Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση Η/Υ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση Η/Υ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση Η/Υ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση Η/Υ Μενεγάκη Μαρία Λέκτορας Ε.Μ.Π. Δαμίγος Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

2 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση Η/Υ
Η χρήση προγραμμάτων CAD στο σχεδιασμό υπαίθριων εξορυκτικών έργων παρέχει ένα πλήθος δυνατοτήτων στο μηχανικό, όπως: ταχύτητα δυνατότητα δημιουργίας και αξιολόγησης εναλλακτικών σχεδίων εκμετάλλευσης ακρίβεια στις μετρήσεις εμβαδών, όγκων, κ.ά. αλλαγές κλιμάκων σχεδίασης απεικόνιση σε τρεις διαστάσεις δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των εργασιών με τη βοήθεια τοπογραφικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, κλπ.

3 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση Η/Υ
Οι δυνατότητες αυτές πολλαπλασιάζονται με τη χρήση ειδικών μεταλλευτικών προγραμμάτων, τα οποία παρέχουν εξειδικευμένες λειτουργίες όπως βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της εκμετάλλευσης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για την παραγωγή, σχεδιασμό ανατινάξεων, κ.ά. 3

4 Βασικές αρχές σχεδιασμού
Εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας Ορθολογική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το οικονομικό αποτέλεσμα για τον εκμεταλλευτή πρέπει να επιτυγχάνεται ικανοποιώντας χωρίς «εκπτώσεις» τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις 4

5 Ζητήματα ασφάλειας Ορισμένες γενικές αρχές σχεδιασμού των υπαίθριων εξορυκτικών έργων, καθώς και κάποιες ειδικότερες διατάξεις αναφορικά με την ασφάλεια των εργασιών απαντούν στο Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κεφάλαιο ΙΧ: Επιφανειακές εκσκαφές – Ασφάλεια επιφάνειας – Προστασία περιβάλλοντος, Άρθρα 78 ως 84. 5

6 Ζητήματα ασφάλειας Άρθρο 79: Γενικά μέτρα για την ασφάλεια των εκσκαφών: «…Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η εκσκαφή µε γωνία πρανούς μεγαλύτερη από 90 μοίρες (αρνητική κλίση πρανούς). Η τελική γωνία πρανούς για συνεκτικά και υγιή πετρώματα, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 60 μοίρες. Κατ' εξαίρεση, η γωνία αυτή μπορεί να αυξάνεται μέχρι τις 70 μοίρες εφόσον εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ή μέθοδοι (π.χ. πρότμηση απαλή όρυξη κλπ.) µε βάση την εγκεκριμένη τεχνική του άρθρου 4….» 6

7 Ζητήματα ασφάλειας Άρθρο 80: Επιφανειακά μέτωπα:
«Κάθε εκσκαφή, για την ασφαλή και ορθολογική εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να υποδιαιρείται σε βαθμίδες ύψους, το πολύ, 15 m. Ο καθορισμός του πλάτους της, γίνεται µε βάση το κριτήριο της ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού που απασχολείται. Στις ενδιάμεσες φάσεις εργασίας, το πιο πάνω πλάτος δεν μπορεί να είναι μικρότερο για την περίπτωση απασχόλησης τροχοφόρων μηχανημάτων, από 12 m ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από 6 m…» 7

8 Ζητήματα ασφάλειας Στο Άρθρο 80: Επιφανειακά μέτωπα:
«2. Η διαμόρφωση των βαθμίδων, σε κάθε περίπτωση, αρχίζει απ' τα υψηλότερα σημεία της εκσκαφής και προχωρεί διαδοχικά στα χαμηλότερα…» 8

9 Ζητήματα ασφάλειας Άρθρο 82: Γενικά μέτρα για την ασφάλεια της επιφάνειας: «…Απόκρημνες περιοχές που δημιουργούνται στη διάρκεια λειτουργίας του έργου, πρέπει να απομονώνονται περιφερειακά µε φράχτη από συρματόπλεγμα ή άλλη μόνιμη κατασκευή, ύψους, το λιγότερο, 1,20 m. Η περίφραξη πρέπει να γίνεται σε απόσταση, το λιγότερο, 8 m απ' το φρύδι του πρανούς, ενώ κατά διαστήματα πρέπει να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες…» 9

10 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Ο σωστός σχεδιασμός της εκμετάλλευσης μπορεί να συντελέσει στην άμβλυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις, κυρίως της οπτικής ρύπανσης. Γενικά, ο σωστός σχεδιασμός αποσκοπεί είτε στην απόκρυψη μέρους ή και του συνόλου της εκμετάλλευσης είτε στην καλύτερη προσαρμογή του σχήματός της σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (γεωμορφολογία, κρίσιμα σημεία παρατήρησης, κλπ.). 10

