Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χειρισμοί ασθενών / Patient Handling - Εισαγωγή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χειρισμοί ασθενών / Patient Handling - Εισαγωγή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χειρισμοί ασθενών / Patient Handling - Εισαγωγή
Τραγέα Γιώτα Φυσικοθεραπεύτρια, MSc

2 1, 3, 6, 5, 8,11,13,15,17 Όσοι δε βλέπετε το νούμερο σας παραμείνετε όρθιοι Οι υπόλοιποι κάθεστε

3 3, 5, 8, 11, 15, 17 Όσοι δε βλέπετε το νούμερο σας παραμείνετε όρθιοι Οι υπόλοιποι κάθεστε

4 Όσοι είναι κάτω των 24 παρακαλώ σηκωθείτε

5 Χειρισμοί ασθενών Στόχοι μαθήματος:
Συζητήστε το ρόλο του ασφαλούς χειρισμού των ανθρώπων στα επαγγέλματα υγείας Οι κίνδυνοι στο επάγγελμα του φ/τη Σχετική νομοθεσία, συγκεκριμένα MHOR (1992) Ρόλος / ευθύνη των υπαλλήλων – εργοδότη Φιλοσοφία και στάδια του TILEE

6 Χειρισμοί ασθενών Νομοθεσία και κατευθυντήριες οδηγίες Λόγοι:
Καθοδήγηση Διασφάλιση των ανθρωπίνων αναγκών και δικαιωμάτων Αποφυγή αποζημίωσης Νομοθεσία Αστικό δίκαιο Κατευθυντήριες οδηγίες Επάγγελμα Επαγγελματικός σύλλογος

7 Χειρισμοί ασθενών Νομοθεσία / Ηνωμένο Βασίλειο:
Health and Safety at Work Act (1974) – HSWA 74 Περιλαμβάνει το χειρισμό των ασθενών μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης των ατυχημάτων - ειδικές οδηγίες σε σχέση με τον εργοδότη / ευθύνες των εργαζομένωνν Επιβολή του HSWA είναι μέσω του ασφαλιστικού φορέα (HSE), και η αποτυχία να συμμορφωθεί με την πράξη μπορεί να οδηγήσει σε δίωξη (ποινικό δίκαιο)

8 Χειρισμοί ασθενών Νομοθεσία / Ελλάδα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 84Α ) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

9 Χειρισμοί ανθρώπων ΕΛΛΑΣ: Ευρωπαϊκό δίκτυο Πληροφόρησης
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Φορείς και οι θεσμοί που προσδιορίζουν την πολιτική και το πλαίσιο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (πχ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κ.Υ.Α.Ε.)) ΕΛΙΝΥΑΕ (μη κερδοσκοπικός φορέας, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα σε επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας. ΕΞΥΠΠ (ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας μπορεί να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων αυτών σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) ή συνδυασμό μεταξύ των δυνατοτήτων. Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.)

10 Χειρισμοί ατόμων Καθήκοντα εργοδότη
Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων.(άρθρο 42 παρ. 5)

11 Καθήκοντα εργοδότη α) να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάμενων καταστάσεων, β) να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους, γ) να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, δ) να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους, ε) να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, στ) να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων, ζ) να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 48 η) να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.(άρθρο 42, παρ. 6)

12 Καθήκοντα εργοδότη α) αποφυγή των κινδύνων
Ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται, βάσει των ακόλουθων γενικών αρχών πρόληψης, ( Άρθρο 42 παρ 7): α) αποφυγή των κινδύνων β) εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν γ) προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά στη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία δ) αντικατάσταση του επικινδύνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο

13 Καθήκοντα εργοδότη ε) προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία, στ) καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους, ζ) προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας, η) προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις θ) παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους.

14 Καθήκοντα εργοδότη / εκπαίδευση
Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών επ’ ευκαιρία: α) της πρόσληψής του, β) τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων, γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει: α) να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων κινδύνων και β) αν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

15 Καθήκοντα εργοδότη / εκπαίδευση
Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις, που εκτελούν εργασίες στην επιχείρηση του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία κατά τις δραστηριότητες τους σ’ αυτή. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δικαιούνται να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 4 δεν βαρύνει τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους. Η εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα εργασίας (άρθρο 48)

16 Υποχρεώσεις εργαζομένων (Άρθρο 49)
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας,

17 Υποχρεώσεις εργαζομένων (Άρθρο 49)
Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε Να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία Ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας τους.

