Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 1 ΜΕΛΕΤΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 1 ΜΕΛΕΤΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Λευκωσία, 26/10/2010

2 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (1)  Γενικός Στόχος  Η βελτιστοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των Δεικτών Παρακολούθησης που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την περίοδο 2007-2013.

3 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (2)  Ειδικοί Στόχοι  Ο ορισμός κατάλληλων δεικτών εκροών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων.  Η επαρκής παρακολούθηση των δεικτών.  Η εξειδίκευση των στρατηγικών αξιολογήσεων.

4 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 4 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3)  Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την προγραμματική περίοδο 2004 – 2006.  Πλήρες σύστημα δεικτών για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 που να αντικατοπτρίζει την επίτευξη όλων των Γενικών/Ειδικών Στόχων των Προγραμμάτων με καθορισμό ρεαλιστικών τιμών βάσης, ενδιάμεσων στόχων και τελικών στόχων.  Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή πλήρους συστήματος παρακολούθησης των δεικτών.  Εισηγήσεις για τον καθορισμό και τον τρόπο παρακολούθησης δεικτών σε στρατηγικό επίπεδο.

5 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (1)  Αξιολόγηση της ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Παρακολούθησης για την προγραμματική περίοδο 2004 – 2006 (1ο πακέτο εργασίας).  Αξιολόγηση της ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Δεικτών Παρακολούθησης για την προγραμματική περίοδο 2007– 2013: Καθορισμός επιπρόσθετων δεικτών και ενδιάμεσων στόχων (2ο πακέτο εργασίας).

6 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (2)  Στρατηγική Αξιολόγηση των Προγραμμάτων (3 ο πακέτο εργασίας).  Προσδιορισμός και εφαρμογή του Συστήματος Δεικτών Παρακολούθησης (4 ο πακέτο εργασίας).

7 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  1 η Έκθεση Αξιολόγησης (περιέχει το 1 ο και 2 ο πακέτο εργασίας).  2 η Έκθεση Αξιολόγησης (περιέχει το 3 ο πακέτο εργασίας).  Τελική έκθεση Αξιολόγησης (περιέχει το 4 ο πακέτο εργασίας).

8 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ (1)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004 – 2006  Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού Στόχου 2.  Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού Στόχου 3.  Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού για την Αλιεία.  Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL.

9 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ (2)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 – 2013  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

10 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 10 ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (KEY EVALUATION ISSUES)  Συνάφεια των δεικτών με ειδικούς στόχους και άξονες προτεραιότητας.  Ποσοτική κάλυψη ειδικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας από τους δείκτες του ΕΠ.  Συμβατότητα/συνάφεια των δεικτών του ΕΠ με τους βασικούς δείκτες (core indicators) της ΕΕ.  Αξιολόγηση των δεικτών σύμφωνα με τη μεθοδολογία SMART.

11 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 11 H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ SMART (1)  Συνολική αποτίμηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας κάθε δείκτη, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  Σαφήνεια και μονοσημαντότητα (Single/precise).  Μετρησιμότητα (Measurable), στα πλαίσια της οποίας αξιολογείται η επάρκεια και η αξιοπιστία της ποσοτικοποίησης του δείκτη (καθορισμός τιμής βάσης και τιμής στόχου με καταγεγραμμένα και αξιόπιστα στοιχεία και μεθόδους, ρεαλιστικότητα και επιτευξιμότητα της τιμής στόχου, αξιόπιστη και καταγεγραμμένη μέθοδος παρακολούθησης της υλοποίησης).

12 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 12 H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ SMART (2)  Διαθεσιμότητα (δυνατότητα ορισμού, ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του δείκτη) με αποδεκτό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της πρόσθετης αξίας και της αναλογικότητας (Availability at acceptable cost).  Σημαντικότητα, συνάφεια και αντιπροσωπευτικότητα του δείκτη, σε σχέση με τον ειδικό στόχο που εξυπηρετεί και παροχή χρήσιμης πληροφορίας σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις (Relevant to the objective concerned and to the information needed by the decision makers).  Σαφής καθορισμός του χρόνου κατά τον οποίο αναμένεται η επίτευξη της τιμής στόχου (Time-bound).

13 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 13 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004 - 2006 (1)  Ισχυρά σημεία (strengths) - 1  Για την επιλογή των δεικτών ακολουθήθηκε μία ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση, η οποία κατέληξε σε ένα σύστημα με λογικό αριθμό δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και αποφεύγοντας την αύξηση του διοικητικού φόρτου των Δικαιούχων.  Οι δείκτες που επιλέγηκαν πληρούν ως επί το πλείστον τα κριτήρια της μεθοδολογίας SMART (Single, Measurable, Available at reasonable cost, Relevant to the objectives concerned and to the information needs of managers, Time-bound) παρόλο που δεν έγινε συνειδητή και συστηματική εφαρμογή της κατά το στάδιο του σχεδιασμού του συστήματος των δεικτών.

14 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 14 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004 - 2006 (2)  Ισχυρά σημεία (strengths) - 2  Η ποσοτικοποίηση των δεικτών (καθορισμός τιμών βάσης και τιμών στόχων) ήταν ικανοποιητική και προέκυψε από την παραγωγική συνεργασία μεταξύ Γραφείου Προγραμματισμού, Ενδιάμεσων Φορέων και Τελικών Δικαιούχων.  Το πλέγμα των δεικτών έργων/μέτρων δομήθηκε με ορθό και συστηματικό τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την παρακολούθηση της υλοποίησης σε επίπεδο Μέτρων. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και πρόσθετοι δείκτες εκροών για την λεπτομερή παρακολούθηση της υλοποίησης σε επίπεδο έργων και κατηγοριών παρέμβασης.

