Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3 η Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2010 Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2010 Πρόοδος Εφαρμογής Ε.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3 η Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2010 Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2010 Πρόοδος Εφαρμογής Ε.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3 η Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2010 Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2010 Πρόοδος Εφαρμογής Ε.Π.

2

3 Συνεισφορά έτους 2010 στην εφαρμογή του Ε.Π. Στόχοι σε συνολική Δημόσια Δαπάνη σε € (έως 31/12/2010) % συνεισφοράς ετών 2008-2009 επί της συνολικής ενεργοποίησης του Ε.Π. % συνεισφοράς έτους 2010 επί της συνολικής ενεργοποίησης του Ε.Π. Εξειδίκευση631.000.000,0060,27%39,73% Προσκλήσεις499.382.000,0026,57%73,43% Αποφάσεις Ένταξης233.076.215,0125,92%74,08% Προκήρυξη100.991.113,3041,32%58,68% Νομικές Δεσμεύσεις70.466.558,7132,60%67,40% Δαπάνες Πιστοποιημένες52.778.535,915,50%94,50%

4 Επίτευξη και παρακολούθηση ενδιάμεσων στόχων που τέθηκαν στο Σχέδιο Δράσης έτους 2010 (road map) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ACTION PLAN ΕΩΣ 31/10/2010 [1] ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑ 10ος/2010 [2] % επίτευξης στόχων [2] / [1] ΠΡΟΒΛΕΨΗ ACTION PLAN ΕΩΣ 31/12/2010 [3] ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ [4] % επίτευξης στόχων [4] / [3] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ271.060.000289.686.000 106,87% 278.160.000366.686.000 131,83% ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ165.389.000126.308.570 76,37% 237.089.000172.660.359 72,83% ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ105.362.32942.738.023 40,56% 137.316.32959.262.909 43,16% ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ68.179.00031.612.985 46,37% 85.903.50047.493.183 55,29% ΔΑΠΑΝΕΣ18.388.88217.145.769 93,24% 58.667.04549.875.924 85,02%

5 Εκχωρήσεις αρμοδιότητας άσκησης καθηκόντων ΕΦΔ (2 /2) Ε.Φ.Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ Π/Υ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν Π/Υ ΑΠΟΦΑΣΕΩ Ν ΕΝΤΑΞΗΣ Π/Υ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕ ΩΝ Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩ Ν ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π / ΓΓΔΔ&ΗΔ 1.1.2.β.30.000.000 € 30.000.000 1.3.3.9.000.000 € 9.000.000 2.1.2.25.000.000 € E.Υ.Ε. / ΓΓΙΦ 3.2.1.10.000.000 € 5.400.000400.00045.00043.139 3.2.3.17.400.000 € 6.700.000 543.0000 ΣΥΝΟΛΟ91.400.000 € 51.100.000 € 37.100.000 € 588.000 € 43.139 € 0 € ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55,91%40,59%0,64%0,05% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. Δ,Μ 14,48%

6 ΠΡΟΟΔΟΣ Ε.Π. ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΕΤΟΥΣ 2010

7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ι «Αναβάθμιση των Δημοσίων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης», π/υ 327.488.999€ Ποιοτικά στοιχεία ενεργοποίησης έως 31-12-2010: εννέα (9) από τα δώδεκα (12) Έργα-σημαία τέσσερις (4) δείκτες εκροής σε ενταγμένα έργα ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. Ι σε προσκλήσεις: 92,51% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. Ι σε αποφάσεις ένταξης: 32,97% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. Ι σε προκηρύξεις: 9,76% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. Ι σε νομικές δεσμεύσεις: 6,76% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. Ι σε δαπάνες: 3,41% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έως 15/11/2010232.970.0071.236.35815.442.5336.241.9620 Έως 31/12/2010302.970.000107.975.16131.967.41922.122.16011.167.625

8 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ι «Αναβάθμιση των Δημοσίων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης», π/υ 327.488.999€ Έχουν εξειδικευτεί, εκδοθεί Προσκλήσεις και σε ορισμένες εξ αυτών υλοποιούνται, δράσεις Υπουργείων οι οποίες καλύπτουν τους τομείς πολιτικής που αφορούν:  στην Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Διοίκησης  στη νέα Αρχιτεκτονική για την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση –Πρόγραμμα «Καλλικράτης»  στη Δημοσιονομική και Φορολογική Μεταρρύθμιση  στις Συγχωνεύσεις Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης  στην υποστήριξη της διαδικασίας δημοσίευσης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων - Πρόγραμμα Διαύγεια  στη μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

