 2020 και ειδικότερα τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας & καινοτομίας. Ο Ορίζοντας 2020 αποτελεί βασικό κορμό της Ευρώπης 2020, της Ένωσης Καινοτομίας & του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας : – Ανταπόκριση στην οικονομική κρίση για να επενδύσει σε μελλοντική απασχόληση και ανάπτυξη. – Αντιμετώπιση των ανησυχιών των λαών σχετικά με τα ως προς το ζην, την ασφάλεια και το περιβάλλον. – Ενδυνάμωση της παγκόσμιας θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία.

4 Τι είναι νέο στον Ορίζοντα 2020 ; Ένα ενιαίο πρόγραμμα που συνενώνει τρία ξεχωριστά προγράμματα/πρωτοβουλίες (7ο ΠΠ, CIP, EIT Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας). Περισσότερη καινοτομία, από την έρευνα στη λιανική(retail), όλες οι μορφές καινοτομίας. Εστίαση στις Κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ε.Ένωσης π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορά. Απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις εταιρείες, πανεπιστήμια, ινστιτούτα σε όλες τις χώρες της Ε.Ένωσης και πέρα από αυτές.

5 1Άριστη Επιστήμη 2Βιομηχανική ηγεμονία 3Κοινωνικές προκλήσεις Ορίζοντας 2020 –Τρεις προτεραιότητες:

6 Ορίζοντας 2020 – Στόχοι και δομή Δημιουργία Βιομηχανικής ηγεσίας και Ανταγωνιστικά πλαίσια  Ηγεμονία σε enabling και Βιομηχανικές Τεχνολογίες  Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνίες  Νανοτεχνολίες, Υλικά, Βιομηχανική παραγωγή & διεργασίες  Βιοτεχνολογία  Διάστημα  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου  Καινοτομία στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Αριστεία στη βάση της επιστήμης  Έρευνα στα σύνορα της γνώσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας)  Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET)  Δεξιότητες & ανάπτυξη σταδιοδρομίας (Marie Curie)  Ερευνητικές Υποδομές Κοινοί στόχοι και αρχές Κοινοί κανόνες, εργαλειοθήκη χρηματοδοτικών σχημάτων Προτεραιότητες της στρατηγικής - Ευρώπη 2020 Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας Απλοποιημένη πρόσβαση Διεθνή Συνεργασία Διάδοση & μεταφορά γνώσης Αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων  Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία  Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία και Βιο-οικονομία  Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια  Ευφυής, πράσινη και ολοκληρωμένη μεταφορά  Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων, πρώτες ύλες  Καινοτόμες, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες EIT ΚΚΕρ

7 Προτεραιότητα 1.Άριστη Επιστήμη Επειδή: Η επιστήμη παγκόσμιας εμβέλειας είναι το θεμέλιο των τεχνολογιών του αύριο, των θέσεων εργασίας και της ευημερίας. Η Ευρώπη χρειάζεται να αναπτύξει, να προσελκύσει & να διατηρήσει το ερευνητικό ταλέντο. Οι Ερευνητές χρειάζονται πρόσβαση στις καλύτερες υποδομές.

8 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Έρευνα στα σύνορα της γνώσης από τις καλύτερες μεμονωμένες (individual) ομάδες 13 268 Μελλοντικές & αναδυόμενες Τεχνολογίες Συνεργατική έρευνα για να ανοίξει νέα πεδία καινοτομίας 3 100 Δράσεις Marie Curie Ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σταδιοδρομίας 5 752 Υποδομές Έρευνας ( συμπεριλαμβανομένων & των ηλεκτρονικών υποδομών ) Εξασφάλιση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης 2 478 Προτεινόμενη χρηματοδότηση ( εκ.€ 2014-20)

9 Προτεραιότητα 2:Βιομηχανική ηγεμονία Επειδή: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες καινοτόμες ΜμΕ για να δημιουργήσει ανάπτυξη & απασχόληση. Οι στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογίες «κλειδιά» (π.χ. προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, μικρο- ηλεκτρονική) στηρίζουν την καινοτομία σε όλους τους υπάρχοντες και αναδυόμενους τομείς. Η Ευρώπη χρειάζεται να προσελκύσει περισσότερη ιδιωτική επένδυση στην έρευνα & στην καινοτομία.

10 Ηγεμονία στις enabling & βιομηχανικές Τεχνολογίες (ICT, νανοτεχνολογίες, υλικά, βιοτεχνολογία, βιομηχανική παραγωγή, διάστημα). 13 781 Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου. Μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης και επιχειρηματικού κεφαλαίου για έρευνα & καινοτομία. 3 538 Καινοτομία στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενθάρρυνση όλων των μορφών καινοτομίας σε όλους τους τύπους των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). 619 Προτεινόμενη χρηματοδότηση (εκ.€, 2014-20)

11 Προτεραιότητα 3 :Κοινωνικές προκλήσεις Επειδή : Οι στόχοι πολιτικής της Ε.Ένωσης ( κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορά κλπ) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς καινοτομία. Ριζοσπαστικές (Breakthrough) λύσεις προέρχονται από πολυ-επιστημονικές συνεργασίες, συμπεριλαμβάνοντας τις κοινωνικές & ανθρωπιστικές επιστήμες. Ελπιδοφόρες λύσεις χρειάζεται να δοκιμασθούν, να επιδειχθούν και να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

