Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (e-customs) Μετάβαση - Υλοποίηση Άγγελος Λυμπέρης, Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών  

2 Γενική Επισκόπηση Παρουσίασης (1)
Αναφορά στο ηλεκτρονικό τελωνείο. Υποχρεώσεις και κοινοί στόχοι της Ε. Επιτροπής και των κ-μ, για την υλοποίηση του ηλ. τελωνείου. Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Υλοποίηση ηλεκτρονικού τελωνείου στη χώρας μας - ICIS-net.

3 Γενική Επισκόπηση Παρουσίασης (2)
Διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται, στα πλαίσια του e-customs: ECS-2 NCTS-4 AEO EORI Άλλες σημαντικές αλλαγές: Ενιαία άδεια για απλουστευμένες διαδικασίες Κεντρικός τελωνισμός

4 Γενική Επισκόπηση Παρουσίασης (3)
Σημαντικές καινοτομίες: Ενιαία Θυρίδα Εκτέλεσης Συναλλαγής. Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σημείο Πρόσβασης, για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων. Κοινή Πύλη Τελωνειακών Πληροφοριών

5 Ηλεκτρονικό Τελωνείο (e-customs) (1)
Η Ε. Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Εθνικές Διοικήσεις των κ-μ, με την εφαρμογή του e-customs: επιβάλει τη δημιουργία αυτοματοποιημένων και διαλειτουργικών τελωνειακών συστημάτων πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας, αποβλέποντας στην εναρμόνιση και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και αντικειμένων στα κ-μ, στα πλαίσια του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ισχύοντος και εκσυγχρονισμένου.

6 Ηλεκτρονικό Τελωνείο (e-customs) (2)
Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Τελωνείου, αποτελεί υλοποίηση των Αποφάσεων 253/2003, 1152/2003 και 70/2008 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσα από ένα κοινώς αποδεκτό και συμφωνημένο πλάνο πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού [MASP –έγγραφο 477/2004].

7 Υποχρεώσεις της Ε. Επιτροπής και των κ-μ για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού τελωνείου
να οργανώσουν και ενεργοποιήσουν : - ασφαλή, - ολοκληρωμένα, - διαλειτουργικά και - προσβάσιμα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, προκειμένου: - να διευκολύνουν τη διεθνή αλυσίδα ανεφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς και - να μειώσουν τους κινδύνους απειλών, για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

8 Κοινοί στρατηγικοί στόχοι
Ε.Ε. και κ-μ Εναρμόνιση και απλούστευση των Τελωνειακών διαδικασιών. Μείωση του Διοικητικού φόρτου των καθημερινών τελωνειακών εργασιών. Αύξηση των μέτρων για την ασφάλεια των συναλλαγών και τήρηση των διεθνών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Εφαρμογή μέτρων καλύτερης στοχοθέτησης των ελέγχων. Διευκόλυνση του εμπορίου, μέσα από την μείωση του χρόνου και κόστους αποδέσμευσης των αγαθών.

9 Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (1)
Λειτουργικά Συστήματα Τελωνείων ● Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγής [Automated Import System (ΑIS)-Import Control System (ICS)] ● Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής [Automated Export System (ΑΕS)-Export Control System (ECS)] ● Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαμετακόμισης [New Computerized Transit System (NCTS) - TIR] ● Σύστημα Ελέγχου Φόρου (SEED κ.λ.)

10 Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (2)
Τελωνειακά Εργαλεία ● Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακού Κινδύνου (Customs Risk Management System) ● Ενιαίο Περιβάλλον Δασμολογίου (Integrated Tariff Environment) - Δασμολόγιο (TARIC) - Ποσοστώσεις (Quotas) - Επιτήρηση (Surveillance) - Δεσμευτικές Πληροφορίες (EBTI) - Πληροφορίες Χημείου (ECICS)

11 Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (3)
Εμπορική Πρόσβαση (trade access) ● Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σημείο Πρόσβασης (για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων) (Single Electronic Access Points – SEAP) ● Κοινή πύλη τελωνειακών πληροφοριών της ΕΕ (EU Customs Information Portal)

12 Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (4)
Συστήματα Οικονομικών Φορέων (Economic Operators΄ Systems - EOS) ● Σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (Economic Operators’ Registration and Identification System – EORI) ● Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorized Economic Operator – AEO) ● Ενιαία Άδεια για Απλοποιημένες Διαδικασίες (Single Authorization for Simplified Procedures – SASP) ● Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς για σκοπούς καταγωγής (Registered Exporters)

