Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 M makroekonomika leqcia 7 saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi ( saqonlisa da momsaxurebis, sasesxo kapitalis, fulis da Sromis.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 M makroekonomika leqcia 7 saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi ( saqonlisa da momsaxurebis, sasesxo kapitalis, fulis da Sromis."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 M makroekonomika leqcia 7 saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi ( saqonlisa da momsaxurebis, sasesxo kapitalis, fulis da Sromis bazrebis urTierTqmedeba ) nikoloz ostapenko

2  moklevadian periodSi gvaqvs ori mniSvnelovani daSveba: 1. fasebi xistia – rac niSnavs rom moklevadian periodSi fasebis done ekonomikaSi ar icvleba; 2. ekonomika ar imyofeba sruli dasaqmebis doneze – rac niSnavs rom ekonomikaSi arsebobs Warbi sawarmoo simZlevreebi; 2 leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi  situacias roca erTdroulad yvela makroekonomikuri bazari wonasworobaSi imyofeba, magram ara sruli dasaqmebis doneze, ewodeba saerTo ekonomikuri wonasworoba moklevadian periodSi;

3 IS-LM modeli 3  IS modeli warmoadgens mTliani Sedida prodiqtisa( Y) da saprocento ganakveTis( i) wyvilTa simravles, romelic Seesabameba wonasworul fass( P* ) da gulisxmobs, rom investiciebi(I) da danazogebi( S) erTmaneTis tolia(anu sasesxo kepitalis da saqonlisa da momsaxurebis bazarebi wonasworobaSia).  LM modeli - mTliani Sida prodiqtisa( Y) da saprocento ganakveTis( i) wyvilTa simravles, romelic Seesabameba wonasworul fass( P* ) da gulisxmobs, rom fulze moTxovna( L ) da fulis miwodeba( M) erTmaneTis tolia da wonasworoba miRweulia fasiani qaraldebis bazarzec(anu finansuri bazari wonasworobaSia).  amitom saqonlisa da momsaxurebis, kapitalis da fulis bazarze erToblivi wonasworobas Seesabameba mxolod erTi ( Y*, i*) wyvili. grafikulad es SegviZlia Semdeg nairad vaCvenoT: leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi

4 E Y E,A A i A i Y L as L tr M/P LM E=Y C a +G 1/V A1A1 A1A1 Y1Y1 Y1Y1 i*i* Y2Y2 A2A2 Y2Y2 A2A2 IS 4 leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi

5 i Y i*i* Y*Y* IS LM  Tu ekonomika IS mrudis zemoT mdebarobs, maSin adgili aqvs siWarbes saqonlisa da momsaxurebis bazarze. Tu ekonomika IS mrudis qvemoT mdebarobs, maSin adgili aqvs deficits saqonlisa da momsaxurebis bazarze.  Tu ekonomika LM mrudis zemoT mdebarobs, maSin adgili aqvs siWarbes fulis bazarze. Tu ekonomika LM mrudis qvemoT mdebarobs, maSin adgili aqvs deficits fulis bazarze.  Tu ekonomika ar imyofeba wonasworobaSi. maSin wonasworonisken gadasvla sxvadasxva nairad SeiZleba ganxorcieldes, es damokidebulia “ adamianTa subieqtur qcevaze”.  arsebobs tendencia, rom xSir SemTxvevaSi saqonlisa da momsaxurebis bazari ufro nela modis wonasworobaSi vidre fulis, radgan warmoebis moculobis cvlilebas ufro meti dro sWirdeba vidre fulis moculobis. 5 leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi erToblivi wonasworobis damyarebis pirobebi moklevadian periodSi

