Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pythagoras and the Pythagorean Theorem PITAGORA I PITAGORIN TEOREM PİSAGOR [Pythagoras] ve Pisagor Teorisi Pitagora si Teorema lui Pitagora By the students.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pythagoras and the Pythagorean Theorem PITAGORA I PITAGORIN TEOREM PİSAGOR [Pythagoras] ve Pisagor Teorisi Pitagora si Teorema lui Pitagora By the students."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pythagoras and the Pythagorean Theorem PITAGORA I PITAGORIN TEOREM PİSAGOR [Pythagoras] ve Pisagor Teorisi Pitagora si Teorema lui Pitagora By the students of E1 of the 7th Primary School of Agii Anargyri Website: http://7dim-ag-anarg.att.sch.gr/http://7dim-ag-anarg.att.sch.gr/ Studenti 8c razreda O.S. Bartula Kasica Zadar, Hrvatska Web stranica: www.os-bkasica-zadar.skole.hr. Çeviri:Yeşilhisar Yunus Emre İlköğretim Okulu 8-A sınıf öğrencileri Website:yesilhisaryunusemre.meb.k12.tr Elevii clasei a VII-a ai Scolii Mascurei, comuna Pogana Από τους μαθητές/τριες της Ε1 του 7ου Δ.Σ. Αγίων Αναργύρων

2 Pythagoras was born in Samos, in 570 B.C. Pitagora je rođen u Samosu, 570.godine pr. Kr. Pisagor M.Ö. 570 yılında Samos'ta doğmuştur. Pitagora s-a nascut in Samos in anul 570 i.H. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο, το 570 Π.Χ.

3 He fled to Croton, Southern Italy to escape the tyranny of Polycrates Pobjegao je u Kroton, Južna Italija, da izbjegne Polikratovu tiraniju. Polycrates'in zulmünden kaçarak Güney İtalya'daki Croton'a gelmiştir. El s-a refugiat in localitatea Croton din sudul Italiei pentru a scapa de tirania lui Polycrates. Διέφυγε στον Κρότωνα, στη Ν. Ιταλία για να ξεφύγει από την τυραννία του Πολυκράτη.

4 In Croton, he founded the Brotherhood of Pythagoreans, a secret society which studied mathematics. U Krotonu je osnovao Bratstvo Pitagorejaca, tajni savez, kojI je proučavao matematiku. Croton'da matematik çalışmaları yapan gizli bir Pisagor Kardeşliği topluluğu bulmuştur. El a fondat in Croton "Fratia Pitagoreenilor", o societate secreta ce se ocupa cu studiul matematicii. Στον Κρότωνα ίδρυσε την αδελφότητα των Πυθαγορείων, μια μυστική εταιρεία, η οποία ασχολούνταν με τα μαθηματικά.

5 The Pythagoreans had a motto: “ALL IS NUMBER” Pitagorejci su imali motto: “SVE JE BROJ”! Pisagor'un "HERŞEY RAKAMDIR" şeklinde bir söylemi vardır. Motto-ul acestei societati era : "Totul e numar " Ο Πυθαγόρας είχε το ρητό: «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ»

6 The Pythagoreans believed in immortality of soul and in re-incarnation. Vjerovali su u besmrtnost duše i reinkarnaciju. Pisagor yanlıları ruhun ölümsüzlüğüne ve re-enkarnasyona inanıyordu ve ayrıca ilk vejeteryanlardı yani et yemiyorlardı. Ei credeau in nemurirea sufletului si in reincarnare. Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και τη μετεμψύχωση.

7 The Pythagoreans were the first vegetarians.They did not eat meat. Bili su prvi vegetarijanci. Nisu jeli meso. Pisagor yanlıları ruhun ölümsüzlüğüne ve re-enkarnasyona inanıyordu ve ayrıca ilk vejeteryanlardı yani et yemiyorlardı. Pitagoreenii au fost primii vegetarieni. Ei nu mancau carne. Οι Πυθαγόρειοι ήταν χορτοφάγοι. Δεν έτρωγαν κρέας.

8 Pythagoras died in Metapontium, Italy in exile. He died in 500 B.C. Pitagora je umro u Metapontiumu, Italija, u progonstvu. Umro je 500.godine pr. Kr. Pisagor M.Ö. 500'de İtalya-Metapontium'da sürgünde ölmüştür. Pitagora a murit in exil, in localitatea italiana Metapontium in anul 500 i.H. Ο Πυθαγόρας πέθανε εξόριστος στο Μεταπόντιο της Ιταλίας, το 500 Π.Χ.

9 He is known for the Pythagorean Theorem: “The sum of the squares of the two legs of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse”. Pitagora je poznat po Pitagorinom Teoremu: “ZBROJ KVADRATA NAD KATETAMA JEDNAK JE KVADRATU NAD HIPOTENUZOM “. Pisagor teoremine göre bir diküçgende dik kenarın yani hipotenüsün bir kenarını oluşturduğu karenin alanı diğer iki dik kenarın birer kenar olarak oluşturdukları karelerin alanları toplamına eşittir. El este cunoscut pentru teorema sa : Suma patratelor catetelor unui triunghi dreptunghic este egala cu patratul ipotenuzei." Είναι γνωστός για το Πυθαγόρειο θεώρημα: Το τετράγωνο της υποτεινούσης ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πλευρών.


Κατέβασμα ppt "Pythagoras and the Pythagorean Theorem PITAGORA I PITAGORIN TEOREM PİSAGOR [Pythagoras] ve Pisagor Teorisi Pitagora si Teorema lui Pitagora By the students."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google