Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ELS ADJECTIUS DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA ADJECTIUS IRREGULARS CLASSES D’ADJECTIUS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ELS ADJECTIUS DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA ADJECTIUS IRREGULARS CLASSES D’ADJECTIUS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ELS ADJECTIUS DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA ADJECTIUS IRREGULARS CLASSES D’ADJECTIUS GRAUS DE SIGNIFICACIÓ

2 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ CLASSES D’ADJECTIUS 1 ADJECTIUS IRREGULARS 3 GRAUS DE SIGNIFICACIÓ 2

3 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC PRIMERA CLASSE SEGONA CLASSE TERCERA CLASSE DECLINACIÓ CLASSES D’ADJECTIUS 1

4 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC PRIMERA CLASSE DECLINACIÓ CLASSES D’ADJECTIUS 1 ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS PRIMERA DECLINACIÓ: FEMENÍ SEGONA DECLINACIÓ: MASCULÍ I NEUTRE temes en -α pura I temes en -η

5 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC SEGONA CLASSE DECLINACIÓ CLASSES D’ADJECTIUS 1 ADJECTIUS DE DUES TERMINACIONS TERCERA DECLINACIÓ: MASCULÍ I FEMENÍ / NEUTRE TEMES EN NASAL I ESPIRANT

6 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC TERCERA CLASSE DECLINACIÓ CLASSES D’ADJECTIUS 1 ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS PRIMERA DECLINACIÓ: FEMENÍ TERCERA DECLINACIÓ: MASCULÍ I NEUTRE temes en -α pura temes en vocal suau variable

7 masculífemeníneutre 1ª classe δίκαιος ἀγαϑός δικαία ἀγαϑή δίκαιον ἀγαϑόν 2ª classe εὐδαίμων ἀληϑής εὔδαιμο ν ἀληϑές 3ª classe ἡδύς μέλας πᾶς ἡδεῖα μέλαινα πᾶσα ἡδύ μέλαν πᾶν CLASSES D’ADJECTIUS

8 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ADJECTIUS IRREGULARS 2 ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS FEMENÍ: PRIMERA DECLINACIÓ MASCULÍ I NEUTRE: DOBLE TEMA I DOBLE FLEXIÓ nominatiu, vocatiu, acusatiu: TERCERA DECLINACIÓ resta de casos: SEGONA DECLINACIÓ

9 masculífemeníneutre singular Nom. πολύςπολλήπολύ Voc. πολύ Acus. πολύνπολλήν Gen. πολλοῦπολλῆςπολλοῦ Dat. πολλῷπολλῇπολλῷ plural Nom./Voc. πολλο ί πολλα ί πολλ ά Acus. πολλο ύ ςπολλ ά ς Gen. πολλ ῶ ν Dat. πολλο ῖ ςπολλα ῖ ςπολλο ῖ ς

10 masculífemeníneutre singular Nom. μέγαςμεγάλημέγα Voc. μέγα Acus. μέγανμεγάλην Gen. μεγάλουμεγάληςμεγάλου Dat. μεγάλῳμεγάλῃμεγάλῳ plural Nom./Voc. μεγάλοιμεγάλαιμεγάλα Acus. μεγάλουςμεγάλας Gen. μεγάλων Dat. μεγάλοιςμεγάλαιςμεγάλοις

11 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 3 GRAUS DE SIGNIFICACIÓ COMPARATIU SUPERLATIU FORMES SUFIXADES POSITIU

12 masculífemeníneutre comparatius -τερος -τέρα-τερον -ίων -ιον superlatius -τατος-τάτη-τατον -ιστος -ίστη -ιστον SUFIXOS

13 masculífemeníneutre comparatius -τερος-τέρα-τερον superlatius -τατος-τάτη-τατον masculífemeníneutre comparatius -ίων -ιον superlatius -ιστος-ίστη-ιστον EN ADJECTIUS DE LES TRES CLASSES

