Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Ιωάννα Χριστοφοράκη Ερευνήτρια Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημία Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Ιωάννα Χριστοφοράκη Ερευνήτρια Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημία Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Ιωάννα Χριστοφοράκη Ερευνήτρια Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημία Αθηνών

2 Ακαδημία Αθηνών H Aκαδημία Aθηνών ιδρύθηκε με τη Συντακτική Aπόφαση της 18 Mαρτίου 1926 ως Aκαδημία των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών.Λειτουργεί ως Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1. Η Τάξη των Θετικών Επιστημών, περιλαμβάνει τις Μαθηματικές, Φυσικές, Φυσικοϊστορικές και τις Εφαρμοσμένες Θετικές και τις Ιατρικές Επιστήμες. 2. Η Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών περιλαμβάνει τη Φιλολογία, τα Γράμματα, την Ιστορία, τις Καλές Τέχνες και την Αρχαιολογία. 3. Η Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών περιλαμβάνει τη Θεολογία, τη Φιλοσοφία, τη Νομική, τις Πολιτικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Σήμερα στην Aκαδημία Aθηνών λειτουργούν 13 Eρευνητικά Kέντρα και 10 Γραφεία Eρευνών με εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, καθώς και κεντρική Bιβλιοθήκη υπό την επωνυμία "Bιβλιοθήκη Iωάννης Συκουτρής".

3 Ερευνητικά Κέντρα  Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών

4 Προϋποθέσεις Υποτροφιών
Η Ακαδημία Αθηνών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες ειδικές σπουδές, από τα έσοδα κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται. Οι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν προκήρυξης, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι σπουδών, το ποσό και η διάρκεια της υποτροφίας, ο αριθμός των υποτροφιών, η διαδικασία επιλογής και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που προβλέπει η συστατική πράξη του κληροδοτήματος και η σχετική με τα κληροδοτήματα νομοθεσία. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ή την ημέρα επιλογής δύο (2) φορές σε δύο (2) εφημερίδες κατά προτίμηση ημερήσιες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα στην προκήρυξη ημέρα έναρξης του διαγωνισμού (ή την ημέρα επιλογής προκειμένου για διαδικασία χωρίς διαγωνισμό). Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται κατά κανόνα με γραπτό διαγωνισμό αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επιλογής άνευ διαγωνισμού, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Μεταξύ των γενικών προϋποθέσεων συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής είναι η κατοχή εκ μέρους των υποψηφίων απολυτηρίου λυκείου (προκειμένου για υποτροφία που αφορά προπτυχιακές σπουδές) ή πτυχίου τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου (προκειμένου για υποτροφία που χορηγείται για μεταπτυχιακές σπουδές), με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή και να μην έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση συγκεκριμένα κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας). Οι κλάδοι σπουδών, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, καθορίζονται από τη θέληση των δωρητών, οι οποίοι διαθέτουν στην Ακαδημία τις περιουσίες τους με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών.

5 Κληροδοτήματα—Υποτροφίες
Κληροδότημα Πέτρου Αγγελετοπούλου Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή το εσωτερικό σπουδές στους κλάδους: α) Ελληνορωμαϊκό Δίκαιο, β) Ελληνικό Αστικό Δίκαιο ή Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης. Κληροδότημα Ιωάννου Βόζου Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη στις Καλές Τέχνες (Aρχιτεκτονική, Zωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Θεατρολογία, κλπ). Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής της ημεδαπής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι. Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης. Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημία. Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.

6 Κληροδοτήματα—Υποτροφίες
Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή Διακοσμητική). Προσόντα υποψηφίων: Αποδεδειγμένη κλίση στις ανωτέρω τέχνες. Προϋποθέσεις: α) Ηλικία ετών. β) Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων προς επιλογή των καταγόμενων από την Ήπειρο. Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης ανά έτος και το πολύ μέχρι έξι ετών συνολικά. Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική ή την Γλυπτική. Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι. Διάρκεια υποτροφίας: Τριετής. Κληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή το εσωτερικό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ή τη Λατινική γλώσσα και Φιλολογία. Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας Ελληνικού Πανεπιστημίου, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.

7 Κληροδοτήματα—Υποτροφίες
Δωρεά Πάϊκου Νικολαϊδη α) Σκοπός επιχορήγησης ή χρηματοδότησης: Σπουδές στο εξωτερικό. Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου. Προϋπόθεση: Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων προς επιλογή των καταγόμενων από το Νομό Αρκαδίας. β) Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους κλάδους της Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας και Επιγραφικής. Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό "Άριστα". Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια. Κληροδότημα Βασιλικής Νοταρά, χήρας Γερ. Νοταρά Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή Χημεία (εκ περιτροπής). Προσόντα υποψηφίων: α) Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". β) Για τους άνδρες υποψηφίους εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Διάρκεια υποτροφίας: Τριετής.

8 Κληροδοτήματα—Υποτροφίες
Υποτροφία εις μνήμην Απόστολου Σαχίνη Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης. Δωρεά Δημητρίου Tσάμη Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στο εξωτερικό στις Καλές Τέχνες. Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης. Κληροδότημα Ελένης Ψημένου Σκοπός υποτροφίας: Ανώτερες σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Προϋπόθεση: α) Καταγωγή από: I) Πειραιά, II) Αμαλιάδα ή Πύργο Ηλείας, κατ' ίσο αριθμό υποτρόφων. β) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι. Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.

9 Κληροδοτήματα—Υποτροφίες
Δωρεά Ιωάννη Zάρρα (Ίδρυμα Τύρναβος) Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών. Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης. Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών (Βενετία) Για έρευνα στα αρχεία της Βενετίας, μετά από εξετάσεις.

10 Άλλα Ιδρύματα Υποτροφιών
΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ίδρυμα Λεβέντη Ίδρυμα Κωστόπουλου Ωνάσειο ΄Ιδρυμα Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη Χριστοδουλάκειο (τηλ ) Ίδρυμα Fullbright (για Αμερική) Grants’ Register—Βρετανικό Συμβούλιο


Κατέβασμα ppt "Δρ. Ιωάννα Χριστοφοράκη Ερευνήτρια Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημία Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google