11 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Όσον αφορά στο μεταλλευτικό νομοθετικό πλαίσιο, αναφορά στα ζητήματα σχεδιασμού της εκμετάλλευσης και περιβαλλοντικής προστασίας γίνεται στον Κ.Μ.Λ.Ε., Κεφάλαιο ΙΧ: Επιφανειακές εκσκαφές – Ασφάλεια επιφάνειας – Προστασία περιβάλλοντος, Άρθρα 85 και 86. 11

12 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Άρθρο 85: Γενικές διατάξεις: «1. Οι μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες πρέπει να συνδυάζονται και να εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος πέρα από το απόλυτα αναγκαίο μέτρο, αλλά και να είναι εφικτή η πρόληψη, όπου είναι δυνατό, των επιπτώσεων ή στην αντίθετη περίπτωση η αναγκαία αποκατάσταση. 2. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή, που επιβάλλεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα σχετικά μέτρα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Κράτους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση….». 12

13 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Άρθρο 86: Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης: «α) Η χωροθέτηση κάθε επέμβασης (θέση και προσανατολισμός) πρέπει να επιλέγονται με τρόπο ώστε να προκαλείται η μικρότερη δυνατή αισθητική αλλοίωση του τοπίου. Σε περίπτωση που η επιλογή θέσης δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, πρέπει να γίνεται προσπάθεια τεχνητής απόκρυψης της επέμβασης…» 13

14 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Άρθρο 86: Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης: «β) Κάθε επιφανειακή εκσκαφή πρέπει να γίνεται με βαθμίδες κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή αισθητική αλλοίωση του τοπίου και να διασφαλίζεται η αποκατάστασή του κατά στάδια και στο σύνολο…» 14

15 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Άρθρο 86: Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης: «ζ) Η τελική μορφή της αποκατάστασης πρέπει να εναρμονίζεται με το ευρύτερο περιβάλλον και στις περιπτώσεις δημοσίων ή δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων να προβλέπεται η κάλυψη των τοπικών αναγκών για ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις της Νομαρχίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 15

16 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την επιλογή κατάλληλων παραμέτρων του σχεδιασμού της εκμετάλλευσης προϋποθέτει, συχνά, σημαντική επιβάρυνση στο κόστος της εκμετάλλευσης γιατί πρέπει : να υλοποιηθούν έργα υποδομής (π.χ. αναχώματα, κ.ά.) να διαφοροποιηθούν κρίσιμοι για το παραγωγικό κόστος παράγοντες της εκμετάλλευσης (π.χ. ύψος βαθμίδων, έκταση μετώπου εργασίας, κ.ά.) ή και να εγκαταλειφθεί ένα μέρος του κοιτάσματος (π.χ. να αφεθεί προστατευτική στήλη πετρώματος για να εμποδίσει τη θέαση της εκσκαφής). 16

17 Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας
Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις, η υιοθέτηση ενός σχεδίου εκμετάλλευσης, φιλικότερου προς το περιβάλλον, είναι η μόνη επιλογή για την αποδοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας, σε περιοχές που γειτνιάζουν με άλλες οικονομικές δραστηριότητες και οικιστικές ζώνες. Συνεπώς, η τελική επιλογή του σχεδίου εκμετάλλευσης είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, που πρέπει να στηρίζεται σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους – οφέλους όλων των σχετικών παραμέτρων (κόστος παραγωγής, περιβαλλοντικό κόστος, κοινωνική αποδοχή, κλπ.). 17

18 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση AutoCAD - QuickSurf
18

19 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση AutoCAD - QuickSurf
19

20 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση AutoCAD - QuickSurf
Το πρόγραμμα QuickSurf λειτουργεί μέσα από το πρόγραμμα AutoCAD παρέχοντας στο χρήστη ένα επιπλέον menu και μια επιπρόσθετη γραμμή εργαλείων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαχείρισης ψηφιακών μοντέλων εδάφους, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές (μεταλλευτικά έργα, χωματουργικά έργα, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, κ.ά.). 20

21 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση AutoCAD - QuickSurf
Το QuickSurf μετατρέπει δεδομένα όπως σημεία ή γραμμές σε αρχεία επιφανειών (Surfaces), από τα οποία στη συνέχεια μπορούν να πραχθούν ψηφιακά μοντέλα εδάφους με τη μορφή σημείων (points), ισοϋψών καμπυλών (contours), τριγωνικών ακανόνιστων δικτύων (Triangulated irregular networks - TIN), τετραγωνικού κανάβου (grid) και τριγωνικού κανάβου (Triangulated grids – TGRD). 21

22 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση AutoCAD - QuickSurf
22

23 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση AutoCAD - QuickSurf
Τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν από: Αρχεία ASCII με σημεία της μορφής X,Y,Z Αρχεία ASCII με πολυγωνικές γραμμές (break line) X,Y,Z Στοιχεία του AutoCAD (γραμμές, σημεία, κλπ.) Δεδομένα ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital elevation model - DEM). Έχοντας δημιουργήσει την επιφάνεια, ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να πραγματοποιήσει ογκομετρήσεις με, να κατασκευάσει τομές από τρισδιάστατες γραμμές ή επιφάνειες, να υπολογίσει κλίσεις επιφανειών ή γραμμών, κ.ά. 23

