Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απολογισμός 2012, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2013, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απολογισμός 2012, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2013, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απολογισμός 2012, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2013, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2013

2 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 466/29-2-2012 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 474/19-9-2012 ΤΕΛΙΚΟ 1Έργα Α.Π.Θ. 350.0000 2 Λειτουργία δικτύων, δεδομένων και φωνής – Λογισμικά έρευνας 650.000175.000825.000 3 Υποτροφίες αριστείας και ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημών 1.100.000870.0001.970.000 4Συνέδρια – Ημερίδες 70.0000 5 Ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης, καινοτομίας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 180.000120.000300.000 6 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 300.000 0 7 Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 160.000 0 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.810.000 +1.165.000 3.975.000

4 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

5 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ. Στην κατηγορία αυτή χρηματοδοτούνται έργα, που αποφασίζει ο Πρύτανης (το Πρυτανικό Συμβούλιο) να εκτελεστούν, αφού ληφθούν υπ’ όψιν, αφ’ ενός οι προτεραιότητες του Ιδρύματος και κριθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους, και αφ’ ετέρου αξιολογηθεί η δυνατότητα πληρωμής τους. Τα έργα αυτά επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, με κριτήρια τα οποία εμπίπτουν στο σκοπό του και η διαχείρισή τους γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, το ποσό το οποίο διατέθηκε το 2012 για χρηματοδότηση έργων Α.Π.Θ., ανέρχεται σε €350.000,00.

6 ΚΩΔΙΚΟΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 85.000,00 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 67.400,00 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 108.000,00 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 36.000,00 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 37.242,59 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο333.642,59 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ. 11.232,00 υπόλοιπο από 2011

7  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:350.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:333.642,59  ΥΠΟΛΟΙΠΟ:+ 16.357,41

8 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41

9 358 ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.: 2005 - 2013

10 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

11 1.Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. 2.Όμως, δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 3.Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση. 4.Προϋπολογισμός:825.000,00 Απολογισμός:829.188,00 Υπόλοιπο: -4.188,00 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

12  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:825.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:829.188,00  ΥΠΟΛΟΙΠΟ: - 4.188,00 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

13 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00

14 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας: 2005 - 2012 505

15 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

16 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. Σύνολο: 2.101.800 727.800 504.000 870.000

17 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. 1.Υποψήφιοι Διδάκτορες: 66 + 12 264.000 2.Μεταδιδάκτορες & Αδιόριστοι: 82 463.800 3.Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 33 + 5 152.000 4.Νεοδιοριζόμενοι Επίκ. Καθηγητές: 13 + 1 56.000 5.Βασική Έρευνα: 44 + 10 216.000 6.Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 13 + 7 80.000 7.Ενίσχυση εκπαιδευτικής διαδικασίας: 870.000 8.Προϋπολογισμός:1.970.000 (1.100.000 + 870.000) Απολογισμός:2.101.800 Υπόλοιπο: - 131.800 14 8 12 6

18  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.970.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.101.800,00  ΥΠΟΛΟΙΠΟ: - 131.800,00 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ.

19 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3.7. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος 1.970.000,00 2.101.800,00 264.000,00 463.800,00 152.000,00 56.000,00 216.000,00 80.000,00 870.000,00 -131.800,00

20 Υποτροφίες Αριστείας Α.Π.Θ.: 2005 - 2013 376376

21 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας 374

22 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Νεοδιοριζόμενων ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 2012 32 13 45 ΣΥΝΟΛΟ18552237 25%35%27% Υπέβαλαν471865 Χρηματοδοτ.381452 Ποσοστό81%78%80%

23 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΣΥΝΟΛΟ Υπέβαλαν702999 Χρηματοδοτ.542074 Ποσοστό77%69%75%

24 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

25 Σ υ ν έ δ ρ ι α - Η μ ε ρ ί δ ε ς Χρηματοδοτήθηκαν όλα τα Συνέδρια (Εθνικά και Διεθνή) και οι Ημερίδες, αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν: Ημερίδα: 600 ευρώ Εθνικό Συνέδριο:1.000ευρώ Διεθνές Συνέδριο:1.200ευρώ Προϋπολογισμός: 70.000,00 Απολογισμός: 68.533,88 Υπόλοιπο: +1.466,12

26  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.533,88  ΥΠΟΛΟΙΠΟ:+ 1.466,12 Σ υ ν έ δ ρ ι α - Η μ ε ρ ί δ ε ς

27 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3.7. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος 1.970.000,00 2.101.800,00 264.000,00 463.800,00 152.000,00 56.000,00 216.000,00 80.000,00 870.000,00 -131.800,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,0068.533,881.466,12

28 Συνέδρια - Ημερίδες: 2005 - 2012 88,1

29 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

30 Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς Τεχνολογίας Χρηματοδοτούνται οι δράσεις: Μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και προβολής του Ιδρύματος Ενίσχυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Πιστοποίηση των Εργαστηρίων Ανάπτυξη δομών δια βίου μάθησης Λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Προϋπολογισμός:300.000,00 Απολογισμός:356.774,80 Υπόλοιπο:- 56.774,80

31  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 356.774,80  ΥΠΟΛΟΙΠΟ:- 56.774,80 Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς Τεχνολογίας

32 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3.7. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος 1.970.000,00 2.101.800,00 264.000,00 463.800,00 152.000,00 56.000,00 216.000,00 80.000,00 870.000,00 -131.800,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,0068.533,881.466,12 5) Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς τεχνολογίας 300.000,00356.774.80-56.774,80

33 Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς Τεχνολογίας: 2005 – 2013 280

