Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

2 Τi είναι ο Κανονισμός CLP ; Είναι ο νέος κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων Γιατί έγινε ο κανονισμός αυτός ; Έγινε για να ενσωματωθεί το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS - Global Harmonised System ) για την Ταξινόμηση - Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

3 ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ

4 Rio do Janeiro, 1992 Η ΛΥΣΗ : Globally Harmonised System – GHS Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Κίνδυνος ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 4

5 Ευρωπαϊκή Ένωση GHS Κανονισμός 1272/2008 - CLP ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Κριτήρια ταξινόμησης Επιπτώσεις στην υγεία Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φυσικούς κινδύνους ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5

6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ UN GHS Το ΠΕΣ ( GHS ) έγινε με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι διαφοροποιήσεις της επισήμανσης της επικινδυνότητας για το ίδιο χημικό προϊόν παγκοσμίως και Σκοπεύει να διευκολύνει το εμπόριο μειώνοντας τους φραγμούς λόγω διαφορετικών κριτηρίων Ταξινόμησης και Επισήμανσης στις διάφορες χώρες

7 CLP Διατηρεί τις διατάξεις της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας και συγχρόνως εισάγει τα κριτήρια του ΠΕΣ (2η αναθεώρηση*) χωρίς να μειώνει το υπάρχον επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του Περιβάλλοντος Δεν ενσωματώνει κατηγορίες κινδύνου από το UN GHS που δεν αποτελούν τμήμα της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας. Το CLP είναι παρόμοιο αλλά δεν ταυτίζεται με το Π/Ε/Σ όπως συμβαίνει σε χώρες εκτός Ε.Ε. *H 3η αναθεώρηση συμπεριλαμβάνεται στη 2η τροποποίηση του CLP

8 Τι τροποποιεί και τι καταργεί ; Τροποποιεί και καταργεί σταδιακά την οδηγία 67/548 ( Απ. ΑΧΣ 378/ 94) Έναρξη εφαρμογής του CLP από Από Ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία ουσιών σύμφωνα με τον CLP Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο Τ & Ε ένα μήνα μετά την ημερομηνία διάθεσης της ουσίας στην αγορά

9 Τι τροποποιεί και τι καταργεί ;
Τροποποιεί και καταργεί σταδιακά την οδηγία 1999/45 ( Απ. ΑΧΣ 265/02 ) Με ημερομηνία αιχμής την Όπου Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον CLP

10 Tαξινόμηση - Επισήμανση - Συσκευασία
Eναρξη ισχύος CLP Tαξινόμηση - Επισήμανση - Συσκευασία ΟΥΣΙΕΣ Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα ΟΥΣΙΕΣ στα ράφια T/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα Τ/Ε/Σ με CLP Τ/Ε/Σ με CLP ΜΕΙΓΜΑΤΑ Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα MEIΓMATA στα ράφια T/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα ΜΕΙΓΜΑΤΑ Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα Κανονισμός CLP

11 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
Eναρξη ισχύος CLP Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ΟΥΣΙΕΣ Δ.Δ.Α. Τ με υπάρχον σύστημα (προαιρετικά CLP) Δ.Δ.Α. Τ με υπάρχον σύστημα + CLP Δ.Δ.Α. Τ με CLP ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα Δ.Δ.Α. Τ με υπάρχον σύστημα (προαιρετικά CLP) Δ.Δ.Α. Τ με CLP Κανονισμός CLP

12 Στόχοι του Καν. 1272/08 Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, και του περιβάλλοντος και την ομοιόμορφη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. ΠΩΣ ; Θέτει τα κριτήρια ταξινόμησης Κοινοποιεί την επικινδυνότητα με : - την επισήμανση - τη συσκευασία - και τα Δ.Δ.Α για όσους διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνες ουσίες ή μείγματα. Καθορίζει τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού

13 Πως ; Θέτει την υποχρέωση στους παραγωγούς και εισαγωγείς χημικών ουσιών να κοινοποιούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των χημικών τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό ως μέρος της καταχώρησης σύμφωνα με τον Καν. 1907/06 ( REACH ). Δημιουργεί κατάλογο χημικών ουσιών με εναρμονισμένα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης σε κοινοτικό επίπεδο.