12 Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία. 8 033 Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία, θαλάσσιοι πόροι & πόροι ναυτιλίας και βιο-οικονομία. 4 152 Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.* 5 782 Ευφυής, πράσινη και ολοκληρωμένη μεταφορά. 6 802 Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες. 3 160 Καινοτόμες, ασφαλείς & χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. 3 819 Προτεινόμενη χρηματοδότηση ( εκ.€, 2014-20) * επιπρόσθετα €1 050εκ. για πυρηνική ασφάλεια και προστασία από τις δραστηριότητες της συνθήκης Euratom (2014-18). Δεν περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του ITER (Διεθνής Πειραματικός Θερμοπυρηνικός Αντιδραστήρας).

13 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας (ΕΙΤ) &του Κοινού Κέντρου Ερευνών στον Ορίζοντα 2020 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας Συνδυάζοντας έρευνα, καινοτομία & εκπαίδευση στις κοινότητες γνώσης και κοινωνιών (για πληροφορίες http://eit.europa.eu/) 1 360 + (απευθείας) 1 440* (έμμεσα) Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)** Παρέχοντας μια ισχυρή, τεκμηριωμένη βάση για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1 961 * έμμεσα από τις κοινωνικές προκλήσεις (υπόκειται σε αναθεώρηση) **επιπρόσθετα το ΚΚΕρ θα χρηματοδοτηθεί από τις δραστηριότητες της συνθήκης Euratom με €724 εκ.

14  Προσαρμοσμένο στον συνολικό κύκλο έρευνας και καινοτομίας.  Κάλυψη όλων των ερευνητικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών φορέων.  Ευθυγραμμισμένο με τον οικονομικό κανονισμό της Ε.Ένωσης ο οποίος συνάδει με τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κανόνες συμμετοχής: τι είναι νέο? (1) 1. ΈΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΝΟΝΩΝ 3. ΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστεία – Επίπτωση - Υλοποίηση (Αριστεία μόνο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) 4. ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ που στοχεύουν στην καινοτομία: προ-εμπορική προμήθεια, παρότρυνση βραβείων, ειδικά εργαλεία (μέσα εφαρμογής) για δάνεια και ίδια κεφάλαια. 2. ΈΝΑ ΕΡΓΟ – ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.  Ανώτατο όριο 100% του άμεσου κόστους (εκτός από τις δράσεις κοντά στην αγορά, όπου θα εφαρμοστεί ένα ανώτατο όριο 70%)  Έμμεσα επιλέξιμα κόστη: κατ’ αποκοπήν(a flat rate of) ποσοστό 20% από τα άμεσα επιλέξιμα κόστη. 5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Διευκολυνόμενη, αλλά προστατεύονται καλύτερα τα συμφέροντα της Ε. Ένωσης.

15 Κανόνες συμμετοχής: τι είναι νέο ; (2)  Το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο των απαιτήσεων για υποβολή πιστοποιητικών χωρίς να υπονομεύεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.  Στρατηγική ελέγχου επικεντρωμένη στην πρόληψη του κινδύνου και της απάτης. 7. ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Πέρα από τους κανόνες : πιο απλουστευμένες διατάξεις στο συμφωνητικό επιχορήγησης και στις διαδικασίες υλοποίησης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον Ορίζοντα 2020 ( π.χ. κοινή IT πλατφόρμα ). 8. ΠΙΟ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  Ισορροπία ανάμεσα στη νόμιμη ασφάλεια και στην ευελιξία;  Εξειδικευμένες διατάξεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για νέους τύπους χρηματοδότησης;  Μια νέα έμφαση σε ανοικτή πρόσβαση για ερευνητικές δημοσιεύσεις. 6. ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ευρύτερη αποδοχή των λογιστικών πρακτικών των συμμετεχόντων για άμεσα κόστη, κατ’ αποκοπήν για έμμεσα κόστη, μη καταγραφή ωρών εργασίας (time sheets) για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης σε ένα έργο, δυνατότητα για επιχορηγήσεις βασισμένες στα αποτελέσματα.

16 Επόμενα βήματα Από 30/11: Διαπραγματεύσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής. Σε εξέλιξη: Διαπραγματεύσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2014-20 ( συμπεριλαμβανομένου του συνολικού προϋπολογισμού για τον Ορίζοντα 2020). Μέσα 2012: Τελικές προκηρύξεις (calls) στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα προς τον Ορίζοντα 2020. Τέλος 2013: Υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον Ορίζοντα 2020. 1/1/2014: Ο Ορίζοντας 2020 ξεκινά; Αναγγελία/Δημοσιοποίηση των πρώτων προκηρύξεων.

17 Για περισσότερες πληροφορίες: www.ec.europa.eu/research/horizon2020 & Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Β.Πλέτσα: 210-7458096, vpletsa@gsrt.gr X.Ηλιάκη: 210-7458091, xril@gsrt.grvpletsa@gsrt.grxril@gsrt.gr


Κατέβασμα ppt "Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ 2 0 2 0 το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία Eric Badiqué- DG INFSO, 30/11/2011 Η μετάφραση στα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google