18 Χειρισμοί ασθενών Νομοθεσία: Συγκεκριμένα με τη Mεταφορά / Mετακίνηση:
Manual Handling Operations Regulation (MHOR) 1992, τροποποίηση το 1998, 2004 Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER) 1998 Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) 1998 Τρεις κανονισμοί που εφαρμόζονται από τη Βρετανική νομοθεσία, έπειτα από διάφορες οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

19 Χειρισμοί ασθενών MHOR (1992)
Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση / μεταφορά περιλαμβάνουν: Ανύψωση / Lifting Αφήνω / Putting down Ώθηση και τράβηγμα / Pushing and pulling Μεταφορά / Carrying Μετακίνηση / Moving

20 Πρόληψη ή ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν στην εργασία (Άρθρο 49)   Οι εργαζόμενοι οφείλουν σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους: α) να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα, β) να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του, γ) να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφάλειας,

21 Ασφάλεια στη χρήση του εξοπλισμού
Μηχανές, συσκευές και εργαλεία με την έννοια του παρόντος είναι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στους τόπους εργασίας και που κινούνται με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εκτός από την ανθρώπινη. Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να έχουν κατασκευασθεί έτσι, ώστε με την ορθή τοποθέτηση και χρήση τους να μη δημιουργούν κινδύνους για τους εργαζομένους. Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε τα κινούμενα στοιχεία τους, που είναι δυνατό να δημιουργήσουν κινδύνους για τους εργαζομένους, να μην είναι προσιτά ή να αποκλείεται τυχαία επαφή μαζί τους στο μέτρο που αυτό δεν παρακωλύει τη λειτουργία και χρήση τους.

22 Ασφάλεια στη χρήση του εξοπλισμού
Στις μηχανές, συσκευές και εργαλεία και στο μέτρο που δεν παρακωλύεται ο σκοπός χρήσης τους, πρέπει να αποφεύγονται οι αιχμηρές γωνίες και ακμές, καθώς και οι τραχείες επιφάνειες.   Οι ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να έχουν κατασκευασθεί έτσι, ώστε κατά τη χρήση τους να υπάρχει επαρκής προστασία από τους κινδύνους της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν είναι δυνατό να αποτραπεί η ύπαρξη εξωτερικών και προσιτών στους εργαζομένους περιστρεφόμενων στοιχείων ή στοιχείων μετάδοσης της κίνησης, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από αυτά. Πιστοποίηση του φορτίου που μπορούν να σηκώσουν, πχ γερανάκια Χρήση από ικανά άτομα, με κατάλληλη εκπαίδευση

23 Χειρισμοί ατόμων Γενικότεροι φραγμοί στο χειρισμό ατόμων:
Disability Discrimination Act (1995) / νόμος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας Mental Capacity Act (2005) / νόμος περί πνευματικής ικανότητας Children’s Act (1989, 2004) / νόμοι για τα παιδιά Care Standards Act (2000) / νόμοι για τη διασφάλιση της περίθαλψης

24 Χειρισμοί ασθενών, Campo et al. , (2008)
Χειρισμοί ασθενών, Campo et al., (2008). Work-Related Musculoskeletal Disorders in Physical Therapists, Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSD) – Σε φυσικοθεραπευτές Low back pain / οσφυαλγία Hand and wrist / καρπός Shoulder / ώμος Upper back / άνω μοίρα της Σ.Σ Hip and thigh / ισχίο και μηρός Ankle and foot / αστράγαλος και πέλμα Knee / γόνατο Elbow / αγκώνας

25 Χειρισμοί ασθενών Work-related musculoskeletal disorders affecting members of the Chartered Society of Physiotherapy, CSP 2005) WRMSD στη φυσικοθεραπεία : 67.5% των φ/των ανέφεραν 1 τουλάχιστον επεισόδιο WRMSD 43.2% των φ/των ανέφεραν 2 τουλάχιστον επεισόδια 48.4% ανέφεραν 1 επεισόδιο LBP 1 in 6 φ/τες άλλαξαν επάγγελμα ή αποσύρθηκαν για αποκατάσταση 59% από αυτούς που τραυματίσθηκαν ήταν πριν την ηλικία των 30 και 32% που ανέφεραν κάκωση ήταν στην πρώτη πενταετία 12% ήταν φοιτητές

