Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠ.ΟΙ.Ο., ΒΟΛΟΣ 16.2.2006 Νέες απαιτήσεις και μεθοδολογικά εργαλεία για την ex-ante Αξιολόγηση: στρατηγική αξιολόγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠ.ΟΙ.Ο., ΒΟΛΟΣ 16.2.2006 Νέες απαιτήσεις και μεθοδολογικά εργαλεία για την ex-ante Αξιολόγηση: στρατηγική αξιολόγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠ.ΟΙ.Ο., ΒΟΛΟΣ 16.2.2006 Νέες απαιτήσεις και μεθοδολογικά εργαλεία για την ex-ante Αξιολόγηση: στρατηγική αξιολόγηση

2 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σχολιασμός των σχεδίων Εγγράφων Εργασίας της ΕΕ: σημεία προβληματισμού)

3 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΜΕΡΟΣ 1: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σχεδιασμός των μέτρων και παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν 1.3. ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΠΑ Εθνικό επίπεδο: ισορροπία χρηματοδοτικών κατανομών / προτεραιοτήτων 1.6. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η στρατηγική επαρκώς καθορισμένη = μπορούν οι στόχοι να επιτευχθούν με τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται στις προτεραιότητες; Πώς η στρατηγική συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας; Είναι τα συστήματα εφαρμογής κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων;

4 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΜΕΡΟΣ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Ακριβές μίγμα μεθοδολογιών που θα χρησιμοποιηθούν Επαναληπτική - διαλογική διαδικασία: διάφορα μέρη - xρόνοι Τελική έκθεση αξιολόγησης: αλλαγές και βελτιώσεις που έγιναν 2.1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Πρόσθετη εργασία: συμπλήρωση ανάλυσης, συστάσεις για βελτίωση - αλλαγές στην ιεράρχηση αναγκών Πλαίσιο 2.1: Μέθοδοι και τεχνικές...... Οικονομική ανάλυση αναγκών: τεχνικές benchmarking Ανάλογα με την κλίμακα: μακροοικονομικά υποδείγματα Εμπλοκή εταίρων (αρχικό στάδιο): συμμετοχικές μέθοδοι, SWOT Analysis από διαφορετικές ομάδες (Foresight;), issue mapping.

5 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ "Πυρήνας ": Εξετάζει τη θεωρητική βάση της στρατηγικής - αποτιμά την ισχύ της Εναλλακτικός "συνδυασμός πολιτικών": καταλληλότερος; Βαθμός κινδύνου στις προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί Πλαίσιο 2.2: "Παράδειγμα: Εξετάζοντας την οικονομική λογική της στρατηγικής..." Προσέγγιση βασισμένη στην πεποίθηση: οι αγορές είναι γενικά τα αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μέσα για επίτευξη των στόχων 2.1. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Να πιστοποιήσει τις συνέργιες και τη δυνατότητα να υλοποιηθούν παρεμβάσεις σχετικές με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ;

6 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 Βradley: micro versus macro policy evaluation:

7 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 2.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ EΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Πλαίσιο 2.3:............. Άμεσες επιπτώσεις: νεκρό βάρος - μετατόπιση - πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα Επίπτωση Διαρθρωτικών Ταμείων και ΤΣ σε δομικούς δείκτες Λισσαβόνας: ποσοτικά προσδιορίσιμη: σε πολύ μεγάλα προγράμματα ή σε εθνικές στρατηγικές 3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Διάρκεια εφτά μηνών Η επαναληπτική φύση να υπογραμμιστεί: Αξιολόγηση των επιπτώσεων = πιθανή επαναθεώρηση συνδυασμού πολιτικών

8 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 1. 1. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Στο ΕΣΠΑ: πιθανές επιπτώσεις στις Κοινοτικές Στρατηγικές Προτεραιότητες. 2.ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Στα πλαίσια των μεγάλων Προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ "Προσφορά": επιπτώσεις των ξένων άμεσων επενδύσεων Τύποι δημόσιων επενδύσεων: επιπτώσεις στην αύξηση και βελτίωση της προσφοράς Υποθέσεις συμπληρωματικότητας: Εθνική χρηματοδότηση μόνο ή από κοινού Opportunity cost των δημόσιων δαπανών: αποτελέσματα εναλλακτικών κατανομών πόρων ΕΚ και εθνικών