13 Κοινοτικά πληροφοριακά προγράμματα και διαδικασίες (5)
Μακροπρόθεσμα Προγράμματα ● Κεντρικός Τελωνισμός (Centralised Clearance). ● Ενιαία Θυρίδα Εκτέλεσης Συναλλαγής (Single Window) ● Αυτοαξιολόγηση (self assessment)

14 Automated Export System (AES)
Σύστημα ελέγχου εξαγωγής Export Control System - (ECS) - Φάση 1 – Κοινό πεδίο (2007) - Φάση 2 – Ηλεκτρονική υποβολή – στοιχεία ασφάλειας και προστασίας (1/7/2009) Συνοπτική Δήλωση Εξόδου (1/1/2011) Κεντρικός Τελωνισμός και απλοποιήσεις (1/1/2012)

15 Automated Import System (AIS)
Σύστημα ελέγχου εισαγωγής Import Control System - (ICS) ● Φάση 1 – Συνοπτική Δήλωση Εισόδου (1/1/2011) ● Φάση 2 – Κεντρικός Τελωνισμός και απλοποιήσεις (1/1/2012)

16 New Computerized Transit System (NCTS)
NCTS/ TIR ● Φάση 3 - (Κοινό / Εξωτερικό πεδίο) (Λειτουργεί προ του 2009) ● Φάση 4 - (Ασφάλεια / Προστασία – Έρευνες) (1/7/2009)

17 Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακού Κινδύνου (CRMS)
Στόχος να επιτρέψει τη γρήγορη, άμεση και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών για κινδύνους, προς υποστήριξη των τελωνειακών ελέγχων. Φάση 1- Ηλεκτρονικό σύστημα προώθησης πληροφοριών (2005) Φάση 2- Βελτίωση του συστήματος RIF (2007) Φάση 3- Κοινές περιοχές προτεραιότητας ελέγχου (CPCA) (2011)

18 Ενιαίο Περιβάλλον Δασμολογίου (Integrated Tariff Environment)
Στοχεύει στη βέλτιστη διασύνδεση των συστημάτων που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα (2012) Δασμολόγιο (TARIC) Ποσοστώσεις (Quotas) Επιτήρηση (Surveillance) Δεσμευτικές Πληροφορίες (EBTI) Πληροφορίες Χημείου (ECICS)

19 Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σημείο Πρόσβασης (SEAP)
Θα επιτρέπει στους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, μέσω μιας ενιαίας διεπαφής, που θα συνδέει το σύστημά τους με τα τελωνειακά συστήματα όλων των κ-μ (2012)

20 Κοινή πύλη τελωνειακών πληροφοριών της Ε.Ε.
Θα δίνει στους οικονομικούς φορείς πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στις τελωνειακές διαδικασίες (2011)

21 Συστήματα οικονομικών Φορέων (ΕΟS)
Σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (Economic Operators’ Registration and Identification System – EORI) ( ) Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorized Economic Operator – AEO) ( ) Ενιαία Άδεια για Απλοποιημένες Διαδικασίες (Single Authorization for Simplified Procedures– SASP) ( ) Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς για σκοπούς καταγωγής (Registered Exporters) ( )

22 Μακροπρόθεσμα προγράμματα (ΕΟS)
Κεντρικός Τελωνισμός (Centralised Clearance). (2012) Ενιαία Θυρίδα Εκτέλεσης Συναλλαγής (Single Window). (2012) Αυτοαξιολόγηση (self assessment) ( )

23 Υλοποίηση Ηλεκτρονικού
Τελωνείου στη χώρα μας ICIS-net. έναρξη 09/2007 ολοκλήρωση εντός του 2009 χρόνος έναρξης έργου εντός του 2010 σήμερα υλοποιείται ο τεχνικός σχεδιασμός 23

24 Υποσυστήματα ΙCISnet (1) Ι. Υπάρχοντα Υποσυστήματα ΟΠΣΤ- ICIS
Διαμετακόμισης / TIR/T5/ ATA κλπ Δηλωτικών Εισαγωγής [συνοπτικών δηλώσεων εισόδου] Διαχείρισης Εισαγωγών - Εξαγωγών Διαχείρισης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Εθνικών Φορολογιών Διαχείρισης Δασμολογίου [TARIC] και Εθνικών Μέτρων Φορολογίας Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων Ανάλυσης Κινδύνου Διαχείρισης Ανθρώπινων και Φυσικών Πόρων Αποτίμησης Αξιών Εμπορευμάτων 24

