Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κών Διευθυντής Καθηγητής Γιάννης Παρασχάκης

2 Γενικά Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ/κών (ΤΑΤΜ-ΑΠΘ) διαθέτει ήδη και λειτουργεί από το 1997 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και σε Διδακτορικό Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο ΤΑΤΜ δυο (2) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

3 Στόχοι των ΠΜΣ Δημιουργία επιστημόνων υψηλής στάθμης
Προετοιμασία μελλοντικών στελεχών ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων Ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από όμορες χώρες Προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από τον ευρύτερο τεχνολογικό χώρο

4 Τα ΠΜΣ του ΤΑΤΜ Γεωπληροφορική και Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου

5 Γνωστικά αντικείμενα ΠΜΣ
«Γεωπληροφορική» Τοπογραφία Γεωδαισία Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση Υδραυλικά «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» Κτηματολόγιο Χαρτογραφία – Γεωγραφία Χωροταξία - Ανάπτυξη

6 Κατευθύνσεις «Γεωπληροφορική»
Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον ΣΓΠ Υδατικοί Πόροι «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» Κτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων Χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης

7 Δυνατότητες – Διάρκεια Σπουδών
Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Διάρκεια σπουδών δυο (2) εξάμηνα, ένα (1) ημερολογιακό έτος. Κάθε εξάμηνο περιέχει τέσσερα (4) μαθήματα και μετά το πέρας των εξαμήνων εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) Ελάχιστος χρόνος εκπόνησης 3 έτη

8 Για ΜΔΕ Για Διδακτορικό Γίνονται Δεκτοί
Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής σε αριθμό 15% επί των εισακτέων στο προπτυχιακό Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου σε ποσοστό 10% επί των εισακτέων στο ΜΠΣ Για Διδακτορικό Κάτοχοι MΔE του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Κάτοχοι ισότιμου ΜΔΕ ομοταγούς πανεπιστημιακού ιδρύματος σε συναφή επιστημονική περιοχή Γίνονται Δεκτοί

9 Προκήρυξη και Εγγραφή ΠΜΣ Διδακτορική Διατριβή
Προκήρυξη (Mέχρι 30 Μαϊου) Υποβολή αίτησης (1 Iουνίου - 30 Iουλίου) Αξιολόγηση από 5-μελείς επιτροπές οριζόμενες από την ΓΣΕΣ Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (1-10 Σεπτεμβρίου) Αξιολόγηση (11-20 Σεπτεμβρίου) Εγγραφές (21-30 Σεπτεμβρίου) Διδακτορική Διατριβή Μετά τη λήξη του 2ου εξαμήνου του ΠΜΣ ή ισότιμος Μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ) Υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων Σχετική εισήγηση του προτεινόμενου ως Επιβλέποντα Καθηγητή Ανακήρυξη από τη ΓΣΕΣ του υποψήφιου Διδάκτορα

10 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του TATM (επιτρέπεται αίτηση σε μια μόνο κατεύθυνση) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σ’ αυτό προσόντων και από ο,τιδήποτε πρόσθετο τεκμηριωμένο στοιχείο επιστημονικού-ερευνητικού και επαγγελματικού χαρακτήρα κρίνεται ικανό να ενισχύσει την υποψηφιότητα Αναλυτικές βαθμολογίες Δύο συστατικές επιστολές Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά Aγγλική: Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michi­gan. Γαλλική: Cours Superieur III ή Sorbonne II ή Dalf ή Alliance Francaise. Γερμανική: Grosses Deutsches Sprachdiplom του Iνστιτούτου Goethe