15 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 15 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004 - 2006 (3)  Αδύνατα σημεία (weaknesses) - 1  Παρά την εν γένει ικανοποιητική ποσοτικοποίηση των δεικτών παρουσιάσθηκαν ελλείψεις όσον αφορά την λεπτομερή καταγραφή και τεκμηρίωση των παραδοχών ποσοτικοποίησης, ειδικά στους δείκτες αποτελεσμάτων.  Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης των προγραμμάτων (2004 – 2008), των ελλείψεων του Γραφείου Προγραμματισμού σε προσωπικό και του συνεπακόλουθου μεγάλου εργασιακού φόρτου των στελεχών του, δεν κατέστη δυνατόν να δοθούν γραπτές κατευθύνσεις και οδηγίες προς τους Τελικούς Δικαιούχους και τους Ενδιάμεσους Φορείς σχετικά με την εξειδίκευση και τυποποίηση των υπολογισμών της προόδου υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός της προόδου υλοποίησης των παραπάνω δεικτών γινόταν με μέριμνα και ευθύνη των Τελικών Δικαιούχων και αποτυπωνόταν στα Τριμηνιαία Δελτία Έργου και Υποέργου χωρίς περαιτέρω αναφορές στη μεθοδολογία και τις παραδοχές του υπολογισμού, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία της αποτύπωσης της προόδου υλοποίησης.

16 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 16 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004 - 2006 (4)  Αδύνατα σημεία (weaknesses) - 2  Στα πλαίσια της παρακολούθησης δεν χρησιμοποιήθηκαν χρηματοοικονομικοί και διοικητικοί δείκτες αποτελεσματικότητας, οι οποίοι θα βοηθούσαν Στην εξαγωγή ποσοτικών και αντικειμενικών συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης (management by objectives) των έργων και των προγραμμάτων συνολικά. Στην εξαγωγή ποσοτικών και αντικειμενικών συμπερασμάτων σχετικά με τη διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια των Τελικών Δικαιούχων.  Το ΟΠΣ δεν υποστήριξε τη διαδικασία υπολογισμού της προόδου υλοποίησης των δεικτών.  Δεν υπήρξε επαρκής κατάρτιση (training) των Τελικών Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων σε θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης δεικτών, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με το φόρτο εργασίας τους, οδήγησε σε έλλειψη κατανόησης της σημασίας των δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων.

17 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 17 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 (1)  Ισχυρά σημεία (strengths) - 1  Για την επιλογή των δεικτών ακολουθήθηκε μία ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση, η οποία κατέληξε σε ένα σύστημα με λογικό αριθμό δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και αποφεύγοντας την αύξηση του διοικητικού φόρτου των Δικαιούχων.  Οι δείκτες που επιλέγηκαν πληρούν ως επί το πλείστον τα κριτήρια της μεθοδολογίας SMART, παρόλο που δεν έγινε συνειδητή και συστηματική εφαρμογή της κατά το στάδιο του σχεδιασμού του συστήματος των δεικτών.

18 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 18 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 (2)  Ισχυρά σημεία (strengths) - 2  Η ποσοτικοποίηση των δεικτών (καθορισμός τιμών βάσης και τιμών στόχων) ήταν ικανοποιητική και αξιόπιστη και προέκυψε από την παραγωγική συνεργασία μεταξύ Γραφείου Προγραμματισμού, Ενδιάμεσων Φορέων και Δικαιούχων.  Η ποσοτική κάλυψη των ειδικών στόχων των ΕΠ με δείκτες ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητική (άνω του 80% του προϋπολογισμού κάθε ΕΠ μη συμπεριλαμβανομένων των αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας), τουλάχιστον όσον αφορά τους δείκτες εκροών.

19 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 19 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 (3)  Αδύνατα σημεία (weaknesses)  Παρά την εν γένει ικανοποιητική ποσοτικοποίηση των δεικτών παρουσιάσθηκαν ελλείψεις όσον αφορά την λεπτομερή καταγραφή και τεκμηρίωση των παραδοχών ποσοτικοποίησης, ειδικά στους δείκτες αποτελεσμάτων.  Κατά τη φάση του σχεδιασμού και έναρξης της υλοποίησης των ΕΠ δεν ορίσθηκαν πρόσθετοι χρηματοοικονομικοί και διοικητικοί δείκτες ούτε ολοκληρωμένη μεθοδολογία παρακολούθησης της υλοποίησης των δεικτών.  Κατά τη φάση του σχεδιασμού και έναρξης της υλοποίησης των ΕΠ, δεν υπήρξε επαρκής κατάρτιση των στελεχών των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων σε θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης δεικτών.

20 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 20 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 (4)  ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα (1)  Οι δείκτες εκροών καλύπτουν το 87,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ (δεν περιλαμβάνονται οι άξονες της τεχνικής βοήθειας).  Με βάση τη μεθοδολογία SMART, και σε σύνολο 24 δεικτών εκροών: 15 δείκτες (63% του συνόλου) κρίνονται κατάλληλοι. 8 δείκτες (33% του συνόλου) χρήζουν βελτιώσεων/διευκρινίσεων. 1 δείκτης (4% του συνόλου) χρήζει αντικατάστασης.