24 Βασικές εντολές στο AutoCAD
Εκτός από τις πολύ βασικές εντολές που σχετίζονται με τη διαχείριση των αρχείων (Open, Save, Save as, κλπ.) και τις εντολές απεικόνισης και διαχείρισης του παραθύρου σχεδίασης (Zoom in, Zoom out, Pan, κ.ά.), ο χρήστης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις ακόλουθες εντολές: pline: με τη συγκεκριμένη εντολή ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει μια πολυγωνική γραμμή δύο διαστάσεων είτε εισάγοντας τις συντεταγμένες των σημείων της στη γραμμή εντολών είτε επιλέγοντας σημεία στο παράθυρο σχεδίασης με τη βοήθεια του «ποντικιού» 24

25 Βασικές εντολές στο AutoCAD
3dpoly: με την εντολή αυτή ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει μια πολυγωνική γραμμή τριών διαστάσεων είτε εισάγοντας τις συντεταγμένες των σημείων της στη γραμμή εντολών είτε επιλέγοντας σημεία στο παράθυρο σχεδίασης με τη βοήθεια του «ποντικιού» pedit: με την εντολή αυτή ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί μια πολυγωνική γραμμή (να «σπάσει» ή να κλείσει την πολυγωνική γραμμή, να εισάγει επιπλέον σημεία, να την ομαλοποιήσει, κλπ.) offset: με την εντολή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει παράλληλα αντίγραφα του επιλεγμένου αντικειμένου προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και απόσταση 25

26 Βασικές εντολές στο AutoCAD
trim: με τη συγκεκριμένη εντολή ο χρήστης μπορεί να «κόψει» αντικείμενα, π.χ. πολυγωνικές γραμμές, με τη βοήθεια άλλων αντικειμένων change  properties: με την επιλογή properties της συγκεκριμένης εντολής ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες ενός αντικειμένου (π.χ. χρώμα, υψόμετρο, τύπο γραμμής, κ.ά.) properties: με την εντολή αυτή ο χρήστης μπορεί να «ανοίξει» ένα παράθυρο από το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες ενός αντικειμένου (π.χ. χρώμα, υψόμετρο, τύπο γραμμής, κ.ά.). Πρόκειται επί της ουσίας για την ίδια εντολή με την προηγούμενη, η οποία παρέχει περισσότερες επιλογές (π.χ. σε σχέση με τη γεωμετρία) 26

27 Βασικές εντολές στο AutoCAD
Ο χρήστης πρέπει μπορεί να διαχειρίζεται τη σχεδίαση σε διαφορετικά επίπεδα (layers), η οποία υποστηρίζεται από το AutoCAD. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη διατηρεί σε ανεξάρτητα επίπεδα τις διάφορες επιφάνειες σχεδιασμού (π.χ. αρχικό ανάγλυφο, διάφορα στάδια ή εναλλακτικούς σχεδιασμούς της εκμετάλλευσης, όρια, κλπ.), να ομαδοποιεί κοινά αντικείμενα και να τα απεικονίζει όλα μαζί ή χωριστά. Τα αντικείμενα που σχεδιάζονται πάνω σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο μοιράζονται κάποιες κοινές ιδιότητες (π.χ. χρώμα, πάχος και τύπο γραμμής, κ.ά.). 27

28 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Εμφάνιση του menu και της εργαλειοθήκης του QuickSurf στο περιβάλλον του AutoCAD: Προσθέτουμε τον κατάλογο (directory) του QuickSurf στο Support path του AutoCAD, ως ακολούθως: Από το menu του AutoCAD επιλέγουμε “tools”. Επιλέγουμε “options”. Επιλέγουμε την καρτέλα “files”. Επιλέγουμε “support file search path”. Πατάμε το κουμπί “Add..”. Εισάγουμε την πλήρη διαδρομή (path) του καταλόγου του Quicksurf, π.χ. “C:\ Program Files\Schreiber\QuickSurf”. Πατάμε το κουμπί “Apply”. Πατάμε OK και βγαίνουμε από το παράθυρο. 28

29 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Προσθήκη της διαδρομής του QuickSurf στο Support του AutoCAD 29

30 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Για να προσθέσουμε το menu του QuickSurf πρέπει να ακολουθήσουμε τα ακόλουθα βήματα: Από το menu του AutoCAD επιλέγουμε “tools”. Ακολούθως επιλέγουμε “customize”. Επιλέγουμε “menus”. Επιλέγουμε την καρτέλα “menu groups” και πατάμε το κουμπί “browse” στην κάτω δεξιά γωνία. Εντοπίζουμε το αρχείο “QS51.mnc” στον κατάλογο του QuickSurf. 30

31 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Η καρτέλα “menu groups” 31

