Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (e-customs) Μετάβαση - Υλοποίηση Άγγελος Λυμπέρης, Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών 19ης Διεύθυνσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (e-customs) Μετάβαση - Υλοποίηση Άγγελος Λυμπέρης, Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών 19ης Διεύθυνσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (e-customs) Μετάβαση - Υλοποίηση Άγγελος Λυμπέρης, Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών 1

2 1.Αναφορά στο ηλεκτρονικό τελωνείο. 2.Υποχρεώσεις και κοινοί στόχοι της Ε. Επιτροπής και των κ-μ, για την Επιτροπής και των κ-μ, για την υλοποίηση του ηλ. τελωνείου. υλοποίηση του ηλ. τελωνείου. 3.Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες. 4.Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 5.Υλοποίηση ηλεκτρονικού τελωνείου στη χώρας μας - ICIS-net. στη χώρας μας - ICIS-net. Γενική Επισκόπηση Παρουσίασης (1) 2

3 6. Διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται, στα πλαίσια του e-customs: πλαίσια του e-customs: • ECS-2 • NCTS-4 • AEO • EORI 7. Άλλες σημαντικές αλλαγές: • Ενιαία άδεια για απλουστευμένες διαδικασίες • Κεντρικός τελωνισμός Γενική Επισκόπηση Παρουσίασης (2) 3

4 8. Σημαντικές καινοτομίες: • Ενιαία Θυρίδα Εκτέλεσης Συναλλαγής. • Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σημείο Πρόσβασης, για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων. • Κοινή Πύλη Τελωνειακών Πληροφοριών Γενική Επισκόπηση Παρουσίασης (3) 4

5 Η Ε. Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Εθνικές Διοικήσεις των κ-μ, με την εφαρμογή του Η Ε. Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Εθνικές Διοικήσεις των κ-μ, με την εφαρμογή του e-customs:  επιβάλει τη δημιουργία αυτοματοποιημένων και διαλειτουργικών τελωνειακών συστημάτων διαλειτουργικών τελωνειακών συστημάτων πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας, πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας,  αποβλέποντας στην εναρμόνιση και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και αντικειμένων των τελωνειακών διαδικασιών και αντικειμένων στα κ-μ, στα πλαίσια του κοινοτικού στα κ-μ, στα πλαίσια του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ισχύοντος και τελωνειακού κώδικα (ισχύοντος και εκσυγχρονισμένου. εκσυγχρονισμένου. Ηλεκτρονικό Τελωνείο (e-customs) (1) 5

6 Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Τελωνείου, αποτελεί υλοποίηση των Αποφάσεων 253/2003, 1152/2003 και 70/2008 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσα από ένα κοινώς αποδεκτό και συμφωνημένο πλάνο πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Τελωνείου, αποτελεί υλοποίηση των Αποφάσεων 253/2003, 1152/2003 και 70/2008 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσα από ένα κοινώς αποδεκτό και συμφωνημένο πλάνο πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού [MASP –έγγραφο 477/2004]. Ηλεκτρονικό Τελωνείο (e-customs) (2) 6

7  να οργανώσουν και ενεργοποιήσουν : - ασφαλή, - ολοκληρωμένα, - διαλειτουργικά και - προσβάσιμα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, συστήματα,  προκειμένου: - να διευκολύνουν τη διεθνή αλυσίδα - να διευκολύνουν τη διεθνή αλυσίδα ανεφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς και ανεφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς και - να μειώσουν τους κινδύνους απειλών, για την - να μειώσουν τους κινδύνους απειλών, για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών. ασφάλεια και την προστασία των πολιτών. Υποχρεώσεις της Ε. Επιτροπής και των κ-μ για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού τελωνείου 7

8 1. Εναρμόνιση και απλούστευση των Τελωνειακών διαδικασιών. διαδικασιών. 2. Μείωση του Διοικητικού φόρτου των καθημερινών τελωνειακών εργασιών. τελωνειακών εργασιών. 3. Αύξηση των μέτρων για την ασφάλεια των συναλλαγών και τήρηση των διεθνών συναλλαγών και τήρηση των διεθνών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. καταναλωτών. 4. Εφαρμογή μέτρων καλύτερης στοχοθέτησης των ελέγχων. ελέγχων. 5. Διευκόλυνση του εμπορίου, μέσα από την μείωση του χρόνου και κόστους αποδέσμευσης των του χρόνου και κόστους αποδέσμευσης των αγαθών. αγαθών. Κοινοί στρατηγικοί στόχοι Ε.Ε. και κ-μ 8

9 1.Λειτουργικά Συστήματα Τελωνείων ● Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγής [Automated ● Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγής [Automated Import System (ΑIS)-Import Control System (ICS)] Import System (ΑIS)-Import Control System (ICS)] ● Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής [Automated ● Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής [Automated Export System (ΑΕS)-Export Control System (ECS)] Export System (ΑΕS)-Export Control System (ECS)] ●Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαμετακόμισης ● Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαμετακόμισης [New Computerized Transit System (NCTS) - TIR] [New Computerized Transit System (NCTS) - TIR] ● Σύστημα Ελέγχου Φόρου (SEED κ.λ.) ● Σύστημα Ελέγχου Φόρου (SEED κ.λ.) Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (1) 9