21 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 21 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 (5)  ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα (2)  Οι δείκτες αποτελεσμάτων καλύπτουν το 80,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ (δεν περιλαμβάνονται οι άξονες της τεχνικής βοήθειας).  Με βάση τη μεθοδολογία SMART και σε σύνολο 12 δεικτών αποτελεσμάτων: 6 δείκτες (50% του συνόλου) κρίνονται κατάλληλοι. 3 δείκτες (25% του συνόλου) χρήζουν βελτιώσεων/διευκρινίσεων. 3 δείκτες (25% του συνόλου) χρήζουν αντικατάστασης.

22 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 22 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 (4)  ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (1)  Οι δείκτες εκροών καλύπτουν το 82,0% του προϋπολογισμού του ΕΠ (δεν περιλαμβάνονται οι άξονες της τεχνικής βοήθειας).  Με βάση τη μεθοδολογία SMART, και σε σύνολο 11 δεικτών εκροών: 4 δείκτες (36% του συνόλου) κρίνονται κατάλληλοι. 7 δείκτες (64% του συνόλου) χρήζουν βελτιώσεων/διευκρινίσεων.

23 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 23 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 (5)  ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (2)  Οι δείκτες αποτελεσμάτων καλύπτουν το 70,0% του προϋπολογισμού του ΕΠ (δεν περιλαμβάνονται οι άξονες της τεχνικής βοήθειας).  Με βάση τη μεθοδολογία SMART και σε σύνολο 8 δεικτών αποτελεσμάτων: 5 δείκτες (62% του συνόλου) κρίνονται κατάλληλοι. 3 δείκτες (38% του συνόλου) χρήζουν βελτιώσεων/διευκρινίσεων.

24 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 24 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (1)  Συμπληρώθηκαν τα κενά και οι ανεπάρκειες που εντοπίσθηκαν όσον αφορά τη διατύπωση και την ποσοτικοποίηση των δεικτών και τη σχετική τεκμηρίωση.  Καθορίσθηκαν ενδιάμεσες τιμές στόχοι (τέλος 2010), όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.  Ορίσθηκαν νέοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (π.χ. δείκτες εκροών για τον ειδικό στόχο «δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών» του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»).

25 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 25 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (2)  Έγινε πλήρης ποσοτικός συσχετισμός μεταξύ των δεικτών πυρήνα, που προβλέπονται από το σχετικό έγγραφο εργασίας της ΕΕ, και των δεικτών του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».  Ορίσθηκαν χρηματοοικονομικοί και διοικητικοί δείκτες παρακολούθησης.  Συντάχθηκε ολοκληρωμένη μεθοδολογία επιμέτρησης της υλοποίησης για το σύνολο των δεικτών (δείκτες εκροών, δείκτες αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικοί και διοικητικοί δείκτες).

26 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 26 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  50 δείκτες εκροών (33 για το ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και 17 για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»).  32 δείκτες αποτελεσμάτων (19 για το ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και 13 για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»).  14 χρηματοοικονομικοί δείκτες (κοινοί και για τα δύο ΕΠ).  4 διοικητικοί δείκτες (κοινοί και για τα δύο ΕΠ).

27 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 27 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (1)  Οι χρηματοοικονομικοί και διοικητικοί δείκτες είναι συμπληρωματικοί των δεικτών εκροών, οι οποίοι εμφανίζουν τις ακόλουθες αδυναμίες:  Δεν μπορούν να αθροισθούν σε επίπεδο ανώτερο του ειδικού στόχου, δεδομένου ότι εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης.

28 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 28 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (2)  Δεν παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα της πορείας υλοποίησης των έργων (τήρηση χρονικού και κοστολογικού προγραμματισμού), δεδομένου ότι η τιμή στόχος του δείκτη αφορά το τέλος του έργου και κατά κανόνα δεν ορίζεται ενδιάμεση στόχευση. Κατά συνέπεια δεν είναι χρήσιμοι στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και στη διατύπωση διορθωτικών μέτρων.  Δεν παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση για την πορεία εξειδίκευσης των ΕΠ (δημοσίευση προσκλήσεων, ένταξη και συμβασιοποίηση έργων).

29 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 29 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (3)  Δεν παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την τήρηση βασικών χρονικών οροσήμων (π.χ. σύνταξη εγγράφων προσφοράς, διενέργεια διαγωνισμού, ολοκλήρωση υλοποίησης) των νομικών δεσμεύσεων.  Δεν παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την τήρηση του κανόνα ν+3/ν+2 και την αποφυγή απώλειας Κοινοτικών πόρων.

30 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Δείκτες παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης.  Δείκτες αποτελεσματικότητας.  Δείκτες αποδοτικότητας.  Δείκτες νομιμότητας και κανονικότητας.

31 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 31 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Δείκτες παρακολούθησης χρονικών οροσήμων (milestones) προσυμβατικού σταδίου νομικών δεσμεύσεων.  Δείκτης παρακολούθησης της διάρκειας υλοποίησης νομικών δεσμεύσεων.

32 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 32 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  Αναγκαία στοιχεία, τρόπος και συχνότητα υπολογισμού.  Επίπεδα παρακολούθησης.  Εκθέσεις προόδου – Σχετικές αρμοδιότητες.

33 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 33 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)  Η μεγάλη πλειοψηφία των αναγκαίων στοιχείων καταχωρείται ήδη στο ΟΠΣ, μέσω των βασικών εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως:  Πίνακες προγραμματισμού προσκλήσεων.  Αποφάσεις έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών.  Τεχνικά Δελτία Έργων.  Δελτία Νομικών Δεσμεύσεων.  Δελτία Δήλωσης Δαπανών.  Δελτία Παρακολούθησης.