9 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΠΙΘΑΝΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Α

10 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

11 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΠΙΘΑΝΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Β

12 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΠΕ» Αυτομάτως υποχρεωτική για τύπους σχεδίων και προγραμμάτων: γεωργία ενέργεια, βιομηχανία μεταφορές διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση ύδατος τηλεπικοινωνίες τουρισμός σχεδιασμός πόλεων και χρήσεων γης Πιθανό: στα περισσότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα Διασυνοριακές διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη εάν..............

13 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 SEA: τεκμηρίωση · EC (2005) ‘The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientations’, 9.2.2005, COM(2005) 37 f · Imperial College (2005) ‘The Relationship between the EIA and SEA Directive’ Final Report to the European Comission · EC (2004) ‘Impact Assessment: Next Steps. In support of competitiveness and sustainable development’, 21.10.2004, SEC(2004)1377 - EΚΠΑΑ (2003) «Περιβαλλοντικά Σήματα. Σχέδιο Δεικτών αειφορίας, Ελλάδα» - EΚΠΑΑ (2002) «Η ελληνική στρατηγική προς την Αειφόρο Ανάπτυξη» - ΕΕ (2002) «Σχετικά με την Αξιολόγηση Αντικτύπου», COM(2002)276 τελικό - ΕΕ (2002) «Ανάλυση του ανοικτού καταλόγου βασικών περιβαλλοντικών δεικτών», COM(2002)254 τελικό · Verheem R., Tonk J., 2000, ‘Enhancing effectiveness: strategic environmental assessment: one concept, multiple forms’, Impact Assessment Project Appraisal, vol. 18, no 3, p.177-182 · Sheate W., Dagg S., Richardson J., Aschemann R., Polerm J., Steen U. (2001) SEA and integration of the environment into strategic decision-making, Report to the EC, DG XI

14 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42: Εκτίμηση ΠΕ σχεδίων και προγραμμάτων: Στόχοι Οδηγίας Περιοχή Εφαρμογής Γενικές Υποχρεώσεις Η Περιβαλλοντική Μελέτη Ποιότητα της ΠΜ Διαβουλεύσεις Παρακολούθηση Σχέση με άλλες κοινοτικές νομοθεσίες Πρακτικές οδηγίες για την παρακολούθηση

15 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ενημέρωση, προβληματισμοί, καταλληλότητα)

16 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ (ΕVALSED)

17 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013

18 Π.χ. ► ΤΟΜΕΙΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιγραφή τομέα: Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Επιχειρήσεις και Ατζέντα της Λισσαβόνας Οροι - κλειδιά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο Τύποι, κλίμακες και φύση παρεμβάσεων Πιθανές προσεγγίσεις, μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης: Ex ante evaluation - Ongoing (mid term) - Ex post evaluation Μέθοδοι και τεχνικές - κλειδιά Δείκτες Καλές πρακτικές Επιλογή βιβλιογραφίας Οροι – κλειδιά

19 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Ερευνα εμπλεκομένωνΕρευνα Delphi Εκτίμηση αξιολογισιμότηταςΑνάλυση εισροών / εκροών Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logic Μodels)Οικονομετρικά υποδείγματα Χαρτογράφηση Επιδράσεων (Ιssue Mapping)Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis) Κοινωνική έρευναΑνάλυση SWOT Ερευνα αποδεκτώνΑνάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) Ομάδες εστίασηςΣυγκριτική Ανάλυση (Benchmarking) Mελέτες ΠερίπτωσηςΠειραματικές και σχεδόν-πειραματικές προσεγγίσεις Συμμετοχικές προσεγγίσειςΑνάλυση Μετατόπισης Κατανομής (Shift-Share Analysis) Μήτρα ΕπιδράσεωνΑνάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας (CEA) Ομάδες ΣύγκρισηςΕκτίμηση περιβαλλοντικού αντίκτυπου Εκτίμηση οικονομικού αντίκτυπουΣτρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση Εκτίμηση αντίκτυπου στο φύλοΠoλυκριτηριακή Ανάλυση (Multicriteria Analysis)