32 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Στη συνέχεια: Πατάμε “open” και ακολούθως επιλέγουμε “load” για να «φορτώσουμε» το αρχείο. Επιλέγουμε την καρτέλα “menu bar”. Από το παράθυρο “menu groups” επιλέγουμε το “Quicksurf”. Επιλέγουμε στο δεξί παράθυρο (“menu bar”) πού θέλουμε να τοποθετήσουμε το menu του Quicksurf και πατάμε “insert”. 32

33 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Η καρτέλα “menu bars” 33

34 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Extract from drawing: με την εντολή αυτή ο χρήστης μπορεί να «εξάγει» αντικείμενα από την περιοχή σχεδίασης του AutoCAD προς ένα αρχείο «επιφάνειας» (surface) του Quicksurf. Import data: εκτός από την επιλογή αντικειμένων από ένα σχέδιο AutoCAD, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει δεδομένα με τη μορφή X,Y,Z από αρχεία ASCII, DEM ή QSB (αρχείο επιφάνειας του Quicksurf). 34

35 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Points: η εντολή αυτή εμφανίζει τα σημεία (points) της επιλεγμένης επιφάνειας στο φύλλο σχεδίασης. Breaks: η εντολή αυτή εμφανίζει τις γραμμές που ακολουθεί υποχρεωτικά (break lines) το μοντέλο εδάφους της επιλεγμένης επιφάνειας στο φύλλο σχεδίασης. TIN: η εντολή αυτή εμφανίζει το μοντέλο εδάφους της επιλεγμένης επιφάνειας στο φύλλο σχεδίασης σε μορφή δικτύου ΤΙΝ. Grid: η εντολή αυτή εμφανίζει το μοντέλο εδάφους της επιλεγμένης επιφάνειας στο φύλλο σχεδίασης σε μορφή κανάβου Grid. 35

36 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Triangulated Grid: η εντολή αυτή εμφανίζει το μοντέλο εδάφους της επιλεγμένης επιφάνειας στο φύλλο σχεδίασης σε μορφή τριγωνικού κανάβουTGRD. Contour: η εντολή αυτή εμφανίζει τις ισοϋψείς καμπύλες του μοντέλου εδάφους της επιλεγμένης επιφάνειας στο φύλλο σχεδίασης. Contour interval: με την εντολή ο χρήστης επιλέγει το «βήμα» που θα ακολουθούν οι ισοϋψείς καμπύλες του μοντέλου εδάφους. Surface operations: η συγκεκριμένη εντολή ανοίγει το παράθυρο διαχείρισης των δεδομένων επιφάνειας από το οποίο ο χρήστης μπορεί να σώσει την επιφάνεια, να την αντιγράψει, να τη διαγράψει, κλπ. 36

37 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Boundary options: η εντολή χρησιμοποιείται από το χρήστη για να τεθεί, εφόσον απαιτείται, κάποιο γεωγραφικό όριο πέραν του οποίου το Quicksurf αγνοεί τα δεδομένα της επιφάνειας. Annotate: με την εντολή αυτή ο χρήστης καθορίζει λεπτομέρειες αναφορικά με τη «σήμανση» των ισοϋψών καμπυλών. 37

38 Βασικές εντολές στο QuickSurf
Design toolscross section: με την εντολή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει τομές της επιφάνειας που εξετάζει, χρησιμοποιώντας απλές ή πολυγωνικές γραμμές ως ίχνη. Volumetrics: η εντολή αυτή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να υπολογίζει όγκους μεταξύ δύο επιφανειών (π.χ. μεταξύ αρχικού αναγλύφου και τελικού σχεδίου εκμετάλλευσης για τον υπολογισμό των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων). 38

39 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Σε μια λατομική περιοχή (αρχείο arxiko anaglifo.dwg) παραχωρείται προς εκμετάλλευση ένα τμήμα της, το οποίο έχει με τις ακόλουθες συντεταγμένες : Χ Υ 584647 585025 584511 584005 39

40 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Η εκμετάλλευση με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους και τις γεωλογικές συνθήκες που απαντούν στο χώρο θα πραγματοποιηθεί με βαθμίδες ύψους 10 m, τελικού πλάτους 6 m και κλίση μετώπου 75ο. Να σχεδιαστεί η εκμετάλλευση στην τελική της φάση και να υπολογιστούν τα απολήψιμα αποθέματα των αδρανών υλικών. 40

41 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Τα βασικά βήματα που απαιτούνται για το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης είναι τα ακόλουθα: Βήμα 1ο. Φόρτωση του αρχικού αναγλύφου Αρχικά πρέπει να «φορτώσουμε» το αρχείο με τις ισοϋψείς της λατομικής περιοχής στο AutoCAD. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει δύο επίπεδα σχεδίασης: το βασικό επίπεδο 0 και το επίπεδο “arxiko”, το οποίο περιλαμβάνει τις ισοϋψείς του αναγλύφου. Καταρχήν θα σώσουμε το αρχείο αυτό με το νέο όνομα “latomeio1”. 41

