Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

2 Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ
Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για να καταστεί η Ε Ε διεθνώς ανταγωνιστική μέσα από τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών της δομών. html (προγράμματα που υποστηρίζουν θέματα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπ/ση) Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

3 Ψηφιακές πηγές σχετικές με τις ενέργειες και το σχεδιασμό της Ε.Ε
Δίκτυο Ευρωπαϊκών σχολείων Πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων για οποιοδήποτε μάθημα. tm (πάνω από σχολεία το καλοκαίρι του 2007) Προώθηση e-learning ( mepage.htm) Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

4 Αναμενόμενες δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι επιμορφούμενοι εκπ/κοί
Αντίληψη των τρόπων αξιοποίησης των ΤΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσουν διδακτικές προθέσεις. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση. Να είναι σε θέση να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης με την χρήση των ΤΠΕ. Αξιοιποίηση Ε.Λ και αξιολόγηση Ε.Λ. Εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών που θα διέπουν το σχεδιασμό εκπ/κών δραστηριοτήτων ώστε να αξιοποιούν κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην τάξη. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

5 Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπ/ση
Χρήση των ΤΠΕ στη διοίκηση της εκπ/σης Οι ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο Οι ΤΠΕ ως μέσο για τη διδασκαλία άλλων αντικειμένων Οι ΤΠΕ ως μέσο επικοινωνίας Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

6 Για την εισαγωγή τους όμως απαιτείται:
Εξοπλισμός (υλικό, λογισμικό, τεχνική υποστήριξη) Αλλαγή θεσμικού πλαισίου Παραγωγή ειδικού υλικού και διαρκής επικαιροποίησή του. Ενσωμάτωση των αλλαγών των ΑΠΣ στα Πανεπιστήμια Επιμόρφωση εκπ/κών και στελεχών Προσαρμογή των διοικητικών δομών στις απαιτήσεις των ψηφιακών μέσων Γενικότερη αλλαγή της αντιμετώπισης των ΤΠΕ Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

7 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Φάσεις εισαγωγής Xρονολογική εξέλιξη και φάσεις της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στην εκπαίδευση Πώς οι υπολογιστές και οι ΤΠΕ εισήχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

8 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Πρώτη Φάση (πριν το 1970) Μέσα (Media) και τεχνολογίες Προγραμματισμένα βιβλία Εκπαιδευτική τηλεόραση Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

9 Προγραμματισμένα βιβλία ή διδακτικές μηχανές
Αν η απάντηση είναι σωστή τότε ο μαθητής ενισχύεται (θετική επιβράβευση) και προχωρά στο επόμενο βήμα, διαφορετικά ο μαθητής λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους (αρνητική «επιβράβευση») και επαναλαμβάνει το αντίστοιχο τμήμα της διδακτέας ύλης. Το προγραμματισμένο διδακτικό βιβλίο αναλαμβάνει το ρόλο του δασκάλου και η καθιερωμένη σχέση «μαθητή-δάσκαλου» ανατρέπεται. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β 9 9

10 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Δεύτερη Φάση ( ) Ο υπολογιστής και οι γλώσσες προγραμματισμού Ο υπολογιστής ως διδακτικό εργαλείο πιλοτικές εφαρμογές (κυρίως σε επίπεδο λυκείων) Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

11 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Τρίτη Φάση ( ) μέσο/αντικείμενο εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό λογισμικό διαφόρων τύπων Διδασκαλία της πληροφορικής Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

12 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Τέταρτη Φάση (μετά το 1990) Τεχνολογίες ως μέσο Πολυμέσα – υπερμέσα Δίκτυα υπολογιστών ... Εικονικές πραγματικότητες Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

13 Η πληροφορική προσέγγιση
Έμφαση στον προγραμματισμό Basic για εκμάθηση του προγραμματισμού Εξάπλωση της γλώσσας και της θεωρίας της Logo (Εφαρμογή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση) Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

14 Διδασκαλία με τη Bοήθεια Yπολογιστή
Διδασκαλία με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Δι.B.Y.) - Computer Assisted Instruction (CAI) ή Μάθηση με τη Bοήθεια Yπολογιστή - Computer Assisted Learning (CAL). H πλειονότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δι.B.Y., κατά την περίοδο εκείνη δεν είναι παρά προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής (drill and practice) και πολύ λίγα είναι αυτά που αφορούν εναλλακτικές εφαρμογές (όπως προγράμματα προσομοιώσεων και έμπειρα διδακτικά συστήματα) Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

15 Τρίτη Φάση Πληροφορική για Όλους
Τρίτη Φάση Πληροφορική για Όλους σφαιρική προσέγγιση: προτείνει τους "Υπολογιστές στα Σχολεία" (Micros in Schools) στην Αγγλία, την "Πληροφορική Για Όλους" (Informatique Pour Tous - IPT) στη Γαλλία αντίστοιχα προγράμματα εισαγωγής των υπολογιστών εξελίσσονται στις ΗΠΑ και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες στις ΗΠΑ η εισαγωγή υπολογιστών στο σχολικό σύστημα προωθήθηκε από ερευνητές και εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως από τη βιομηχανία και την αγορά. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

16 Τρίτη Φάση Περίοδος γενικευμένης εισαγωγής
Τρίτη Φάση Περίοδος γενικευμένης εισαγωγής Περίοδος γενικευμένης εισαγωγής της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συνυφασμένη με τη αλματώδη εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών, της αντίστοιχης πτώσης των τιμών τους και τις ελπίδες που είχαν εναποτεθεί στην πληροφορική επανάσταση. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