25 Υποσυστήματα ΙCISnet (2) II. Νέα υποσυστήματα ΙCISnet
Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Επικοινωνίας [PORTAL] Μητρώο Συναλλασσομένων [AEO, EORI, Εκτελωνιστών, κλπ] Διαχείρισης Χρηστών [εξωτερικών και εσωτερικών] Ηλεκτρονική Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών – Ενημέρωση Εξέλιξης Διαδικασίας Κεντρική Διαχείριση Εγγυήσεων Διαχείρισης Αδειών / Εγκρίσεων Παρακολούθησης Διαθεσιμότητας και Συνέχειας του Συστήματος Υποστηρικτικές Υπηρεσίες [Έρευνες, στατιστικά, γραφείο βοήθειας, κλπ] Λογιστική Παρακολούθηση & Ηλεκτρονικές Πληρωμές 25

26 Παράλληλα Συστήματα ELENXIS (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών) - Τελωνειακές Ε.Υ. - Φορολογικές Ε.Υ. - Ε.Υ. Υπ.Ε.Ε. (ΣΔΟΕ) - Ε.Υ. Οικονομικής Επιθεώρησης ΟΠΣΚΥ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών) - Διαχείριση ανθρώπινων πόρων - Διαχείριση υλικού 26

27 Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγής-Φάση 2 Export Control System-2 (ECS-2)
Εφαρμογή από (ΕΔΥΟ /3085/Α0019/ ) Τροποποίηση υφιστάμενων τελωνειακών παραστατικών και πρόσθεση νέων στοιχείων: - υποβολή Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας (καν. 414/09), επισυναπτόμενο στο ΕΔΕ εξαγωγής [Παρ. V, Καν. (ΕΚ)414/09-ΕΔΥΟ /3084/Α0019/ ] - αναγραφή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) Νέα μηνύματα του Κοινού Πεδίου: - μήνυμα ΙΕ 584 – αίτημα έρευνας εξαγωγής, - μήνυμα ΙΕ 586 – αρνητική απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 584 - μήνυμα ΙΕ 527 – αίτημα πληροφοριών εξαγωγής και - μήνυμα ΙΕ 538 – απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 527. Μηχανογραφική κάλυψη έρευνας. Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης Εξαγωγής 27

28 Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγής-Φάση 2 Export Control System-2 (ECS-2)
[Θέση 7] Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής [Θέση 44] Αριθμός εγγράφου μεταφοράς [Θέση 35] Συνολική Μικτή Μάζα. [Θέση 8] Στοιχεία Παραλήπτη [Θέση 28] Κωδικός τόπου Φόρτωσης [S.13] Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης [δρομολόγιο] [S.28] Αριθμός μολυβδοσφραγίδων [S.29] Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς [S.32] Ένδειξη άλλης ειδικής περίστασης: Α: Ταχυδρομικές και express αποστολές . Β: Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών. E: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας. [S.27] Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Ην. Εθνών. 28

29 Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαμετακόμισης – Φάση 4 (ΝCΤS-4)
Εφαρμογή από (ΕΔΥΟ /3059/Β0019/ ) Προστίθενται νέα στοιχεία στη δήλωση που αφορούν την Ασφάλεια και προστασία. Μηχανογραφική κάλυψη διεξαγωγής έρευνας. Μηχανογραφική κάλυψη είσπραξης απαιτήσεων, λόγω παραβάσεων. 29

30 Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαμετακόμισης – Φάση 4 (ΝCΤS-4)
Κυριότερα Στοιχεία για Ασφάλεια και Προστασία στη Διαμετακόμιση-(ΝCΤS-4) Κωδικός συμφωνημένου τόπου φόρτωσης εμπορευμάτων [θέση 7α] Αριθμός αναφοράς [θέση 7β] Μοναδικός αριθμός αποστολής [θέση 44] Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε [S.32] Ένδειξη ειδικής περίστασης - Α: Ταχυδρομικές και express αποστολές . - Β: Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών. - E: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας. [S.18] Τόπος εκφόρτωσης. [S.29] Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς. [S.07] Μεταφορέας. [S.04] Αποστολέας. [S.06] Παραλήπτης. 30