6 i Y i*i* Y*Y* IS LM 6 H G i1i1 Y1Y1 i2i2 Y2Y2  dauSvaT ekonomika imyofeba H wertilSi( Y S >Y D da M > L ), radgan bazarze monawileTa gegmebi ar emTxveva erTmaneTs, amitom mosalodnelia miwodebis koreqtirebebi. fulis miwodebis siWarbe fulis bazarze gamoiwvevs saprocento ganakveTis Semcirebas, flis miwodeba daiwyebs Semcirebas, xolo moTxovna zrdas i 2 -Si fulis bazari mova wonasworobaSi, magram saqonlisa da momsaxurebis bazarze am dros iqneba kvlav siWarbe. moklevadian periodSi saprocento ganakveTis Semcireba erTis mxriv, gamoiwvevs investiviuri moTxovnis zrdas, magram meores mxriv  msgavsad viTardeba movlenebi sxva situaciaSic. sawarmoebi aRmoaCenen Warb maragebs da daiwyebsn warmoebis Semcirebas, da maSasadame dasaqmebis Semcirebas, rac Seamcirebs Semosavlebs. es ukanaskneli ki gamiwvevs kvlav siWarbes fulis bazarze da procesi ganmeordeba manam sanam ar damyardeba wonasworoba i*, Y* werTilSi. leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi erToblivi wonasworobis damyareba moklevadian periodSi

7 i Y LM 7 i0i0 IS 0 Y0Y0 IS 1 Y1Y1 i1i1 Y2Y2 ΔIΔI  dauSvaT ekonomika imyofeba wonasworobaSi ( i 0, Y 0 ) wertilSi da investorebi zrdian investiciebs ΔI sidisdiT. maSin IS mrudi gadaadgildeba marjvniv ΔI -is Sesabamisi multiplikatoris sidisdiT. i 0 saprocento ganakveTis pirobebSi erToblivi moTxovna izrdeba Y 2 sididemde. magram rogorc vxedavT am SemTxvevaSi fulis bazarze deficitia ( M { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2328472/slides/slide_7.jpg", "name": "i Y LM 7 i0i0 IS 0 Y0Y0 IS 1 Y1Y1 i1i1 Y2Y2 ΔIΔI  dauSvaT ekonomika imyofeba wonasworobaSi ( i 0, Y 0 ) wertilSi da investorebi zrdian investiciebs ΔI sidisdiT.", "description": "maSin IS mrudi gadaadgildeba marjvniv ΔI -is Sesabamisi multiplikatoris sidisdiT. i 0 saprocento ganakveTis pirobebSi erToblivi moTxovna izrdeba Y 2 sididemde. magram rogorc vxedavT am SemTxvevaSi fulis bazarze deficitia ( M

8 i Y LM 8 I II III  I monakveTze LM mrudi daxris kuTxe dabalia. es gamowveulia erTis mxriv, Semosavlebis dabali doniT, ris gamoc garigebebze fulze moTxovna dabalia; meore mxriv dabali saprocento ganakveTis gamo maRalia fulze moTxovna rogorc qonebaze;  II monakveTze LM mrudi daxris kuTxe ufro maRalia vidre I monakveTze da ufro da ufro izrdeba. es gamowveulia imiT rom, SedarebiT maRali Semosavlebis donis gamo gazrdilia garigebebisaTvis fulze moTxovna da saprocento ganakveTis zrdis gamo Semcirebulia fulze moTxivna rogorc qonebaze;  III monakveTze Zalian maRali saprocento ganakveTebis gamo qonebis seqtori dacarielebulia fulisgan, amitom garigebebisaTvis fulze moTxovnis dakmayofileba veRar xorcieldeba. Sedegad veRar izrdeba ekonomika. leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi LM mrudis forma – sami kerZo SemTxveva