10 2.Τελωνειακά Εργαλεία ● Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακού Κινδύνου ● Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακού Κινδύνου (Customs Risk Management System) (Customs Risk Management System) ● Ενιαίο Περιβάλλον Δασμολογίου (Integrated ● Ενιαίο Περιβάλλον Δασμολογίου (Integrated Tariff Environment) Tariff Environment) - Δασμολόγιο (TARIC) - Δασμολόγιο (TARIC) - Ποσοστώσεις (Quotas) - Ποσοστώσεις (Quotas) - Επιτήρηση (Surveillance) - Επιτήρηση (Surveillance) - Δεσμευτικές Πληροφορίες (EBTI) - Δεσμευτικές Πληροφορίες (EBTI) - Πληροφορίες Χημείου (ECICS) - Πληροφορίες Χημείου (ECICS) Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (2) 10

11 3.Εμπορική Πρόσβαση (trade access) ● Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σημείο Πρόσβασης (για ηλεκτρονική ● Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σημείο Πρόσβασης (για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων) υποβολή δηλώσεων) (Single Electronic Access Points – SEAP) (Single Electronic Access Points – SEAP) ● Κοινή πύλη τελωνειακών πληροφοριών της ΕΕ ● Κοινή πύλη τελωνειακών πληροφοριών της ΕΕ (EU Customs Information Portal) (EU Customs Information Portal) Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (3) 11

12 4.Συστήματα Οικονομικών Φορέων (Economic Operators΄ Systems - EOS) ●Σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών ● Σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (Economic Operators’ Registration and φορέων (Economic Operators’ Registration and Identification System – EORI) Identification System – EORI) ● Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorized ● Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorized Economic Operator – AEO) Economic Operator – AEO) ● Ενιαία Άδεια για Απλοποιημένες Διαδικασίες (Single ● Ενιαία Άδεια για Απλοποιημένες Διαδικασίες (Single Authorization for Simplified Procedures – SASP) Authorization for Simplified Procedures – SASP) ● Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς για σκοπούς καταγωγής ● Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς για σκοπούς καταγωγής (Registered Exporters) (Registered Exporters) Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (4) 12

13 5.Μακροπρόθεσμα Προγράμματα ● Κεντρικός Τελωνισμός (Centralised Clearance). ● Κεντρικός Τελωνισμός (Centralised Clearance). ● Ενιαία Θυρίδα Εκτέλεσης Συναλλαγής (Single Window) ● Ενιαία Θυρίδα Εκτέλεσης Συναλλαγής (Single Window) ●Αυτοαξιολόγηση (self assessment) ● Αυτοαξιολόγηση (self assessment) Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (5) 13

14 Automated Export System (AES)  Σύστημα ελέγχου εξαγωγής Export Control System - (ECS) Export Control System - (ECS) - Φάση 1 – Κοινό πεδίο (2007) - Φάση 1 – Κοινό πεδίο (2007) - Φάση 2 – Ηλεκτρονική υποβολή – - Φάση 2 – Ηλεκτρονική υποβολή – στοιχεία ασφάλειας και προστασίας στοιχεία ασφάλειας και προστασίας (1/7/2009) (1/7/2009)  Συνοπτική Δήλωση Εξόδου (1/1/2011)  Κεντρικός Τελωνισμός και απλοποιήσεις (1/1/2012) (1/1/2012) 14

15 Automated Import System (AIS)  Σύστημα ελέγχου εισαγωγής Import Control System - (ICS) Import Control System - (ICS) ● Φάση 1 – Συνοπτική Δήλωση Εισόδου ● Φάση 1 – Συνοπτική Δήλωση Εισόδου (1/1/2011) (1/1/2011) ● Φάση 2 – Κεντρικός Τελωνισμός και ● Φάση 2 – Κεντρικός Τελωνισμός και απλοποιήσεις (1/1/2012) απλοποιήσεις (1/1/2012) 15

16 New Computerized Transit System (NCTS)  NCTS/ TIR ● Φάση 3 - (Κοινό / Εξωτερικό πεδίο) (Λειτουργεί προ του 2009) (Λειτουργεί προ του 2009) ● Φάση 4 - (Ασφάλεια / Προστασία – ● Φάση 4 - (Ασφάλεια / Προστασία – Έρευνες) (1/7/2009) Έρευνες) (1/7/2009) 16

17 Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακού Κινδύνου (CRMS) Στόχος να επιτρέψει τη γρήγορη, άμεση και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών για κινδύνους, προς υποστήριξη των τελωνειακών ελέγχων. Στόχος να επιτρέψει τη γρήγορη, άμεση και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών για κινδύνους, προς υποστήριξη των τελωνειακών ελέγχων.  Φάση 1- Ηλεκτρονικό σύστημα προώθησης πληροφοριών (2005) πληροφοριών (2005)  Φάση 2- Βελτίωση του συστήματος RIF (2007)  Φάση 3- Κοινές περιοχές προτεραιότητας ελέγχου (CPCA) (2011) (CPCA) (2011) 17