14 ADJECTIUS DE LA PRIMERA CLASSE -ότερος -οτέρα -ότερον -ώτερος -ωτέρα -ώτερον EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ -ότατος -οτάτη -ότατον -ώτατος -ωτάτη -ώτατον SEGONS QUANTITAT DE LA PENÚLTIMA SÍL.LABA καινότερος [καινός] σοφώτερος [σοφός] σεμνότατος [σεμνός] ἀξιώτατος [ἀξιός]

15 ADJECTIUS DE LA SEGONA CLASSE -έστερος -εστέρα -έστερον EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ἀληϑέστερος [ἀλεϑεσ-τερος] ἀληϑέστατος [ἀλεϑεσ-τατος] -έστατος -εστάτη -έστατον ἀληϑής ἀληϑές σωφρονέστερος [σωφρον-εσ-τερος] σωφρονέστατος [σωφρον-εσ-τατος] σώφρων σῶφρον

16 -ύτερος -υτέρα -ύτερον EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ βραχύτερος βραχυτέρα βραχύτερον [βραχυ-τερος / βραχυ-τατος] -ύτατος -υτάτη -ύτατον βραχύς βραχεῖα βραχύ TEMA MASCULÍ I NEUTRE TAMBÉ AL FEMENÍ ADJECTIUS DE LA TERCERA CLASSE

17 ADJECTIUS DE LA PRIMERA I TERCERA CLASSE -ίων -ιον EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ -ιστος -ίστη -ιστον ELIMINEN LA VOCAL FINAL DEL TEMA κακίων [κακός > κακ-] ἡδίων [ἡδύς > ἡδ-] κάκιστος [κάκιστος > κακ-] ἥδιστος [ἡδύς > ἡδ-] CANVIS EN EL TEMA καλλίων [καλός > καλλ-] κάλλιστος [καλός > καλλ-] αἰσχίων [αἰσχρός > αἰσχ-] αἴσχιστος [αἰσχρός > αἰσχ-]

18 masculífemeníneutre singular Nom. κακίων κάκιον Voc. κάκιον Acus. κακίονα / κακίω [ο(ν)α] Gen. κακίονος Dat. κακίονι plural Nom./Voc. κακίονες / κακιόυς [ο(ν)ες] κακίονα / κακίω Acus. κακίονας / κακιόυς Gen. κακιόνων Dat. κακίοσι FLEXIÓ COMPARATIUS EN - ί ων -ιον

19 POSITIUCOMPARATIUSUPERLATIU ἀγαϑός ἀμείνων ἄμεινονἄριστος –η -ον βελτίων βέλτιονβέλτιστος –η -ον κρείττων κρεῖττονκράτιστος –η -ος κακός κακίων κάκιονκάκιστος –η -ον χείρων χεῖρονχείριστος –η -ον ἥττων ἧττονἥκιστος –η -ον μέγαςμείζων μεῖζονμέγιστος –η -ον μικρός μικρότερος –α –ονμικρότατος –η -ον ἐλάττων ἔλαττονἐλάχιστος –η -ον ὀλίγοςμείων μεῖονὀλίγιστος –η -ον πολύςπλείων πλεῖονπλεῖστος –η -ον ELS IRREGULARS

20 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA COMPARATIUS I SUPERLATIUS PERIFRÀSTICS ADVERBI + ADJECTIU EN GRAU POSITIU μάλα δῆλος μᾶλλον μάλιστα

21 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA EXPRESSIÓ SINTÀCTICA DEL SEGON TERME GENITIU COMPARATIU ἀμείνων τοῦ Πάριδος SUPERLATIU ὁ Ἀχιλλεύς ἄριστος τῶν ἡρώων ἀμείνων ἢ ὁ Πάρις ἢ + el mateix cas del primer terme


Κατέβασμα ppt "EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ELS ADJECTIUS DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA ADJECTIUS IRREGULARS CLASSES D’ADJECTIUS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google