26 Χειρισμοί ασθενών, Campo et al
Χειρισμοί ασθενών, Campo et al., (2008) Work-Related Musculoskeletal Disorders in Physical Therapists, Παράγοντες κινδύνου: Μεταφορά ασθενών / Patient transfers Τοποθέτηση ασθενών / Positioning Κάμψεις ή περιστροφικές θέσεις / Bent or twisted postures Παρατεταμένες θέσεις / Awkward postures Επαναλαμβανόμενες κινήσεις / Repetitive tasks Εργασιακό στρες / Job strain Ηλικία Φύλο Ώρες εργασίας Αριθμός ασθενών, ανά ημέρα και εβδομάδα Ύπαρξη 2ης εργασίας

27 Χειρισμοί ασθενών (Work-related musculoskeletal disorders affecting members of the Chartered Society of Physiotherapy, CSP 2005) Οδηγίες για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον Γνώση των παραγόντων κινδύνων Αναγνώριση προσωπικών ορίων Ανέφερε τραυματισμό / συμπτώματα Διαλείμματα Πρακτική και θεωρία στη δημιουργία στρατηγικών Risk assessment / εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων

28 Χειρισμοί ασθενών Οδηγίες Κατά την έναρξη της πρακτικής σας
Κατά την έναρξη της πρακτικής σας Συζητήστε με τον εκπαιδευτή σας το τρέχον / προσωπικό επίπεδο του ασφαλούς χειρισμού (θεωρίας και των πρακτικών) Οποιοσδήποτε νέος χειρισμός καταγράφεται Ανασκόπηση, χειρισμών / δραστηριότητες ασθενών που μπορεί συνήθως να ζητηθούν στην πρακτική σας Ανάλογα με τον ασθενή σας, συζητήστε με τον υπεύθυνο σας αν είστε ικανοί να το αναλάβετε Α) αν υπάρχει χειρισμός που δεν γνωρίζετε χρησιμοποιήστε εναλλακτικό Β) αν δε νιώθετε σίγουροι για τη θεραπεία αναλάβετε άλλο ρόλο

29 Χειρισμοί Ασθενών Το γεγονός ότι είστε στην πρακτική δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις δυσκολίες / νέα περιστατικά – επίγνωση το επιπέδου χειρισμών Συνήθως οι υπεύθυνοι κάνουν σωστή ανάθεση περιστατικών, σύμφωνα με το επίπεδο γνώσεων – συχνά λάθη λόγω ρουτίνας Η ύπαρξη φοιτητών ωθεί στην υπενθύμιση για σωστούς χειρισμούς

30 Patient Handling Αναφορά τραυματισμών
Αν υπάρξει τραυματισμός στη διάρκεια της εργασίας, είναι νόμιμο δικαίωμα να το αναφέρεις. Νομοθεσία τραυματισμών Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995 (came into force on 1 April 1996) Allows enforcing authorities to identify and investigate incidents Οι τραυματισμοί καταγράφονται σε ειδικές φόρμες Διατήρηση αντιγράφου

31 Patient Handling Αξιολόγηση του κινδύνου-Ατομική αξιολόγηση του κινδύνου Για να δουλέψεις με ασφάλεια είναι απαραίτητο να προσδιορίσεις τι είναι κατάλληλο για κάθε ασθενή την κάθε στιγμή Αυτό συχνά περιλαμβάνει την απόφαση: Τι πραγματικά περιλαμβάνει το έργο?, πόσα άτομα χρειάζεται να συμπεριληφθούν? ποίος εξοπλισμός είναι απαραίτητος.? Μια μορφή αξιολόγησης του κινδύνου που συχνά χρησιμοποιείται είναι το TILE(E) Στόχος Εξατομίκευση Φορτίο Περιβάλλον Εξοπλισμός

32 Patient Handling Στόχος:
Τι σας ζητάνε να κάνετε? ποιός είναι ο στόχος? Ποιες οι αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές τοποθετήσεις του ασθενούς και του χειριστή? περιλαμβάνουν κίνδυνο? Μήπως ο στόχος περιλαμβάνει μεταφορά του φορτίου σε μεγάλη απόσταση? Πόσες επαναλήψεις? – περίοδος ξεκούρασης και ανάκαμψης?