18 Ενιαίο Περιβάλλον Δασμολογίου (Integrated Tariff Environment) Στοχεύει στη βέλτιστη διασύνδεση των συστημάτων που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα (2012) •Δασμολόγιο (TARIC) •Ποσοστώσεις (Quotas) •Επιτήρηση (Surveillance) •Δεσμευτικές Πληροφορίες (EBTI) •Πληροφορίες Χημείου (ECICS) 18

19 Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σημείο Πρόσβασης (SEAP) Θα επιτρέπει στους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, μέσω μιας ενιαίας διεπαφής, που θα συνδέει το σύστημά τους με τα τελωνειακά συστήματα όλων των κ-μ (2012) 19

20 Κοινή πύλη τελωνειακών πληροφοριών της Ε.Ε. Θα δίνει στους οικονομικούς φορείς πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στις τελωνειακές διαδικασίες (2011) 20

21 Συστήματα οικονομικών Φορέων (ΕΟS)  Σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (Economic Operators’ οικονομικών φορέων (Economic Operators’ Registration and Identification System – EORI) Registration and Identification System – EORI) (1-7-2009) (1-7-2009)  Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorized Economic Operator – AEO) (1-1-2008) Economic Operator – AEO) (1-1-2008)  Ενιαία Άδεια για Απλοποιημένες Διαδικασίες (Single Authorization for Simplified Procedures– (Single Authorization for Simplified Procedures– SASP) (1-1-2009) SASP) (1-1-2009)  Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς για σκοπούς καταγωγής (Registered Exporters) (2013-2016) (Registered Exporters) (2013-2016) 21

22 Μακροπρόθεσμα προγράμματα (ΕΟS)  Κεντρικός Τελωνισμός (Centralised Clearance). (2012) Clearance). (2012)  Ενιαία Θυρίδα Εκτέλεσης Συναλλαγής (Single Window). (2012) (Single Window). (2012)  Αυτοαξιολόγηση (self assessment) (2015..) 22

23 Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Τελωνείου στη χώρα μας  ICIS-net.  έναρξη 09/2007  ολοκλήρωση εντός του 2009  χρόνος έναρξης έργου εντός του 2010  σήμερα υλοποιείται ο τεχνικός σχεδιασμός 23

24 Υποσυστήματα ΙCISnet (1) Ι. Υπάρχοντα Υποσυστήματα ΟΠΣΤ- ICIS Ι. Υπάρχοντα Υποσυστήματα ΟΠΣΤ- ICIS 1. Διαμετακόμισης / TIR/T5/ ATA κλπ 2. Δηλωτικών Εισαγωγής [συνοπτικών δηλώσεων εισόδου] εισόδου] 3. Διαχείρισης Εισαγωγών - Εξαγωγών 4. Διαχείρισης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Εθνικών Φορολογιών Φορολογιών 5. Διαχείρισης Δασμολογίου [TARIC] και Εθνικών Μέτρων Φορολογίας Φορολογίας 6. Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων 7. Ανάλυσης Κινδύνου 8. Διαχείρισης Ανθρώπινων και Φυσικών Πόρων 9. Αποτίμησης Αξιών Εμπορευμάτων 24

25 Υποσυστήματα ΙCISnet (2) II. Νέα υποσυστήματα ΙCISnet II. Νέα υποσυστήματα ΙCISnet 1. Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Επικοινωνίας [PORTAL] 2. Μητρώο Συναλλασσομένων [AEO, EORI, Εκτελωνιστών, κλπ] Εκτελωνιστών, κλπ] 3. Διαχείρισης Χρηστών [εξωτερικών και εσωτερικών] 4. Ηλεκτρονική Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών – Ενημέρωση Εξέλιξης Διαδικασίας Ενημέρωση Εξέλιξης Διαδικασίας 5. Κεντρική Διαχείριση Εγγυήσεων 6. Διαχείρισης Αδειών / Εγκρίσεων 7. Παρακολούθησης Διαθεσιμότητας και Συνέχειας του Συστήματος Συστήματος 8. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες [Έρευνες, στατιστικά, γραφείο βοήθειας, κλπ] γραφείο βοήθειας, κλπ] 9. Λογιστική Παρακολούθηση & Ηλεκτρονικές Πληρωμές 25

26 Παράλληλα Συστήματα  ELENXIS (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών) Υπουργείου Οικονομικών) - Τελωνειακές Ε.Υ. - Φορολογικές Ε.Υ. - Ε.Υ. Υπ.Ε.Ε. (ΣΔΟΕ) - Ε.Υ. Οικονομικής Επιθεώρησης  ΟΠΣΚΥ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών) Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών) - Διαχείριση ανθρώπινων πόρων - Διαχείριση ανθρώπινων πόρων - Διαχείριση υλικού - Διαχείριση υλικού 26

