Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εργασία μας ολοκληρώνεται σε δύο μέρη. Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται στο 1 ο Μέρος. Σκοπός του 1 ου Μέρους της εργασίας είναι η μελέτη της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εργασία μας ολοκληρώνεται σε δύο μέρη. Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται στο 1 ο Μέρος. Σκοπός του 1 ου Μέρους της εργασίας είναι η μελέτη της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Η εργασία μας ολοκληρώνεται σε δύο μέρη. Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται στο 1 ο Μέρος. Σκοπός του 1 ου Μέρους της εργασίας είναι η μελέτη της τηλεόρασης ως μέσο προβολής μηνυμάτων, μέσα από τα διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα που προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό. Ξεκινώντας από το 1970 περίπου και φθάνοντας ως την σημερινή εποχή θα κάνουμε μία αναφορά στα είδη των τηλεοπτικών εκπομπών ανά δεκαετία. 1970 – 1980 1980 – 1990 1990 – 2000 2000 έως σήμερα Στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε και τις επιπτώσεις της τηλεόρασης στον κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και ηθικό τομέα. Όμως λόγω έλλειψης χρόνου δεν ήταν δυνατό να γίνει. Έτσι λοιπόν οι επιπτώσεις της τηλεόρασης θα παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της εργασίας.

4 Τι είναι η τηλεόραση;

5 Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας, [ η λέξη είναι συνθετικό του αρχαίου ελληνικού προθέματος >, το οποίο σημαίνει >, και της λέξης >] που χρησιμεύει στη μετάδοση και λήψη κινούμενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Αποτελεί το κυριότερο και δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Συνήθως λέγοντας ‘ τηλεόραση ’ εννοούμε τη συσκευή, δηλαδή τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το ( τηλεοπτικό ) σήμα που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε συγκεκριμένες συχνότητες ( ή αλλιώς κανάλια ) με την οθόνη που απεικονίζει το αποτέλεσμα της εκπομπής ( μετατροπή του σήματος σε εικόνα και ήχο ).

6 Στην ενσύρματη λήψη έχουμε την καλωδιακή τηλεόραση και τη λήψη μέσω δικτύου (IPTV). Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής δικτύωσης ( καθώς και οι νέες τεχνικές συμπίεσης τηλεοπτικού σήματος ) κατέστησε ικανή τη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος μέσω Διαδικτύου. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει και η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (Mobile TV). Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το τηλεοπτικό σήμα είτε ασύρματα είτε ενσύρματα. Η ασύρματη λήψη γίνεται με δύο τρόπους : Ο ένας τρόπος είναι η λήψη με κεραία στραμμένη σε κάποιο επίγειο σταθμό εκπομπής ( που βρίσκεται στην κορυφή κάποιου βουνού ). Ο δεύτερος τρόπος είναι η λήψη από δορυφόρο μέσω δορυφορικής κεραίας ( πιάτο ) και ειδικού δέκτη.

7 Επίγεια τ ηλεόραση Ο π ιο δ ιαδεδομένος τ ρόπος μετάδοσης ε ίναι μ έσω ε πίγειου δ ικτύου εκπομπής. Σ την κ ορυφή κ άποιου β ουνού εγκαθίσταται έ να κ έντρο ε κπομπής, τ ο οποίο λ αμβάνει τ ο τ ηλεοπτικό σ ήμα α πό το σ ταθμό κ αι τ ο ο δηγεί σ ε έ να π ομπό. Ο πομπός ε κπέμπει σ ε μ ία α πό τ ις παρακάτω ζ ώνες σ υχνοτήτων : 1.UHF ( U ltra H igh F requency, υπέρ υ ψηλές σ υχνότητες ) : Σ τη ζ ώνη αυτή η σ υχνότητα κ υμαίνεται α πό 300 MHz ( ε λάχιστο ) έ ως 3000 MHz ( μέγιστο ) 2. VHF ( V ery H igh F requency, πολύ υ ψηλές σ υχνότητες ): Σ τη ζ ώνη αυτή η σ υχνότητα κ υμαίνεται α πό 30 ΜΗ z έ ως 300 MHz