34 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 34 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2)  Η μόνη τροποποίηση που απαιτείται είναι η προσθήκη κατάλληλου πεδίου στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, στο οποίο θα δηλώνεται το πληρωθέν ποσό της προκαταβολής.  Πρόσθετη εισαγωγή στοιχείων (manual data entry) απαιτείται μόνο για μία παράμετρο (δεδουλευμένη αξία) και μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις κατασκευών.  Ο υπολογισμός των δεικτών θα γίνεται αυτόματα μέσω κατάλληλου υποσυστήματος του ΟΠΣ, στο οποίο θα προγραμματισθούν και οι φόρμουλες υπολογισμού των διαφόρων δεικτών. Επίσης αυτόματα μέσω του ΟΠΣ θα γίνεται και η άντληση των αναγκαίων στοιχείων. Κατά συνέπεια, ο πρόσθετος φόρτος εργασίας για Δικαιούχους και ΕΦ είναι αμελητέος.

35 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 35 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Το σύνολο των δεικτών θα υπολογίζεται ανακεφαλαιωτικά ανά εξάμηνο, έτσι ώστε οι δείκτες να αποτελούν τμήμα των εκθέσεων προόδου και να παρέχουν τα αναγκαία ποσοτικά στοιχεία για τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων, συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης έργων και προγραμμάτων και των τυχόν αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.

36 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 36 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  Νομική Δέσμευση.  Έργο.  Σχέδιο Χορηγιών.  Δικαιούχος (έργα δημοσίων συμβάσεων).  ΕΦ κατηγορίας ΙΙ (έργα σχεδίων χορηγιών).  Ειδικός Στόχος.  Άξονας Προτεραιότητας.  Ταμείο.  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

37 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 37 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  Συντάσσονται σε εξαμηνιαία βάση, από τους ΕΦ κατηγορίας Ι,ΙΙ και IV, βάσει τυποποιημένων υποδειγμάτων (templates).  Αποτελούν το βασικό εργαλείο παρακολούθησης και συνεισφέρουν στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης κάθε ΕΠ, που υποβάλλεται στην ΕΕ.  Αποτελούν επίσης εκθέσεις πεπραγμένων, μέσω των οποίων η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνεται επίσημα για τις ενέργειες των ΕΦ και την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν εκχωρηθεί από τη ΔΑ, στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

38 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 38 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Δείκτης ενεργοποίησης.  Δείκτης εξειδίκευσης.  Δείκτης συμβασιοποίησης.  Δείκτες χρηματοοικονομικής προόδου.  Δείκτης υλοποίησης.

39 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 39 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΕΝ)  Εκφράζει το κατά πόσο ο προϋπολογισμός των ΕΠ (ανά Ταμείο, Άξονα Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο) έχει «δεσμευθεί» σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων, δηλαδή το κατά πόσο προχωρεί η εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδιασμού των ΕΠ μέσω της δημοσίευσης των σχετικών προσκλήσεων.  Υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΕΝ (%) = (ΠΔΠ/ΣΠΕΠ) Χ 100, όπου:  ΠΔΠ = Συνολικός προϋπολογισμός δημοσιευμένων προσκλήσεων του εξεταζόμενου επίπεδου παρακολούθησης.  ΣΠΕΠ = Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης.

40 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 40 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΔΕΞ)  Εκφράζει το κατά πόσο ο προϋπολογισμός των ΕΠ (ανά Ταμείο, Άξονα Προτεραιότητας Ειδικό Στόχο και Σχέδιο Χορηγιών) έχει «δεσμευθεί» σε συγκεκριμένα έργα, δηλαδή το κατά πόσο οριστικοποιείται η εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδιασμού των ΕΠ σε επίπεδο έργων.  Υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΕΞ (%) = (ΠΕΕ/ΣΠΕΠ) Χ 100, όπου:  ΠΕΕ = Συνολικός προϋπολογισμός ενταγμένων έργων του εξεταζόμενου επίπεδου παρακολούθησης.  ΣΠΕΠ = Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης.

41 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 41 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΣΥ) - 1  Εκφράζει το κατά πόσο ο προϋπολογισμός των ΕΠ (ανά Ταμείο, Άξονα Προτεραιότητας, Ειδικό Στόχο, Σχέδιο Χορηγιών, Έργο) έχει «δεσμευθεί» σε συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις, δηλαδή το κατά πόσο το ΕΠ έχει μπει στη φάση της υλοποίησής του.  Υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΣΥ (%) = (ΠΝΟΔΕ/ΣΠΕΠ) Χ 100, όπου:  ΠΝΟΔΕ = Συνολικός προϋπολογισμός νομικών δεσμεύσεων του εξεταζόμενου επίπεδου παρακολούθησης, όπως αυτός προκύπτει από τα επικυρωμένα στο ΟΠΣ Δελτία Νομικών Δεσμεύσεων.  ΣΠΕΠ = Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης.

42 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 42 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΣΥ) - 2  Ο υπολογισμός του δείκτη σε επίπεδο έργου έχει νόημα μόνο για τα έργα δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου ότι στα έργα σχεδίων χορηγιών το έργο ταυτίζεται με τη νομική δέσμευση.