42 Το αρχικό ανάγλυφο της λατομικής περιοχής
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Το αρχικό ανάγλυφο της λατομικής περιοχής 42

43 Τα αρχικά επίπεδα σχεδίασης
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Τα αρχικά επίπεδα σχεδίασης 43

44 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 2ο. Δημιουργία νέων επιπέδων σχεδίασης Έχοντας ανοίξει το παράθυρο διαχείρισης των επιπέδων σχεδίασης, θα δημιουργήσουμε δύο νέα επίπεδα: το επίπεδο “orio”, στο οποίο θα σχεδιάσουμε το όριο του λατομείου και το επίπεδο “benches”, στο οποίο θα σχεδιάσουμε τις βαθμίδες της εκμετάλλευσης. 44

45 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 3ο. Δημιουργία ορίων εκμετάλλευσης από σημεία Ακολούθως πρέπει να σχεδιάσουμε τα όρια του χώρου που μας έχει παραχωρηθεί. Καταρχήν, θα επιλέξουμε ως “current” επίπεδο σχεδίασης το “orio». Στη συνέχεια, θα πληκτρολογήσουμε την εντολή “pline” για να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε το όριό μας. Τα σημεία της πολυγωνικής γραμμής του ορίου θα δοθούν με τη μορφή Χ, Υ από τη γραμμή εντολών. 45

46 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 3ο. Δημιουργία ορίων εκμετάλλευσης από σημεία Πληκτρολογούμε το πρώτο σημείο , και πατάμε “enter”. Συνεχίζουμε με το δεύτερο σημείο , και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τα άλλα δύο σημεία (584511, και , ). Αφού εισάγουμε και το τελευταίο σημείο πατάμε “c” και “enter” για να «κλείσουμε» την πολυγωνική γραμμή. 46

47 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 4ο. Δημιουργία ζώνης προστασίας πλάτους 8 m περιμετρικά της εκμετάλλευσης Στο βήμα αυτό θα δημιουργήσουμε μια περιμετρική ζώνη πλάτους 8 m για λόγους ασφάλειας. Η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει από τη ζώνη αυτή και όχι ακριβώς από το όριο της περιοχής που μας παραχωρήθηκε. Για να δημιουργήσουμε τη ζώνη πληκτρολογούμε την εντολή “offset” και πατάμε “enter”. 47

48 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 4ο. Δημιουργία ζώνης προστασίας πλάτους 8 m περιμετρικά της εκμετάλλευσης Ακολούθως επιλέγουμε την απόσταση στην οποία θα αντιγραφεί το αντικείμενο που θα επιλέξουμε (δηλ. 8 m) και εν συνεχεία επιλέγουμε το αντικείμενο (δηλ. την πολυγωνική γραμμή του ορίου) και ένα οποιοδήποτε σημείο προς το οποίο θα δημιουργηθεί το νέο αντικείμενο (δηλ. στο εσωτερικό του ορίου). 48

49 Το όριο της εκμετάλλευσης και η περιμετρική ζώνη ασφάλειας
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Το όριο της εκμετάλλευσης και η περιμετρική ζώνη ασφάλειας 49

50 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Στο σημείο αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης. Αρχικά πρέπει να επιλέξουμε ως “current” επίπεδο σχεδίασης το “benches”, στο οποίο θα σχεδιάσουμε τις βαθμίδες. Ειδικά σε εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσονται στις πλαγιές των ορεινών όγκων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι προτιμότερο να ξεκινάμε το σχεδιασμό από το υψηλότερο σημείο της εκμετάλλευσης και ακολούθως να κινούμαστε προς τα χαμηλότερα. 50

51 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Με τον τρόπο αυτό αφενός θα σχεδιάσουμε την εκμετάλλευσή μας ακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί και στην πραγματικότητα βάσει της νομοθεσίας (η νομοθεσία επιβάλλει τη διαμόρφωση βαθμίδων από τα υψηλότερα επίπεδα προς τα χαμηλότερα) και αφετέρου θα κερδίσουμε χρόνο, αφού ξεκινώντας από τα χαμηλότερα επίπεδα σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές σχεδιαστικές αλλαγές για να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο το κοίτασμα. 51

52 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Δίνοντας την εντολή “properties” μπορούμε να εξερευνήσουμε τις ισοϋψείς του χώρου μας (εάν δεν διαθέτουμε χάρτη σε έντυπη μορφή) προκειμένου να αναζητήσουμε την ισοϋψή με το μεγαλύτερο υψόμετρο εντός του ορίου μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ισοϋψής αυτή βρίσκεται στο δυτικό όριο του χώρου κι έχει υψόμετρο 680 m. Από το χώρο αυτό θα ξεκινήσει η διαμόρφωση των βαθμίδων. 52

53 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Το ανατολικό όριο της εκμετάλλευσης από το οποίο θα ξεκινήσει η διαμόρφωση των βαθμίδων 53

