Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεσιακό Μοντέλο - Relational Model

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεσιακό Μοντέλο - Relational Model"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεσιακό Μοντέλο - Relational Model
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης

2 Relation - Σχέση Μια σχέση είναι ένας δισδιάστατος πίνακας δεδομένων.
Ένας πίνακας αποτελείται από: γραμμές ή εγγραφές ή πλειάδες (rows ή records ή tuples), και στήλες ή χαρακτηριστικά ή πεδία (columns ή attributes ή fields)

3 Ιδιότητες Σχέσεων Κάθε σχέση έχει μοναδικό όνομα μεταξύ των σχέσεων της ΒΔ. Κάθε χαρακτηριστικό έχει μοναδικό όνομα μέσα στη σχέση. Η τιμή ενός χαρακτηριστικού είναι ατομική (not composite). Ο τιμές ενός χαρακτηριστικού ανήκουν στο ίδιο πεδίο ορισμού (not multi-valued). Δεν παίζει ρόλο η σειρά των χαρακτηριστικών μίας σχέσης, ούτε η σειρά των πλειάδων στη σχέση. Κάθε πλειάδα πρέπει να είναι μοναδική (όχι διπλοεγγραφές)

4 Αντιστοίχιση με το E-R Μοντέλο
Οι πίνακες αντιστοιχούν στις οντότητες ή στις συσχετιστικές οντότητες Οι γραμμές αντιστοιχούν στα στιγμιότυπα μιας οντότητας Οι στήλες αντιστοιχούν στα γνωρίσματα ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λέξη Σχέση (relation) του R model δες είναι ή ίδια με την λέξη Συσχέτιση (relationship ) του ER model.

5 Πεδία που ορίζονται ως κλειδιά
Primary keys (Πρωτεύοντα κλειδιά) Είναι πεδία που προσδιορίζουν μοναδικά τις εγγραφές ενός πίνακα. Foreign keys (Ξένα κλειδιά) Είναι πεδία που επιτρέπουν την σύνδεση της εξαρτώμενης οντότητας (αυτής που συνδέεται σε μια συσχέτιση με πολλά στιγμιότυπα) με την οντότητα γονέα (αυτής που συνδέεται σε μια συσχέτιση με ένα μόνο στιγμιότυπο)

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ & ΞΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Primary Key Foreign Key (επιτρέπει την 1:N συσχέτιση μεταξύ customer και order) 1. composite primary key για Order Line 2. foreign keys που επιτρέπουν την M:N συσχέτιση μεταξύ Order και Product

7 Integrity Constraints (Περιορισμοί Ακεραιότητας)
Entity Integrity (ακεραιότητα οντότητας) Κανένα primary key δεν μπορεί να είναι null.

8 Integrity Constraints (Περιορισμοί Ακεραιότητας)
Referential Integrity (αναφορική ακεραιότητα) Η τιμή του foreign key (του πίνακα των πολλών στιγμιότυπων) πρέπει να ταιριάζει με την τιμή του primary key (του πίνακα του ενός στιγμιότυπου) Η’ διαφορετικά το foreign key μπορεί να έχει τιμή NULL.

9 Referential Integrity (αναφορική ακεραιότητα)
Τύποι Restrict – μην επιτρέπεις διαγραφή εγγραφής στον πίνακα γονέα αν αυτή η εγγραφή συσχετίζεται με εγγραφές του εξαρτώμενου πίνακα. Cascade – αυτόματα διέγραψε τις εγγραφές του εξαρτώμενου πίνακα όταν διαγραφούν οι αντίστοιχες εγγραφές του πίνακα γονέα Set-to-Null – κάνε τις τιμές του ξένου κλειδιού του εξαρτώμενου πίνακα NULL όταν διαγραφή αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα γονέα.

10 Παράδειγμα περιορισμών αναφορικής ακεραιότητας
Οι περιορισμοί αναφορικής ακεραιότητας αποτυπώνονται από τις μπλε γραμμές.

11 Οι περιορισμοί αναφορικής ακεραιότητας στην SQL

12 Mετατροπή ΕΕR μοντέλου στο Σχεσιακό μοντέλο
Μετατροπή Οντοτήτων σε Πίνακες Simple attributes: καμιά αλλαγή Composite attributes: χρήση των συστατικών του σύνθετου γνωρίσματος Multivalued Attribute: μετατρέπεται σε έναν νέο πίνακα με ξένο κλειδί που το κληρονομεί από την οντότητα γονέα.