9 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ IΙ «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», π/υ 213.271.002€ Ποιοτικά στοιχεία ενεργοποίησης έως 31-12-2010: τέσσερα (4) Έργα-σημαία του Γενικού στόχου τρεις (3) δείκτες εκροής σε ενταγμένα έργα ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙ σε προσκλήσεις: 69,68% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙ σε αποφάσεις ένταξης: 45,44% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙ σε προκηρύξεις: 29,28% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙ σε νομικές δεσμεύσεις: 21,18% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙ σε δαπάνες: 17,06% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έως 15/11/2010 141.600.00093.290.54662.442.60845.177.75519.288.827 Έως 31/12/2010 148.600.00096.903.52762.442.60845.177.75536.373.621

10 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ IΙ «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», π/υ 213.271.002€ Φορείς κατάρτισης στελεχών Δ.Δ. που ήδη χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.: – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, – Σχολή Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, – Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, – Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, – Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης Ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται: –Ανάπτυξη Σχεδίων Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, –Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων του ΕΚΔΔΑ, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και της Σχολής Σωφρονιστικών Υπαλλήλων –Προεισαγωγική εκπαίδευση –Συνεχιζόμενη κατάρτιση –Πιστοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.λ.π.

11 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ IIΙ «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης», π/υ 64.999.999€ Ποιοτικά στοιχεία ενεργοποίησης έως 31-12-2010: τρία (3) Έργα-σημαία του Γενικού στόχου πέντε (5) δείκτες εκροής σε ενταγμένα έργα ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙΙ σε προσκλήσεις: 44,62% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙΙ σε αποφάσεις ένταξης: 32,13% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙΙ σε προκηρύξεις: 1,40% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙΙ σε νομικές δεσμεύσεις: 0,19% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙΙΙ σε δαπάνες: 0,87% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έως 15/11/2010 29.000.00014.884.280907.280122.41929.280 Έως 31/12/2010 29.000.00020.884.280907.280122.419562.839

12 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ IIΙ «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης», π/υ 64.999.999€ Η ΕΥΕ-ΓΓΙΦ σε συνεργασία με τη ΓΓΙΦ, προέβη στην αναμόρφωση του σχεδιασμού και στην ολοκλήρωση της εξειδίκευσης του Γεν. Στόχου ΙΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί προσκλήσεις και σε ορισμένες εξ αυτών έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται δράσεις που αφορούν: Κωδικοποιήσεις –απλουστεύσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων, αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών Ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές –σχέδια δράσης ισότητας σε Υπουργεία, Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής, παρακολούθησης, αξιολόγησης πολιτικών ισότητας Αναβάθμιση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης θεμάτων ισότητας φύλων Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε Εθνικό Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, στη Δημόσια Διοίκηση και στους Κοινωνικούς Εταίρους Ενίσχυση των δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών Υποστήριξη των ΜΚΟ γυναικείων οργανώσεων

13 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ IV «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», π/υ 25.240.000€ Ποιοτικά στοιχεία ενεργοποίησης έως 31-12-2010: ένα (1) Έργο-σημαία του Γενικού στόχου δύο (2) δείκτες εκροής σε ενταγμένα έργα ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙV σε προσκλήσεις: 74,53% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. IV σε αποφάσεις ένταξης: 28,97% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙV σε προκηρύξεις: 22,48% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙV σε νομικές δεσμεύσεις: 12,06% ποσοστό ενεργοποίησης Γ.Σ. ΙV σε δαπάνες: 18,52% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙV ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έως 15/11/2010 18.812.0007.313.2475.673.8063.044.225730.274 Έως 31/12/2010 18.812.0007.313.2475.673.8063.044.2254.674.451

14 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ IV «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», π/υ 25.240.000€ Στο πλαίσιο των προσκλήσεων χρηματοδοτούνται:  Μελέτες, Ημερίδες, Καταρτίσεις των στελεχών της ΕΥΔ και των ΕΦΔ κλπ σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας στήριξης  ο Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια (on going) του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013  ο Σύμβουλος Δημοσιότητας του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»  ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»  Σύμβουλοι υποστήριξης των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης

15 Ενεργοποίηση Δεικτών Εκροής Ε.Π. Σε ενταγμένες πράξεις

16 Ενεργοποίηση Δεικτών Εκροής σε ενταγμένες πράξεις Ανά Γενικό Στόχο

17 Ενεργοποίηση Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (1/2)