54 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Κατά το σχεδιασμό των βαθμίδων ο μηχανικός θα πρέπει να ακολουθεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων που επιβάλλονται για λόγους ασφάλειας ή/και περιβαλλοντικής προστασίας και, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, τις γραμμές του αναγλύφου. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι βαθμίδες πρέπει να έχουν ύψος 10 m, κλίση 75ο και πλάτος 6 m. 54

55 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Σύμφωνα με τα γεωμετρικά αυτά χαρακτηριστικά, εφόσον έχουμε σχεδιάσει το «φρύδι» μιας βαθμίδας, για να σχεδιάσουμε το «πόδι» της θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα γραμμή σε οριζόντια απόσταση 2,68 m (προκύπτει από την εφαπτομένη των 75ο και το ύψος των 10 m) και κατακόρυφη απόσταση -10 m. Ακολούθως, θα πρέπει να αντιγράψουμε το «πόδι» της βαθμίδας σε οριζόντια απόσταση 6 m για να δημιουργήσουμε το δάπεδό της. 55

56 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων 56

57 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θα ξεκινήσουμε από την ισοϋψή των 680 m για να δημιουργήσουμε το «φρύδι» της πρώτης βαθμίδας. Δίνουμε την εντολή “pline” και σχεδιάσουμε το «φρύδι» ακολουθώντας τη συγκεκριμένη ισοϋψή εντός των ορίων της εκμετάλλευσης. 57

58 Κατασκευή του «φρυδιού» της πρώτης βαθμίδας
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Κατασκευή του «φρυδιού» της πρώτης βαθμίδας 58

59 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Στη συνέχεια επιλέγουμε την πολυγωνική γραμμή που κατασκευάσαμε και δίνουμε την εντολή “changepropertieselevation” και θέτουμε το υψόμετρο στα 680 m. Για να κατασκευάσουμε το «πόδι» της βαθμίδας χρησιμοποιούμε την εντολή “offset”, δίνοντας απόσταση 2,68 m και ακολούθως δίνουμε την εντολή “changepropertieselevation” και προσδιορίζομε το υψόμετρο στα 670 m. 59

60 Κατασκευή του «ποδιού» της πρώτης βαθμίδας
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Κατασκευή του «ποδιού» της πρώτης βαθμίδας 60

61 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Τέλος, για να κατασκευάσουμε το δάπεδο της βαθμίδας χρησιμοποιούμε την εντολή “offset”, δίνοντας απόσταση 6 m. 61

62 Κατασκευή του δαπέδου της πρώτης βαθμίδας
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Κατασκευή του δαπέδου της πρώτης βαθμίδας 62

63 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή της επόμενης βαθμίδας, θα πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές διορθώσεις στη βαθμίδα των 670 m. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έρθει και να συναντήσει στα όρια της εκμετάλλευσης τη βαθμίδα των 670 m του φυσικού αναγλύφου, όπως επίσης να «κλείσουμε» τα όρια του δαπέδου της βαθμίδας. 63

64 Τελικές διορθώσεις της πρώτης βαθμίδας
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Τελικές διορθώσεις της πρώτης βαθμίδας 64

65 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Στη συνέχεια ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για να κατασκευάσουμε την επόμενη βαθμίδα της εκμετάλλευσης. Αρχικά χρησιμοποιούμε ως «φρύδι» της βαθμίδας τη γραμμή του δαπέδου της ανώτερης βαθμίδας και με την εντολή “offset” με απόσταση 2,68 m δημιουργούμε το «πόδι» της νέας βαθμίδας. Δίνουμε την εντολή “changepropertieselevation” και προσδιορίζομε το υψόμετρο στα 660 m και στη συνέχεια, για να κατασκευάσουμε το δάπεδο της βαθμίδας, χρησιμοποιούμε πάλι την εντολή “offset”, δίνοντας αυτή τη φορά απόσταση 6 m. 65

66 Κατασκευή της δεύτερης βαθμίδας
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Κατασκευή της δεύτερης βαθμίδας 66

67 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Στη συνέχεια πραγματοποιούμε τις τελικές διορθώσεις για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της δεύτερης βαθμίδας, όπως συνέβη κατά την κατασκευή της πρώτης βαθμίδας. 67

68 Οι δύο βαθμίδες που δημιουργήθηκαν
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Οι δύο βαθμίδες που δημιουργήθηκαν 68

69 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 5ο. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου της εκμετάλλευσης. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης των βαθμίδων να ελέγχει ο χρήστης δύο σημεία: να βρίσκονται οι βαθμίδες σε υψόμετρο κατώτερο των ισοϋψών του φυσικό αναγλύφου και να μην δημιουργούνται πρανή στα όρια της εκμετάλλευσης υψηλότερα του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους 69

70 Η τελική μορφή της εκμετάλλευσης (κάτοψη)
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Η τελική μορφή της εκμετάλλευσης (κάτοψη) 70

71 Η τελική μορφή της εκμετάλλευσης σε τρισδιάστατη απεικόνιση
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Η τελική μορφή της εκμετάλλευσης σε τρισδιάστατη απεικόνιση 71

