Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Prisme² 1 st Workshop» Σ.Ε.Χ.Β - ΑΘΗΝΑ Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Prisme² 1 st Workshop» Σ.Ε.Χ.Β - ΑΘΗΝΑ Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Prisme² 1 st Workshop» Σ.Ε.Χ.Β - ΑΘΗΝΑ Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

2 4. Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισηγητής : Τ. Βίγλατζης

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η DFH DRUCKFARBEN S.A. ΕΝΟΤΗΤΑ 1

4 Προγράμματα Υπεύθυνης Φροντίδας 1. Ορθολογικότερης Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 2. Ελέγχου Χημικών Παραγόντων και Μείωσης Συγκέντρωσης Αιωρούμενων Σωματιδίων 3. Ελέγχου Χημικών Παραγόντων και Μείωσης Εκπομπών VOC’s 4. Ανακύκλωσης Χαρτιού, Ηλεκτρικών Στηλών, Μελανωτών Εκτυπωτών, Υλικών Αλουμινίου Εύκαμπτων Υλικών Πλαστικού. 5. Πρόγραμμα Ανάλυσης Διαδικασιών Διαχείρισης Διαλυτών Ομίλου

5 Προγράμματα Υπεύθυνης Φροντίδας 6. Ορθολογικής Διαχείρισης Ξηρής Ιλύος κατά την Διαδικασία Ανακύκλωσης Υγρών Αποβλήτων 7. Εξοικονόμησης Νερού Δικτύου 8. Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Γραφεία & Εργοστάσιο 9. Ευαισθησίας Εργαζόμενων, Προμηθευτών & Κοινού σε θέματα Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος 10. Μείωσης επιστρεφόμενων μη συμμορφούμενων τελικών προϊόντων

6 Προγράμματα Υπεύθυνης Φροντίδας 11. Αύξηση του Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών 12. Αύξηση νέων ή αναβαθμισμένων προϊόντων στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης μελανιών & χρωμάτων 13. Εξάλειψη των ποιοτικών αστοχιών και μείωση υποδοχής παραπόνων στο Τεχνικό, Εμπορικό και τμήμα Παραγγελειοληψίας & Πωλήσεων 14. Βελτίωση συνθηκών εργασίας προσωπικού

7 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

8 1. Ορθολογικότερη Διαχείριση Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Στόχος 2008Διατήρηση του λόγου Κ=0,0281, για το 2008 Αποτέλεσμα 2008 22% μείωση του λόγου Ετήσια Απορριφθέντα Στερεά Απόβλητα/ Ε.Π.Π, σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2007, ή Κ=0,023 Ποσοστό Επίτευξης Στόχου 2008 > 100% Στόχος 2009Διατήρηση του λόγου Κ=0,023, για το 2008

9 2. Ελέγχου Χημικών Παραγόντων και Μείωσης Συγκέντρωσης Αιωρούμενων Σωματιδίων Στόχος 2008- Μ.Ο συγκέντρωσης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, κατά 11 φορές μικρότερος από τα επιτρεπτά όρια, ή 0.45 mg/m³. Αποτέλεσμα 2008 - Μ.Ο συγκέντρωσης στερεών σωματιδίων, κατά 9 φορές μικρότερος από τα επιτρεπτά όρια, ή 0.554 mg/m³. Ποσοστό Επίτευξης Στόχου 2008 < 100 %, ( μ.ο Σ.Α.Σ.Σ, Στατική 3part ) 100 %, ( Χημ.Παρ., Στατική 3 part ) Στόχος 2009 - Μ.Ο συγκέντρωσης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, κατά 10 φορές μικρότερος από τα επιτρεπτά όρια, ή 0.5 mg/m³.

10 3. Ελέγχου Χημικών Παραγόντων και Μείωσης Εκπομπών VOC’s Στόχος 2008- Μ.Ο Εκπομπών VOC’s να μην υπερβαίνει το 1/3 του επιτρεπτού ορίου ή 50 mgC/Nm³. Αποτέλεσμα 2008 - Μ.Ο Εκπομπών VOC’s, κατά 18 φορές μικρότερος περίπου από τα επιτρεπτά όρια ή 8,4 mgC/Nm³. Ποσοστό Επίτευξης Στόχου 2008 > 100 %, ( μ.ο VOC’s) 100 %, ( Χημ.Παρ.) Στόχος 2009-Μ.Ο Εκπομπών VOC’s να μην υπερβαίνει τα 8,4 mgC/Nm³