33 Patient Handling Εξατομίκευση (the handler(s) (ο χειριστής)
Οποιαδήποτε τρέχουσα κατάσταση πχ εγκυμοσύνη. Ποιες είναι οι ικανότητες- φυσικές, ψυχολογικές, θεωρητικές. Φυσικές Οποιαδήποτε τρέχουσα κάκωση/ ασθένεια πχ βήχας, πονοκέφαλος, υπόταση κλπ Οποιαδήποτε προηγούμενη κάκωση/ασθένεια Σωματότυπος Μυοσκελετική δύναμη / μήκος Πιέσεις από οποιοδήποτε προστατευτικά ρούχα πχ γάντια και ρούχα. Ψυχολογικά Οποιοδήποτε συναίσθημα που αλλάζει την διάθεση πχ κούραση, κακή διάθεση, υπερβολική διάθεση Θεωρητικά Ποιο επίπεδο εκπαίδευσης/εργασίας-ποια γνώση έχει κάνει πράξη

34 Patient Handling Σωματότυπος / βάρος (μεταβολές στο μυϊκό τόνο)
Το φορτίο (ο ασθενής) Τι είναι ικανός να κάνει ο ασθενής ή δεν μπορεί - σε επίπεδο φυσικό, γνώσης, συμπεριφοράς/αντίληψης Το κλειδί είναι να αναγνωρίσεις εάν υπάρχει κάποιος κίνδυνος μη προβλέψιμος Φυσικό: Σωματότυπος / βάρος (μεταβολές στο μυϊκό τόνο) Υπάρχουσα ασθένεια / κάκωση - τι είδος, που, Πότε κλπ Συνδέεται με πόνο Καθετήρες, πεταλούδες Βιωσιμότητα των ιστών

35 Patient Handling MHOR δε δίνει σαφή όρια για το φορτίο
Τα ακόλουθα είναι καθοδηγητικές τιμές που έχουν εκδοθεί σε σχέση με το προτεινόμενο ανέβασμα και το κατέβασμα φορτίων για άνδρες και γυναίκες, εάν το αντικείμενο είναι πάνω, πρέπει να οδηγήσει σε κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου και τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Κάθε κουτί περιέχει ένα βάρος, κατευθυντήρια οδηγία, για την ανύψωση και κάθοδο στη ζώνη αυτή.

36 Patient Handling Το φορτίο (ο ασθενής): Συμπεριφορά/αντίληψη:
Το φορτίο (ο ασθενής): Συμπεριφορά/αντίληψη: Τι αντιλαμβάνεται ο ασθενής για την δραστηριότητα-υπάρχει περίπτωση αβεβαιότητας που στηρίζεται στην έλλειψη κατανόησης και αλλαγής συμπεριφοράς. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών αιτίων Εξ’ αιτίας κάκωσης/ασθένειας του κεντρικού νευρικού συστήματος Αυτό μπορεί να είναι ξαφνικό πχ καρδιακή προσβολή, εγκεφαλική κάκωση Ή εξελισσόμενη πχ παραφροσύνη Εξ αιτίας της ασθένειας περιορισμένη αιμάτωση του εγκεφάλου πχ σοβαρή ασθένεια πνευμόνων/καρδιάς

37 Patient Handling Το φορτίο (ο ασθενής): Αντίληψη/Συμπεριφορά
Το φορτίο (ο ασθενής): Αντίληψη/Συμπεριφορά Περιορισμένη αισθητική αντίληψη (μειωμένη όραση ή ακοή). Περιορισμένη γνώση της γλώσσας. Περιορισμένη δεκτικότητα (τι μπορεί να ακούσει και να προωθήσει/αντιληφθεί) και να εκφράσει (τι μπορεί να πει με λόγια), επικοινωνία Πόνος Αναρρώνοντας από το χειρουργείο. Φαρμακευτική αγωγή Άγχος, στρες

38 Patient Handling Φορτίο / ασθενής Αντίληψη / Perceptually:
Καταλαβαίνει (αντιλαμβάνεται) ο ασθενής την θέση του σε σχέση με την δική σας και του ευρύτερου περιβάλλοντος-υπάρχει περίπτωση μη προβλέψιμου που βασίζεται στην έλλειψη αντίληψης του χώρου Η αντίληψη μπορεί επίσης να σχετίζεται με διαφορετικές προσδοκίες πχ ηλικία, γένος, φυλή και εθνικότητα - έχουν αξιολογηθεί οι προσδοκίες τους πως έχουν ανταποκριθεί. Η αντίληψη και επακόλουθη συμπεριφορά μπορεί επίσης να βασίζεται στις προηγούμενες εμπειρίες, είτε προσωπικές ή από κάποιον άλλον, ειδικά σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες.