27 Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγής-Φάση 2 Export Control System-2 (ECS-2) Εφαρμογή από 1-7-2009 (ΕΔΥΟ 5024927/3085/Α0019/30-6-2009) (ΕΔΥΟ 5024927/3085/Α0019/30-6-2009)  Τροποποίηση υφιστάμενων τελωνειακών παραστατικών και πρόσθεση νέων στοιχείων: και πρόσθεση νέων στοιχείων: - υποβολή Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας (καν. 414/09), - υποβολή Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας (καν. 414/09), επισυναπτόμενο στο ΕΔΕ εξαγωγής [Παρ. V, Καν. (ΕΚ)414/09-ΕΔΥΟ επισυναπτόμενο στο ΕΔΕ εξαγωγής [Παρ. V, Καν. (ΕΚ)414/09-ΕΔΥΟ 5024926/3084/Α0019/30-6-2009] 5024926/3084/Α0019/30-6-2009] - αναγραφή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) - αναγραφή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI)  Νέα μηνύματα του Κοινού Πεδίου: - μήνυμα ΙΕ 584 – αίτημα έρευνας εξαγωγής, - μήνυμα ΙΕ 584 – αίτημα έρευνας εξαγωγής, - μήνυμα ΙΕ 586 – αρνητική απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 584 - μήνυμα ΙΕ 586 – αρνητική απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 584 - μήνυμα ΙΕ 527 – αίτημα πληροφοριών εξαγωγής και - μήνυμα ΙΕ 527 – αίτημα πληροφοριών εξαγωγής και - μήνυμα ΙΕ 538 – απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 527. - μήνυμα ΙΕ 538 – απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 527.  Μηχανογραφική κάλυψη έρευνας.  Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης Εξαγωγής 27

28 Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγής-Φάση 2 Export Control System-2 (ECS-2) Κυριότερα Στοιχεία για Ασφάλεια και Προστασία στην Εξαγωγή (ECS-2)  [Θέση 7] Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής  [Θέση 44] Αριθμός εγγράφου μεταφοράς  [Θέση 35] Συνολική Μικτή Μάζα.  [Θέση 8] Στοιχεία Παραλήπτη  [Θέση 28] Κωδικός τόπου Φόρτωσης  [S.13] Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης [δρομολόγιο]  [S.28] Αριθμός μολυβδοσφραγίδων  [S.29] Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς  [S.32] Ένδειξη άλλης ειδικής περίστασης: Α: Ταχυδρομικές και express αποστολές. Β: Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών. E: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας.  [S.27] Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Ην. Εθνών. 28

29 Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαμετακόμισης – Φάση 4 (ΝCΤS-4) Εφαρμογή από 1-7-2009 (ΕΔΥΟ 5024773/3059/Β0019/29-6-2009) (ΕΔΥΟ 5024773/3059/Β0019/29-6-2009)  Προστίθενται νέα στοιχεία στη δήλωση που αφορούν την Ασφάλεια και που αφορούν την Ασφάλεια και προστασία. προστασία.  Μηχανογραφική κάλυψη διεξαγωγής έρευνας. έρευνας.  Μηχανογραφική κάλυψη είσπραξης απαιτήσεων, λόγω παραβάσεων. απαιτήσεων, λόγω παραβάσεων. 29

30 Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαμετακόμισης – Φάση 4 (ΝCΤS-4) Κυριότερα Στοιχεία για Ασφάλεια και Προστασία στη Διαμετακόμιση-(ΝCΤS-4)  Κωδικός συμφωνημένου τόπου φόρτωσης εμπορευμάτων  [θέση 7α] Αριθμός αναφοράς  [θέση 7β] Μοναδικός αριθμός αποστολής  [θέση 44] Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε  [S.32] Ένδειξη ειδικής περίστασης - Α: Ταχυδρομικές και express αποστολές. - Α: Ταχυδρομικές και express αποστολές. - Β: Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών. - Β: Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών. - E: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας. - E: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας.  [S.18] Τόπος εκφόρτωσης.  [S.29] Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς.  [S.07] Μεταφορέας.  [S.04] Αποστολέας.  [S.06] Παραλήπτης. 30

31 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)  Ο θεσμός των ΑΕΟ εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από 1-1-2008 από 1-1-2008  Δεν υπάρχει υποχρέωση των οικονομικών φορέων να γίνουν ΑΕΟ - είναι θέμα φορέων να γίνουν ΑΕΟ - είναι θέμα επιλογής τους επιλογής τους 31

32 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) Νομικό Πλαίσιο:  Άρθρο 5α του ΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2913/92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν. (ΕΚ) αρ. 648/2005.  Άρθρα 14α έως 14κδ των ΔΕΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2454/93), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Καν. (ΕΚ) αρ. 1875/2006.  Οδηγίες της ΕΕ για τους ΑΕΟ, Έγγραφο TAXUD/2006/1450.  ΑΥΟΟ 5007905/955/Α0019/17-2-2009  ΕΔΥΟΟ 5015967/1938/Α0019/23-4-2009 32