43 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 43 ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΔΑ)  Εκφράζει το βαθμό απορρόφησης των οικονομικών πόρων του ΕΠ σε όρους πιστοποιημένων προς την ΕΕ δαπανών.  Υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΑ (%) = (ΣΠΔ/ΣΠΕΠΚΣ) Χ 100, όπου:  ΣΠΔ = Σύνολο των πιστοποιημένων προς την ΕΕ δαπανών του εξεταζόμενου επίπεδου παρακολούθησης, το οποίο προκύπτει σαν άθροισμα των πιστοποιημένων δαπανών, μετά από αφαίρεση των τυχόν καταλογισμών, διορθώσεων και εσόδων, μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς και των προκαταβολών από την ΕΕ μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς.  ΣΠΕΠΚΣ = Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης.

44 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 44 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΔΔ)  Εκφράζει το βαθμό απορρόφησης των οικονομικών πόρων του ΕΠ βάσει του συνόλου των δηλωμένων δαπανών.  Υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΔΔ (%) = (ΣΔΔ/ΣΠΕΠΚΣ) Χ 100, όπου:  ΣΔΔ = Σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών, επικυρωμένων μη πιστοποιημένων δαπανών και δηλωμένων σε Δελτία Δαπανών μη επικυρωμένων δαπανών του εξεταζόμενου επίπεδου παρακολούθησης, αφαιρουμένων των τυχόν καταλογισμών/διορθώσεων/εσόδων έργων.  ΣΠΕΠΚΣ = Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης.

45 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 45 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΥ) - 1  Εκφράζει (ανά Ταμείο, Άξονα Προτεραιότητας, Ειδικό Στόχο, Σχέδιο Χορηγιών, Έργο και Νομική Δέσμευση), σε αντίθεση με το δείκτη απορρόφησης, την πραγματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων των ΕΠ, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δαπανών (επιλέξιμων και μη) που έχουν καταβληθεί για εργασίες που έχουν πράγματι εκτελεστεί (δεδουλευμένη αξία), καθώς και το συνολικό κόστος (επιλέξιμο και μη).

46 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 46 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΥ) - 2  Υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΥ (%) = ΣΔΑ/ΣΠΚΕΠ, όπου:  ΣΔΑ = Το σύνολο των δαπανών του εξεταζόμενου επίπεδου παρακολούθησης, που έχει καταβληθεί για εργασίες που έχουν πράγματι εκτελεστεί (δεδουλευμένη αξία).  ΣΠΚΕΠ = Συνολικό προβλεπόμενο κόστος (νέα εκτίμηση κόστους) του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης

47 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 47 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Επιλέξιμος προϋπολογισμός (επιλέξιμο κόστος) έργου: 100.000 €  Εκτιμώμενο κόστος έργου: 120.000 € (εκ των οποίων τα 20.000 € κρίθηκαν μη επιλέξιμα).  Πιστοποιημένες δαπάνες: 15.000 €  Δεδουλευμένη αξία: 12.000 €  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει:  Δείκτης απορρόφησης = (15.000/100.000) Χ 100 = 15%  Δείκτης υλοποίησης = (12.000/120.000) Χ 100 = 10%

48 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 48 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (1)  Δείκτης τήρησης απορροφήσεων.  Δείκτης τήρησης χρονοδιαγράμματος.  Δείκτης μεταβολής ρυθμού απορρόφησης.  Οι δείκτες αποτελεσματικότητας είναι οι πλέον χρήσιμοι για την παρακολούθηση της υλοποίησης, δεδομένου ότι αποτιμούν το κατά πόσο τηρείται ο αρχικός/τρέχων εγκεκριμένος προγραμματισμός (management by objectives).

49 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 49 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)  Ο υπολογισμός των δεικτών αποτελεσματικότητας βασίζεται στη σύγκριση της προγραμματικής (αρχικός/τρέχων εγκεκριμένος προγραμματισμός) αθροιστικής καμπύλης των απορροφήσεων για το εξεταζόμενο επίπεδο παρακολούθησης (νομική δέσμευση, έργο, σχέδιο χορηγιών, δικαιούχος/ΕΦ ΙΙ, ειδικός στόχος, άξονας προτεραιότητας, Ταμείο, ΕΠ) με την αντίστοιχη πραγματική αθροιστική καμπύλη των απορροφήσεων, για το εξεταζόμενο χρονικό σημείο αναφοράς.  Επισημαίνεται ότι αθροιστικές καμπύλες – στόχοι για τις απορροφήσεις ορίζονται σε επίπεδο νομικής δέσμευσης, έργου, ταμείου και συνολικού ΕΠ.

50 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 50 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3) G

51 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 51 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (4)  Ο Δείκτης τήρησης απορροφήσεων (ΔΤΑ) ορίζεται σαν το πηλίκο της πραγματικής αθροιστικής απορρόφησης προς την προγραμματική αθροιστική απορρόφηση για το εξεταζόμενο χρονικό σημείο αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενο επί το λόγο του προγραμματικού συνολικού κόστους προς το συνολικό προβλεπόμενο κόστος.  Τιμές του δείκτη μικρότερες της μονάδας υποδεικνύουν υστέρηση από την προγραμματισθείσα πορεία και κατά συνέπεια κινδύνους καθυστερήσεων αλλά και απωλειών πόρων λόγω του κανόνα ν+3/ν+2.

