Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διευθύντρια : Αποστόλου Μαριάννα Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Σιώμου Στέλλα Δυναμικό του Σχολείου : Καθηγητές 52 Μαθητές 341.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διευθύντρια : Αποστόλου Μαριάννα Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Σιώμου Στέλλα Δυναμικό του Σχολείου : Καθηγητές 52 Μαθητές 341."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Διευθύντρια : Αποστόλου Μαριάννα Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Σιώμου Στέλλα Δυναμικό του Σχολείου : Καθηγητές 52 Μαθητές 341

4  Στα ριζά του Φρουρίου συνεχίζει να ζει το Βαρούσι, η π αραδοσιακή συνοικία των Τρικάλων π ου συνδέει το χθες με το σήμερα, το π αρελθόν με το π αρόν και το μέλλον.  Ετυμολογικά η λέξη « Βαρούσι » σημαίνει τη συνοικία εκτός κάστρου. Στην Τουρκοκρατία ήταν η χριστιανική συνοικία και μέχρι τη δεκαετία του 1930 η αρχοντογειτονιά των Τρικάλων. Τα π αλιά βαρουσιώτικα σ π ίτια κτισμένα μεταξύ 17 ου και 19 ου αι., φτιαγμένα, κατά βάση, με καλαμωτές, σοβά ή π λίνθους στα διάκενα, σοβατισμένα και βαμμένα με διάφορα χρώματα.

5  Η συνοικία Βαρούσι ήταν η χριστιανική συνοικία των Τρικάλων ε π ί τουρκοκρατίας και βρίσκεται στις π αρυφές του Φρουρίου. Έως το 1930 θεωρούνταν η αρχοντική συνοικία των Τρικάλων και σήμερα είναι στο σύνολό της διατηρητέα, με ένα μεγάλο αριθμό π αλιών κτηρίων α π ό την ε π οχή της τουρκοκρατίας να σώζεται μέχρι σήμερα.

6

7  Στη συγκεκριμένη συνοικία βρίσκονται οι π ερισσότερες και π αλαιότερες εκκλησίες της π όλης, οι ο π οίες βρίσκονται χτισμένες π ολύ κοντά η μία στην άλλη. Παλιές εκκλησίες της π όλης στο Βαρούσι είναι ο Άγιος Στέφανος του 1896 στη θέση π αλαιότερης βυζαντινής εκκλησίας π ου καταστράφηκε α π ό π υρκαγιά, οι Άγιοι Ανάργυροι, η Παναγία Φανερωμένη του 1853, η Αγία Μαρίνα του 1766, η Αγία Παρασκευή του 19 ου αιώνα, η Αγία Ε π ίσκεψη του 1543, ο Άγιος Δημήτριος του 1580, ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμονας του 14 ου αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και ο Προφήτης Ηλίας του 1896.

8

9

10

11

12

13

14  Το Βαρούσι διακρίνεται για τα όμορφα αρχοντικά με τους π ερίτεχνους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και τις μακριές μαρκίζες. Τα γραφικά και στενά σοκάκια του έγιναν γνωστά ως « Στενά του Σακαφλιά » στα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Ολόκληρη η συνοικία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα με α π οτέλεσμα οι νέες κατοικίες να χτίζονται σύμφωνα με τα π αλιά π ρότυ π α.  Ο ε π ισκέ π της μ π ορεί να αντικρίσει το Βαρούσι, ψηλά, α π ό το Φρούριο και να θαυμάσει την υ π έροχη αρχιτεκτονική της συνοικίας. Εντυ π ωσιακή είναι η στιγμή π ου δύει ο ήλιος. Την ώρα εκείνη το Βαρούσι ντύνεται την π αραδοσιακή του φορεσιά « το π ορφυρό χρώμα » και η ροή του χρόνου α π ό το π αρελθόν φτάνει στην ψυχή του ε π ισκέ π τη σαν εσ π ερινός.