33 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. 33

34 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) Αναγκαιότητα Εισαγωγής του θεσμού ΑΕΟ:  Πρότυπα για την Ασφάλεια και τη Διευκόλυνση του Παγκόσμιου Εμπορίου (Framework of Standards to Παγκόσμιου Εμπορίου (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) που έχει επικυρώσει Secure and Facilitate Global Trade) που έχει επικυρώσει ο ΠΟΤ. ο ΠΟΤ.  WCO SAFE – Πλαίσιο Προτύπων για την Ασφάλεια και Προστασία της ΠΟΤ. Προστασία της ΠΟΤ.  Ανάγκη για λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της τρομοκρατίας και ειδικότερα η ανάγκη παρεμπόδιση της τρομοκρατίας και ειδικότερα η ανάγκη για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη. για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη.  Συνεργασία της Ε.Ε. και των Η.Π.Α εναντίον της τρομοκρατίας, με απώτερο σκοπό την ανάλογη προσαρμογή των τελωνειακών ελέγχων προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου. 34

35 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) Εμπλεκόμενοι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα:  Κατασκευαστές – Manufacturers  Εξαγωγείς – Exporters  Διαμεταφορείς – Freight Forwarders  Διαχειριστές αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και εγκαταστάσεις προσωρινής αποταμίευσης και εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης – Warehouse Keepers εναπόθεσης – Warehouse Keepers  Εκτελωνιστές – Customs Agents  Μεταφορείς – Carriers  Εισαγωγείς - Importers 35

36 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ:  AEO-C – Τελωνειακές Απλουστεύσεις  AEO-S – Ασφάλεια και Προστασία  AEO-F – Τελωνειακές Απλουστεύσεις & Ασφάλεια και Προστασία Ασφάλεια και Προστασία 36

37 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) AEO-C – Τελωνειακές Απλουστεύσεις: Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, και πληρούν τα κριτήρια:  Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης,  Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρίσεων, και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρίσεων,  Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα. 37

38 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) AEO-S – Ασφάλεια και Προστασία: Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα (με εξαίρεση το άρθρο 14ζ των ΔΕΚΤΚ) και πληρούν τα κριτήρια:  Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης,  Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων, και μεταφορικών καταχωρίσεων,  Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα,  Κατά περίπτωση κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας ασφάλειας και προστασίας 38

39 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) AEO-F – Τελωνειακές Απλουστεύσεις & Ασφάλεια και Προστασία : Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία και από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και πληρούν τα κριτήρια:  Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης,  Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων, και μεταφορικών καταχωρίσεων,  Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα,  Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας 39

40 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) 40 ΚριτήριαAEOCAEOSAEOF Ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης συμμόρφωσηςXXX Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα XXX Σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων XXX Ασφάλεια και προστασία XX Κριτήρια χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ:

41 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) 41 Κριτήριο κατάλληλου ιστορικού τελωνειακής συμμόρφωσης: Το ιστορικό συμμόρφωσης θεωρείται ικανοποιητικό αν: Κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης δεν έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας από:  τον αιτούντα,  τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία ή ελέγχουν την διοίκησή της, διοίκησή της,  τον νόμιμο αντιπρόσωπο του αιτούντος σε τελωνειακά θέματα ή θέματα ή  τον υπεύθυνο για τελωνειακά θέματα του αιτούντος.

42 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) 42 Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ:  Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις απλουστεύσεις  Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς  Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο έχουν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο  Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων  Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου/εξόδου διασαφήσεις εισόδου/εξόδου  Προειδοποίηση για διενέργεια ελέγχου

43 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) 43 Άλλα πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ:  Έμμεσα οφέλη •μείωση κλοπών και ατυχημάτων •μείωση καθυστερήσεων λόγω βελτίωσης του προγραμματισμού, •αύξηση πιστών πελατών, •μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή των υπαλλήλων)  Βελτίωση σχέσεων των ΑΕΟ με τις τελωνειακές αρχές αρχές  Αναγνώριση ΑΕΟ ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου εταίρου  Αμοιβαία αναγνώριση στα πλαίσια διμερών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών

44 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO) 44 AEOCAEOSAEOF Γενικά πλεονεκτήματα Ε υκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις XX Διευκολύνσεις όσον αφορά τους ελέγχους για ασφάλεια και προστασία XX Πιθανή προειδοποίηση για τη διενέργεια ελέγχου XX Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις XX Επιπλέον πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τελωνειακούς ελέγχους Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων XXX Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο XXX Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων XXX

45 Ενιαία Άδεια Γενική Επισκόπηση (1) 1.Τι είναι Ενιαία Άδεια; 2.Γιατί εμπλέκονται περισσότερα από ένα κ-μ; 3.Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας; 4.Παραδείγματα:  Υπάρχουσας κατάστασης  Ενιαίας Άδειας  Κεντρικού Τελωνισμού 5.Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για χορήγηση Ενιαίας Άδειας; 6.Ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν; 45

46 Ενιαία Άδεια Γενική Επισκόπηση (2) 7.Ποια μέτρα λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν; 8.Πως θα τηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών; 9. Πως θα διενεργείται η ανάλυση κινδύνου; 10. Πως θα εισπράττεται ο ΦΠΑ; 11. Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; 12. Ποια είναι η σύνδεσή της Ενιαίας Άδειας με τον ΑΕΟ; τον ΑΕΟ; 13. Συμπεράσματα. 46

