Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

2 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ);
28 κράτη μέλη 508 εκατομμύρια κάτοικοι Υποψήφιες για ένταξη χώρες: Ισλανδία, Τουρκία, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Μαυροβούνιο

3 Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ;
Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ; Κοινές αξίες: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, πλουραλισμός, απαγόρευση των διακρίσεων, ανοχή, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη (Άρθρο 2 ΣΕΕ) Σκοπός: προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της Ένωσης και της ευημερίας των λαών της (Άρθρο 3 ΣΕΕ) 4 ελευθερίες: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

4 Τα ορόσημα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης

5 Δεκαετία του ’50 – Οι απαρχές Η ανοικοδόμηση μετά τον Πόλεμο
1950: 9 Μαΐου – Διακήρυξη του Robert Schuman 1951: ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) 6 κράτη μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες 1957: Συνθήκες της Ρώμης – γέννηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (EΟΚ) και της Ευρατόμ

6 Δεκαετία του ’60 – Τα θεμέλια
1960: δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 1962: θέσπιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 1968: κατάργηση των τελωνειακών δασμών

7 Δεκαετία του ’70 1973: 1η διεύρυνση – ένταξη της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας  Η Ευρώπη έχει πλέον 9 κράτη μέλη 1979: 1η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία

8 Δεκαετία του ’80 – Η εδραίωση
Διεύρυνση προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης: Ελλάδα (1981), Ισπανία και Πορτογαλία (1986)  Η Ευρώπη έχει πλέον 12 κράτη μέλη 1986: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1990: με την επανένωση της Γερμανίας, η πρώην Ανατολική Γερμανία εντάσσεται στην ΕΟΚ

9 Δεκαετία του ’90 1993: έναρξη ισχύος της συνθήκης του Μάαστριχτ
1995: νέα διεύρυνση – Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία  Η Ευρώπη έχει πλέον 15 κράτη μέλη

10 Δεκαετία του 2000 Το ευρώ και η μεγάλη διεύρυνση
1η Ιανουαρίου 2002: 12 κράτη μέλη υιοθετούν το ευρώ 2004: διεύρυνση προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης – προσχώρηση 10 νέων κρατών μελών: Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία και Σλοβενία  Η Ευρώπη έχει πλέον 25 κράτη μέλη 2007: ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας  Η Ευρώπη έχει πλέον 27 κράτη μέλη 2013: ένταξη της Κροατίας  Η Ευρώπη έχει πλέον 28 κράτη μέλη

11 Η δεκαετία του 2000 Ανάγκη μεταρρύθμισης των θεσμικών οργάνων
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα απορρίπτεται στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες (2005) Υιοθετείται η Συνθήκη της Λισαβόνας και τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009

12 Τι κάνει για σένα η ΕΕ; Μερικά παραδείγματα
Ελευθερία διαμονής, σπουδών και εργασίας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος Προγράμματα ανταλλαγών για νέους: Comenius, Leonardo Da Vinci και Erasmus Ενιαίο νόμισμα για 18 χώρες Περιβαλλοντική νομοθεσία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής Ίσες ευκαιρίες Μικρότερο κόστος περιαγωγής Και πολλά άλλα …

13 Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

14 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συν-νομοθετεί (με το Συμβούλιο) Ασκεί δημοσιονομικό και πολιτικό έλεγχο επί των ευρωπαϊκών οργάνων Αποτελείται από 766 βουλευτές, που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία (751 βουλευτές μετά τις ευρωεκλογές του 2014) Ανανεώνεται ανά 5 έτη Πρόεδρος: ο κ. Martin Schulz

15 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Παρέχει πολιτικό προσανατολισμό και ορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες Απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, από τον Πρόεδρό του και από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόεδρος: ο κ. Herman Van Rompuy

16 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συν-νομοθετεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροποποιεί, υιοθετεί ή απορρίπτει τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής) Απαρτίζεται από τους υπουργούς των 28 κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για τα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης Εκ περιτροπής Προεδρία: το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρεία αλλάζει ανά εξάμηνο: 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2014: Ελλάδα 1 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2014: Ιταλία

17 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτείνει και θέτει σε εφαρμογή τους νόμους (δικαίωμα πρωτοβουλίας, «θεματοφύλακας των Συνθηκών») 28 Επίτροποι, μεταξύ των οποίων ένας Πρόεδρος: ο κ. José Manuel Barroso Ένας Επίτροπος από κάθε κράτος, με ιδιαίτερο τομέα αρμοδιότητας

18 Τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) Η Επιτροπή των Περιφερειών

19 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

20 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τι είναι η ΕΟΚΕ; Είναι συμβουλευτικό όργανο, που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) Εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία πολιτών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

21 Τι είναι η οργανωμένη κοινωνία πολιτών;
Το σύνολο των ομάδων και των οργανώσεων που συγκροτούν οι πολίτες για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους, την επίτευξη ενός στόχου ή τη συνεργασία με ομοϊδεάτες τους.