18 Ενεργοποίηση Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (2/2)

19 Κανόνας ν+3, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Στήριξης Στόχος Μνημονίου 2010: 50.000.000 € (κοινοτική συνδρομή). Στοιχεία προόδου έως και 18-11-2010 Έχουν πιστοποιηθεί και δηλωθεί στην Ε.Ε. δαπάνες ύψους 20.048.381€ Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ συνολικά 21.507.381€ Πρόβλεψη έως 31-12-2010 Καταχώρηση στο ΟΠΣ επιπλέον 29.000.000€ Στόχος Μνημονίου 2011: 90.000.000 € (κοινοτική συνδρομή). Η ΕΥΔ στο Σχέδιο Δράσης 2011 προβλέπει δαπάνες σε Δ.Δ.99.571.970€

20 Συντονισμός με Ψηφιακή Σύγκλιση Ο παρακάτω Πίνακας συνοψίζει την ενεργοποίηση της Διϋπουργικής Επιτροπής Συντονισμού (Άρθρο 10 Ν.36142007) από τον Ιούνιο του 2010, που πραγματοποιήθηκε με Συνεδρίαση ή Γραπτή Διαδικασία. Είδος Ημερομηνία Απόφασης Διυπουργικής Αριθμός Πράξεων που εξετάστηκαν Συνεδρίαση15/6/201019 Γραπτή Διαδικασία8/7/20101 Γραπτή Διαδικασία30/7/20102 Γραπτή Διαδικασία20/8/201011 Συνεδρίαση5/10/201019 Γραπτή Διαδικασία1/11/20101

21 ΈμμεσεςΔαπάνες Έμμεσες Δαπάνες  Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού του έμμεσου κατ΄αποκοπή κόστους για τα έργα του ΕΚΔΔΑ  Η ΕΥΘΥ έως 31-12-2010 θα υποβάλλει τη μεθοδολογία υπολογισμού του έμμεσου κατ΄αποκοπή κόστους για τις κατηγορίες πράξεων που υλοποιούνται από το ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»  Η ΕΥΔ βρίσκεται στο στάδιο του εντοπισμού των κατηγοριών πράξεων/ δράσεων κλπ που θα επιλεγούν για την εφαρμογή των απλοποιημένων δαπανών. Επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποδοχή των επί μέρους μεθοδολογιών από την Επιτροπή, οι έμμεσες δαπάνες καθορίζονται στη βάση πραγματικών δαπανών.

22 Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια-On Going- του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Κύρια παραδοτέα αναδόχου του έργου: –Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) –Συνοπτική Έκθεση εισροών στην αξιολόγηση του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και σε λοιπές στρατηγικές αξιολογήσεις. –Συνοπτική αποτίμηση προόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης της Ετήσιας Έκθεσης Εφαρμογής του Προγράμματος –Αναφορές Αξιολόγησης για την υποστήριξη της διενέργειας Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος και Ετήσιων Συναντήσεων με την ΕΕ. –Μελέτες/ Εμπειρογνωμοσύνες για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και των τιμών στόχων των δεικτών του Ε.Π. ΔΜ, όπου απαιτείται, ενώ θα προσδιορίσει πλήρως το εύρος όλων των δεικτών του Ε.Π. στο πλαίσιο της υλοποίησης του.

23 Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια-On Going- του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ως προς τα ειδικά αξιολογικά ερωτήματα ο ανάδοχος καλείται να σταθμίσει:  τη συμβολή των σημαντικότερων παρεμβάσεων, από στρατηγική ή και χρηματοδοτική άποψη, του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση π.χ. ρόλος του ΕΚΤ στο σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος «Καλλικράτης».  την οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της μη διάκρισης και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία  τη συμβολή του ΕΠ ΔΜ στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  την οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές της Equal.

24 Δράσεις αξιολόγησης χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση  Αξιολόγηση Δήμων και Περιφερειών στο πλαίσιο της νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Δικαιούχος ΙΤΑ, πρ/σμού 1.640.000€)  Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ' ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) (Δικαιούχος ΕΥΣΕΚΤ, πρ/σμού 101.652€)  Αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης για τις Θεματικές Προτεραιότητες και τα Έργα Σημαία του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (Δικαιούχος ΕΔ για δύο (2) έργα συνολικού πρ/σμού 229.200€)


Κατέβασμα ppt "3 η Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2010 Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2010 Πρόοδος Εφαρμογής Ε.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google