8 Η τηλεόραση στην Ελλάδα

9 Η π ρώτη ε ικόνα α πό τηλεόραση 30 γ ραμμών το 1930 Η ιστορία της Ελληνικής τηλεόρασης αρχίζει το 1951 οπότε με τον νόμο 1663 προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία καταργείται 15 χρόνια αργότερα ενώ παράλληλα προβλέπεται και η λειτουργία της Υπηρεσίας Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων ( Υ. Ε. Ν. Ε. Δ. ) που θα είχε την αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Ο πρώτος πειραματικός σταθμός Ελληνικής τηλεόρασης λειτούργησε το 1961 στην Θεσσαλονίκη από τη ΔΕΗ στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η επίσημη όμως έναρξη της Ελληνικής κρατικής τηλεόρασης έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 1966, με πρώτη παρουσιάστρια την Ελένη Κυπραίου και συντονιστή τον δημοσιογράφο Γεώργιο Κάρτερ. Το 1970 το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης μετεξελίσσεται σε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης ( Ε. Ι. Ρ. Τ ). Το 1975, με τη μεταπολίτευση, το Ε. Ι. Ρ. Τ μετατρέπεται σε Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ( Ε. Ρ. Τ ) με σκοπό την ενημέρωση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία του Ελληνικού λαού.

10 Έ γχρωμη Μ ετάδοση Η τ ηλεόραση δ εν ε φευρέθηκε α πό έ ναν ά νθρωπο. Η σ ειρά τ ων γεγονότων τ α ο ποία ο δήγησαν σ την τ ηλεόραση ά ρχισαν τ ο 1817. Α ρχικά, τ ο τηλεοπτικό σ ήμα ή ταν α σπρόμαυρο. Α ργότερα ε πιχειρήθηκε η μ ετάδοση έγχρωμου σ ήματος. Τ έθηκε ω ς α παραίτητη π ροϋπόθεση η σ υμβατότητα μεταξύ α σπρόμαυρων κ αι έ γχρωμων ε κπομπών. Η έγχρωμη τηλεόραση βασιζόταν σε μέθοδο που πρώτος πρότεινε ο Τζον Μπερντ, τη μέθοδο της κλασσικής αρχής της τριχρωμίας, δηλ. στην ανάλυση της εικόνας στα τρία βασικά χρώματα ( κόκκινο, πράσινο και μπλε ) και έπειτα στην υπέρθεση των τριών εικόνων που προκύπτουν απ ` αυτή. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες που περιείχαν οθόνες οι οποίες αποτελούνταν από πολυάριθμα στοιχεία, που το καθένα τους μπορούσε να δώσει ένα από τα τρία χρώματα που προαναφέρθηκαν, όταν διεγερθεί σε φθορισμό. Ένας τέτοιος σωλήνας αποτελείται από τρία ηλεκτρονικά πυροβόλα, που το καθένα απ ` αυτά μπορεί να διεγείρει στοιχεία μόνο του ενός από τα βασικά χρώματα. Σήμερα χρησιμοποιείται η τεχνολογία υγρών κρυστάλλων LCD. Η έγχρωμη μετάδοση στην Ελληνική τηλεόραση με το σύστημα Secam εισέρχεται το 1979. Μέχρι τότε η τηλεόραση πέρασε από πολλά στάδια.

11 Προς το τέλος του 1989 εμφανίζονται στις τηλεοπτικές συχνότητες τα δύο πρώτα ιδιωτικά κανάλια, το Mega Channel και ο Antenna TV, γεγονός που σηματοδοτεί την ουσιαστική αναδιάρθρωση του επικοινωνιακού πεδίου της χώρας. Με την πάροδο λίγων μηνών το ένα τηλεοπτικό κανάλι μετά το άλλο εμφανίζονται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, εκπέμποντας είτε πανελλαδικά είτε τοπικά. Το 1994 εμφανίζεται το πρώτο συνδρομητικό κανάλι, το Filmnet, που προσέφερε εμπορικές ταινίες και ζωντανούς αγώνες ποδοσφαίρου. Ιδιωτική τηλεόραση Συνδρομητικό κανάλι

12 Το ζάπινγκ μπαίνει στη ζωή μας ! Την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 1988, ξεκινά ανεπίσημα στην Αθήνα, η αναμετάδοση των πρώτων δορυφορικών καναλιών που ολοκληρώνεται 2 μέρες μετά, όταν πλέον στον αέρα βρίσκονται 6 συνολικά προγράμματα. Είναι η εποχή που ο Αθηναίος έχει για πρώτη φορά την δυνατότητα να κάνει ζάπινγκ ανάμεσα σε παραπάνω από τα δύο γνώριμα κρατικά κανάλια. Είναι η εποχή που οι ταράτσες των σπιτιών αλλάζουν ραγδαία όψη, όταν στις ήδη εγκατεστημένες μεγάλες κεραίες των VHF προστίθενται οι λίγο πιο κομψές κεραίες U Η F που προορίζονται για την λήψη των νέων καναλιών. Οι τεχνικοί δεν προλάβαιναν να τοποθετούν κεραίες σε όλη την Αθήνα, φαινόμενο που δύσκολα θα παρατηρηθεί ξανά στο μέλλον, εκτός κι αν καταργηθεί η επίγεια λήψη και αντικατασταθεί από δορυφορική, οπότε όλοι θα τρέχουν να προμηθευτούν δορυφορικά πιάτα. Αναλυτικά τ α π ρώτα έ ξι δ ορυφορικά κανάλια σ την Α θήνα ή ταν τ α ε ξής : Super Channel ( Μ. Βρετανία ) TV5 Europe ( Γαλλία ) SAT1 ( Γερμανία ) RAIDUE ( Ιταλία ) CNN International ( Η. Π. Α ) Horizon ( ΕΣΣΔ )