11 4. Ανακύκλωσης Χαρτιού, Ηλεκτρικών Στηλών, Μελανωτών Εκτυπωτών,Υλικών Αλουμινίου Εύκαμπτων Υλικών Πλαστικού. •Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού •Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Στηλών •Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Μελανωτών Εκτυπωτών •Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Υλικών Αλουμινίου •Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Εύκαμπτων Υλικών Πλαστικού •22% αύξηση ή 39,8 tn, ή 306 kg χαρτί / /εργαζόμενο •Ανακύκλωση 400 μονάδων ηλ. Στηλών ή 10,35 kg ή 12 τεμ. /εργ. •Ανακύκλωση 170 μονάδων μελανωτών εκτυπωτών ή 7,7 τεμ. / εργαζόμενο •Συγκέντρωση 24 kg υλικών αλουμινίου ή 170 gr/εργαζόμενο •Συγκέντρωση 6 tn υλικών πλαστικού ή 50 kgr/εργαζόμενο

12 5. Πρόγραμμα Ανάλυσης Διαδικασιών Διαχείρισης Διαλυτών Ομίλου Ε νέργειες Προγράμματος 1.Καταγραφή παρούσας κατάστασης διαχείρισης διαλυτών σε καθένα από τα εργοστάσια του Ομίλου. 2.Ανεύρεση νομοθεσίας, τοπογραφικού δεξαμενοστασίων, προδιαγραφές δεξαμενών, ανασκόπηση προδιαγραφών δεξαμενών μετά από παχυμετρήσεις, σχέδια αυτοματοποιημένου συστήματος διαλυτών, προδιαγραφές αντλιών, σωληνώσεων, βοηθητικών εξαρτημάτων, κ.ά. 3.Σύνταξη νέων διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης, μετάγγισης, παρασκευής μελανιών και χρωμάτων, συσκευασίας διαλυτών, αποθήκευσης και διακίνησης. 4.Ενημέρωση, εκπαίδευση σε προϊστάμενους και εργαζόμενους παραγωγής και συσκευασίας. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ ΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤIKΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΔΙΑΡΡΟ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 2006 021025 2007 030014 2008 020024

13 6. Ορθολογική Διαχείριση Ξηρής Ιλύος κατά την Διαδικασία Ανακύκλωσης Υγρών Αποβλήτων Στόχος 2008Διάθεση min 1‰ του λόγου υποπροϊόντων παραγωγής / ετήσιο παραγόμενο προϊόν Αποτέλεσμα 2008 Διάθεση του 4.35‰ του λόγου υποπροϊόντων παραγωγής / ετήσιο παραγόμενο προϊόν Ποσοστό Επίτευξης Στόχου 2008 > 100 % Στόχος 2009 Διατήρηση διάθεσης του 4.35‰ του λόγου υποπροιόντων παραγωγής / ετήσιο παραγόμενο προϊόν (ε.π.π.).

14 7. Εξοικονόμηση Νερού Δικτύου Θετικοί παράγοντες - Πλήρης Ανακύκλωση ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται στην αυτόματη έκπλυση κάδων στην παραγωγική διαδικασία. - Ανακύκλωση επεξεργασμένου νερού φυσικοχημικής επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση σε : * αυτόματους πλύντες δεξαμενών * στη παραγωγή χρωμάτων & μελανιών * στα πιεστικά πλυστικά μηχανήματα * σε εναλλακτική τροφοδότηση των κατιονιστήρων των δεξαμενοστασίων διαλυτών, ως ψυκτικό μέσο τους θερινούς μήνες ( Προβλέπεται η εξοικονόμηση τουλάχιστον 1000-1200m³ νερού δικτύου ή 15-18% της ετήσιας κατανάλωσης της παραγωγικής μονάδας, μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων ) Αρνητικοί παράγοντες - Πιθανή αυξημένη κατανάλωση νερού δικτύου στους κατιονιστήρες του δεξαμενοστασίου διαλυτών, για προληπτικούς λόγους πυρασφάλειας, στην παρατεταμένη θερινή περίοδο. - Πιθανή διαρροή νερού δικτύου στο σύστημα των υπόγειων ή υπέργειων σωληνώσεων. - Η ετήσια αύξηση υδατοδιαλυτών μελανιών & χρωμάτων επιβαρύνει την κατανάλωση νερού δικτύου.

