Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Prerequisite Accounting Dr. Petros Kalantonis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Business Activity Οικονομική Δραστηριότητα Financial.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Prerequisite Accounting Dr. Petros Kalantonis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Business Activity Οικονομική Δραστηριότητα Financial."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Prerequisite Accounting Dr. Petros Kalantonis

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Business Activity Οικονομική Δραστηριότητα Financial Activity

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Για να λειτουργήσει η επιχείρηση χρειάζεται: Πόρους Resources Δικοί μας ( ΙΔΙΟΙ ) Owners Equity ΌΧΙ Δικοί μας ( ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ) Liabilities

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κατά την δραστηριότητα της η επιχείρηση δημιουργεί: Έσοδα Revenues Έξοδα Expenses

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Λήψη Α π οφάσεων Decision Making Ανάγκη Πληροφόρησης ( Αντικειμενικής, Αξιό π ιστης ή ε π αρκούς κατανόησης Οικονομική Κατάσταση της Ε π ιχείρησης Financial Position Α π οτέλεσμα Λειτουργίας της Ε π ιχείρησης Financial Result (Profit Loss)

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  Επιστήμη της περιγραφής, μέτρησης, ανάλυσης της οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων από την επιχείρηση και όσους συνδέονται με αυτήν.

7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

8 Η Λογιστική ως Πληροφορικό Σύστημα ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΞΙΝΟΜΗΣΗ RECORDING MEASUREMENT CLASSIFICATION ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ PROCESING ANALYSIN ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ REPORTING

9 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑ BOOK KEEPING Τεχνική καταχώρησης λογιστικών γεγονότων Recording day to day transactions ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων επεξεργασία και ανάλυση οικονομικής πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων Creating financial statements and analyzing the worth and financial activity of firm

10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενδιαφερόμενοι για τη Λογιστική Πληροφόρηση Users of Accounting Information ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ONNERS STOCKHOLDERS ΠΡΟΜΗΘΕΤΕΣ SUPPLIERS ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΕΣ LENDERS-CREDITORS ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ MANAGERS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BUSINESS FIRM ΚΡΑΤΟΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ GOVERNMENT STATE ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ EMPLOYEES ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΚΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ SOCIAL ORGANIZATIONS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΕΣ FINANCIAL ANALYSTS INVESTMENTS ANALYSTS ΠΕΛΑΤΕΣ CUSTOMERS ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ INVESTORS

11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ACCOUNTING INFORMATION ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ACCOUNTING STANDARS ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ LENERALY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES ACCOUNTING REPORTING STANDARDS

12 Διακρίσεις της Λογιστικής  Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)  Διοικητική Λογιστική (Managing Accounting)  Λογιστική Κόστους (Cost Accounting)  Φορολογική Λογιστική (Tax Accounting)  Ελεγκτική (Auditing)

13 Διακρίσεις της Λογιστικής  Λογιστική Πληθωρισμού (Inflation Accounting)  Περιβαλλοντική Λογιστική (Environmental Accounting)  Λογιστική Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resource Accounting)  Μηχανογραφημένη Λογιστική (Computerized Accounting)

14 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ASSETS) Σύνολο οικονομικών αγαθών που ανήκουν κατά κυριότητα σε μία οικονομική μονάδα και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο

15 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (LIABILITIES) Σύνολο υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας προς τρίτους και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο

16 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (OWNER’S EQUITY) Καθαρή θέση - Υποχρεώσεις οικονομικής μονάδας προς τον φορέα - Ότι δικαιούται να λαμβάνει από την οικονομική μονάδα ο ιδιοκτήτης

17 Λογιστική Ισότητα (Fundamental Accounting Equation) Υ π οχρεώσεις π ρος Πιστωτές Creditor’s Equities Υ π οχρεώσεις π ρος ιδιοκτήτη Owner's Equity Περιουσιακά Στοιχεία και Πόροι της Ε π ιχείρησης Economic Resources ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ASSETS = LIABILITIES + OWNER’S EQUITY

18 ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ (ACCOUNT) Πίνακας που απεικονίζει με χρονολογική σειρά σε μονάδες χρήματος την αρχική θέση και τις μεταβολές κάθε στοιχείου που είτε προσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης είτε αποτυπώνει τη δραστηριότητα της. ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ (ACCOUNTS) Οικονομική Κατάσταση - Ενεργητικού - Παθητικού Δραστηριότητα - Εσόδων - Εξόδων

19 Σημαντικές Λογιστικές Καταστάσεις Ισολογισμός (Balance sheet) Κατάσταση Α π οτελεσμάτων Χρήση Λογαριασμοί Ενεργητικού Παθητικού Εσόδων Εξόδων

20

21

22

23 Ενεργητικό (Assets) Πάγιο Μακρο π ρόθεσμη ρευστο π οίηση π. χ. κτίρια, αυτοκίνητα, μηχ / τα, γραφεία Κυκλοφορούν Βραχυ π ρόθεσμη ρευστο π οίηση π. χ. α π οθέματα, εμ π ορεύματα, χρήμα, α π αιτήσεις

24 Παθητικό (Liabilities) Βραθυ π ρόθεσμες Short – term Liabilities π. χ. π ρομηθευτές, γραμμάτια, Μακρο π ρόθεσμες Long – term Liabilities π. χ. π ροβλέψεις

25 Ταξινόμηση σε Ενεργητικό και Παθητικό των παρακάτω στοιχείων - λογαριασμών  Οικόπεδα  Καταθέσεις  Ταμείο  Οφειλές σε προμηθευτές  Εμπορεύματα  Γραφεία  Απαιτήσεις από πελάτες  Αυτοκίνητα  Μηχανήματα  Δάνειο από Τράπεζα  Οφειλές στο ΙΚΑ  Οφειλές σε εφορία  Πατέντα  Άδεια  Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

26 Διακρίσεις Εξόδων Ενσωμάτωση στο Κόστος Κοστολογημένα (Inventoriable expenses) Μη κοστολογημένα (Non – Inventoriable expenses)

27 Κοστολογήσιμα Οργανικά (operating expenses) Ομαλά (normal expenses) Μη Κοστολογήσιμα Ανόργανα ή μη λειτουργικά (non operating expenses) Μη ομαλά (abnormal expenses) Έκτακτα (extraordinary expenses)

28 Τρό π ος Ενσωμάτωσης στο Κόστος Άμεσα (Direct expenses) Έμμεσα (Indirect expenses)

29 Τρό π ος Εκδήλωσης Εμφανή (Visable expenses) Υ π ολογιστικά (Supplementary expenses)

30 Συμ π εριφορά σε σχέση με τη μεταβαλλόμενη δραστηριότητα της ε π ιχείρησης Σταθερά (Fixed expenses) Μεταβλητά (variable expenses) ΑναλογικάΑύξονταΦθίνοντα Ημιμεταβλητά (Semi- variable expenses)

31 Χρόνος ανάλωσης Δεδουλευμένα (accrued expenses) Μη Δεδουλευμένα (non accrued expenses)

32 Φορέας Ευθύνης Ελεγχόμενα (controllable cost) Μη Ελεγχόμενα (non controllable cost)

33 Προορισμός ή λειτουργία Έξοδα εφοδιασμού (supply) Έξοδα π αραγωγής (production) Έξοδα Έρευνας & Ανά π τυξης (research & development) Έξοδα Διάθεσης (promotion) Έξοδα Διοίκησης (administrative) Χρηματοοικονομικά (Financial)


Κατέβασμα ppt "Prerequisite Accounting Dr. Petros Kalantonis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Business Activity Οικονομική Δραστηριότητα Financial."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google