13 Στο σπίτι τώρα προτιμάμε ντιζαϊνάτες συσκευές home cinema για τέλειο αποτέλεσμα σε εικόνα και ήχο. Ψηφιακή τηλεόραση Με τον όρο αυτό εννοούμε την μετάδοση και λήψη τηλεοπτικού σήματος ψηφιακής μορφής. Με μια πρώτη προσέγγιση θα λέγαμε ότι στην ψηφιακή μεταφορά, τα ηλεκτρικά σήματα τεμαχίζονται σε πολύ μικρά κομμάτια ρεύματος με την τεχνική της ψηφιοποίησης πριν την μεταφορά τους μέσα από αγωγούς ασύρματους ή ενσύρματους και στην συνέχεια γίνεται ξανά η σύνθεση στην αρχική τους μορφή στο δέκτη της τηλεόρασης. Έτσι λοιπόν αφού γίνει ανασύνθεση μπορεί να εμφανιστεί το αρχικό ηλεκτρικό σήμα και να μετατραπεί από την τηλεόραση σε φωτεινό και χρωματικό σήμα. Με τη διαδικασία αυτή μπορεί από τον ίδιο αγωγό να περάσουν τέτοια τεμαχοποιημένα σήματα πολλών διαφορετικών εικόνων, μπερδεμένα μεταξύ τους και τελικά να μπουν στην σωστή σειρά. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κωδικοποίηση των σημάτων ενώ η ανασύνθεση αποκωδικοποίηση.

14 Κατηγορίες τηλεοπτικών προγραμμάτων

15 Κατηγορίες τ ηλεοπτικών π ρογραμμάτων μ ε β άση τ ο περιεχόμενο τ ους : Ψυχαγωγία : Οι π ερισσότερες τ ηλεοπτικές ε κπομπές ε ίναι ψ υχαγωγικές. Π έρα από τ ην κ ωμωδία κ αι τ ο δ ράμα, π οικιλία ε κπομπών, τ ηλεοπτικές ελαφρές σ ειρές, π αιδικά π ρογράμματα κ αι κ ινηματογραφικά έργα, ό λα φ τάνουν σ ε ε μάς μ έσω τ ων τ ηλεοπτικών σ υσκευών μας. Η ε πίδραση τ ους σ την ζ ωή μ ας μ πορεί ν α ε ίναι σ ημαντική. Ψυχαγωγικές ε κπομπές : •Μ•Μουσικά π ρογράμματα •Τ•Τηλεπαιχνίδια •Α•Αθλητικές ε κπομπές •Σ•Σήριαλ •Π•Παιδικά π ρογράμματα •Τ•Ταινίες •Π•Πρωινές ε κπομπές •Ρ•Ριάλιτι σ όου

16 Εκπαίδευση : Τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια τηλεόραση μπορούν να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο, η δημόσια τηλεόραση αφιερώνει πολύ περισσότερες ώρες προγράμματος για αυτό το σκοπό. Επιδείξεις σχετικές με την μαγειρική κλπ είναι ιδιαίτερα αγαπητά προγράμματα. Εκπαιδευτικές εκπομπές : •Ντοκιμαντέρ •Μαγειρικές εκπομπές •Παιδικά προγράμματα

17 Πληροφόρηση : Η τ ηλεόραση ε ίναι κ ατά β άση μ έσο π ληροφόρησης. Τ ο πρωί, τ ο μ εσημέρι, τ ο β ράδυ κ αι ξ ανά τ η ν ύκτα, ό λα τ α δίκτυα κ αι π ολλοί ι διωτικοί σ ταθμοί π αρουσιάζουν τ α γεγονότα τ ης η μέρας μ έσα α πό τ α δ ελτία ε ιδήσεων. Ά λλα π ρογράμματα π ου σ χετίζονται μ ε π ληροφόρηση είναι : •Π•Πολιτικές ε κπομπές •Α•Αθλητικές ε κπομπές •Ν•Ντοκιμαντέρ •Δ•Δελτία κ αιρού