20 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

21 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 Περιγραφή τεχνικής Κατανόηση τεχνικής Πρόβλεψη - Σενάρια HERMIN, QUEST, E3ME, REMI Policy Insight Model Προϋποθέσεις εφαρμογής Βασικά βήματα Εντοπισμός κατάλληλου υποδείγματος - Προσαρμογή Προβολή τιμής - βάσης Εκτίμηση πρωτογενών εξωτερικών παραγόντων Εφαρμογή σεναρίου πολιτικής - Αποτίμηση αποτελεσμάτων Δυνατότητες και όρια της προσέγγισης Θεωρητικό υπόβαθρο - Οδηγίες για την εφαρμογή - Παραδείγματα αξιολογήσεων ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

22 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 Οικονομετρικά υποδείγματα: χωριστή ανάθεση (;) υποδείγματα κατά τομέα και Μείζονα Περιφέρεια Bradley: HERMIN / QUEST / Beutel / Baro growth regressions μείζων συμβολή στο ΑΕΠ spatial issues (περιφερικές χώρες) openness / exposure performance with / performance without αδυναμία προ-εκτίμησης της αποτελεσματικότητας Αναθεωρήσεις (;)

23 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 μεταβολή μεριδίου μεταποίησης στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία -26% μεταβολή μεριδίου δευτερογενούς τομέα στην απασχόληση -14% παραγωγικότητα (βάση: εργατοώρες), 2002 (ΕΕ-15=100) 57 μέση ετήσια αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 0,90% εβδομαδιαία εργασία, 2002 (ΕΕ15 =100) 115% αύξηση % ανεργίας στην Ελλάδα 45% αύξηση βαθμού απασχόλησης πληθυσμού 15-64 ετών 10% εξαγωγές / εισαγωγές, με ΕΕ-15 48% 30% εξαγωγές / εισαγωγές, σύνολο 53% 33% % αποταμίευσης στο ΑΕΠ 20% 17% ιδιωτικές επενδύσεις (€/1000 κατοίκους) 0,6 2,6 ίδρυση νέων επιχειρήσεων από το 1997 / 1000 κατοίκους 2,2 αύξηση ΙΧ σε κυκλοφορία 142% αύξηση επενδύσεων σε νέες κατοικίες 175% κατά κεφαλήν κοινοτικοί πόροι (€) 1989-2003 4.669,50 μέση ετήσια αύξηση ΑΕΠ στην Ελλάδα, ως προς αντίστοιχη στην ΕΕ-15 1,28 πόροι για τα ΚΠΣ 1989-2003 / αθροιστική αύξηση ΑΕΠ 1989-2003 0,86 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 1989 – 2002/3

24 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013

25 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

26 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 "Καλύπτουν ERDF + ESF": EAFRD? Κατάργηση του επιπέδου του Μέτρου: "Αll outputs should be quantified at measure level" = ? Πίνακας Αποτελεσματικότητας - Αποδοτικότητας: "measure/action" = ? Αναλογικότητα: "μεγάλα" ΕΠ; Μείζονες Περιφέρειες - λίγες οριζόντιες προτεραιότητες; Κεντρικοί Δείκτες (core indicators): στο επίπεδο του Προγράμματος: 2 (;) Λοιποί ενδεικτικοί δείκτες: output? result? impact? Ειδικά προβλήματα: π.χ. υφιστάμενες ΜΜΕ Συμβολή στη Στρατηγική της Λισσαβόνας: προβληματισμοί......

27 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 2219161212322Ελλάδα 1421 16172021Λιθουανία 13172017192220Ουγγαρία 172415212219 Τσεχία 8182313141816Λετονία 2320141912 15Σλοβενία 25151314131514Ιταλία 7111715 812Εσθονία 491812101311Ιρλανδία 116675108Γαλλία 12838376Γερμανία 1283664Ην. Βασίλειο 5426223Σουηδία 3141111Φινλανδία Επιχ. περιβ. Χρ/οικ.ΔίκτυαΑγορέςΕΤΑΚΚτΠΘέση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ –2004 ΤΗΕ LISBON REVIEW WEF

