Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 1

2 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 2 Κεφάλαιο 12 Pointers και Δυναμικοί Πίνακες

3 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 3 Παράδειγμα με Pointers  v1 = 0; p1 = &v1; *p1 = 42; cout << v1 << endl; cout << *p1 << endl; output: 42 42 v1 και *p1 αναφέρονται στην ίδια μεταβλητή

4 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 4 Ανάθεση Δεικτών  Ο τελεστής ανάθεσης = χρησιμοποιείται για την ανάθεση της τιμής ενός δείκτη σε άλλον  Παράδειγμα:Αν ο p1 δείχνει στο v1 (προηγ. slide) τότε με την εντολή p2 = p1; οι *p2, *p1, και v1 αναφέρονται στην ίδια μεταβλητή

5 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5 Προσοχή! Αναθέσεις Δεικτών  Απαιτείται προσοχή όταν πραγματοποιούνται αναθέσεις δεικτών  p1= p3; // αλλάζει η θέση προς την οποία “δείχνει’’ ο p1  *p1 = *p3; // αλλάζει η τιμή της θέσης προς την // οποία δείχνει ο p1 Display 12.1

6 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 6 O τελεστής new  Χρησιμοποιώντας δείκτες, ο χειρισμός μεταβλητών πραγματοποιείται ακόμα και αν δεν υπάρχει αναγνωριστικό  Για τη δημιουργία ενός δείκτη προς μία νέα «ανώνυμη» μεταβλητή τύπου int: p1 = new int;  Στη νέα μεταβλητή αναφερόμαστε ως *p1  Η *p1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε χρησιμοποιείται μία μεταβλητή τύπου int cin >> *p1; *p1 = *p1 + 7;

7 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 7 Δυναμικές Μεταβλητές  Οι μεταβλητές που δημιουργούνται με τον τελεστή new καλούνται δυναμικές μεταβλητές (dynamic variables)  Οι δυναμικές μεταβλητές δημιουργούνται και καταστρέφονται όσο το πρόγραμμα εκτελείται  Επιπλέον παράδειγμα για δείκτες και δυναμικές μεταβλητές Γραφική απεικόνιση:  Χώρος για τις δυναμικές μεταβλητές δεσμεύεται στο σωρό (heap) Display 12.2 Display 12.3

8 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 8 new και Κλάσεις  Η χρήστη του τελεστή new με τύπους κλάσεων δεσμεύει χώρο και καλεί τον constructor  Αν MyType είναι κλάση MyType *myPtr; // δημιουργεί δείκτη προς // μεταβλητή τύπου MyType myPtr = new MyType; // καλεί τον εξ’ορισμού constructor myPtr = new MyType (32.0, 17); //καλεί τον Mytype(double, int);

9 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 9 Διαχείριση Μνήμης  Η περιοχή της μνήμης που χρησιμοποιείται για τις δυναμικές μεταβλητές καλείται και freestore (heap)  Νέες δυναμικές μεταβλητές χρησιμοποιούν το σωρό  Αν εξαντληθεί ο σωρός, κλήσεις του new αποτυγχάνουν  Μη χρησιμοποιούμενη μνήμη, ανακυκλώνεται  Όταν οι μεταβλητές δεν χρησιμοποιούνται πλέον, μπορούν (και πρέπει) να διαγράφονται και η μνήμη που χρησιμοποιούσαν επιστρέφεται στο σωρό

10 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 10 Ο τελεστής delete  Όταν οι δυναμικές μεταβλητές δεν χρειάζονται, μπορείτε να τις διαγράψετε (delete):  Παράδειγμα: delete p; Η τιμή του p είναι πλέον απροσδιόριστη και η μνήμη που χρησιμοποιούνταν από τη μεταβλητή προς την οποία έδειχνε ο p επιστρέφεται στο σωρό

11 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 11 Αιωρούμενοι Δείκτες  delete σε ένα δείκτη καταστρέφει τη δυναμική μεταβλητή προς την οποία έδειχνε  Αν ένας άλλος δείκτης έδειχνε προς την ίδια δυν. μεταβλητή, και εκείνος είναι απροσδιόριστος  Απροσδιόριστοι δείκτες ονομάζονται dangling pointers (αιωρούμενοι δείκτες)  Έμμεση αναφορά σε έναν αιωρούμενο δείκτη (*p) είναι συνήθως καταστροφική