15 7. Εξοικονόμηση Νερού Δικτύου Στόχος 2008 Μείωση 2% του λόγου, κατανάλωσης νερού/ε.π.π., σε σχέση με το αποτέλεσμα του λόγου για το 2007 ή Λ = 1.30 Αποτέλεσμα 2008 Υπέρβαση του λόγου, κατανάλωσης νερού/ε.π.π., σε σχέση με το αποτέλεσμα του λόγου για το 2007, ή Λ = 2.78 Επίτευξης Στόχου 2008 ---------------- Στόχος 2009 Κάθετη μείωση του λόγου, κατανάλωσης νερού/ε.π.π., σε σχέση με το αποτέλεσμα του λόγου για το 2008 του λόγου, ή Λ = 1.35

16 8. Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Γραφεία & Εργοστάσιο Στόχος 2008 Ο λόγος Μ = ετήσια κατανάλωση ρεύματος / ε.π.π., να μην υπερβαίνει την τιμή, Μ = 0,310 Αποτέλεσμα 2008 Μ = ετήσια κατανάλωση ρεύματος / ετήσιο παραγόμενο προϊόν = 0,299 Επίτευξης Στόχου 2008 > 100% Στόχος 2009Ο λόγος Μ = ετήσια κατανάλωση ρεύματος / ε.π.π., να μην υπερβαίνει την τιμή Μ = 0,299

17 9. Ευαισθησίας Εργαζόμενων, Προμηθευτών & Κοινού σε θέματα Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος - Ποιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - Ηλεκτρονικό Εσωτερικό Δίκτυο - Ανακοινώσεις - Διαφήμιση - Εκπαιδεύσεις Εσωτερικές & Εξωτερικές - Εκθέσεις ΠΕΛΑΤΕΣ & ΚΟΙΝΟ - Περιβαλλοντικές Δηλώσεις EMAS - Απολογισμός Υπεύθυνης Φροντίδας - ΙΝΤΕΡΝΕΤ - Δελτία Τύπου, Διαφήμιση - Ημερίδες Ελαιοχρωματιστών - Εκπαιδεύσεις ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - Ενημερώσεις - Αμφίδρομη Αξιολόγηση Επίτευξη του συνόλου σχεδόν των στόχων για το 2008 ( 92%)

18 10. Μείωσης επιστρεφόμενων μη συμμορφούμενων τελικών προϊόντων Δείκτης Επιστρεφόμενων ( Επ./Ε.Π.Π.Χ100)20042005200620072008 11.904.403.803.042.99

19 11. Αύξηση του Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών Βαθμός Ικανοποίησης Πελατών (δια μέσω Ερωτηματολογίου του Σ.Δ.Π )20042005200620072008 3.285 (8) 3.35 (20) 3.145 (42) 3.194 (27) 3.26 (39) ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 0 ( Χρειάζεται βελτίωση ) 1 ( Μέτρια ) 2 ( Αρκετά καλά ) 3 ( Πολύ καλά ) 4 ( Άριστα )

20 12. Αύξηση νέων ή αναβαθμισμένων προϊόντων στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης μελανιών & χρωμάτων Δείκτης αύξησης ολοκληρωμένων έργων του τμήματος R&D ( Ολοκληρωμένα έργα / Προτεινόμενα )20042005200620072008 0.4210.530.5750.5550.58

21 13. Εξάλειψη των ποιοτικών αστοχιών και μείωση υποδοχής παραπόνων στο Τεχνικό, Εμπορικό και τμήμα Παραγγελειοληψίας & Πωλήσεων Δείκτης Μέτρησης Ποιοτικών Αστοχιών και μείωσης υποδοχής παραπόνων στο Εμπορικό Τμήμα Σ ( ποιτ.αστ. + λάθη τεχν. εμπ.παραγγ.πωλ.) / Σ (αριθμ.δελτ.κίν.)20042005200620072008 0.08%0.10%0.117%0.22%0.13% Στόχος του ανωτέρω δείκτη είναι η τιμή : < 0.30 %

22 14. Βελτίωση συνθηκών εργασίας προσωπικού - Κατασκευή νέων χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων αξίας 6εκ.€. - Δημιουργία χώρου εστίασης για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες - Δημιουργία νέων σύγχρονων χώρ ων αποδυτήριων και υγιεινής - Κατασκευή εσωτερικού ιατρείου, με τακτική παρουσία ιατρού εργασίας - Ετήσιες ιατρικές εξετάσεις προσωπικού - Σύσταση εσωτερικής ομάδας παροχής Α! Βοηθειών σε πιθανούς τραυματίες - Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύγχρονους επίπεδης οθόνης και υψηλής ανάλυσης εικόνας - Τοποθέτηση κλιματιστικών σε όλους τους χώρους των γραφείων - Οικονομικές διευκολύνσεις σε εργαζόμενους -Υλικές επιχορηγήσεις σε εργαζόμενους Αύξηση εξόδων: 1.Εορταστικών εκδηλώσεων & ψυχαγωγίας προσωπικού 2.Πρόσθετης Ιδιωτικής ασφάλισης εργαζομένων 3.Μέσων προστασίας, ειδών ένδυσης – υπόδησης 4.Φαρμακευτικού υλικού εσωτερικού ιατρείου 5.Υλικών καθαριότητας 6.Επιχορηγήσεις κυλικείων & λοιπές παροχές προσωπικού.

