Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Υποχρεώσεις και αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας & ετικέτες» Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Υποχρεώσεις και αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας & ετικέτες» Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Υποχρεώσεις και αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας & ετικέτες» Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ

2 Ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο Ε.Κ.  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ (L196/67) «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων χημικών ουσιών Απόφαση Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/94)  Οδηγίες 1999/45/ΕΚ (EE L200/99) & 2001/60/ΕΚ (EE L226/2001) «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων» Απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002)  Κανονισμός REACH (1907/2006)

3 REACH:  Άρθρο 31, 32, 33: απαιτήσεις για ΔΔΑ  Annex II: guide to the compilation of safety data sheets Από 1/6/2007: Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

4 REACH, 57 (σελ. 17) …Επειδή το ισχύον δελτίο δεδομένων ασφαλείας χρησιμοποιείται ήδη ως μέσο επικοινωνίας στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού ουσιών και παρασκευασμάτων, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του συστήματος που θεσπίζει ο παρών κανονισμός…

5 Βασικά στοιχεία για ΔΔΑ  Συντάσσονται σύμφωνα με τον οδηγό στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH  Παρέχονται από τον διαθέτη ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων στην αγορά  Απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες χρήστες

6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος & εταιρίας 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 3. Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 7. Χειρισμός και αποθήκευση 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 11.Τοξικολογικές πληροφορίες 12. Οικολογικές πληροφορίες 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 14. Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις 16. Άλλες πληροφορίες Περιεχόμενα ΔΔΑ

7 Βασικές αλλαγές στα SDS από 1/6/2007 Αντιστροφή παραγράφων 2 & 3: 2- Προσδιορισμός κινδύνων 3 – Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά e-mail υπεύθυνου για το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

8 Βασικές αλλαγές μετά την καταχώρηση ουσιών <10 tn βάσει REACH  Δήλωση Αριθμού Καταχώρησης – Registration number  Επικαιροποίηση δεδομένων βάσει του 1907/2006/ΕΚ (Παράγραφος 9, 11 &12)

9 Βασικές αλλαγές μετά την καταχώρηση ουσιών > 10 tn βάσει REACH  Το ΔΔΑ πρέπει να παρέχει πληροφορίες για όλες τις αναγνωρισμένες χρήσεις που είναι σχετικές με τον εν λόγω παραλήπτη.  Exposure Scenarios  Συνάφεια των παραγράφων του MSDS με τα αποτελέσματα της Μελέτης Χημικής Ασφαλείας (CSR)

10 1. SDS για «εξαιρούμενες» ουσίες Αναφορά σε προτεινόμενες κοινές χρήσεις, όχι «αναγνωρισμένες χρήσεις» Ενημέρωση μη απαίτησης αριθμού καταχώρησης Εφόσον δεν υπάρχει αριθμός καταχώρησης, δεν απαιτείται η επισύναψη “Exposure Scenario(s)” 2. SDS για καταχωρισμένες ουσίες με ES (2010) « Identified Uses» Exposure scenario(s) Αριθμός καταχώρησης 3. SDS για ουσίες που έχουν προκαταχωρισθεί & καταχωρούνται 2013 ή 2018 ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ! ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ! Αναφορά σε προτεινόμενες κοινές χρήσεις, όχι « Identified Uses » Επεξήγηση για ποιο λόγο δεν είναι ακόμη διαθέσιμος ο αριθμός καταχώρησης Δεν επισυνάπτονται ES Υποχρεώσεις MSDS - REACH (1)

11 Αναφορά Αριθμού Καταχώρησης Όταν εμφανίζεται ο πλήρης αριθμός καταχώρησης μιας ουσίας στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας των DU της ουσίας / μείγματος:  Πρακτικές δυσκολίες (αλλαγή προμηθευτή…) Προτεινόμενη λύση στο Άρθρο 39 = Αφαίρεση του τμήματος του αριθμού καταχώρησης που αναφέρεται σε κάθε καταχωρίζουν χωριστά (4 τελευταία ψηφία) ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, δεδομένου ότι οι Αρμόδιες Αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον πλήρη αριθμό καταχώρησης. Προμηθευτές / εισαγωγείς δίνουν τον ΠΛΗΡΗ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

12 ΟυσίεςΜείγματα CLP Για ουσίες & μείγματα: Α.Χ.Σ.378/94: υποχρεωτική Α.Χ.Σ.265/02:υποχρεωτική Καν.1272/2008: προαιρετική Για ουσίες: CLP: επισήμανση & συσκευασία SDS πρέπει να περιέχουν την υπάρχουσα ταξινόμηση και CLP Για μείγματα: EU-System: υποχρεωτικό CLP: προαιρετικό Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου: Για ουσίες & μείγματα: CLP: υποχρεωτικό Υπάρχον σύστημα: Καταργείται 1 Δεκεμβρίου 2010 1 Ιουνίου 2015 Μεταβατικές περίοδοι Α.Χ.Σ. 378/94 Συστήνεται CLP Κανονισμός 1272/2008 REACH ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