47 Τι είναι Ενιαία Άδεια; (1) Ενιαία Άδεια είναι η άδεια στην οποία εμπλέκονται Τελωνειακές Διοικήσεις σε περισσότερα από ένα κ-μ της Ε.Ε. για μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:  απλουστευμένης διασάφησης (απλουστευμένες διαδικασίες), (απλουστευμένες διαδικασίες),  εκτελωνισμό στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο, ενδιαφερόμενο τόπο, 47

48 Τι είναι Ενιαία Άδεια; (2)  Οικονομικά Τελωνειακά Καθεστώτα:  Τελωνειακή Αποταμίευση  Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή  Μεταποίησηυπό τελωνειακό έλεγχο  Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο  Προσωρινή Εισαγωγή  Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή  Ειδικός Προορισμός ή  Συνδυασμός των παραπάνω διαδικασιών 48

49 Γιατί εμπλέκονται περισσότερα από ένα κ-μ;  επειδή τα αγαθά προσκομίζονται, αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται σε αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα κ-μ ή περισσότερα από ένα κ-μ ή  επειδή οι τελωνειακές διασαφήσεις υποβάλλονται σε κ-μ διαφορετικό από υποβάλλονται σε κ-μ διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ευρίσκονται τα αγαθά και εκείνο στο οποίο ευρίσκονται τα αγαθά και είναι διαθέσιμα για τελωνειακό έλεγχο είναι διαθέσιμα για τελωνειακό έλεγχο 49

50 Υπάρχουσα κατάσταση Καθεστώς 42 00 ΕΛΛΑΔΑ: Διασάφηση εισαγωγής Καταβολή Δασμού Απαλλαγή ΦΠΑ LISTING Ενδ. Παράδοσης INTRASTAT Άφιξης ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: LISTING Ενδ. Απόκτησης Εγγύηση Προθεσμία Εισαγωγέας Φορολογικός Αντιπρόσωπος INTRASTAT Αποστολής Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής ΑΙΓΥΠΤΟΣ 50

51 Υπάρχουσα κατάσταση Καθεστώς 42 00 (2) ΕΛΛΑΔΑ: Διασάφηση εισαγωγής Απαλλαγή ΦΠΑ LISTING Ενδ. Παράδοσης INTRASTAT Άφιξης ΚΥΠΡΟΣ: LISTING Ενδ. Απόκτησης Εγγύηση Προθεσμία Εισαγωγέας Φορολογικός Αντιπρόσωπος INTRASTAT Αποστολής Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής ΑΙΓΥΠΤΟΣ Καταβολή Δασμού 51

52 Ενιαία Άδεια ΕΛΛΑΔΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- Εισαγωγέας Υποβολή αίτησης για Ενιαία Άδεια Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης) Κατάθεση Διασάφησης Εισαγωγής Καταβολή Δασμού Απόδοση στην Ελλάδα του 50% των εξόδων είσπραξης Είσοδος, έλεγχος και απελευθέρωση εμπορευμάτων Απαλλαγή από ΦΠΑ LISTING Ενδ. Παράδοσης INTRASTAT Αποστολής LISTING Ενδ. Απόκτησης INTRASTAT Άφιξης Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης) Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής ΑΙΓΥΠΤΟΣ 52

53 Ενιαία Άδεια (2) ΕΛΛΑΔΑ-Εισαγωγέας: ΚΥΠΡΟΣ Υποβολή αίτησης για Ενιαία Άδεια Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης) Κατάθεση Διασάφησης Εισαγωγής Καταβολή Δασμού Απόδοση στην Κύπρο του 50% των εξόδων είσπραξης Είσοδος, έλεγχος και απελευθέρωση εμπορευμάτων Απαλλαγή από ΦΠΑ LISTING Ενδ. Παράδοσης INTRASTAT Αποστολής LISTING Ενδ. Απόκτησης INTRASTAT Άφιξης Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης) Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής ΑΙΓΥΠΤΟΣ 53

54 Κεντρικός Τελωνισμός ΕΛΛΑΔΑ: Εισαγωγέας Άδεια Κεντρικού Τελωνισμού ΚΥΠΡΟΣ (1): Ελεύθερη Κυκλοφορία και Καταβολή Δασμού Καταβολή ΦΠΑ ;;;;; Απαγορεύσεις-περιορισμοί-εμπ. πολιτική ;;;;; ΑΙΓΥΠΤΟΣ Κατάθεση Διασάφησης Υποβολή ΙNTRASTAT ;;;;; αποστολή στην Ελλάδα 54

55 Κεντρικός Τελωνισμός (2) ΕΛΛΑΔΑ: Εισαγωγέας Άδεια Κεντρικού Τελωνισμού ΙΤΑΛΙΑ (2): Αποταμίευση ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (3): Διαμετακόμιση (transit) Απαγορεύσεις-περιορισμοί-εμπ. πολιτική ;;;;; ΑΙΓΥΠΤΟΣ Κατάθεση Διασάφησης (Όχι Δασμός- Όχι ΦΠΑ) 55