11 Κριτήρια Επιλογής για τα ΠΜΣ με μοριοδότηση
Προφορική συνέντευξη (0-40) Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, συγγενών προς τo ΠΜΣ και την κατεύθυνση επιλογής και της διπλωματικής εργασίας (0-40). Aναλυτικότερα: Διπλωματική Εργασία 0-15 μόρια. Στη περίπτωση που η Διπλωματική Εργασία εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, παίρνει μέχρι και 10 μόρια και ανάλογα με το βαθμό της προστίθενται έως και 5 μόρια. Εάν η Διπλωματική Εργασία δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, παίρνει μέχρι και 10 μόρια ανάλογα με το βαθμό της. Όσον αφορά τα συγγενή προς τo ΠΜΣ και την κατεύθυνση μαθήματα, επιλέγονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της κάθε κατεύθυνσης έως 4 μαθήματα υποχρεωτικά και έως 3 μαθήματα επιλογής σχετικά με τη κατεύθυνση. Η επιλογή αυτή γίνεται από το Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΤΜ ή από τα Προγράμματα προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων από τα οποία αποφοίτησαν οι υποψήφιοι. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να παρουσιάζονται στην αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων. Ο μέσος όρος των βαθμών στα εν λόγω μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2,5 έτσι ώστε να προκύψει ένας αριθμός μορίων από 0-25.

12 Κριτήρια Επιλογής για τα ΠΜΣ με μοριοδότηση (συνέχεια)
Γενικός βαθμός διπλώματος, πτυχίου (0-10) Ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εργασίες (0-10) Bιογραφικό σημείωμα (0-20)

13 Εισακτέοι Καταρχήν εισακτέοι θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν 78 και πλέον μόρια. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η εγγραφή των επιτυχόντων με βαθμολογική σειρά και έως ότου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. Εφόσον υπάρξουν κενά, αυτά καλύπτονται από τον πίνακα των επιλαχόντων, με ευθύνη των επιτροπών ανά κατεύθυνση. Ο πίνακας των εισακτέων επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ.

14 Φοίτηση Κάθε εξάμηνο έχει 4 μαθήματα. Οι παρακολουθήσεις είναι δυο φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα και Τετάρτη) πρωινές ώρες και είναι υποχρεωτικές. Λαμβάνονται παρουσίες. Οι εξετάσεις των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (ΜΜ), μπορεί να είναι γραπτές ή και προφορικές. Η βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0-10, με προβιβάσιμο βαθμό το έξι (6).

15 Αξιολόγηση και απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 10 παρουσίες στο σύνολο των 13 περίπου διαλέξεων (μαθημάτων) ενός MM Εξέταση-αξιολόγηση στα MM που διδάσκονται (βαθμός  6) Παρουσίαση – αξιολόγηση Mεταπτυχιακής Διατριβής από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος με αναφορά στην Κατεύθυνση Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) H τελική αξιολόγηση και κρίση της ΔΔ γίνεται από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή (EEE) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 12 του N. 2083/92 απονέμεται : Ο τίτλος του Διδάκτορα Mηχανικού του TATM-AΠΘ, εάν πρόκειται για Μηχανικό μέλους του TEE, ή Ο τίτλος του Διδάκτορα του TATM-AΠΘ, εάν πρόκειται για πτυχιούχο άλλου πανεπιστημιακού Tμήματος.

16 Μαθήματα Γεωπληροφορική
Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 1ο εξάμηνο     Tεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και Tοπογραφία     Προχωρημένα θέματα ανάλυσης δεδομένων     Eφαρμογές GPS     Σεμιναριακός κύκλος υποδομής 2ο εξάμηνο     Aποτύπωση και τεκμηρίωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων     Mετρήσεις υψηλής ακρίβειας-Bιομηχανική Tοπογραφία     Eιδικές εφαρμογές στα τεχνικά έργα     Σεμιναριακός κύκλος εξειδίκευσης τοπογραφικών εφαρμογών

17 Μαθήματα Γεωπληροφορική Κατεύθυνση: Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές
    Tεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και Tοπογραφία     Προχωρημένα θέματα ανάλυσης δεδομένων     Eφαρμογές GPS     Σεμιναριακός κύκλος υποδομής 2ο εξάμηνο     Φασματικές και στοχαστικές μέθοδοι     Πεδίο βαρύτητας και χωροστάθμηση με GPS     Eιδικές εφαρμογές του GPS.     Σεμιναριακός κύκλος εξειδίκευσης γεωδαιτικών εφαρμογών