12 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 12 Αυτόματες Μεταβλητές  Οι μεταβλητές που δηλώνονται σε μία συνάρτηση δημιουργούνται από την C++ και καταστρέφονται όταν τερματιστεί η συνάρτηση  Αυτές ονομάζονται αυτόματες (automatic) μεταβλητές καθώς η δημιουργία και καταστροφή τους ελέγχεται αυτόματα

13 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 13 Δυναμικοί Πίνακες  Ένας δυναμικός πίνακας (dynamic array) είναι ένας πίνακας του οποίου το μέγεθος μπορεί να καθοριστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος 12.2

14 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 14 Μεταβλητές δείκτη και μεταβλητές πίνακα  Οι μεταβλητές πίνακα είναι στην ουσία δείκτες προς το πρώτο στοιχείο του πίνακα  Παράδειγμα: int a[10]; int* p;  Οι μεταβλητές a και p είναι το ίδιο είδος μεταβλητής  Καθώς ο a είναι δείκτης που δείχνει προς το a[0], p = a; θέτει τον p ώστε να δείχνει στην ίδια θέση με τον a

15 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 15 Δείκτες ως Πίνακες  Σε συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος: Ο δείκτης p μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως να ήταν μεταβλητή πίνακα  Παράδειγμα: p[0], p[1], …p[9] είναι έγκυροι τρόποι χρήσης του p  Η μεταβλητή a μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αλλά η τιμή a δεν μπορεί να τροποποιηθεί Display 12.4

16 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 16 Δημιουργία Δυναμικών Πινάκων  Οι κανονικοί πίνακες απαιτούν από τον προγραμματιστή να καθορίσει το μέγεθος του πίνακα κατά την δήλωσή του  Αν η εκτίμηση του προγραμματιστή είναι μεγάλη?  Σπαταλάται μνήμη  Αν η εκτίμηση είναι μικρή?  Το πρόγραμμα δεν θα λειτουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις  Το μέγεθος των δυναμικών πινάκων μπορεί να καθοριστεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος

17 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 17 Δημιουργία Δυναμικών Πινάκων  Οι δυναμικοί πίνακες δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τον τελεστή new  Παράδειγμα: Δημιουργία ενός πίνακα 10 στοιχείων τύπου double: double* d; d = new double[10];  Ο d μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως κανονικός πίνακας Θα μπορούσε να είναι int μεταβλητή!

18 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 18 Δυναμικοί Πίνακες (cont.)  Ο δείκτης d δείχνει στο d[0]  Μετά το τέλος χρήσης του πίνακα, θα πρέπει να διαγραφεί ώστε να επιστραφεί η μνήμη στο σωρό Παράδειγμα: delete [ ] d;  Οι αγκύλες λένε στην C++ ότι διαγράφεται ένας δυναμικός πίνακας ώστε να ελεγχθεί το μέγεθος του πίνακα και να διαγραφούν όλα τα στοιχεία του  Η παράλειψη των αγκυλών δεν είναι έγκυρη (θα διαγράφονταν μόνο ένα στοιχείο) Display 12.5 (1) Display 12.5 (2)

19 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 19 Αριθμητική Δεικτών  Βασικές αριθμητικές πράξεις μπορούν να εφαρμοστούν σε διευθύνσεις που περιέχονται σε δείκτες  Για τον δυναμικό πίνακα d που δηλώθηκε, ο d είναι δείκτης που δείχνει στο d[0]  Η παράσταση d+1 αναφέρεται στη διεύθυνση του d[1] και η d+2 αναφέρεται στη διεύθυνση του d[2]

20 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 20 Αριθμητική Δεικτών  Πρόσθεση και αφαίρεση σε δείκτες  Οι τελεστές ++ και - - μπορούν να χρησιμοποιηθούν  Δύο δείκτες ιδίου τύπου μπορούν να αφαιρεθούν για να ληφθεί ο αριθμός των στοιχείων μεταξύ τους  Οι δείκτες θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο πίνακα!  Μία χρήση αριθμητικής δεικτών: for (int i = 0; i < array_size; i++) cout << *(d + i) << " " ; // same as cout << d[i] << " " ;

21 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 21 Display 12.1 Back Next

22 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 22 Display 12.2 Back Next

23 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 23 Display 12.3 Back Next

24 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 24 Display 12.4 Back Next

25 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 25 Display 12.5 (1/2) Back Next

26 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 26 Display 12.5 (2/2) Back Next


Κατέβασμα ppt "Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google