72 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 6ο. Δημιουργία ενιαίου αναγλύφου Στόχος μας είναι να ενώσουμε το αρχικό ανάγλυφο με το ανάγλυφο της εκμετάλλευσης. Αρχικά θα σώσουμε το αρχείο με το νέο όνομα “latomeio2”. Στη συνέχεια θα θέσουμε ως “current” επίπεδο σχεδίασης το “arxiko” και θα απενεργοποιήσουμε το επίπεδο “benches”. Ακολούθως, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή trim για να κόψουμε τις ισοϋψείς του φυσικού αναγλύφου, οι οποίες βρίσκονται εντός του λατομικού χώρου κι έχουν επηρεαστεί από τη διαμόρφωση των βαθμίδων. 72

73 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 6ο. Δημιουργία ενιαίου αναγλύφου Δίνοντας την εντολή “trim” αρχικά επιλέγουμε το όριο της εκμετάλλευσης και πατάμε “enter”. Στη συνέχεια διαγράφουμε τις ισοϋψείς που μας ενδιαφέρουν και επαναφέρουμε το επίπεδο “benches”. Επειδή υπάρχει μια σχετικά μεγάλη πλατεία σε υψόμετρο 410 μ στο λατομείο, προσθέτουμε σε αυτή ορισμένα σημεία με την εντολή “point” με υψόμετρο 410 m. Τέλος, σώζουμε το αρχείο. 73

74 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Διαγραφή των γραμμών του φυσικού αναγλύφου που επηρεάζονται από την εκμετάλλευση 74

75 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Ένωση των επιπέδων της εκμετάλλευσης και του κομμένου φυσικού αναγλύφου 75

76 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Έχοντας σχεδιάσει την τελική μορφή της εκμετάλλευσης, με τη βοήθεια του προγράμματος Quicksurf θα κατασκευάσουμε τομές του αρχικού και τελικού αναγλύφου και θα υπολογίσουμε τον όγκο των εξορυσσόμενων υλικών από το λατομείο. 76

77 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Ανοίγουμε το αρχείο “arxiko anaglifo.dwg”. Επιλέγουμε όλες τις ισοϋψείς του αναγλύφου. Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “Extract from drawing” και πατάμε “enter”. Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “Surface operations”. Παρατηρούμε ότι στην επιφάνεια “.” έχουν εγγραφεί τα σημεία των ισοϋψών του αρχικού αναγλύφου, όπως φαίνεται από το γράμμα “P”. 77

78 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Επιλέγουμε την επιφάνεια “.” και πατάμε “Copy” για να την αντιγράψουμε με το νέο όνομα “arxiko”. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την επιφάνεια “.” και πατάμε “Clear parts” και ακολούθως “OK”. Κλείνουμε το αρχείο “arxiko anaglifo.dwg”. 78

79 Επιλογή της επιφάνειας με τα δεδομένα του αρχικού αναγλύφου
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Επιλογή της επιφάνειας με τα δεδομένα του αρχικού αναγλύφου 79

80 Αντιγραφή της επιφάνειας με τα δεδομένα του αρχικού αναγλύφου
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Αντιγραφή της επιφάνειας με τα δεδομένα του αρχικού αναγλύφου 80

81 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Ανοίγουμε το αρχείο “latomeio2.dwg” στο οποίο έχουμε κόψει τις ισοϋψείς του αρχικού αναγλύφου. Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “ConfigurationConfigure extract” και στο παράθυρο αυτό επιλέγομε το “Filter by Entity” και πατάμε “OK”. 81

82 Επιλογή αντικειμένων ανά τύπο
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Επιλογή αντικειμένων ανά τύπο 82

83 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Απενεργοποιούμε όλα τα επίπεδα σχεδίασης εκτός από του αρχικού αναγλύφου (“arxiko”). Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “Extract from drawing  Point” και πατάμε “enter”. Επιλέγουμε όλες τις ισοϋψείς του αναγλύφου και πατάμε “enter”. Απενεργοποιούμε όλα τα επίπεδα σχεδίασης εκτός από της εκμετάλλευσης (“benches”). 83

84 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “Merge Extract  Point” για να ενώσουμε τα σημεία αυτά στην ίδια επιφάνεια με τα σημεία που επιλέχθηκαν προηγουμένως και πατάμε “enter”. Επιλέγουμε τα σημεία της πλατείας του λατομείου και πατάμε “enter”. 84

85 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “Merge Extract  Breaks” γιατί θέλουμε να εξάγουμε τις βαθμίδες του λατομείου με τη μορφή “breaklines” ώστε να μην αλλοιωθεί το ανάγλυφο κατά τη δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους. Επειδή τα αντικείμενα που εξάγονται ως “breaklines” γράφονται στην επιφάνεια χωρίς να διαγράψουν τα προηγούμενα στοιχεία, δεν χρειάζεται η επιλογή “Merge”. 85