31 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Ο θεσμός των ΑΕΟ εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από Δεν υπάρχει υποχρέωση των οικονομικών φορέων να γίνουν ΑΕΟ - είναι θέμα επιλογής τους 31

32 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Νομικό Πλαίσιο: Άρθρο 5α του ΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2913/92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν. (ΕΚ) αρ. 648/2005. Άρθρα 14α έως 14κδ των ΔΕΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2454/93), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Καν. (ΕΚ) αρ. 1875/2006. Οδηγίες της ΕΕ για τους ΑΕΟ, Έγγραφο TAXUD/2006/1450. ΑΥΟΟ /955/Α0019/ ΕΔΥΟΟ /1938/Α0019/ 32

33 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. 33

34 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Αναγκαιότητα Εισαγωγής του θεσμού ΑΕΟ: Πρότυπα για την Ασφάλεια και τη Διευκόλυνση του Παγκόσμιου Εμπορίου (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) που έχει επικυρώσει ο ΠΟΤ. WCO SAFE – Πλαίσιο Προτύπων για την Ασφάλεια και Προστασία της ΠΟΤ. Ανάγκη για λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της τρομοκρατίας και ειδικότερα η ανάγκη για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Συνεργασία της Ε.Ε. και των Η.Π.Α εναντίον της τρομοκρατίας, με απώτερο σκοπό την ανάλογη προσαρμογή των τελωνειακών ελέγχων προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου. 34

35 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Εμπλεκόμενοι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα: Κατασκευαστές – Manufacturers Εξαγωγείς – Exporters Διαμεταφορείς – Freight Forwarders Διαχειριστές αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης – Warehouse Keepers Εκτελωνιστές – Customs Agents Μεταφορείς – Carriers Εισαγωγείς - Importers 35

36 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ: AEO-C – Τελωνειακές Απλουστεύσεις AEO-S – Ασφάλεια και Προστασία AEO-F – Τελωνειακές Απλουστεύσεις & Ασφάλεια και Προστασία 36

37 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
AEO-C – Τελωνειακές Απλουστεύσεις: Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, και πληρούν τα κριτήρια: Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης, Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρίσεων, Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα. 37

38 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
AEO-S – Ασφάλεια και Προστασία: Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα (με εξαίρεση το άρθρο 14ζ των ΔΕΚΤΚ) και πληρούν τα κριτήρια: Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης, Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων, Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, Κατά περίπτωση κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας 38

39 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
AEO-F – Τελωνειακές Απλουστεύσεις & Ασφάλεια και Προστασία : Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία και από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και πληρούν τα κριτήρια: Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης, Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων, Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας 39

40 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Κριτήρια χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ: Κριτήρια AEOC AEOS AEOF Ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης X Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα Σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων Ασφάλεια και προστασία 40

41 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Κριτήριο κατάλληλου ιστορικού τελωνειακής συμμόρφωσης: Το ιστορικό συμμόρφωσης θεωρείται ικανοποιητικό αν: Κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης δεν έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας από: τον αιτούντα, τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία ή ελέγχουν την διοίκησή της, τον νόμιμο αντιπρόσωπο του αιτούντος σε τελωνειακά θέματα ή τον υπεύθυνο για τελωνειακά θέματα του αιτούντος. 41

42 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ: Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου/εξόδου Προειδοποίηση για διενέργεια ελέγχου 42

43 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Άλλα πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ: Έμμεσα οφέλη μείωση κλοπών και ατυχημάτων μείωση καθυστερήσεων λόγω βελτίωσης του προγραμματισμού, αύξηση πιστών πελατών, μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή των υπαλλήλων) Βελτίωση σχέσεων των ΑΕΟ με τις τελωνειακές αρχές Αναγνώριση ΑΕΟ ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου Αμοιβαία αναγνώριση στα πλαίσια διμερών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 43

44 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
AEOC AEOS AEOF Γενικά πλεονεκτήματα Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις X Διευκολύνσεις όσον αφορά τους ελέγχους για ασφάλεια και προστασία Πιθανή προειδοποίηση για τη διενέργεια ελέγχου Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις Επιπλέον πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τελωνειακούς ελέγχους Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων 44

45 Ενιαία Άδεια Γενική Επισκόπηση (1)
Τι είναι Ενιαία Άδεια; Γιατί εμπλέκονται περισσότερα από ένα κ-μ; Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας; Παραδείγματα: Υπάρχουσας κατάστασης Ενιαίας Άδειας Κεντρικού Τελωνισμού Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για χορήγηση Ενιαίας Άδειας; Ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν;

46 Ενιαία Άδεια Γενική Επισκόπηση (2)
Ποια μέτρα λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν; Πως θα τηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών; Πως θα διενεργείται η ανάλυση κινδύνου; Πως θα εισπράττεται ο ΦΠΑ; Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; Ποια είναι η σύνδεσή της Ενιαίας Άδειας με τον ΑΕΟ; Συμπεράσματα.