52 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 52 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (5)  Με βάση το προηγούμενο Σχήμα και θεωρώντας ότι το συνολικό προβλεπόμενο κόστος ισούται με το προγραμματικό, προκύπτει ότι:  ΔΤΑ = (AB)/(BC) = (230.000 €)/(420.000 €) = 0,55  Η τιμή του δείκτη (0,55) είναι σημαντικά μικρότερη της μονάδας και υποδεικνύει σημαντική υστέρηση στην επίτευξη του στόχου των απορροφήσεων.

53 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 53 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (6)  Ο Δείκτης τήρησης χρονοδιαγράμματος (ΔΤΧ) ορίζεται σαν το πηλίκο της χρονικής διάρκειας εντός της οποίας έπρεπε να πραγματοποιηθεί η τρέχουσα αθροιστική απορρόφηση (σύμφωνα με την καμπύλη στόχο) προς την πραγματική χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την εν λόγω απορρόφηση.  Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή, με βάση την τιμή της πραγματικής αθροιστικής απορρόφησης πολλαπλασιασμένη επί το λόγο του προγραμματικού συνολικού κόστος προς το συνολικό προβλεπόμενο κόστος.  Τιμές του δείκτη μικρότερες της μονάδας υποδεικνύουν επίσης καθυστερήσεις στην υλοποίηση και κίνδυνο απώλειας πόρων.

54 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 54 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (7)  Με βάση το προηγούμενο Σχήμα και θεωρώντας ότι το συνολικό προβλεπόμενο κόστος ισούται με το προγραμματικό, προκύπτει ότι:  ΔΤΧ = (FE)/(FB) = (FG+GE)/(FB)  GE = 1 X (230.000 € - 130.000 €)/(300.000 – 130.000) = 0,59  ΔΤΧ = (2+0,59)/(4+7/12) = 0,57  Η τιμή του δείκτη (0,57) είναι σημαντικά μικρότερη της μονάδας και υποδεικνύει σημαντική υστέρηση στην επίτευξη του στόχου των απορροφήσεων.

55 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 55 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (8)  Ο δείκτης μεταβολής του ρυθμού απορρόφησης (ΔΜΡΑ) συσχετίζει τον τρέχοντα ρυθμό απορρόφησης (απορρόφηση/χρόνος πραγματοποίησής της) με το ρυθμό απορρόφησης που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί το έργο στο προγραμματικό του χρονοδιάγραμμα (αρχικό ή τελευταίο εγκεκριμένο) και υπολογίζεται σαν λόγος των προαναφερθέντων ρυθμών απορρόφησης.  Τιμές του δείκτη σημαντικά μικρότερες της μονάδας υποδεικνύουν ότι απαιτείται σημαντική επιτάχυνση των εργασιών για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η οποία κατά κανόνα δεν είναι εφικτή ή απαιτεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους.

56 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 56 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (9)  Με βάση το προηγούμενο Σχήμα, και θεωρώντας ότι το συνολικό προβλεπόμενο κόστος ισούται με το προγραμματικό, προκύπτουν τα ακόλουθα:  Τρέχων ρυθμός απορρόφησης = (AB)/(FE) = 230.000 €/(4 X 12 + 7) μήνες = 4182 €/μήνα  Απαιτούμενος ρυθμός απορρόφησης = (430.000 – 230.000) €/5 μήνες = 40.000 €/μήνα  ΔΜΡΑ = 4182/40.000 = 0,1

57 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 57 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (10)  Από την τιμή του δείκτη προκύπτει ότι για να ολοκληρωθεί το έργο εντός του προγραμματικού χρονοδιαγράμματος πρέπει ο ρυθμός απορρόφησης, και κατά συνέπεια και ο ρυθμός υλοποίησης, του έργου να δεκαπλασιασθεί, γεγονός που είναι πρακτικά ανέφικτο και υποδηλώνει είτε λανθασμένο αρχικό προγραμματισμό είτε μη έγκαιρη αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, τα οποία, με τη σειρά τους, υποδηλώνουν ανεπαρκή διαχείριση από πλευράς Δικαιούχου.

58 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 58 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11)  Με τη βοήθεια των δεικτών αποτελεσματικότητας μπορεί να αποτιμηθεί η επίδοση (performance) κατά την υλοποίηση των νομικών δεσμεύσεων/έργων, βάσει της ακόλουθης κλίμακας:  Εξαιρετική επίδοση (πολύ χαμηλή επικινδυνότητα): Δείκτης αποτελεσματικότητας ≥ 0,95  Πολύ καλή επίδοση (χαμηλή επικινδυνότητα): 0,80 ≤ Δείκτης αποτελεσματικότητας < 0,95  Καλή επίδοση (μέση επικινδυνότητα): 0,70 ≤ Δείκτης αποτελεσματικότητας < 0,80  Μέτρια επίδοση (υψηλή επικινδυνότητα): 0,50 ≤ Δείκτης αποτελεσματικότητας < 0,70  Ανεπαρκής επίδοση (πολύ υψηλή επικινδυνότητα): Δείκτης αποτελεσματικότητας < 0,50

59 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 59 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (12)  Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Ταμείου και ΕΠ και η παρακολούθηση της τήρησης του κανόνα «ν+3/ν+2» γίνεται με ευθύνη της Διαχειριστικής αρχής και με τα ακόλουθα βήματα:  Η ΔΑ κατασκευάζει την αθροιστική καμπύλη των προβλεπόμενων απορροφήσεων σε επίπεδο Ταμείου, με βάση το χρηματοδοτικό πίνακα του ΕΠ, και την αθροιστική καμπύλη των πραγματικών απορροφήσεων, με βάση τα στοιχεία απορροφήσεων των προηγούμενων επιπέδων.  Με βάση τις παραπάνω καμπύλες, η ΔΑ υπολογίζει τους δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Ταμείου και αποτιμά το επίπεδο επικινδυνότητας για το σύνολο του Ταμείου.  Τα δύο προηγούμενα βήματα επαναλαμβάνονται από τη ΔΑ για τον υπολογισμό των δεικτών αποτελεσματικότητας σε επίπεδο ΕΠ.