14 Εξαιρέσεις από τον Καν. CLP
Ουσίες και μείγματα Ραδιενεργές/α Υπό τελωνειακή επιτήρηση Που προορίζονται για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη αλλά δεν διατίθενται στην αγορά Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Απόβλητα Φαρμακευτικά προϊόντα Τρόφιμα ή ζωοτροφές ( πρόσθετα και αρτυματικές ύλες )

15 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Παρασκευαστής Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που παρασκευάζει ουσία εντός της κοινότητας Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με τον CLP πριν τη διάθεση τους στην αγορά. Ταξινομεί τις ουσίες ακόμη και αν δεν διατίθενται στην αγορά όταν αυτές υπόκεινται σε καταχώριση ή κοινοποίηση σύμφωνα με τον Καν. REACH (άρθρα 6,7,9,17,18 )

16 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Παρασκευαστής Αν διαθέτει στην αγορά επικίνδυνες ουσίες πρέπει να κοινοποιεί στον Οργανισμό των Χημικών (ECHA) τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης εκτός αν αυτά έχουν ήδη κοινοποιηθεί σαν μέρος καταχώρησης στα πλαίσια του REACH (άρθρο 40 του CLP) Οι κοινοποιημένες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν αργότερα στο ευρετήριο Ταξινόμησης - επισήμανσης από τον ECHA. ( άρθρο 40 του CLP ) Παρέχει όπου απαιτείται Δ.Δ.Α με σωστή ταξινόμηση και επισήμανση (CLP)

17 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Εισαγωγέας Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή στα τελωνεία της Κοινότητας Έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον παρασκευαστή ΠΡΟΣΟΧΗ! Εισαγωγή σημαίνει διάθεση στην σγορά

18 Τι πρέπει να κοινοποιούν;
Την ταυτότητα του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα Tην ταυτότητα της ουσίας Την ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με το CLP Λόγους για πιθανή ανεπαρκή ταξινόμηση Την επισήμανση της ουσίας

19 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Μεταγενέστερος χρήστης Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και χρησιμοποιεί μια ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα στις βιομηχανικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με το CLP πριν τη διάθεση τους στην αγορά Παρέχει όπου απαιτείται Δ.Δ.Α με σωστή Ταξινόμηση και επισήμανση ( CLP )

20 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Πληροφορίες στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

21 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης Ενημερώνονται διαρκώς για νέες επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ταξινόμηση των ουσιών ή των μειγμάτων που διαθέτουν στην αγορά. Όταν υποπέσουν στην αντίληψη τους επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες διενεργούν νέα αξιολόγηση κινδύνου (άρθρο15).

22 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού

23 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού

24 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Παραγωγός αντικειμένων Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ή συνθέτει αντικείμενο μέσα στην Κοινότητα Ο παραγωγός ή o εισαγωγέας αντικειμένων που δεν διαθέτει στην αγορά τις ουσίες που περιέχονται σε αυτό, αλλά υποχρεούται σε καταχώρηση ή κοινοποίηση των ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του REACH πρέπει να ταξινομεί τις ουσίες σύμφωνα με το CLP.

25 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Παραγωγός εκρηκτικών αντικειμένων Οι ουσίες που περιέχονται στα αντικείμενα αυτά στο τελευταίο στάδιο υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό Χημικών. Αντιθέτως δεν πρέπει να κοινοποιηθεί το εκρηκτικό αντικείμενο.

26 Οι επανασυσκευάζοντες από μια μεγάλη συσκευασία σε πολλές μικρότερες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Οι επανασυσκευάζοντες από μια μεγάλη συσκευασία σε πολλές μικρότερες Θεωρούνται μεταγενέστεροι χρήστες. Μπορούν να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση από άλλον φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού εφόσον δεν αλλάζουν την σύνθεση της ουσίας ή του μείγματος που επανασυσκευάζουν Σε κάθε περίπτωση πρέπει νε ελέγχουν αν η ετικέτα και η συσκευασία είναι σύμφωνα με το CLP. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ετικέτα πρέπει να αντικατασταθεί.