47 Τι είναι Ενιαία Άδεια; (1)
Ενιαία Άδεια είναι η άδεια στην οποία εμπλέκονται Τελωνειακές Διοικήσεις σε περισσότερα από ένα κ-μ της Ε.Ε. για μία από τις ακόλουθες διαδικασίες: απλουστευμένης διασάφησης (απλουστευμένες διαδικασίες), εκτελωνισμό στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο,

48 Τι είναι Ενιαία Άδεια; (2)
Οικονομικά Τελωνειακά Καθεστώτα: Τελωνειακή Αποταμίευση Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Προσωρινή Εισαγωγή Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή Ειδικός Προορισμός ή Συνδυασμός των παραπάνω διαδικασιών

49 Γιατί εμπλέκονται περισσότερα από ένα κ-μ;
επειδή τα αγαθά προσκομίζονται, αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα κ-μ ή επειδή οι τελωνειακές διασαφήσεις υποβάλλονται σε κ-μ διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ευρίσκονται τα αγαθά και είναι διαθέσιμα για τελωνειακό έλεγχο

50 Υπάρχουσα κατάσταση Καθεστώς 42 00
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Εισαγωγέας LISTING Ενδ. Απόκτησης INTRASTAT Άφιξης ΕΛΛΑΔΑ: Φορολογικός Αντιπρόσωπος Διασάφηση εισαγωγής Καταβολή Δασμού Απαλλαγή ΦΠΑ Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής LISTING Ενδ. Παράδοσης INTRASTAT Αποστολής Εγγύηση ΑΙΓΥΠΤΟΣ Προθεσμία

51 Υπάρχουσα κατάσταση Καθεστώς 42 00
(2) ΕΛΛΑΔΑ: Εισαγωγέας LISTING Ενδ. Απόκτησης INTRASTAT Άφιξης ΚΥΠΡΟΣ: Φορολογικός Αντιπρόσωπος Διασάφηση εισαγωγής Καταβολή Δασμού Απαλλαγή ΦΠΑ Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής LISTING Ενδ. Παράδοσης INTRASTAT Αποστολής Εγγύηση ΑΙΓΥΠΤΟΣ Προθεσμία

52 Ενιαία Άδεια ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- Εισαγωγέας
Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης) Υποβολή αίτησης για Ενιαία Άδεια Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Κατάθεση Διασάφησης Εισαγωγής Καταβολή Δασμού Απόδοση στην Ελλάδα του 50% των εξόδων είσπραξης LISTING Ενδ. Απόκτησης ΕΛΛΑΔΑ: INTRASTAT Άφιξης Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης) Είσοδος, έλεγχος και απελευθέρωση εμπορευμάτων Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής Απαλλαγή από ΦΠΑ LISTING Ενδ. Παράδοσης ΑΙΓΥΠΤΟΣ INTRASTAT Αποστολής

53 Ενιαία Άδεια (2) ΚΥΠΡΟΣ Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης)
Είσοδος, έλεγχος και απελευθέρωση εμπορευμάτων Απαγορεύσεις-Περιορισμοί Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής Απαλλαγή από ΦΠΑ LISTING Ενδ. Παράδοσης INTRASTAT Αποστολής ΕΛΛΑΔΑ-Εισαγωγέας: Εφαρμογή Διοικητικής Ρύθμισης (Συνθήκης) Υποβολή αίτησης για Ενιαία Άδεια Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Κατάθεση Διασάφησης Εισαγωγής Καταβολή Δασμού Απόδοση στην Κύπρο του 50% των εξόδων είσπραξης LISTING Ενδ. Απόκτησης ΑΙΓΥΠΤΟΣ INTRASTAT Άφιξης