60 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 60 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (13)  Με απλές στατιστικές μεθόδους (π.χ. γραμμική συσχέτιση, μέθοδος των κυλιόμενων μέσων όρων κλπ.) και με βάση την αθροιστική καμπύλη των πραγματικών προβλέψεων σε επίπεδο Ταμείου, η ΔΑ προβαίνει σε πρόβλεψη των αθροιστικών απορροφήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στο οποίο ανήκει το τρίμηνο αναφοράς, καθώς και στο έτος στόχο του κανόνα ν+3/ν+2 (π.χ. το έτος 2010 για τις δεσμεύσεις του 2007 κ.ο.κ).  Οι παραπάνω προβλέψεις συγκρίνονται με τις αντίστοιχες προβλέψεις που προκύπτουν από τα Δελτία Προβλέψεων και σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων ζητείται πρόσθετη αιτιολόγηση από τους ΕΦ ή/και γίνονται κατάλληλες διορθώσεις από τη ΔΑ.  Για τον έλεγχο της τήρησης του κανόνα ν+3/ν+2, αφαιρούνται από τα παραπάνω ποσά των απορροφήσεων οι καταλογισμοί/διορθώσεις και προστίθεται η προκαταβολή του Ταμείου.

61 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 61 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Ο υπολογισμός του δείκτη αποδοτικότητας (ΔΑΠΔ) βασίζεται στη σύγκριση του αρχικού προγραμματικού κόστους με το συνολικό προβλεπόμενο κόστος για το εξεταζόμενο επίπεδο παρακολούθησης (νομική δέσμευση, έργο, σχέδιο χορηγιών, δικαιούχος/ΕΦ ΙΙ, ειδικός στόχος, άξονας προτεραιότητας, Ταμείο, ΕΠ).  Ο δείκτης υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΑΠΔ = (ΣΤΚ/ΣΑΚ) Χ 100, όπου:  ΣΤΚ = Το συνολικό κόστος του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης (πραγματικό ή/και εκτιμώμενο).  ΣΑΚ = Το συνολικό αρχικό κόστος του εξεταζόμενου επιπέδου παρακολούθησης.

62 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 62 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (1)  Ο δείκτης νομιμότητας και κανονικότητας (ΔΝΚ) υπολογίζεται για το εξεταζόμενο επίπεδο παρακολούθησης (νομική δέσμευση, έργο, σχέδιο χορηγιών, δικαιούχος/ΕΦ ΙΙ, ειδικός στόχος, άξονας προτεραιότητας, Ταμείο, ΕΠ) από τη σχέση: ΔΝΚ (%) = (ΣΚΑ/ΣΕΔ) Χ 100, όπου  ΣΚΑ = Το σύνολο των καταλογισμών που έχουν επιβληθεί  ΣΕΔ = Το σύνολο των ελεγμένων δαπανών

63 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 63 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)  Εάν π.χ. σε ένα έργο έχουν ελεγχθεί οι ίδιες δαπάνες ύψους 200.000 € και έχουν καταλογισθεί:  10.000 € από τον Ενδιάμεσο Φορέα.  Πρόσθετες 5.000 € από την Αρχή Πιστοποίησης.  Πρόσθετες 5.000 € από την Αρχή Ελέγχου.  Τότε η τιμή του δείκτη είναι: [(10.000 + 5.000 + 5.000)/200.000] Χ 100 = 10%.

64 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 64 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (3)  Ο δείκτης δείχνει το βαθμό τήρησης της νομιμότητας και κανονικότητας κατά τη διαδικασία υλοποίησης των έργων.  Τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 10% υποδεικνύουν ότι ο Δικαιούχος έχει προβλήματα στη διαχείριση των έργων του όσον φορά την τήρηση των κανόνων νομιμότητας και κανονικότητας (Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο).  Εάν τέτοιες τιμές του δείκτη εμφανίζονται σε μεγάλη μερίδα δικαιούχων και για συγκεκριμένη κατηγορία έργων, τότε υπάρχει συστημικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί σε συνολική και ενιαία βάση.

65 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 65 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (1)  Οι διοικητικοί δείκτες (ΔΔ) είναι επίσης επί της ουσίας δείκτες αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι, μέσω αυτών, παρακολουθείται ο βαθμός τήρησης συγκεκριμένων χρονικών οροσήμων που αφορούν την προσυμβατική διαδικασία και τη διαδικασία υλοποίησης των νομικών δεσμεύσεων των έργων δημοσίων συμβάσεων.  Οι διοικητικοί δείκτες (ΔΔ) υπολογίζονται σε επίπεδο νομικής δέσμευσης, για τα ακόλουθα χρονικά ορόσημα.  Χρόνος (ημερομηνία) ολοκλήρωσης προδιαγραφών/εγγράφων προσφορών.  Χρόνος (ημερομηνία) δημοσίευσης προσφορών.  Χρόνος (ημερομηνία) υπογραφής σύμβασης/απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.  Διάρκεια υλοποίησης.