39 Patient Handling Φορτίο / ασθενής
σχήμα, μέγεθος, και βάρος προγραμματίζονται εκ των προτέρων και έτσι γίνονται ασφαλή. Το μη προβλέψιμο είναι πολύ πιο δύσκολο να σχεδιαστεί και γι’ αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις Εάν υπάρχει μη προβλέψιμο είναι ανάγκη να αξιολογηθεί ποια μορφή αυτό μπορεί να πάρει πχ όχι επιβαλλόμενη δραστηριότητα, να επιβληθεί, επιθετικότητα Υπολόγισε και τα δύο την φυσική ικανότητα του ασθενή την πρόθεσή του /επιθυμία να κινηθεί, εάν έχει καταλάβει την κίνηση

40 Patient Handling Περιβάλλον:
Χώρος – τι υπάρχει γύρω, τι είναι σταθερό και τι μπορεί να μετακινηθεί, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ο χώρος που ένα άτομο με φυσιολογική κινητικότητα μπορεί να διαχειριστεί δεν είναι ίδιος με αυτόν που χρειάζεται ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο μπορεί να κάνει βήματα μπροστά αλλά ίσως όχι προς τα πίσω ή πλάγια Δάπεδο – εύκολο να κινηθεί πάνω χωρίς κίνδυνο πχ νερό, ανώμαλη ή ασταθής επιφάνεια, σκαλοπάτια, καλώδια, καλύμματα κλπ Κατάλληλος και επαρκής φωτισμός Θερμοκρασία / υγρασία, και τα 2 επηρεάζουν σωματικά και ψυχολογικά τον τρόπο εργασίας

41 Patient Handling Εξοπλισμός:
Τι είναι διαθέσιμο - είναι ανάγκη να σκεφτείς για όλες τις πιθανότητές συμπεριλαμβανομένων και του κρεβατιού Ο εξοπλισμός είναι σε κατάσταση λειτουργίας - δεν έχει προφανή σημεία ή βλάβες και όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας στη θέση τους οι χειριστές είναι εξοικειωμένοι με το διαθέσιμο εξοπλισμό Ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού είναι διαθέσιμο για χρήση : Profiling κρεβάτια / ηλεκτροκίνητα Sliding sheets / Lateral transfer systems Σανίδα μεταφοράς / Transfer boards turn table / Περιστρεφόμενοι δίσκοι Standing hoists / Sling hoists / Walking hoists – γερανάκι / Ορθοστάτες

42

43 Patient Handling Μόλις το TILEE - αξιολόγηση του κινδύνου έχει ολοκληρωθεί, κατάλληλα έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν Τεκμηρίωση κλινική αιτιολογίας και δραστηριότητας που έχει αναληφθεί αποτελεί νομική υποχρέωση, βοηθά: Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού Οδηγός για ασφαλή χειρισμό των άλλων Προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία και αιτιολόγηση για το χειρισμό σας, αν τεθεί υπό αμφισβήτηση από άλλους Ακόμη και η μικρότερη δραστηριότητα χειρισμού πρέπει να καταγράφεται

44 Patient Handling Γενικές οδηγίες:
Αποφυγή δραστηριότητας με πολλά άτομα Αν όχι, έλεγξε τους κινδύνους Κατάλληλο σύστημα ασφαλείας / εξοπλισμός και αριθμός ατόμων Αντί για σήκωμα,σπρώξιμο, ρολλάρισμα, τράβηγμα, να γλιστρήσει Αποφυγή παρατεταμένων / θέσεων Και τα 2 πόδια στο έδαφος, καλή βάση στήριξης, Σωστά παραγγέλματα (έτοιμος – σταθερός – πάμε - όχι 1,2,3)


Κατέβασμα ppt "Χειρισμοί ασθενών / Patient Handling - Εισαγωγή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google