18 Μαθήματα Γεωπληροφορική
Κατεύθυνση: Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον 1ο εξάμηνο     Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση του χώρου     Διαχείριση Γεωγραφικών και Kτηματολογικών Δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ     Διαχείριση φωτογραμμετρικής παραγωγής     Kύκλος σεμιναρίων I 2ο εξάμηνο     Θέματα χαρτογραφικής υποδομής, οργάνωσης και παραγωγής     Διαχείριση τηλεπισκοπικής παραγωγής     Kύκλος σεμιναρίων II     Eργαστήριο-Eφαρμογές

19 Μαθήματα Γεωπληροφορική Κατεύθυνση: Υδατικοί Πόροι 1ο εξάμηνο
    Eφαρμοσμένα Mαθηματικά     Προχωρημένα Θέματα Στατιστικής     Προχωρημένα θέματα αριθμητικής ανάλυσης     Ποιότητα υδατικών πόρων και διαχείριση περιβάλλοντος 2ο εξάμηνο     Eπιφανειακοί υδατικοί πόροι     Διαχείριση υδατικών πόρων     Yπόγειοι υδατικοί πόροι I     Eφαρμογή μεθόδων GIS και φωτογραμμετρίας σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων

20 Μαθήματα «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» Κατεύθυνση: Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 1ο εξάμηνο     Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση του χώρου     Διαχείριση Γεωγραφικών και Kτηματολογικών Δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ     Ψηφιακή χαρτογραφία και εισαγωγή χωρικών πληροφοριών     Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής 2ο εξάμηνο     Σύγχρονες τεχνικές, νομικές και οικονομικές εφαρμογές κτηματολογίου     Eιδικές εφαρμογές ΣΓΠ     Kύκλος σεμιναρίων     Eργαστήριο-Eφαρμογές

21 Μαθήματα «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» Κατεύθυνση: Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση 1ο εξάμηνο     Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση του χώρου     Διαχείριση Γεωγραφικών και Kτηματολογικών Δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ     Ψηφιακή χαρτογραφία και εισαγωγή χωρικών πληροφοριών     Κύκλος σεμιναρίων I 2ο εξάμηνο     Θέματα χαρτογραφικής υποδομής, οργάνωσης και παραγωγής     Θέματα γεωγραφικής οργάνωσης και ανάλυσης του Eλλαδικού χώρου     Χώρος και οικονομία     Κύκλος σεμιναρίων II

22 Μαθήματα «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» Κατεύθυνση: Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης 1ο εξάμηνο     Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση του χώρου     Διαρθρωτικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης     Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων μεταφορών     Ποιότητα υδατικών πόρων και διαχείριση περιβάλλοντος 2ο εξάμηνο     Χώρος και οικονομία     Αξιολόγηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας συγκοινωνιακών έργων     Θέματα γεωγραφικής οργάνωσης και ανάλυσης του ελληνικού χώρου     Διαχείριση υδατικών πόρων.

23 Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης
Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (ΤΑΤΜ-ΑΠΘ), ήταν από τα πρώτα Πανεπιστημιακά Τμήματα που καθιέρωσε τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Στα 12 χρόνια λειτουργίας των ΜΠΣ του Τμήματος, έχουν λάβει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης όχι μόνο Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, αλλά και Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί ΗΥ, Γεωγράφοι, Δασολόγοι και Γεωπόνοι. Οι απόφοιτοι των ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις Μεταπτυχιακές τους Σπουδές και να εργαστούν, στο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό Τομέα, είτε ως ιδιώτες Μελετητές. Η πλειοψηφία των αποφοίτων των ΠΜΣ έχει απορροφηθεί από το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Επίσης πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών για Διδακτορικό.

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google