9 i Y LM 9 IS 0 IS 1 IS 0 IS 1 IS 0 IS 1  Tu IS mrudi LM mrudis I monakveTze imyofeba, maSin IS mrudis gadaadgilebisas mTlianad gamovlendeba avtonomiuri xarjebis multiplikatoris efeqti. imitom rom aseT SemTxvevaSi saqonlisa da momsaxurebis bazarze erToblivi moTxovnis zrdis Sedegad gazrdili moTxovna fulze garigebebisaTvis umeteswiled qonebis seqtorSi arsebuli fuliT dakmayofildeba. ris gamoc saprocenro ganakveTi umniSvnelod gaizrdeba.  Tu IS mrudi LM mrudis II monakveTze imyofeba, maSin IS mrudis gadaadgilebisas nawilobriv gamovlendeba avtonomiuri xarjebis multiplikatoris efeqti. imitom rom aseT SemTxvevaSi erToblivi moTxovnis zrdiT gazrdili fulze moTxovna garigebebisaTvis fasiani qaRaldebis gayidviT kmayofideba. rac saprocento ganakveTis zrdas iwvevs.  Tu IS mrudi LM mrudis III monakveTze imyofeba, maSin IS mrudis gadaadgilebisas avtonomiuri xarjebis multiplikatoris efeqti nulis tolia. imitom rom aseT SemTxvevaSi erToblivi moTxovnis zrdiT gazrdili garigebebisaTvis fulze moTxovnis dasakmayofileblad sakmarisi fulis raodenoba ar aris ekonomikaSi. leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi IS mrudis gadaadgilebis sami kerZo SemTxveva

10 i Y LM 0 10 i0i0 IS Y0Y0 i1i1 LM 1 Y1Y1  dauSvaT ekonomika imyofeba wonasworobaSi ( i 0, Y 0 ) wertilSi da erovnuli banki zrdis fulis miwodebas es gamoiwvevs LM mrudis gadaadgilebas i 0 saprocento ganakveTis pirobebSi. erTis mxrov warmoiqmneba Warbi fulis masa ekonomikaSi, meoremxriv siWarbe saqonlisa da momsaxurebis bazarze. Warbi fulis gamo saojaxo meurneobebi zrdian moTxovnas fasian qaraldebze da sxva aqtivebze, ris gamoc am ukanasknelTa fasi izrdeba, xolo saprocento ganakveTi mcirdeba ( i 1 ). saprocento ganakveTis Semcireba zrdis sainvesticio moTxovnas da izrdeba erovnuli Semosavali ( Y 1 ).  maSasadame fulis miwodebis Sedegad adgili aqvs multiplikatorul efeqts. leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi LM mrudis gadaadgileba

11 i Y LM 0 11 i0i0 IS Y0Y0 LM 1  Tu wonasworoba myardeba LM mrudis I monakveTze ( i 0, Y 0 ) wertilSi, maSin ekonomika xvdeba e.w. likvidur maxeSi da fulis masis cvlileba( LM mrudis gadaadgileba) ar cvlis realur Semosavals.( Y )(keinzianuri koncefciis mixedviT). leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi likviduri maxe

12 i Y LM 0 12 i0i0 IS Y0Y0  Tu ekonomikaSi magaliTad investorebSi Warbobs momavalTan dakavSirebiT pesimisturi molodinebi, es imas niSnavs rom saprocento ganakveTis cvlileba, am SemTxvevaSi, aRar aris investiciebze zemoqmedebis mniSvnelovani faqtori da IS mrudi vertikaluri xdeba. aseT viTarebaSi ekonomika xvdeba investiciur maxeSi. Tu ekonoika imyofeba ( i 0, Y 0 ) wertilSi, maSin fulis masis cvlileba( LM mrudis gadaadgileba) ar cvlis realur Semosavals. (keinzianuri koncefciis mixedviT). LM 1 leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba moklevadian periodSi investiciuri maxe

13  grZelvadian periodSi gvaqvs ori mniSvnelovani daSveba: 1. fasebi elastikuria – rac niSnavs rom grZelvadian periodSi fasebis done ekonomikaSi icvleba; 2. ekonomika imyofeba sruli dasaqmebis doneze –dasaqmebis im doneze, roca misi zrda an Semcireba amcirebs ekonomikis efeqturobas – anu mis optimalur doneze; 13 leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba grZelvadian periodSi wonasowroba grZelvadian periodSi