15 Όλα τα σ π ίτια του Βαρουσίου είναι ομοιόμορφα σε Τούρκικο ρυθμό κτισμένα. Τα π αλιά χρόνια ξεχώριζαν για την ομορφιά, την αρχοντιά και τη γραφικότητά τους. Είναι χτισμένα μεταξύ 17 ου και 18 ου αιώνα. Είναι συνήθως το π οθετημένα στο δρόμο και π ιο σ π άνια η αυλή βρίσκεται στην π ρόσοψη. Το σχήμα των π ερισσοτέρων είναι ακανόνιστο, ορθογωνικό Γ ή Π με π ολύ μικρά σκέλη. Υλικά κατασκευής και χρώματα  Τα υλικά κατασκευής τους είναι κυρίως ξύλα, καλαμωτές, σοβάς ή π λίνθοι στα διάκενα. Είναι σοβατισμένα και βαμμένα με διάφορα χρώματα, κυρίως ανοικτές α π οχρώσεις : λουλακί, ροζ, π ράσινο και έχουν κεραμοσκε π αστές στέγες, π ου είναι ε π ικλινείς με μακριές μαρκίζες π ου δημιουργούν ίσκιο. Τα ε π άνω π ατώματα π ροεξέχουν στους δρόμους για να αυξάνουν τον ωφέλιμο χώρο στις αυλές και στα δωμάτια των σ π ιτιών. Στοιχεία χαρακτηριστικά των σ π ιτιών π ου συνθέτουν τη λειτουργία τους είναι :

16

17  Το ισόγειο Για λόγους ασφάλειας ή λειτουργικούς δεν είχε π αράθυρα π ρος το δρόμο. Αντίθετα σειρές π αραθύρων στον όροφο φωτίζουν το εσωτερικό και ε π ιτρέ π ουν τη θέα. Η όψη π ρος την αυλή έχει π ερισσότερα ανοίγματα. Στο ισόγειο υ π άρχουν κυρίως βοηθητικοί χώροι : κελάρια, α π οθήκες ξύλων, εργαλείων κ. λ π.  Το ανώι Το ανώι ή χαγιάτι βρίσκεται στον όροφο ο ο π οίος είναι π ολύ βασικός χώρος, γιατί σ ’ αυτόν ανοίγονται όλα τα άλλα δωμάτια. Ήταν α π λά ε π ι π λωμένο και α π οτελούσε το καθημερινό δωμάτιο της οικογένειας. Στη μέση συνήθως είχε ένα μεγάλο τρα π έζι της οικογένειας, σε μια γωνιά του τοίχου ήταν ο αργαλειός, σε μια άλλη γωνιά το εικονοστάσι π ου το φώτιζε μια καντήλα κρεμασμένη α π ό το ξύλινο σκαλιστό ταβάνι του χαγιατιού και στο βάθος του δωματίου υ π ήρχε το τζάκι. Στα σ π ίτια π ου δεν υ π άρχει ανώι υ π άρχει ένας αντίστοιχος κεντρικός κλειστός χώρος π ου εξελίχθηκε στον κεντρικό θάλαμο των νεοκλασικών αρχοντικών.  To υ π όγειο Ελάχιστα α π ό τα σ π ίτια π ου είχαν λιθόκτιστα υ π όγεια θολωτά για να α π οθηκεύσουν τα υ π άρχοντά τους, σώζονται. Στον ελληνοϊταλικό π όλεμο το υ π όγειο χρησίμευε ως καταφύγιο.

18

19  Τα σαχνιστιά ή ερκέρ Αυτό είναι το στοιχείο π ου χαρακτηρίζει κυρίως τη συγκεκριμένη π αραδοσιακή αρχιτεκτονική. Πρόκειται για π ροεξοχές του ισογείου στο σημείο π ου αρχίζει ο όροφος. Εκτός α π ό τη χάρη π ου δίνουν στο σ π ίτι έχουν και λειτουργική σημασία, γιατί μεγαλώνουν τους χώρους των δωματίων και βοηθούν στον καλύτερο π ροσανατολισμό.  Τα δωμάτια Τα δωμάτια στον όροφο είναι ευρύχωρα, ευάερα, ευήλια και διατάσσονται γύρω α π ό το ανώι ή τον κεντρικό κλειστό χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το χειμωνιάτικο δωμάτιο.  Τα π αράθυρα Είναι καφασωτά, π εριφραγμένα με κάγκελα συνήθως α π ό τα ο π οία ήταν δεμένες με σύρμα π ολλές γλάστρες με λουλούδια.  Η σκάλα Η σκάλα π ρος τον όροφο είναι ξύλινη ή π έτρινη.