66 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 66 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (2)  Οι διοικητικοί δείκτες για το προσυμβατικό στάδιο υπολογίζονται από τη σχέση: ΔΔ (%) = [(ΠΗ – ΑΗ)/ΔΥ] Χ 100, όπου:  ΠΗ = Τρέχουσα προβλεπόμενη/πραγματική ημερομηνία εξεταζόμενου χρονικού οροσήμου  ΑΗ = Αρχική ημερομηνία εξεταζόμενου χρονικού οροσήμου  ΔΥ = Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης της νομικής δέσμευσης  Ο διοικητικός δείκτης για το στάδιο υλοποίησης υπολογίζεται από τη σχέση: ΔΔ (%) = [(ΠΔΥ – ΑΔΥ)/ΑΔΥ] Χ 100, όπου:  ΠΔΥ = Τρέχουσα προβλεπόμενη/πραγματική διάρκεια υλοποίησης  ΑΔΥ = Αρχική διάρκεια υλοποίησης

67 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 67 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (1)  Η επιμέτρηση της υλοποίησης των δεικτών εκροών μπορεί να εκφρασθεί είτε σε μονάδες ισοδύναμης φυσικής υλοποίησης είτε σε λειτουργικά ολοκληρωμένες μονάδες.  Η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων επιμέτρησης έγκειται στο γεγονός ότι η επιμέτρηση σε μονάδες φυσικής υλοποίησης καταγράφει τη συνεχή εξέλιξη της υλοποίησης του δείκτη ενώ η επιμέτρηση σε λειτουργικά ολοκληρωμένες μονάδες εμφανίζει το δείκτη να έχει μηδενική πρόοδο μέχρι τη λειτουργική ολοκλήρωσή του και την πλήρη τιμή του αμέσως μετά.  Προτείνεται η επιμέτρηση της υλοποίησης να γίνεται και με τους δύο τρόπους και οι αντίστοιχες τιμές των δεικτών να καταγράφονται και στην ετήσια έκθεση εκτέλεσης των ΕΠ.

68 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 68 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΠΑ Ή ΤΣ  Έργο οδοποιϊας με δείκτη εκροών (τιμή στόχος) 20 km.  Το έργο αρχίζει το 2009 και τελειώνει το 2012.  Στο τέλος του 2011 ο δείκτης υλοποίησης του έργου είναι 70%.  Στην περίπτωση της επιμέτρησης σε όρους ισοδύναμης φυσικής υλοποίησης, η ισοδύναμη φυσική υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε (70/100) Χ 20 = 14 km.  Αντίθετα, στην περίπτωση της επιμέτρησης σε όρους λειτουργικής ολοκλήρωσης, υλοποίηση είναι μηδενική και παραμένει μηδενική μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία, οπότε και λαμβάνει απ’ ευθείας την τελική τιμή (20 Km).

69 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 69 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ (1)  Έργο κατάρτισης δημόσιων λειτουργών σε τρία γνωστικά αντικείμενα (Ηγεσία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση έργων και προγραμμάτων).  Δείκτης εκροών: αριθμός των Δημόσιων Λειτουργών που θα καταρτισθούν και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, με τιμή στόχο 500.  Το έργο αρχίζει το 2009 και τελειώνει το 2011.

70 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 70 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (3) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ (2)  Στο τέλος του 2010 ο δείκτης υλοποίησης του έργου είναι 65%.  Στην περίπτωση της επιμέτρησης σε όρους ισοδύναμης φυσικής υλοποίησης, η ισοδύναμη φυσική υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε (65/100) Χ 500 = 325.  Αντίθετα, στην περίπτωση της επιμέτρησης σε όρους λειτουργικής ολοκλήρωσης, η τρέχουσα τιμή του δείκτη ανέρχεται σε 250, εάν υποτεθεί ότι η κατάρτιση και στα τρία γνωστικά αντικείμενα έχει ολοκληρωθεί από 250 Δημόσιους λειτουργούς.

71 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 71 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (4)  Ο υπολογισμός της τρέχουσας λειτουργικά ολοκληρωμένης τιμής κάθε δείκτη σε επίπεδο έργου υπολογίζεται από τον αρμόδιο Δικαιούχο/ΕΦ ΙΙ και καταγράφεται στα σχετικά πεδία του Δελτίου Παρακολούθησης.  Η αντίστοιχη τιμή σε επίπεδο ειδικού στόχου είναι το άθροισμα των επί μέρους τιμών του δείκτη.  Ο υπολογισμός της τρέχουσας ισοδύναμης φυσικής υλοποίησης κάθε δείκτη σε επίπεδο έργου υπολογίζεται από τον αρμόδιο ΕΦ Ι/ΕΦ ΙΙ σαν γινόμενο του δείκτη υλοποίησης επί την τιμή στόχο του δείκτη.  Η αντίστοιχη τιμή σε επίπεδο ειδικού στόχου είναι το άθροισμα των επί μέρους τιμών του δείκτη.

72 Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 72 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  Δεν υπάρχει γενική μεθοδολογία επιμέτρησης της προόδου υλοποίησης για τους δείκτες αποτελεσμάτων.  Για το λόγο αυτό, στην τελική έκθεση της παρούσας μελέτης δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες επιμέτρησης της υλοποίησης για κάθε δείκτη αποτελέσματος χωριστά.


Κατέβασμα ppt "Καθοδηγητική Επιτροπή για δράσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 2 η Συνάντηση, Λευκωσία – Κύπρος, 26/10/2010 1 ΜΕΛΕΤΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google