34 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

35 Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. Συνδρομή για την οικονομική επιβίωση του Α.Π.Θ., καλύπτοντας δαπάνες που αφορούν: Εξοπλισμό, συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού, Αναλώσιμα, Γραφική ύλη – εκτυπώσεις, Δαπάνες δημοσιότητας, Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε Συνέδρια εσωτερικού – εξωτερικού, κλπ. Προϋπολογισμός:300.000,00 Απολογισμός:270.343,04 (21/3/2013) Υπόλοιπο: 29.656,96

36  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 270.343,04  ΥΠΟΛΟΙΠΟ:+ 29.656,96 Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

37 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3.7. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος 1.970.000,00 2.101.800,00 264.000,00 463.800,00 152.000,00 56.000,00 216.000,00 80.000,00 870.000,00 -131.800,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,0068.533,881.466,12 5) Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς τεχνολογίας 300.000,00356.774.80-56.774,80 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 300.000,00270.343,0429.656,96

38 Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

39 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ 7.7.

40 Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Συνδρομή για την κατάρτιση τεχνικής – επιστημονικής μελέτης, για την ανακαίνιση του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας της ως Πανεπιστημιακού κέντρου: Προϋπολογισμός:160.000,00 Απολογισμός:160.000,00 Υπόλοιπο: 0,00

41  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00  ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 0,00 Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

42 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3.7. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος 1.970.000,00 2.101.800,00 264.000,00 463.800,00 152.000,00 56.000,00 216.000,00 80.000,00 870.000,00 -131.800,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,0068.533,881.466,12 5) Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς τεχνολογίας 300.000,00356.774.80-56.774,80 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 300.000,00270.343,0429.656,96 7) Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορι- κού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 160.000,00 0,00

43 Συνολικός Απολογισμός του 2012 της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

44 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3.7. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος 1.970.000,00 2.101.800,00 264.000,00 463.800,00 152.000,00 56.000,00 216.000,00 80.000,00 870.000,00 -131.800,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,0068.533,881.466,12 5) Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς τεχνολογίας 300.000,00356.774.80-56.774,80 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 300.000,00270.343,0429.656,96 7) Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορι- κού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 160.000,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 3.975.000,004.120.282,31-145.282,31

45 Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2013 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

46 Προορισμός και Σκοπιμότητα του Προϋπολογισμού Διαθεσίμων 1.Να ανταποκρίνονται στην Ερευνητική Πολιτική του Ιδρύματος, η οποία έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο. 2.Να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ερευνητική υποδομή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. 3.Να έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και να βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσμάτων με προστιθέμενη αξία, η οποία να επανατροφοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. 4.Ο Προϋπολογισμός Διαθεσίμων του 2013 θα περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.

47 Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το 2013 1.Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. 2.Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη (Πρυτανικού Συμβουλίου). 3. Μεθοδολογία εξαγωγής:  Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους  Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

48 Αποτελέσματα Χρήσης 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 3.843.519,88 3.032.047,26 Σύνολο 3.843.519,88 3.032.047,26 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας 6.287.828,30 5.234.198,90 Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως -2.44.308,42 -2.199.751,64 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.413.030,52 1.817.997,62 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.404,972.411.623,79 1.633,41 1.816.364,21 Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως -32.684,63 -383.387,43 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα- - 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων1.864,80 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.664,02 2.΄Εξοδα προηγούμενων χρήσεων17.619,42 1.354,85 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)-17.418,64 -384.742,28 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων46.252,8237.524,0 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος46.252,82 -37.524,0 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -50.103,27 -387.142,28 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Θεσσαλονίκη, 2013

49 Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το 2013 1.Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. 2.Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη (Πρυτανικού Συμβουλίου). 3. Μεθοδολογία εξαγωγής:  Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους  Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

50 Ανάλυση επιτοκίων-τόκων ΕΛΚΕ του 2012 Το 2012 συνεχίστηκε η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες για την τοποθέτηση και σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Το ποσό των τόκων είναι το ακόλουθο: 1. Ιαν. – Ιούν.24.500.000~7,6% 890.876,49 2.Ιούλ. – Δεκ.24.500.000 7,0%911.527,43 3.Ιούν. – Δεκ.10.000.000 ~7,0%320.591,78 Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης: 2.122.995,70 +247.851,40 Το 2012 υλοποιήθηκαν μηνιαίες καταθέσεις όψεως, με επιτόκιο 1,60%. 1. Κεφάλαιο περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, για έξι (6) μήνες, και 2. Κεφάλαιο περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, για τους άλλους έξι (6) μήνες. Τόκοι καταθέσεων όψεως: 290.034,82 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Τ Ο Κ Ω Ν: 2.413.030,52

51 Εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2013 ΑιτιολογίαΈσοδα-ΈξοδαΑποτέλεσμα Από κρατήσεις (πρόβλεψη)3.500.000,003.500.000,00 Από τόκους(εκτίμηση)1.800.000,005.300.000,00 Από παροχή υπηρεσιών(εκτίμηση) 50.000,005.350.000,00 Κόστος λειτουργίας Γραμματείας(εκτίμηση) -1.800.000,003.550.000,00 Αποτέλεσμα χρήσης του 2012 -50.103.273.499.896,73 Ποσό προς διάθεση για τον προϋπολογισμό του 2013 3.499.896,73

52 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΕΥΡΩ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 750.000 3) Υποτροφίες Αριστείας και Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.000.000 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000 5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς Τεχνολογίας. 270.000 6) Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000 Σ Υ Ν Ο Λ Ο3.590.000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2013

53 2,00 Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α: 2005 - 2013

54 Σας ευχαριστώ!!


Κατέβασμα ppt "Απολογισμός 2012, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2013, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google