17 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Πρότυπα εισαγωγής Της Πληροφορικής και των ΤΠΕ γενικότερα στην εκπαίδευση Από την εισαγωγή στην ενσωμάτωση Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

18 Tρεις διαφoρετικές προσεγγίσεις
Η πληροφορική ως αυτόνoμo γνωστικό αντικείμενο που μπoρεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η πληροφορική ως μέσo γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η πληροφορική ως στoιχείo της γενικής κουλτoύρας αλλά και κοινωνικό φαινόμενο Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

19 A. ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο
(τεχνοκεντρική προσέγγιση) Τεχνοκεντρικό ή κάθετο πρότυπο Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

20 B. μέσα σε όλα τα μαθήματα
(ολοκληρωμένη προσέγγιση) ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης Ολοκληρωμένο ή οριζόντιο πρότυπο Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

21 Γ. ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων τρόπων
(πραγματολογική προσέγγιση) Πραγματικό ή «ρεαλιστικό» πρότυπο Συνδυάζει τις δύο προηγούμενες προσεγγίσεις με όρους του εφικτού Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

22 Η διδασκαλία της Πληροφορικής: τεχνοκεντρικό πρότυπο
Η διδασκαλία της Πληροφορικής: τεχνοκεντρικό πρότυπο κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του 70, κυρίως στις υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. από τη στιγμή που ένα νέο μάθημα καθιερώνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, είναι εύλογο να τεθούν και τα συνακόλουθα ερωτήματα που αφορούν το περιεχόμενό του, τους στόχους του, τα ερωτήματα που θέτει η διδασκαλία του, και συνεπώς την ύπαρξη μιας διδακτικής του προσέγγισης. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

23 Η διδασκαλία της Πληροφορικής: τεχνοκεντρικό πρότυπο
Η διδασκαλία της Πληροφορικής: τεχνοκεντρικό πρότυπο Το πρότυπο αυτό χαρακτηρίζεται από τεχνοκρατικό ντετερμινισμό και έχει ως βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και την εισαγωγή στον προγραμματισμό τους. Η πληροφορική στα πλαίσια αυτά θεωρείται ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, και στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται με τον όρο απομονωμένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη προσέγγιση. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

24 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος: ολοκληρωμένο πρότυπο ολοκληρωμένη προσέγγιση Ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε όλα τα μαθήματα ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

25 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος: ολοκληρωμένο πρότυπο Το πρότυπο αυτό εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι και η διδασκαλία της χρήσης των ΤΠΕ και η χρήση τους ενσωματώνεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών (αποδίδεται και με τον όρο οριζόντια ή ολιστική προσέγγιση). Δεν εφαρμόζεται παρά μόνο πιλοτικά Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

26 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος: ολοκληρωμένο πρότυπο Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, τα θέματα που αφορούν στους υπολογιστές και στις ΤΠΕ διδάσκονται μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν ότι η διασπορά της διδασκαλίας και της χρήσης της πληροφορικής σε όλο το φάσμα του προγράμματος σπουδών και όχι η ένταξή του σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

27 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος: ολοκληρωμένο πρότυπο Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σημαντικά διαφορετικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης και της διδακτικής πρακτικής, όσο και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην υλικοτεχνική υποδομή. Οι ανατροπές που θα προκαλέσει στο πρόγραμμα σπουδών η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής, την καθιστούν βραχυπρόθεσμα μη εφαρμόσιμη. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

28 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση: πραγματολογικό πρότυπο Η πραγματολογική προσέγγιση, στην τρέχουσα τουλάχιστον εκδοχή της, συνιστά συνδυασμό της τεχνοκεντρικής και της ολοκληρωμένης προσέγγισης Συνιστά μια μεταβατική, "εφικτή" λύση, απαραίτητη για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη ένταξη των ΤΠΕ σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

29 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση: πραγματολογικό πρότυπο Το πρότυπο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της χρήσης των νέων τεχνολογιών ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

30 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση: πραγματολογικό πρότυπο Στη βιβλιογραφία αποδίδεται και με τον όρο εφικτή ή μικτή προσέγγιση. Η έμφαση στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή γνώρισε πολλές διακυμάνσεις πριν σταθεροποιηθεί στους προσανατολισμούς του κυρίως αναφορικά με τη χρήση του πληροφορικού μέσου. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

31 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Θέμα για συζήτηση Μαθαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο εισήχθησαν οι ΤΠΕ στην εκπ/ση, ποιο κατά την γνώμη σας ακολουθείτε εσείς στην καθημερινή διδακτική διαδικασία; Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

32 Άξονες ένταξης του Υπολογιστή στο Δημοτικό σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ
Ο Η/Υ ως γνωστικό διερευνητικό εργαλείο με χρήση κατάλληλου λογισμικού (αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, προσομοίωσης, εκπ/κού παιχνιδιού, μοντελοποίησης κλπ) Ο Η/Υ ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα Ο Η/Υ ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, έρευνας στο διαδίκτυο, επικοινωνία με άλλα σχολεία Ο πληροφορικός αλφαβητισμός, δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης (μάθηση βασικών λειτουργιών του υπολογιστή) Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

33 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Χρήσιμες ιστοσελίδες Λεπτομερές πρόγραμμα των επακολουθών εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση Ευρωπαϊκά Προγράμματα Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β

34 Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β
Για κάθε απορία σας μη διστάσετε Ευχαριστώ. Καλέμας Απόστολος Επιμόρφωση Β


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google