28 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΑΕΠΣΔΕΑ (*) Αττική31 Νότιο Αιγαίο12 Κεντρική Μακεδονία53 Κρήτη64 Βόρειο Αιγαίο75 Ιόνια Νησιά106 Θεσσαλία87 Στερεά Ελλάδα28 ΑΜΘ119 Πελοπόννησος910 Δυτική Μακεδονία411 Ηπειρος1312 Δυτική Ελλάδα1213 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ «ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ": ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

29 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

30 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Αξιολόγηση Στρατηγικών Μακρά διάρκεια – μόνιμη λειτουργία – step by step OΛΕΣ οι πολιτικές Εθνικές ΚΑΙ κοινοτικές Ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές

31 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Aνοδος εύρους (scope) της αξιολόγησης σε στρατηγικό επίπεδο: από τις ανάγκες των μεμονωμένων προγραμμάτων στις ανάγκες τομέων και οριζόντιων επιλογών πολιτικής Ανακοίνωση 2001 «Θέτοντας την στρατηγική αξιολόγηση σε εφαρμογή εντός της Επιτροπής» Εργασίες: Στρατηγική αξιολόγηση αναλογικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας δράσεων μικρής κλίμακας (Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής 2002) Στρατηγική αξιολόγηση των σχημάτων χρηματοδοτικής στήριξης ΜΜΕ (ΕΣΠ 2002) Στρατηγική αξιολόγηση των προσεγγίσεων της ενσωμάτωσης της αειφορίας στις κοινοτικές πολιτικές (ΕΣΠ 2002) Στρατηγική αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης προγραμμάτων (ΕΣΠ 2003)

32 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 Προοπτική Διερεύνηση (Foresight) 1950: forecasting - 1960/70: μελλοντολογικές έρευνες 1995: τρεις τάσεις: ανάπτυξη πολιτικών (policy development): προσεγγίσεις περισσότερο συμμετοχικές στρατηγικός σχεδιασμός: περισσότερο εξελικτικές προσεγγίσεις Μελλοντολογικές έρευνες (Futures Studies) από προβλεπτικές (predictive) σε διερευνητικές προσεγγίσεις - από μεμονωμένες μελέτες σε επαναλαμβανόμενες συμμετοχικές διαδικασίες προς αναζήτηση ταυτότητας: πολυεπιστημονική – διεπιστημονική δραστηριότητα: κατασκευή εναλλακτικών πιθανών μελλόντων στάθμιση της πιθανότητας αποτίμηση της προτίμησης ή επιθυμίας

33 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 Τεκμηρίωση EC, 2002, HLEG Report. Thinking, debating and shaping the future: Foresight for Europe – Final Report Strategic Policy Making Team Cabinet Office, 1999, PROFESSIONAL POLICY MAKING FOR THE TWENTY FIRST CENTURY, UK United States General Accounting Office, 1990, Prospective Evaluation Methods ΕC, Communication of the President: Putting Strategic Evaluation Into Practice Within The Commission, C(2001)3661 Technopolis, 2004, Strategic evaluation of the Management Methods of Programmes, EC Monica Cariola, Secondo Rolfo, 2004, “Evolution in the rationales of foresight in Europe”, Futures 36, 1063-1075, Elsevier JRC-IPTS, PREST, CM International and Svilupo Italia, 2001, A Practical Guide to Regional Foresight, Foren Network, European Commission Research Directorate General, STRATA Programme

34 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 KΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Εvalsed): ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ιστορικό Ανάπτυξη ικανότητας Αξιολόγησης και ΔΤ Ανεξάρτητες Μονάδες Αξιολόγησης Θεσμοθέτηση Εστίαση, σκοπός, εύρος κάλυψης, ρόλος Στελέχωση και πόροι Ανάπτυξη ικανότητας Αξιολόγησης και Δημ. Επενδύσεις Πρωτοβουλία "Αναθεώρηση Δημοσίων Επενδύσεων" Μελέτη "Value-for-Money της Αναθεώρησης" Δίκτυο Επιθεωρητών Εκπαίδευση, κατάρτιση, υποστήριξη της Αξιολόγησης Κινητήριοι παράγοντες, διδάγματα Εμπόδια