23 ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

24 Οφέλη και Αποτελέσματα της Υπεύθυνης Φροντίδας  Εντοπισμός αδυναμιών, αναθε ώρηση δ ιαδικασ ιών και κατάστρωση στρατηγικών προκειμένου να εκμεταλλευθούμε τις νέες υπάρχουσες ευκαιρίες.  Μείωση παραγωγής και διάθεσης υγρών – στερεών αποβλήτων και ελέγχου των εκπομπών  Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, στη φύση και την βιοποικιλότητα  Μείωση Κοινωνικών Επιπτώσεων και Συνθηκών Εργασίας  Μείωσης της όχλησης θορύβου  Ισχυρότερα εργαλεία marketing

25 Οφέλη και Αποτελέσματα της Υπεύθυνης Φροντίδας  Προώθηση του τοπικού πολιτισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της επικοινωνίας  Επίδειξη υψηλής ποιότητας και βιώσιμης επίδοσης  Συνεχής βελτίωση  Εναρμόνιση με την Νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και τεκμηρίωση αυτών  Αύξηση της αναγνωρισιμότητας από τους πελάτες και την τοπική κοινωνία  Το Βραβείο για την Καλύτερη Πρωτοβουλία στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού από την KPMG η Εταιρία κέρδισε το 2006

26 Οφέλη και Αποτελέσματα της Υπεύθυνης Φροντίδας  Διεξ αγωγή επισταμένη ς έρευνα ς α! υλών με σκοπό την δραστική μείωση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ), που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης & μελάνια, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2004/42/ΕΚ της 21 ης Απριλίου 2004.  Εναρμόνιση με τις Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις και την αντικατάσταση των επιβλαβών ουσιών που κρίνονται επικίνδυνες για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον  Στηρίζει έμπρακτα την ενεργή συμμετοχή και την αλληλεγγύη όλων απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα

27 Η υιοθέτηση και εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας μας έδωσε αφ’ ενός το κίνητρο και αφ’ ετέρου τα εφόδια για να εξελίξουμε το Περιβαλλοντικό μας έργο.  Ανάπτυξη Οικολογικού χρώματος και Απονομή του Κοινοτικού Οικολογικού σήματος, στο προϊόν KRAFT ECO ΠΛΑΣΤΙΚO (www.eco- label.com ) KRAFT ECO ΠΛΑΣΤΙΚO  Η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων.  Η επισφράγιση του συνόλου των ενεργειών αναφορικά με την επικοινωνιακή δραστηριότητα και πρωτοβουλία στην προώθηση των Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Αξιών, στην μικρομεσαία κατηγορία οργανισμών, αποφέρει για την DRUCKFARBEN HELLAS, το Εθνικό Βραβείο EMAS.  Mείωση του λειτουργικού κόστους και επιπρόσθετα βελτιωμένη κερδοφορία

28 ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

29 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  Η συνέπεια και η συνέχεια είναι οι βασικές συνιστώσες της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ που εμπνέει στα μέλη της με σχέση ευθύνης. Γι’ αυτόν το λόγο αναπτύσσει μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις συμβατές με Διεθνείς Κανόνες και Πρακτικές, ενώ με συγκεντρωτικές στατιστικές μετρήσιμων στόχων, προωθεί το πρόγραμμα prisme², το οποίο υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRS - EKE).  To CEFIC και η Υπεύθυνη Φροντίδα με γνώμονα τις κατευθυντήριες αρχές της και οδηγό τα εγχειρίδια των κωδικών Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζόμενων, Ασφάλειας Διεργασιών, Διακίνησης Χημικών Προϊόντων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Επικοινωνίας, ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα των Διεθνών Συστημάτων Πιστοποίησης ( ISO, CE, OHSAS, HASP, S.A, EMAS) Οι πιστοποιήσεις Βοηθούν τις εταιρίες να προσδιορίσουν τις αδυναμίες τους και να θέτουν στόχους για βελτίωση και μελλοντικές αλλαγές

30 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η Eταιρία εφαρμόζει το διεθνές Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 και το Ευρωπαικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS (EK 761/2001) και παράλληλα με το ISO 14001:2004, εφαρμόζει από τον Φεβρουάριο του 2009 Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, με Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007. Η εταιρεία μας, από το 2008 αποτελεί μέλος της Υπεύθυνης Φροντίδας

31 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Κατέβασμα ppt "«Prisme² 1 st Workshop» Σ.Ε.Χ.Β - ΑΘΗΝΑ Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google