54 Κεντρικός Τελωνισμός ΕΛΛΑΔΑ: Εισαγωγέας Άδεια Κεντρικού Τελωνισμού
Κατάθεση Διασάφησης Καταβολή Δασμού Απαγορεύσεις-περιορισμοί-εμπ. πολιτική ;;;;; Καταβολή ΦΠΑ ;;;;; Υποβολή ΙNTRASTAT ;;;;; ΚΥΠΡΟΣ (1): Ελεύθερη Κυκλοφορία και αποστολή στην Ελλάδα ΑΙΓΥΠΤΟΣ

55 Κεντρικός Τελωνισμός (2)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (3): Διαμετακόμιση (transit) ΕΛΛΑΔΑ: Εισαγωγέας Άδεια Κεντρικού Τελωνισμού Κατάθεση Διασάφησης Απαγορεύσεις-περιορισμοί-εμπ. πολιτική ;;;;; (Όχι Δασμός- Όχι ΦΠΑ) ΙΤΑΛΙΑ (2): Αποταμίευση ΑΙΓΥΠΤΟΣ

56 υποβληθεί η αίτηση για Ενιαία Άδεια;
Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για Ενιαία Άδεια; Στην Τελωνειακή Αρχή του κ-μ στο οποίο τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις, τα έγγραφα και τα στοιχεία του αιτούντος, που σχετίζονται με την Ενιαία Άδεια και στο οποίο εκτελείται τουλάχιστον ένα μέρος των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτή. (πρόκειται στην ουσία για τις αρμόδιες αρχές χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ)

57 Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας για τους Οικονομικούς Φορείς;
Μείωση των τελωνειακών συναλλαγών και του κόστους μεταφοράς των αγαθών. Καμία ανάγκη για πρόσθετες διαδικασίες διέλευσης (καθεστώς διαμετακόμισης-transit). Υποβολή της διασάφησης στο κ-μ εγκατάστασης του εισαγωγέα (αντί στο κ-μ εισόδου ή εξόδου). Καμία ανάγκη για επικοινωνία (και διατήρηση επαφών) με τελωνειακές διοικήσεις άλλων κ-μ. Επικοινωνία με τελωνειακές αρχές μιας μόνο χώρας, σε μία μόνο γλώσσα. Κοινοί κανόνες ανταγωνιστικότητας.

58 Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας για τις Τελωνειακές Διοικήσεις;
Μείωση του κόστους των τελωνειακών συναλλαγών Βελτίωση των μεθόδων ελέγχου των Οικονομικών Φορέων Καλύτερη συμμόρφωση των Οικονομικών Φορέων Βελτίωση του συστήματος ανάλυσης κινδύνου Βελτίωση της επικοινωνίας με τους παράγοντες του εμπορίου Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων

59 Ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν;
Οι χρονοβόρες διαδικασίες διαβουλεύσεων μεταξύ των κ-μ. Οι διαφορετικές μέθοδοι και τα standards των ελέγχων μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων. Η δυσκολία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις. Καθορισμός νέων διαδικασιών για παροχή στατιστικών πληροφοριών (Intrastat). πληροφοριών για σκοπούς ΦΠΑ και ΕΦΚ

60 Ποια μέτρα λαμβάνονται; (1)
Διοικητική ρύθμιση για το μοίρασμα των εξόδων είσπραξης (οικειοθελής προσχώρηση των κ-μ). Έκδοση οδηγιών για: χορήγηση και επίβλεψη των εγκρίσεων, ΦΠΑ εισαγωγής, ΕΦΚ, στατιστικά στοιχεία, απαγορεύσεις και περιορισμούς, εγγυήσεις, παρατυπίες, διαφωνίες κ.λπ.

61 Ποια μέτρα λαμβάνονται; (2)
Διαδικασία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) Καθιέρωση κοινής βάσης δεδομένων τα οποία πρέπει να δηλώνονται και (αργότερα) να ανταλλάσσονται μεταξύ των κ-μ (Παράρτημα 30Α, Πίνακας 6 Κανονισμού 2454/93) Υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων από το 2011

62 Ποια περαιτέρω μέτρα πρέπει να ληφθούν;
Καθιέρωση κοινής βάσης δεδομένων για σκοπούς Ενιαίας Άδειας (επέκταση της βάσης δεδομένων AEO/EORI). Καθιέρωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των κ-μ. Κοινοί κανόνες για την υποβολή και την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων

63 απαγορεύσεων και περιορισμών;
Πως θα τηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών; Οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών θα τηρούνται: στο κ-μ όπου υποβάλλεται η διασάφηση, στο κ-μ όπου τα αγαθά εισέρχονται στην Κοινότητα ή στο κ-μ τελικού προορισμού των αγαθών

64 Πως θα διενεργείται η ανάλυση κινδύνου;
στο κ-μ όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εισόδου των αγαθών στην Κοινότητα: ανάλυση κινδύνου για θέματα ασφάλειας και προστασίας, στο κ-μ όπου τα αγαθά τίθενται σε Ελεύθερη Κυκλοφορία: ανάλυση κινδύνου για την επιβολή μέτρων τελωνειακής και εμπορικής πολιτικής. στο κ-μ τελικού προορισμού των αγαθών: ανάλυση κινδύνου για εθνικές απαγορεύσεις και περιορισμούς

65 Πως θα εισπράττεται ο ΦΠΑ;
Σήμερα εφαρμόζονται δύο συστήματα: Καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο με τη διασάφηση και αργότερα συμψηφισμός με την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ή Δήλωση του ΦΠΑ εισαγωγής στην Περιοδική Δήλωση, ταυτόχρονα με το δικαίωμα συμψηφισμού. Προτάσεις για το μέλλον: Τελωνειακό σύστημα (καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο-ακόμη και σε διαφορετικό κ-μ) ή Καταβολή του ΦΠΑ στις Φορολογικές Υπηρεσίες και απόδοση στα κ-μ μέσω Γραφείων Συμψηφισμού (νέο σύστημα VIES)

66 Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; (1)
“Έκδοση νέου Κανονισμού για το σύστημα EXTRASTAT” Πιθανές λύσεις: Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων μεταξύ των Στατιστικών Υπηρεσιών των κ-μ (απαιτείται εφαρμογή νέου συστήματος-διαλειτουργικότητα)

67 Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; (2)
Απευθείας υποβολή από το Τελωνείο που λαμβάνει τα στατιστικά στοιχεία, στη Στατιστική Υπηρεσία που χρειάζεται τα στοιχεία (απαιτείται διαλειτουργικότητα) Μια κεντρική «αποθήκη» όλων των τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται σε όλα τα κ-μ, για άντληση στατιστικών στοιχείων (απαιτείται εφαρμογή νέου συστήματος και υποχρεωτικά πεδία στο ΕΔΕ για να αποδεικνύεται το κ-μ προορισμού/πραγματικής εξόδου)

68 Ποια είναι η σύνδεση με τον ΑΕΟ;
Τα κριτήρια για χορήγηση Ενιαίας Άδειας, είναι στην ουσία ίδια με εκείνα που απαιτούνται για χορήγηση έγκρισης ΑΕΟ. Ένας ΑΕΟ έχει εκπληρώσει ήδη τα κριτήρια, πριν υποβάλλει την αίτηση για Ενιαία Άδεια (δεν απαιτείται επανεξέταση των κριτηρίων). Η χρήση των απλοποιήσεων δεν περιορίζεται στα πλαίσια του ΑΕΟ, αλλά επεκτείνεται και στα πλαίσια της Ενιαίας Άδειας.

69 Συμπεράσματα (1) Για να εφαρμοστεί ο θεσμός της Ενιαίας Άδειας πρέπει:
να συμφωνηθούν και να εισαχθούν σε χρήση τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εργαλεία (βάσεις δεδομένων κ.λπ.) να εφαρμοστούν ομοιόμορφες μέθοδοι και πρότυπα ελέγχου, να γίνει αποδεκτή από τα κ-μ η διοικητική ρύθμιση (η Συνθήκη που θα ισχύσει στο μέλλον έχει εν τω μεταξύ επικυρωθεί), για το μοίρασμα των εθνικών εξόδων είσπραξης των ιδίων πόρων

70 Συμπεράσματα (2) Απαιτούνται αλλαγές στους κανόνες που
αφορούν στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και στην καταβολή του ΦΠΑ, ούτως ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι Οικονομικοί Φορείς όσο και οι Διοικήσεις, αντίστοιχα Ο Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας των νέων διαδικασιών, προς όφελος, τόσο των Οικονομικών Φορέων όσο και των Τελωνειακών Διοικήσεων.

71 Ιστοσελίδα ΓΓΠΣ:

72 Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
72


Κατέβασμα ppt "Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google