35 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Υποεπιτροπή Διυπουργικής Επιτροπής ΕΠΑ / ΕΣΠΑ: εκπρόσωποι ΔΥΕ - κοινωνικών εταίρων ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες (επιμέρους αναλύσεις) εμπειρογνώμων Αξιολόγησης: επιλογή μεθοδολογίας Τακτικές συναντήσεις εργασίας. Καθήκοντα: Εx-ante Αξιολόγηση ΕΠΑ Συντονισμός θεματικών ex-ante αξιολογήσεων: - SEA - μακρο-οικονομική επίπτωση (HERMIN) - επίπτωση στην απασχόληση - επίπτωση se ανταγωνιστικότητα - καινοτομικότητα Συντονισμός ex-ante αξιολόγησης ΕΠ Οδηγός Αξιολόγησης

36 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΓΑΛΛΙΑ) Διυπουργικό Οργανο Εισήγηση στον Πρωθυπουργό Τεχνική υποστήριξη από Commissariat general du Plan 14 μέλη: πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων μέλη ΟΚΕ αιρετοί διαφόρων επιπέδων ΤΑ Ετήσιο πρόγραμμα Αξιολογήσεων Ελεγχος ποιότητας αξιολογήσεων Σεμινάρια και colloques Oδηγός Αξιολόγησης

37 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 ANAΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: PROJECT ή ΔΟΜΗ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ή ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Σχεδιασμός ειδικού μεθοδολογικού πλαισίου και customized εργαλείων - περιλαμβανομένων "παράλληλων" μεθοδολογιών: benchmarking, foresight, prospective analysis, scenario / future planning - για όλα τα επίπεδα (ex-ante, interim, ex-post) Προδιαγραφές και κανόνες εκτέλεσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των αξιολογήσεων των ΕΠ Σχεδιασμός και υποστήριξη: - Δίκτυο Αξιολόγησης ("axion.gr") -πρόγραμμα εκπαίδευσης - κατάρτισης στην αξιολόγηση Ενέργειες: - Σεμινάρια - μετάφραση εγχειριδίων - κατάρτιση Οδηγών

38 Ex-ante Αξιολόγηση στην περίοδο 2007-2013 International Development Evaluation Society (IDEAS)Swedish Evaluation Society (SVUF) European Evaluation Society (EES)Swiss Evaluation Society (SEVAL) UK Evaluation Society (UKES) EC Evaluation Units NetworkWalloon Evaluation Society (SWEP) Independent Evaluation Office, International Monetary Fund (IMF)African Evaluation Society (AfrEA) Inter-American Development Bank, Office of Evaluation and Oversight American Evaluation Association (AEA) Int. Fund for Agricultural Development (IFAD) Office of Evaluation (OE) Australasian Evaluation Society (AES) International Labour Organization (ILO) Evaluation UnitCanadian Evaluation Society (CES/SCE) United Nation’s Refugee Agency (UNHCR) Evaluation UnitIsraeli Association for Program Evaluation (IAPE) United Nations Children’s Fund (UNICEF)Malaysian Evaluation Society (MES) United Nations Development Programme (UNDP) Evaluation OfficeNigerian Network of Monitoring and Evaluation United Nations (UN) Evaluation ForumDanish Evaluation Society (DES) World Bank Operation Evaluation Department (OED)Finnish Evaluation Society (FES) OECD/DAC Working PartyFrench Evaluation Society (SFE) Asian Development Bank (AsDB) (Evaluation)German Evaluation Society (DeGEval) European Bank for Reconstruction and Development (Projects)International Program Evaluation Network (IPEN, f. USSR) Agence Internationale de la Francophonie (Evaluation)Irish Evaluation Network (IEN) OERL: Online Evaluation Resource LibraryItalian Evaluation Association (AIV) PREVALPolish Evaluation Society (PTE) Evaluation Cooperation Group (ECG)Spanish Public Policy Evaluation Society (SEE) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ/SOCIETIES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠ.ΟΙ.Ο., ΒΟΛΟΣ 16.2.2006 Νέες απαιτήσεις και μεθοδολογικά εργαλεία για την ex-ante Αξιολόγηση: στρατηγική αξιολόγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google