86 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “Surface operations”. Παρατηρούμε ότι στην επιφάνεια “.” έχουν εγγραφεί τόσο τα σημεία των ισοϋψών του αρχικού αναγλύφου και της πλατείας του λατομείο, όσο και οι βαθμίδες με τη μορφή “breaklines” όπως φαίνεται από τα γράμματα “ΒPΤ”. Επιλέγουμε την επιφάνεια “.” και πατάμε “Copy” για να την αντιγράψουμε με το νέο όνομα “latomeio”. 86

87 Αντιγραφή της επιφάνειας με τα δεδομένα του λατομείου
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Αντιγραφή της επιφάνειας με τα δεδομένα του λατομείου 87

88 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 1ο. Δημιουργία αρχείων επιφάνειας (“surface”) για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Στη συνέχεια, επιλέγουμε την επιφάνεια “.” και πατάμε “Clear parts” και ακολούθως “OK”. Τέλος, επιλέγουμε στο παράθυρο το “Select All” και ακολούθως την εντολή “Write QSB” για να σώσουμε τα δεδομένα των επιφανειών μας σε αρχείο του Quicksurf (όνομα latomeio.qsb). 88

89 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 2ο. Δημιουργία τομών για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Για να κατασκευάσουμε τις τομές πρέπει πρώτα να σχεδιάσουμε τα ίχνη τους. Με την εντολή “pline” θα κατασκευάσουμε έστω τα ίχνη τριών τομών Τ1, Τ2 και Τ3. 89

90 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Τα ίχνη των τριών τομών 90

91 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 2ο. Δημιουργία τομών για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Ακολούθως: Από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “ConfigurationConfigure section” και στο παράθυρο αυτό επιλέγομε το αρχικά το “Graph” και στη συνέχεια απενεργοποιούμε το “Scaled to fit” και θέτουμε ως “Horizontal” και “Vertical multipliers” τη μονάδα και πατάμε “OK”. 91

92 Επιλογές διαμόρφωσης των τομών
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Επιλογές διαμόρφωσης των τομών 92

93 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 2ο. Δημιουργία τομών για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Επιλέγουμε από το menu του Quicksurf, επιλέγουμε “Design tools  Cross section”. Στη γραμμή εντολών επιλέγουμε την επιφάνεια για την οποία θα κατασκευαστεί η τομή. Αρχικά διαλέγουμε την επιφάνεια “arxiko” του αρχικού αναγλύφου. Στη συνέχεια επιλέγουμε το ίχνος της γραμμής που θα χρησιμοποιήσουμε για την τομή, έστω τη γραμμή Τ3. 93

94 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 2ο. Δημιουργία τομών για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Επιλέγουμε το “draw” για να σχεδιάσουμε την τομή. Προσδιορίζουμε την κάτω αριστερή γωνία και πατάμε “enter”. Ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία επιλέγοντας αυτή τη φορά την επιφάνεια “latomeio”. 94

95 Τομές του αρχικού και τελικού αναγλύφου
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Τομές του αρχικού και τελικού αναγλύφου 95

96 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 2ο. Δημιουργία τομών για το αρχικό και τελικό ανάγλυφο Εφόσον το επιθυμούμε μπορούμε να αντιγράψουμε με την εντολή “copy” την τομή του αρχικού αναγλύφου στην τομή της εκμετάλλευσης. 96

97 Τομές του αρχικού και τελικού αναγλύφου
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Τομές του αρχικού και τελικού αναγλύφου 97

98 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 3ο. Υπολογισμός όγκου εξορυσσόμενων υλικών Οι ογκομετρήσεις πραγματοποιούνται στην επιλογή “Volumetrics” του menu του Quicksurf. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την πραγματοποίηση της ογκομέτρησης. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, εφόσον έχουμε το όριο της εκμετάλλευσης, θα επιλέξουμε ογκομέτρηση με την επιλογή “boundary volumes”. 98

99 Το παράθυρο επιλογών για τον υπολογισμό του όγκου δύο επιφανειών
Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών Το παράθυρο επιλογών για τον υπολογισμό του όγκου δύο επιφανειών 99

100 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 3ο. Υπολογισμός όγκου εξορυσσόμενων υλικών Θα επιλέξουμε στην πρώτη επιφάνεια (“first surface”), η οποία είναι η ανώτερη το αρχικό ανάγλυφο (“arxiko”) και στη δεύτερη (“Second surface”), η οποία είναι η κατώτερη, το τελικό ανάγλυφο (“latomeio”). Επίσης, θα ζητήσουμε να γραφούν τα αποτελέσματα σε αρχείο ASCII στην επιλογή “File output”. Τέλος, θα ζητήσουμε να βασιστεί ο υπολογισμός των όγκων σε ψηφιακό μοντέλο TGRD. 100

101 Παράδειγμα σχεδιασμού λατομείου αδρανών
Βήμα 3ο. Υπολογισμός όγκου εξορυσσόμενων υλικών Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο συνολικός όγκος των υλικών που θα εξορυχθούν ανέρχεται σε 12,9 εκατ. m3. 101


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων με χρήση Η/Υ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google