18 Διαφημίσεις : Η διαφήμιση στην πραγματικότητα είναι η εκπομπή ενός μηνύματος που προτρέπει στην αγορά ενός προϊόντος, στη δημιουργία θετικής γνώμης για ένα προϊόν ή μια εταιρεία. Το αν το μήνυμα αυτό είναι αληθές δεν απασχολεί τις εταιρείες παραγωγής και προβολής διαφημίσεων. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος δεοντολογικός κώδικας ή ηθική αναστολή για το πώς αυτό το μήνυμα θα φτάσει και θα αφομοιωθεί από τον υποψήφιο πελάτη. Αντιθέτως, το μοναδικό μέτρο αξιολόγησης μιας διαφήμισης είναι το πόσο βαθιά έχει καταφέρει να εντυπώσει το μήνυμα στους υποψήφιους αγοραστές. Οι τηλεθεατές βομβαρδίζονται καθημερινά με τηλεοπτικές διαφημίσεις και καλούνται να αγοράσουν το κάθε τι.

19 play Για ν α χ αλαρώσετε λ ιγάκι, νομίζουμε ό τι ή ρθε η ώ ρα ν α παρακολουθήσετε έ να μ ικρό video από π αλιά τ ηλεοπτική σ ειρά.

20 Δεκαετία 1970-1980

21 Στη χώρα μας τα τηλεοπτικά γεγονότα άρχισαν το Φεβρουάριο του 1951, όταν ήρθε στην Ελλάδα ο πρώτος τηλεοπτικός δέκτης από την Αγγλία μάρκας Cossor. Το 1958 κινήθηκε το ενδιαφέρον να δημιουργηθεί η Ελληνική Τηλεόραση. Έγινε διαγωνισμός, μειοδότησε ένας ιαπωνικός οίκος, αλλά το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε. Tο φθινόπωρο του 1960 στη ΔΕΘ η Θεσ/νίκη εξέπεμψε τηλεοπτική εικόνα από το περίπτερο της ΔΕΗ. Μέσα σε λίγες μέρες στήθηκαν 600 συσκευές σε δημόσιους χώρους και το 1961 μετρήθηκαν 36.000 τηλεθεατές να τις παρακολουθούν.

22 Προσωπικότητα που δέσποζε στο « γυαλί » πιστεύοντας με πάθος στη νέα αυτή ιδέα ήταν ο Άλκης Στέας. Καλεσμένοι σε εκείνο το πρώτο στούντιο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελένη Βλάχου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Άννα Συνοδινού, η Κατίνα Παξινού κ. ά. Τον Αύγουστο του 1965 πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση τηλεοπτικής κεραίας στην ταράτσα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και άρχισαν προβολές από τα στούντιο της. Συγκεκριμένοι άνθρωποι του ΕΙΡ πήραν το τηλεφώνημα του πρώτου Έλληνα τηλεθεατή ! Ήταν ένας χασάπης από την οδό Σπύρου Μερκούρη, που τους φώναζε έξαλλος από ενθουσιασμό : « Σας βλέπω ! Μπράβο, παιδιά ! Σας βλέπω !». Αυτή ήταν η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα.

23 Υπολογίζεται πως στις αρχές του 1966 στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής λειτουργούσαν 1.500 τηλεοράσεις. Αποφασίστηκε επιτέλους η έναρξη του επίσημου προγράμματος του ΕΙΡ και ορίστηκε η 23 η Φεβρουαρίου 1966 ως ημερομηνία έναρξης των καθημερινών πειραματικών εκπομπών.23 η Φεβρουαρίου 1966 Το πρώτο πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στις εφημερίδες της 23 ης Φεβρουαρίου, ήταν το εξής : 18.30: Διεθνή επίκαιρα 18.45: Για σας, κυρία μου 19.00: Αυστραλία ( ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ ) 19.25: Ο Άγγλος γλύπτης Χένρι Mo υρ ( ντοκιμαντέρ ) 19.55: Παίζει η ορχήστρα Ανρί Λεκά 20.15: Ο κλέφτης ( βραζιλιάνικη ταινία ) 20.30: Τέλος προγράμματος

24 Η τηλεοπτική δικτατορία Η κρατική τηλεόραση, που είχε δειλά ξεκινήσει το 1966, γίνεται μετά το 1968 λαϊκό μέσο ψυχαγωγίας, με τη στήριξη ( αλλά και τη χειραγώγηση ) του καθεστώτος. Η ΥΕΝΕΔ έδωσε προτεραιότητα και ανέλαβε τη λαϊκή ψυχαγωγία και την πολιτική προπαγάνδα, ενώ το ΕΙΡ προετοιμάστηκε ώστε να λειτουργήσουν τα πάντα άψογα στη μετάδοση των αγώνων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου. Η τηλεόραση της δικτατορίας παρουσίασε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως τους Πανευρωπαϊκούς του ’69 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έκλεισαν για πρώτη φορά τους Έλληνες στα σπίτια τους. Πολύ γρήγορα η απήχηση του μέσου θα γίνει τέτοια, ώστε οι δρόμοι να ερημώνουν όταν, για παράδειγμα, παίζεται η σειρά Άγνωστος πόλεμος ( 1970 ).