14 14  dauSvaT N sruli dasaqmebis donea – dasaqmebis am doneze Sromaze moTxovna da misi miwodeba erTmaneTis tolia. Y – warmoebis potenciuri donea – anu warmoebis done sruli dasaqmebis( N ), kapitalis mocemuli maragebis( K ) da arsebuli teqnologiis pirobebSi( A ).  Cven SegviZlia misTvis sawarmoo funqcia Semdegi saxiT CavweroT: Y=AF(K,N) F – warmoebis faqtorebsa (K,N) da warmoebis moculobas (Y) Soris kavSirs gamoxatavs. leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba grZelvadian periodSi sruli dasaqmeba da warmoebis potenciuri done

15 15  Cveni mizania miviRoT mrudi romelic sruli dasaqmebis pirobebs ( Y,i ) koordinatTa sistemaSi gviCvenebda.  vinaidan sruli dasaqmebis pironebSi warmoebis moculoba mxolod erTi Y=Y tolia, amitom is ar aris damokidebuli saprocento ganakveTis cvlilebaze da mas vertikaluri saxe eqneba. aRvniSnoT sruli dasaqmebis mrudi FE –Ti. i Y FE  D Y=AF(K,N) furmulidan Cans rom Tu: 1. mwarmoebluroba - A icvleba grZelvadian periodSi FE –mrudi gadaadgildeba; 2. kapitalis maragebi – K icvleba grZelvadian periodSi FE –mrudi gadaadgildeba; 3. mosaxleobis raodenoba da maSasadame Sromaze moTxovna – N icvleba grZelvadian periodSi FE –mrudi gadaadgildeba; Y leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba grZelvadian periodSi FE - mrudi

16 16  sutuacias roca yvela makroekonomikuri bazari imyofeba erTdroulad wonasworobaSi da amasTan ekonomika imyofeba sruli dasaqmebis doneze ewodeba saerTo ekonomikuri wonasworoba grZelvadian periodSi. 1. FE mrudi gviCvenebs yvela wonasworul wertils roca Sromis bazari imyofeba wonasworobaSi; 2. IS mrudi gviCvenebs yvela wonasworul wertils roca saqonlisa da momsaxurebis bazari imyofeba wonasworobaSi;(sasesxo kapitalis bazaric) 3. LM mrudi gviCvenebs yvela wonasworul wertils roca fulis bazari imyofeba wonasworobaSi;  saerTo ekonomikuri wonasworobis wertils grZelvadian periodSi yovelTvis gansazRvravs IS da FE mrudebs gadakveTis wertili. LM mrudi fasebis donis koreqtirebis xarze uaxlovdeba am mocemul wonasworobas. leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba grZelvadian periodSi saerTo ekonomikuri wonasworoba grZelvadian periodSi

17 i Y i*i* Y*Y* IS LM 17 FE leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba grZelvadian periodSi E

18 i Y i*i* Y*Y* IS LM 18 FE leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi wonasworoba grZelvadian periodSi E LM, FE, LM mrudis gadaadgileba Y1Y1

19 ZiriTadi cnebebi IS modeli LM modeli FE modeli IS modeli LM modeli FE modeli saerTo ekonomikuri wonasworoba; xisti fasebi elastikuri fasebi sruli dasaqmeba warmoebis potenciuri done saerTo ekonomikuri wonasworoba; xisti fasebi elastikuri fasebi sruli dasaqmeba warmoebis potenciuri done likvidurobis maxe investiciuri maxe likvidurobis maxe investiciuri maxe leqcia 7 -saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi


Κατέβασμα ppt "1 M makroekonomika leqcia 7 saerTo ekonomikuri wonasworoba grZel da moklevadian periodebSi ( saqonlisa da momsaxurebis, sasesxo kapitalis, fulis da Sromis."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google