Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από τον Έντουαρντ και τον Αλίν 20 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από τον Έντουαρντ και τον Αλίν 20 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από τον Έντουαρντ και τον Αλίν 20 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

2

3

4  Berlin became the capital of the German Empire in 1871 and expanded rapidly in the following years. (Unter den Linden in 1900).  Το Βερολίνο έγινε η πρωτεύουσα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας το 1871 και επεκτάθηκε γρήγορα κατά τα επόμενα έτη. (Unter den Linden 1900).

5

6  When a much larger Berlin was partitioned after World War II, the central borough of the city fell into the Soviet sector, adjoining the British sector at the Brandenburg Gate. Flag of Berlin  Όταν το μεγαλύτερο τμήμα του Βερολίνου μοιράστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κεντρικός δήμος της πόλης ανήκε στο Σοβιετικό τομέα, που γειτνίαζε με το βρετανικό τομέα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

7

8 Potsdamer Platz 1945

9  Berlin (/b ə r ˈ l ɪ n/; German pronunciation: [b ɛɐ̯ˈ li ː n] ( listen)) is the capital city of Germany and one of the 16 states of Germany.  With a population of 3.4 million people, Berlin is Germany's largest city and is the second most populous city proper and the seventh most populous urban area in the European Union.  Located in northeastern Germany on the River Spree, it is the center of the Berlin-Brandenburg Metropolitan Region, which has about 4,5 million residents from over 180 nations.  Due to its location in the European Plain, Berlin is influenced by a temperate seasonal climate. Around one third of the city's area is composed of forests, parks, gardens, rivers and lakes.

10  Βερολίνο (/ b ə rl ɪ n /? Γερμανική προφορά: [b ɛɐ̯ li ː n] (ηχητικά), είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας και ένα από τα 16 κράτη της Γερμανίας.  Με πληθυσμό 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι, το Βερολίνο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη και η έβδομη πιο πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Βρίσκεται στη βορειοανατολική Γερμανία, στον ποταμό Spree, αυτό είναι το κέντρο του Βερολίνου-Βραδεμβούργου της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, η οποία έχει περίπου 4,5 εκατομμύρια κατοίκους από περισσότερες από 180 χώρες.  Λόγω της θέσης του στην ευρωπαϊκή πεδιάδα, το Βερολίνο επηρεάζεται από ένα εύκρατο εποχιακό κλίμα.  Περίπου το ένα τρίτο της έκτασης της πόλης αποτελείται από δάση, πάρκα, κήπους, ποτάμια και λίμνες.

11  Brandenburger Tor abends Brandenburg Gate

12

13

14  First documented in the 13th century, Berlin became the capital of the Kingdom of Prussia (1701–1918), the German Empire (1871–1918), the Weimar Republic (1919– 33) and the Third Reich (1933–45). Berlin in the 1920s was the third largest municipality in the world.  After World War II, the city, along with the German state, was divided - into East Berlin — capital of the German Democratic Republic, colloquially identified in English as East Germany — and West Berlin, a political exclave (surrounded by the Berlin Wall from 1961 to 1989), and a de facto (although not de jure) state of the Federal Republic of Germany, known colloquially in English as West Germany from 1949 to 1990.  Following German reunification in 1990, the city was once more designated as the capital of all Germany.

15  Τεκμηριώθηκε για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα, το Βερολίνο έγινε η πρωτεύουσα του Βασιλείου της Πρωσίας (1701-1918), της Γερμανικής Αυτοκρατορίας (1871-1918), της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (1919-1933) και του Τρίτου Ράιχ (1933-1945). Το Βερολίνο στη δεκαετία του 1920 ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος στον κόσμο.  Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η πόλη, μαζί με το γερμανικό κράτος, χωρίστηκε - στο Ανατολικό Βερολίνο - πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κοινώς προσδιορίζονται στα αγγλικά ως «Ανατολική Γερμανία» - και το Δυτικό Βερολίνο, ένας πολιτικός θύλακας (που περιβάλλεται από το Τείχος του Βερολίνου από το 1961- 1989), και εκ των πραγμάτων (αν και όχι de jure) κράτος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστή κοινώς στα αγγλικά ως «Δυτική Γερμανία» (1949-1990).  Μετά την επανένωση της Γερμανίας το 1990, η πόλη για μια ακόμη φορά ορίζεται ως η πρωτεύουσα όλης της Γερμανίας.

16  Berlin is a world city of culture, politics, media, and science, hosting 147 foreign embassies.  Its economy is primarily based on high-tech industries and the service sector, encompassing a diverse range of creative industries, research facilities, media corporations, and convention venues.  Berlin also serves as a continental hub for air and rail transport and is a popular tourist destination.  Significant industries include IT, pharmaceuticals, biomedical engineering, biotechnology, electronics, traffic engineering, and renewable energy.

17 Το Βερολίνο είναι μια πόλη του κόσμου του πολιτισμού, της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης, και της επιστήμης, φιλοξενεί επίσης 147 ξένες πρεσβείες. Η οικονομία της βασίζεται κυρίως σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και στον τομέα των υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα των δημιουργικών βιομηχανιών, ερευνητικές εγκαταστάσεις, εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και χώρους συνεδρίων. Το Βερολίνο χρησιμεύει επίσης ως ένα ευρωπαϊκό κέντρο για τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές και είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Σημαντικές βιομηχανίες όπως πληροφορικής, φαρμακευτικών προϊόντων, βιοϊατρικής μηχανικής, βιοτεχνολογίας, των ηλεκτρονικών, της μηχανικής κίνησης, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

18  Berlin is home to renowned universities, research institutes, orchestras, museums and celebrities and is host to many sporting events.  Its urban setting and historical legacy have made it a popular location for international film productions.  The city is well known for its festivals, diverse architecture, nightlife, contemporary arts, public transportation networks, and an extremely high quality of living.

19  Το Βερολίνο είναι η πατρίδα για φημισμένα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ορχήστρες, μουσεία, και διασημότητες και φιλοξενεί πολλά αθλητικά γεγονότα.  Το αστικό του περιβάλλον και η ιστορική του κληρονομιά είναι δημοφιλές μέρος για τις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές που πραγματοποιούνται.  Η πόλη είναι γνωστή για τα φεστιβάλ της, την ποικιλόμορφη αρχιτεκτονική, την νυχτερινή ζωή, τη σύγχρονη τέχνη, τα δίκτυα δημόσιων μεταφορών, και την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα ζωής.

20 From Wikipedia, the free encyclopedia

21

22 The fall of the Berlin wall (1989)

23

24

25 _chateau_de_chambord

26

27 france_Замок Шамбор_Франция_ 5

28

29

30 Notre_Dame_de_Paris_facade

31  Δεν περιλάβαμε τα της Αρχαιότητας, Μνημεία…  Αυτά σε άλλη εργασία που ακολουθεί !!!

32 30 ΜΑΪΟΥ 2012 Τμήμα Β3

33 20 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012


Κατέβασμα ppt "Από τον Έντουαρντ και τον Αλίν 20 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google