22 Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΟΚΕ;
Συμβουλευτικός ρόλος έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (+/- 200 γνωμοδοτήσεις ετησίως) Θεσμικό βήμα διαλόγου και διαβούλευσης Προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, της συμμετοχικής δημοκρατίας και του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών

23 Μια γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών
Μια γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών Προωθεί τα συμφέροντα της κοινωνίας πολιτών Προσφέρει την ευκαιρία στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο

24 Ποιοι είναι τα μέλη της ΕΟΚΕ;
353 μέλη που διορίζονται για 5 χρόνια 1 Πρόεδρος που εκλέγεται κάθε 2,5 χρόνια Πρόεδρος: ο κ. Henri Malosse ( ) Τα μέλη εκπροσωπούν τις ομάδες κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων: εργοδότες, εργαζόμενους, ΜΚΟ κ.ά. Εργάζονται επιδιώκοντας τη συναίνεση Διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε πολλούς τομείς Συνεδριάζουν σε ολομέλεια +/- 9 φορές ετησίως

25 Πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ; Κατάρτιση γνωμοδότησης
Σύνοδος ολομέλειας ΟΜΑΔΑ II Εργαζόμενοι ΟΜΑΔΑ III Διάφορες Δραστηριότητες ΟΜΑΔΑ I Εργοδότες Ομάδα μελέτης: Μέλη και εμπειρογνώμονες ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 6 τμήματα

26 Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!

27 Η αποστολή σας σε 7 στάδια
Εξέταση και συζήτηση του σχεδίου δράσεων για το μέλλον της Ευρώπης Επιλογή το πολύ δύο απαντήσεων από τις εναλλακτικές δυνατότητες (α, β, γ κλπ.) Διατύπωση προτάσεων για πρόσθετες δράσεις στα αγγλικά. Μέγιστος αριθμός προτεινόμενων δράσεων: δύο ανά σχολείο Προετοιμασία της επίσκεψης στις Βρυξέλλες Στις Βρυξέλλες: συνεδρίαση σε ομάδα εργασίας Συζήτηση και ψήφιση Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

28 1. Εξέταση και συζήτηση του σχεδίου δράσεων για το μέλλον της Ευρώπης
1. Εξέταση και συζήτηση του σχεδίου δράσεων για το μέλλον της Ευρώπης Μέσα Ιανουαρίου 2014: θα παραλάβετε το έγγραφο εργασίας στη γλώσσα σας, μαζί με τις σχετικές οδηγίες στα αγγλικά και τα γαλλικά. Το έγγραφο εργασίας θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων στις Βρυξέλλες. Περιλαμβάνει κατάλογο δώδεκα δράσεων για το μέλλον της Ευρώπης. Συζητήστε τις δράσεις στην τάξη σας.

29 2. Επιλογή των δικών σας δράσεων
Έπειτα από τη συζήτηση των προτεινόμενων δράσεων στην τάξη σας, επιλέξτε το πολύ δύο απαντήσεις από τις εναλλακτικές δυνατότητες (α, β, γ κλπ.) Προτείνετε πρόσθετες δράσεις (δύο ανά σχολείο) στα αγγλικά. Ανώτατο όριο: 70 χαρακτήρες (μαζί με τα κενά) ανά δράση Όλα τα σχολεία θα διαβιβάσουν τις επιλογές τους στην ΕΟΚΕ

30 3. Προετοιμασία της επίσκεψής σας στις Βρυξέλλες
Ο κατάλογος των 14 δράσεων που θα επιλεγούν από όλα τα σχολεία θα σας κοινοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου Αρχίστε να προετοιμάζεστε για να είστε σε θέση να επιχειρηματολογήσετε, να διαπραγματευτείτε και να συζητήσετε σχετικά με αυτές τις δράσεις στα ειδικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες

31 4. Στις Βρυξέλλες: συνεδρίαση σε ομάδα εργασίας
4. Στις Βρυξέλλες: συνεδρίαση σε ομάδα εργασίας Οι 14 επιλεγείσες δράσεις θα συζητηθούν σε ειδικά εργαστήρια: ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση μεταξύ των μαθητών

32 5. Στις Βρυξέλλες: συζήτηση και ψήφιση
Παρουσίαση των συμπερασμάτων κάθε ομάδας εργασίας σε σύνοδο ολομέλειας, παρουσία εκπροσώπων των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ηλεκτρονική ψηφοφορία

33 Προθεσμία και επικοινωνία
Προθεσμία για την αποστολή των δράσεών σας στα αγγλικά (2 κατ’ ανώτατο όριο) και την επιλογή των εναλλακτικών δυνατοτήτων κάθε δράσης: 14 Φεβρουαρίου 2014 Ηλ. διεύθυνση: Ιστότοπος: Your Europe, Your Say @youreurope

34


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google