56 Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για Ενιαία Άδεια; Στην Τελωνειακή Αρχή του κ-μ στο οποίο τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις, τα έγγραφα και τα στοιχεία του αιτούντος, που σχετίζονται με την Ενιαία Άδεια και στο οποίο εκτελείται τουλάχιστον ένα μέρος των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτή. (πρόκειται στην ουσία για τις αρμόδιες αρχές χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ) 56

57 Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας για τους Οικονομικούς Φορείς;  Μείωση των τελωνειακών συναλλαγών και του κόστους μεταφοράς των αγαθών. κόστους μεταφοράς των αγαθών.  Καμία ανάγκη για πρόσθετες διαδικασίες διέλευσης (καθεστώς διαμετακόμισης-transit). διέλευσης (καθεστώς διαμετακόμισης-transit).  Υποβολή της διασάφησης στο κ-μ εγκατάστασης του εισαγωγέα (αντί στο κ-μ εισόδου ή εξόδου). του εισαγωγέα (αντί στο κ-μ εισόδου ή εξόδου).  Καμία ανάγκη για επικοινωνία (και διατήρηση επαφών) με τελωνειακές διοικήσεις άλλων κ-μ. επαφών) με τελωνειακές διοικήσεις άλλων κ-μ.  Επικοινωνία με τελωνειακές αρχές μιας μόνο χώρας, σε μία μόνο γλώσσα. χώρας, σε μία μόνο γλώσσα.  Κοινοί κανόνες ανταγωνιστικότητας. 57

58 Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας για τις Τελωνειακές Διοικήσεις;  Μείωση του κόστους των τελωνειακών συναλλαγών συναλλαγών  Βελτίωση των μεθόδων ελέγχου των Οικονομικών Φορέων Οικονομικών Φορέων  Καλύτερη συμμόρφωση των Οικονομικών Φορέων Φορέων  Βελτίωση του συστήματος ανάλυσης κινδύνου  Βελτίωση της επικοινωνίας με τους παράγοντες του εμπορίου του εμπορίου  Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων τελωνειακών διοικήσεων 58

59 Ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν;  Οι χρονοβόρες διαδικασίες διαβουλεύσεων μεταξύ των κ-μ. μεταξύ των κ-μ.  Οι διαφορετικές μέθοδοι και τα standards των ελέγχων μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων. ελέγχων μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων.  Η δυσκολία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις. στις ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις.  Καθορισμός νέων διαδικασιώνγια παροχή  Καθορισμός νέων διαδικασιών για παροχή στατιστικών πληροφοριών (Intrastat).  Καθορισμός νέων διαδικασιώνγια παροχή  Καθορισμός νέων διαδικασιών για παροχή πληροφοριών για σκοπούς ΦΠΑ και ΕΦΚ πληροφοριών για σκοπούς ΦΠΑ και ΕΦΚ 59

60 Ποια μέτρα λαμβάνονται; (1)  Διοικητική ρύθμιση για το μοίρασμα των εξόδων είσπραξης (οικειοθελής προσχώρηση των κ-μ). είσπραξης (οικειοθελής προσχώρηση των κ-μ).  Έκδοση οδηγιών για:  χορήγηση και επίβλεψη των εγκρίσεων,  ΦΠΑ εισαγωγής,  ΕΦΚ,  στατιστικά στοιχεία,  απαγορεύσεις και περιορισμούς,  εγγυήσεις,  παρατυπίες,  διαφωνίες κ.λπ. 60

61 Ποια μέτρα λαμβάνονται; (2)  Διαδικασία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) (e-learning)  Καθιέρωση κοινής βάσης δεδομένων τα οποία πρέπει να δηλώνονται και (αργότερα) να πρέπει να δηλώνονται και (αργότερα) να ανταλλάσσονται μεταξύ των κ-μ (Παράρτημα ανταλλάσσονται μεταξύ των κ-μ (Παράρτημα 30Α, Πίνακας 6 Κανονισμού 2454/93) 30Α, Πίνακας 6 Κανονισμού 2454/93)  Υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων από το 2011 διασαφήσεων από το 2011 61

62 Ποια περαιτέρω μέτρα πρέπει να ληφθούν;  Καθιέρωση κοινής βάσης δεδομένων για σκοπούς Ενιαίας Άδειας (επέκταση της σκοπούς Ενιαίας Άδειας (επέκταση της βάσης δεδομένων AEO/EORI). βάσης δεδομένων AEO/EORI).  Καθιέρωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των κ-μ. στοιχείων μεταξύ των κ-μ.  Κοινοί κανόνες για την υποβολή και την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων 62

63 Πως θα τηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών;  Οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών θα τηρούνται: περιορισμών θα τηρούνται:  στο κ-μ όπου υποβάλλεται η διασάφηση,  στο κ-μ όπου τα αγαθά εισέρχονται στην Κοινότητα ή  στο κ-μ τελικού προορισμού των αγαθών 63

64 Πως θα διενεργείται η ανάλυση κινδύνου;  στο κ-μ όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εισόδου των αγαθών στην Κοινότητα:  ανάλυση κινδύνου για θέματα ασφάλειας και προστασίας,  στο κ-μ όπου τα αγαθά τίθενται σε Ελεύθερη Κυκλοφορία:  ανάλυση κινδύνου για την επιβολή μέτρων τελωνειακής και εμπορικής πολιτικής.  στο κ-μ τελικού προορισμού των αγαθών:  ανάλυση κινδύνου για εθνικές απαγορεύσεις και περιορισμούς 64