27 Αυτός που ανακυκλώνει ουσίες ή μείγματα
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Αυτός που ανακυκλώνει ουσίες ή μείγματα Οι ανακυκλωμένες ουσίες και μείγματα χειρίζονται στο CLP όπως και οι άλλες ουσίες και μείγματα. Ταξινομούνται και κοινοποιούνται εκτός αν ο παραγωγός τους έχει ήδη υποβάλλει τις πληροφορίες οπου απαιτούνται για την κοινοποίηση στο φάκελο καταχώρησης

28 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Επαγγελματικοί τελικοί χρήστες ( προσωπικό καθαριότητας ελαιοχρωματιστές κλπ ). Βιομηχανικοί τελικοί χρήστες( που χρησιμοποιούν ουσίες ή μείγματα στη βιομηχανική δραστηριότητα). Δεν έχουν υποχρεώσεις στο CLP. Πρέπει όμως να διαβάζουν την ετικέτα και τα Δ.Δ.Α. ! Σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης προμηθεύεται ουσίες ή μείγματα εκτός Ε.Ε. θεωρείται εισαγωγέας για το CLP και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις

29 Διαθέτει ουσία στην αγορά της ΕΕ ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ;
CLP - Κοινοποίηση Διαθέτει ουσία στην αγορά της ΕΕ ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ; Περιέχεται σε μείγμα (>%) =>Ταξινόμηση μείγματος ως επικίνδυνου και εφόσον το μείγμα διατίθεται στην αγορά Ταξινομείται ως επικίνδυνη σύμφωνα με τον CLP Υπόκειται η ουσία σε καταχώριση REACH (≥ 1 τόνο/έτος) Ανεξαρτήτως ποσότητας (καθαρές ουσίες ή ουσίες σε μείγμα) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ Βάση Δεδομένων = Ευρετήριο C & L Έλεγχος ύπαρξης Εναρμονισμένης Ταξινόμησης (CLP - Παρ. VI)

30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 1272/08 Περιλαμβάνει VII τίτλους 61 άρθρα
7 Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης για επικίνδυνες ουσίες και μείγματα. Στο μέρος 2-4 αυτού εξετάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης για ουσίες και μείγματα από τους φυσικοχημικούς κινδύνους, κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ειδικοί κανόνες επισήμανσης και συσκευασίας ορισμένων ουσιών και μειγμάτων

31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1272/08 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας, συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας και συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Κατάλογος δηλώσεων προφύλαξης ΠΑΡΑΡΤHΜΑ V : Εικονογράμματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ : εναρμονισμένη ταξινόμηση επισήμανση ορισμένων επικινδύνων ουσιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας μετατροπής από την ταξινόμηση βάσει της οδηγίας 67/548 στην ταξινόμηση σύμφωνα με τον καν. CLP

32 Τροποποιήσεις του Καν. 1272 1η Τροποποίηση
Τροποποιήσεις του Καν η Τροποποίηση Κανονισμός 790/2009/ΕΚ - Τροποποίηση Παραρτήματος VI(CLP) - Έναρξη ισχύος Προσοχή ! Η ιστοσελίδα του ecb : έχει συμπεριλάβει ήδη τον καν. 790/2009/ΕΚ. Αναζήτηση ταξινόμησης ουσίας Παραρτήματα του καν. 790/2009/ΕΚ και μετά Παράρτημα VI του καν. 1272/2008/ΕΚ, επειδή δεν υπάρχει ακόμη ενσωματωμένη έκδοση και κάποιες ταξινομήσεις έχουν προστεθεί, κάποιες άλλες καταργηθεί και κάποιες έχουν τροποποιηθεί.

33 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google