13 Παράδειγμα μετατροπής απλής οντότητας σε πίνακα
(a) CUSTOMER entity type with simple attributes (b) CUSTOMER relation

14 Παράδειγμα μετατροπής ενός σύνθετου γνωρίσματος
(a) CUSTOMER entity type with composite attribute (b) CUSTOMER relation with address detail

15 Παράδειγμα μετατροπής ενός multi-valued attribute
To Multivalued attribute φτιάχνει έναν νέο πίνακα με foreign key (b) 1–προς–πολλά συσχέτιση μεταξύ αρχικής οντότητας και νέου πίνακα

16 Μετατροπή ασθενών Οντοτήτων
1. Φτιάχνουμε ένα ξεχωριστό πίνακα με ξένο κλειδί που δίνεται από την αρχική οντότητα 2. Το Primary key συνίσταται από: Partial identifier της ασθενούς οντότητας Primary key της ισχυρής οντότητας

17 Παράδειγμα Μετατροπής ασθενούς Οντότητας

18 Παράδειγμα Μετατροπής ασθενούς Οντότητας
Foreign key Composite primary key

19 Μετατροπή σχέσεων 2ου Βαθμού
1-προς-1 : Το Primary key στην mandatory side γίνεται foreign key στην the optional side

20 Παράδειγμα Μετατροπής συσχέτιση 2ου βαθμού
(ένα προς ένα)

21 Παράδειγμα Μετατροπής συσχέτιση 2ου βαθμού
(ένα προς ένα)

22 Μετατροπή σχέσεων 2ου Βαθμού
1-προς-Πολλά: Το Primary key της πλευράς του ενός στιγμιότυπου γίνεται ξένο κλειδί στην πλευρά των πολλών στιγμιότυπων.

23 Παράδειγμα Μετατροπής συσχέτιση 2ου βαθμού (ένα προς πολλά)
Σημειώστε το mandatory one

24 Παράδειγμα Μετατροπής συσχέτιση 2ου βαθμού (ένα προς πολλά)
Δεν επιτρέπονται NULL τιμές στο Customer_ID Foreign key

25 Μετατροπή σχέσεων 2ου Βαθμού
Πολλά-προς-Πολλά – Δημιούργησε έναν νέο πίνακα με σύνθετο πρωτεύον κλειδί που δημιουργείται από τα πρωτεύοντα κλειδιά των δυο παλαιών οντοτήτων.

26 Παράδειγμα Μετατροπής συσχέτιση 2ου βαθμού (πολλά προς πολλά)
The Supplies relationship πρέπει να μετατραπεί σε νέο πίνακα

27 Παράδειγμα Μετατροπής συσχέτιση 2ου βαθμού (πολλά προς πολλά)
Composite primary key Νέος πίνακας Foreign key

28 Μετατρέποντας Associative Entities
Το πρωτεύον κλειδί της συσχετιστικής οντότητας προκύπτει από τα πρωτεύοντα κλειδιά των άλλων δύο οντοτήτων (όπως και στην περίπτωση της M:N συσχέτισης 2ου βαθμού)

29 Παράδειγμα Μετατροπής συσχετιστικής οντότητας

30 Παράδειγμα Μετατροπής συσχετιστικής οντότητας

31 Παράδειγμα Μετατροπής συσχετιστικής οντότητας
Με δικό της προσδιοριστή

32 Παράδειγμα Μετατροπής συσχετιστικής οντότητας
Με δικό της προσδιοριστή

33 Μετατροπή συσχετίσεων 1ου βαθμού
Ένα-προς-Πολλά : Δημιουργείται ένας πίνακας με αναδρομικό Ξένο κλειδί.

34 Παράδειγμα μετατροπής συσχετίσεων 1ου βαθμού (ένας προς πολλά)
(a) EMPLOYEE entity with Manages relationship (b) EMPLOYEE relation with recursive foreign key

35 Μετατροπή συσχετίσεων 1ου βαθμού
Πολλά-προς-Πολλά:- Δημιουργούνται δύο πίνακες: Ένας πίνακας για την οντότητα Ένας πίνακας για την συσχετιστική οντότητα

36 Παράδειγμα μετατροπής συσχετίσεων 1ου βαθμού (πολλά προς πολλά)
(a) ITEM relationships (M:N) (b) ITEM and COMPONENT relations

37 Μετατροπή συσχετίσεων n-βαθμού
Δημιουργείται ένας πίνακας για κάθε οντότητα και ένας πίνακας για την συσχετιστική οντότητα.

38 Παράδειγμα μετατροπής συσχετίσεων 3ου βαθμού (ένα προς πολλά)

39 Παράδειγμα μετατροπής συσχετίσεων 3ου βαθμού
(ένα προς πολλά)

40 Μετατρέποντας Supertype/Subtype Relationships

41 Παράδειγμα Supertype/subtype relationships

42 Ένα-προς-ένα relationships
Παράδειγμα Supertype/subtype relationships Ένα-προς-ένα relationships


Κατέβασμα ppt "Σχεσιακό Μοντέλο - Relational Model"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google