20  Προσανατολισμός : Τα βαρουσιώτικα σ π ίτια χτίζονται κατά κανόνα με Ν. Α. π ροσανατολισμό, π ροκειμένου να αξιο π οιεί τον ήλιο. Έτσι, το καλοκαίρι π αραμένει δροσερό και το χειμώνα, π ου ο ήλιος είναι χαμηλότερα, θερμαίνεται. Η διάταξη των ε π ιμέρους όγκων του κτιρίου είναι τέτοια, ώστε να δημιουργεί σκιερές γωνίες ( π ροστασία τους καλοκαιρινούς μήνες ).  Τοιχο π οιία : Συμ π αγείς τοίχοι με μικρά ανοίγματα π ρος τον βορρά, π ου αξιο π οιούν φυσικά ντό π ια υλικά ( ξύλο, π έτρα ).  Βλάστηση : Εξασφαλίζει π ροστασία α π ό τον άνεμο και σκίαση.  Διάταξη χώρων : Στο π αραδοσιακό σ π ίτι κατασκευάζονται χειμερινοί και θερινοί χώροι διαμονής, για την καλύτερη αντιμετώ π ιση των κλιματικών συνθηκών.  Κατασκευαστικά στοιχεία : Ο ρόλος του σαχνισιού μεταξύ άλλων, είναι η ε π ίτευξη του βέλτιστου ηλιασμού του αντίστοιχου χώρου ( μεγάλα ανοίγματα ). Το χαγιάτι ε π ίσης α π οτελεί ένα δροσερό και π ολύ ευχάριστο χώρο διαμονής, τους καλοκαιρινούς μήνες.  Χωροταξική δομή : Η διάταξη των σ π ιτιών αλλά και των δρόμων ακολουθεί τις φυσικές κλήσεις του εδάφους. Τα κτίσματα και οι χαράξεις εντάσσονται ομαλά στο φυσικό το π ίο και γίνεται η βέλτιστη αξιο π οίηση του χώρου. Η διάταξη των κτισμάτων ε π ιτρέ π ει την ανεμ π όδιστη είσοδο του αέρα, του φυσικού φωτός και δεν εμ π οδίζει τη θέα.

21

22

23

24 Οι μαθητές που συμμετείχαν στην περιβαλλοντική ομάδα ήταν: Βράντζα Έλλη Γκουγκουστάμου Δήμητρα Γάλλου Αλεξάνδρα Γιώτη κωνσταντίνα Μπαράκου Άννα-Μαρία Μπαμπούκα Μαρία Μάκα Βίβιαν Μπακάλης Νίκος Μαγειρίας Χαρίσης Μοσκόφογλου Νάσια Μαυρογεώργου Όλγα Λαζαροπούλου Λυδία Λεβέντης Σωκράτης Σταμοπούλου Ραφαέλα Ρούσι Ελβίσα Περβανάς Σωτήρης Τραγαζίκη Όλγα Τσαρούχα Χαρούλα Τσιότρα Σοφία Χήρα Νεκταρία Φωτογραφικό Υλικό: Γκιούρκης Βασίλης Power Point: Γκιούρκης Βασίλης

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. «Το Βαρούσι» Μ. Κλιάφα – Φ. Βαρδούλη 2. «Η συνοικία Τρικάλων – Βαρούσι» Κ. Κωστοπούλου-Μπαλαμώτη 3. «Τρίκαλα- Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική» Φ. Τσαπάλα-Βαρδούλη


Κατέβασμα ppt "Διευθύντρια : Αποστόλου Μαριάννα Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Σιώμου Στέλλα Δυναμικό του Σχολείου : Καθηγητές 52 Μαθητές 341."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google