65 Πως θα εισπράττεται ο ΦΠΑ;  Σήμερα εφαρμόζονται δύο συστήματα:  Καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο με τη διασάφηση και αργότερα συμψηφισμός με την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ή  Δήλωση του ΦΠΑ εισαγωγής στην Περιοδική Δήλωση, ταυτόχρονα με το δικαίωμα συμψηφισμού.  Προτάσεις για το μέλλον:  Τελωνειακό σύστημα (καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο-ακόμη και σε διαφορετικό κ-μ) ή  Καταβολή του ΦΠΑ στις Φορολογικές Υπηρεσίες και απόδοση στα κ-μ μέσω Γραφείων Συμψηφισμού (νέο σύστημα VIES) 65

66 Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; (1) “Έκδοση νέου Κανονισμού για το σύστημα EXTRASTAT” Πιθανές λύσεις:  Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων μεταξύ των Στατιστικών Υπηρεσιών των κ-μ (απαιτείται Στατιστικών Υπηρεσιών των κ-μ (απαιτείται εφαρμογή νέου συστήματος-διαλειτουργικότητα) εφαρμογή νέου συστήματος-διαλειτουργικότητα) 66

67 Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; (2)  Απευθείας υποβολή από το Τελωνείο που λαμβάνει τα στατιστικά στοιχεία, στη Στατιστική Υπηρεσία που χρειάζεται τα στοιχεία (απαιτείται διαλειτουργικότητα) (απαιτείται διαλειτουργικότητα)  Μια κεντρική «αποθήκη» όλων των τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται σε όλα τα κ-μ, για άντληση στατιστικών στοιχείων (απαιτείται εφαρμογή νέου συστήματος και υποχρεωτικά πεδία στο ΕΔΕ για να αποδεικνύεται το κ-μ προορισμού/πραγματικής εξόδου) (απαιτείται εφαρμογή νέου συστήματος και υποχρεωτικά πεδία στο ΕΔΕ για να αποδεικνύεται το κ-μ προορισμού/πραγματικής εξόδου) 67

68 Ποια είναι η σύνδεση με τον ΑΕΟ;  Τα κριτήρια για χορήγηση Ενιαίας Άδειας, είναι στην ουσία ίδια με εκείνα που απαιτούνται για στην ουσία ίδια με εκείνα που απαιτούνται για χορήγηση έγκρισης ΑΕΟ. χορήγηση έγκρισης ΑΕΟ.  Ένας ΑΕΟ έχει εκπληρώσει ήδη τα κριτήρια, πριν υποβάλλει την αίτηση για Ενιαία Άδεια πριν υποβάλλει την αίτηση για Ενιαία Άδεια (δεν απαιτείται επανεξέταση των κριτηρίων). (δεν απαιτείται επανεξέταση των κριτηρίων).  Η χρήση των απλοποιήσεων δεν περιορίζεται στα πλαίσια του ΑΕΟ, αλλά επεκτείνεται και στα στα πλαίσια του ΑΕΟ, αλλά επεκτείνεται και στα πλαίσια της Ενιαίας Άδειας. πλαίσια της Ενιαίας Άδειας. 68

69 Συμπεράσματα (1)  Για να εφαρμοστεί ο θεσμός της Ενιαίας Άδειας πρέπει: πρέπει:  να συμφωνηθούν και να εισαχθούν σε χρήση τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εργαλεία (βάσεις δεδομένων κ.λπ.)  να εφαρμοστούν ομοιόμορφες μέθοδοι και πρότυπα ελέγχου,  να γίνει αποδεκτή από τα κ-μ η διοικητική ρύθμιση (η Συνθήκη που θα ισχύσει στο μέλλον έχει εν τω μεταξύ επικυρωθεί), για το μοίρασμα των εθνικών εξόδων είσπραξης των ιδίων πόρων 69

70 Συμπεράσματα (2)  Απαιτούνται αλλαγές στους κανόνες που αφορούν στη συλλογή των στατιστικών αφορούν στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και στην καταβολή του ΦΠΑ, ούτως στοιχείων και στην καταβολή του ΦΠΑ, ούτως ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι Οικονομικοί ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι Οικονομικοί Φορείς όσο και οι Διοικήσεις, αντίστοιχα Φορείς όσο και οι Διοικήσεις, αντίστοιχα  Ο Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας των νέων διαδικασιών, προς λειτουργίας των νέων διαδικασιών, προς όφελος, τόσο των Οικονομικών Φορέων όσο όφελος, τόσο των Οικονομικών Φορέων όσο και των Τελωνειακών Διοικήσεων. και των Τελωνειακών Διοικήσεων. 70

71 Ιστοσελίδα ΓΓΠΣ: www.gsis.gr 71

72 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 72


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (e-customs) Μετάβαση - Υλοποίηση Άγγελος Λυμπέρης, Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών 19ης Διεύθυνσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google