13 Annex II (REACH): αλλαγές στη δομή & περιεχόμενο Ίδιες 16 ενότητες αλλά με νέες υποχρεωτικές υποπαραγράφους Καμία υποπαράγραφος δεν πρέπει να μένει κενή Πληροφορίες ταξινόμησης & επισήμανσης στην παράγραφο 2 Επιπλέον στοιχεία για την νομοθετική ρύθμιση στην παράγραφο 15 Διττό σύστημα ταξινόμησης μέχρι τη 1/6/2015 π.χ. Παράγραφος 2: DSD & CLP για ουσίες Προσδιορισμός επικίνδυνων ουσιών στην Παράγραφο 3 Αριθμοί καταχώρησης Επέκταση απαιτούμενου περιεχομένου Παράγραφος 9: περίπου 20 φυσικοχημικές ιδιότητες (πχ logKow) Παράγραφοι 11 & 12: πρόσθετα τοξικολογικά & οικοτοξικολογικά δεδομένα αντίστοιχα του μείγματος ή κάθε επικίνδυνης ουσίας χωριστά Δικαιολόγηση ελλιπών πληροφοριών Identified uses και Exposure Scenarios Βασικά χαρακτηριστικά των SDS

14 SDS πρέπει να παρέχονται κατόπιν αιτήματος για μη επικίνδυνα μείγματα: 1. που περιέχουν >0,1% ουσία που έχει ταξινομηθεί ως:  CMR κατ. 1Α, 1Β, 2  PBT, vPvB 2. ή όταν περιέχουν μία ουσία σε επιμέρους συγκέντρωση >= 1% w/w για μη αέρια μείγματα (>= 0,2% v/v για αέρια μείγματα):  έχει ταξινομηθεί λόγω άλλων κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον  προβλέπονται κοινοτικά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας

15 Αλληλεπίδραση REACH - CLP  To REACH θα προκαλέσει την επαναταξινόμηση των ουσιών, άρα και των μειγμάτων, λόγω της αυξημένης γνώσης για τις επικίνδυνες ιδιότητες  Το CLP θα προκαλέσει την επαναταξινόμηση κάποιων ουσιών λόγω αλλαγών στα «thresholds» ταξινόμησης ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ MSDS

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ?  Προειδοποιητικές λέξεις (Κίνδυνος, Προσοχή)  Δηλώσεις επικινδυνότητας  Δηλώσεις προφύλαξης  Εικονογράμματα κινδύνου

17 Παράδειγμα: Βήμα 1 - Συνταγή παρασκευάσματος

18 Παράδειγμα 1: Βήμα 2 - Ταξινόμηση παρασκευάσματος

19 Παράδειγμα 1: Βήμα 3 -Ταξινόμηση παρασκευάσματος CLP & 67/548/ΕΟΚ

20 ETHANOL (Index No. 603-002-00-5) Highly flammable Risk phrases: Highly flammable. (R11) Safety phrases:Keep out of the reach of children. (S2)Keep container tightly closed. (S7)Keep away from sources of ignition - No smoking. (S16) UN 1170 200 ml +++++ Στοιχεία προμηθευτή + Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων

21 ETHANOL (Index No 603-002-00-5) Danger Hazard statements: Highly flammable liquid and vapour. (H225) Precautionary statements: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. (P210) Keep container tightly closed. (P233) Use explosion-proof electrical/ventilation/lighting/... equipment. (P241) IF ON SKIN (or hair): Remove / Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. (P303 + P361 + P353) In case of fire: Use... for extinction. (P370 + P378) Store in a well-ventilated place. Keep cool. (P403 + P235) UN 1170 200 ml +++++ Στοιχεία προμηθευτή + Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων

22 Διαστάσεις ετικέτας Διαστάσεις ετικέτας

23 Labelling σε πολλαπλές συσκευασίες Χρώμα ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Η ετικέτα ADR τοποθετείται στην εξωτερική συσκευασία.

24 Labelling σε πολλαπλές συσκευασίες Χρώμα ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Η ετικέτα ADR τοποθετείται στην εξωτερική συσκευασία.

25 Labelling σε ενιαία συσκευασία Χρώμα UN1263 Χρώμα ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

26 Παραδείγματα C&L σε μείγματα

27 Μείγμα ταξινομείται Κατηγορία 1, “Χρόνιας τοξικότητας”, όταν: Σ(Chronic Category 1 x M) ≥ 25% ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Χρόνια τοξικότητα

28 Μείγμα ταξινομείται Κατηγορία 2, “Χρόνιας τοξικότητας”, όταν: Σ(Chronic Category 1 x M x 10) + Σ(Chronic Category 2) ≥ 25%

29  Μείγμα: Συστατικό A 30% LD50 oral rat 50 mg/kg Συστατικό B 40% LD50 oral rat 500 mg/kg Συστατικό C 30% LD50 oral rat 100 mg/kg  ATEmix calculation: Classification – Acute Oral Category 3!!! ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Οξεία τοξικότητα

30 Κριτήρια

31 Συμπέρασμα Να είστε προετοιμασμένοι –Ενημέρωση –Σχεδιασμός –Εκπαίδευση, ανάπτυξη τεχνογνωσίας ή outsourcing –Εκτέλεση CLP SDS Ετικέτες

32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Υποχρεώσεις και αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας & ετικέτες» Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google