25 Ένα ιστορικό γεγονός έγινε την 20 ή Ιουλίου 1969. Ήταν μια μεγάλη νύχτα για την ανθρωπότητα, αλλά και για το ΕΙΡ, που για πρώτη φορά στην ιστορία του συνδέθηκε με τη Eurovision αναμεταδίδοντας τα πρώτα βήματα του Νιλ Άρμστρονγκ στο φεγγάρι. Εκείνο το βράδυ δημιουργήθηκε και το πρώτο ανεπίσημο ρεκόρ τηλεθέασης, που θα πρέπει να άγγιξε το 100%. Αν και δεν υπήρχαν τρόποι μέτρησης όσοι έζησαν εκείνη τη νύχτα διηγούνται πως όλες οι υπάρχουσες συσκευές τηλεόρασης του Λεκανοπεδίου ήταν ανοιχτές.

26 Στις 10/12/70 το ΕΙΡ μετονομάστηκε σε ΕΙΡΤ και στις 14 Ιανουαρίου 1974 έγιναν τα εγκαίνια των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΙΡΤ στην Αγία Παρασκευή σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 44 στρεμμάτων. Επρόκειτο για ένα κτιριακό συγκρότημα κακόγουστης αρχιτεκτονικής, γεμάτο διαδρόμους, που έδωσε όμως επιτέλους την ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλες οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες σ ’ ένα κτίριο. Βασίλης Διαμαντόπουλος και Γιώργος Μιχαλακόπουλος από τη σειρά «Εκείνος και Εκείνος»

27 Έλεγχος τηλεπικοινωνιών στα χρόνια της χούντας Παρασκευή 21 Απριλίου 1967 Αξημέρωτα τα τάνκς βγήκαν στους δρόμους. Οι δικτάτορες έβαλαν τη δημοκρατία στον γύψο. Δρακόντειος ήταν ο έλεγχος στον Τύπο και στο δίκτυο ραδιοτηλεόρασης. Το ραδιόφωνο και την τηλεόραση στελέχωναν αξιωματικοί του στρατεύματος και της Αστυνομίας. Από την προκρούστεια κλίνη περνούσαν δελτία ειδήσεων, σενάρια τηλεοπτικών σειρών, τραγούδια πάσης φύσεως. αξιωματικοί

28 Οι τηλεπικοινωνίες – κτίριο της ΕΡΤ ( τότε ΕΙΡΤ ), τηλεόραση, ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεφωνικό κέντρο και στρατιωτικές εγκαταστάσεις ασυρμάτου - κατελήφθησαν μεταξύ 1 και 1.30 ΄ π. μ. χωρίς να δοθεί το σήμα του συναγερμού. Στους δρόμους επικρατούσε ησυχία, αφού δεν είχαν ακόμα κινηθεί τα τανκς και δεν κυκλοφορούσαν ομαδικά διάφορα στρατιωτικά καμιόνια. ΕΡΤ Οι στρατιώτες μετακινούνταν γρήγορα και αθόρυβα, κατά μικρές ομάδες, στους προκαθορισμένους στόχους δίχως να κινούν την προσοχή ή την περιέργεια. Ένα τζιπ γεμάτο στρατιώτες δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο στους αθηναϊκούς δρόμους. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι στρατιώτες της Χούντας είχαν θέσει υπό το λειτουργικό έλεγχό τους όλα τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα.

29 Το Μάιο του 1975 ξεκίνησε η θρυλική σειρά « Ο Χριστός ξανασταυρώνεται » του Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, το πρώτο σήριαλ της μεταπολίτευσης Ο Αλέξανδρος Γκόλφης από τη σειρά « Ο Χριστός ξανασταυρώνεται » Το καστ του « Λούνα Παρκ ». Στο κέντρο ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος « πατέρας » της γνωστής ατάκας « όξω ρεεε !» Η Δημοκρατία εκπέμπει

30 Τα τηλεοπτικά κανάλια είχαν τη δυνατότητα με τις μαζικές αγορές ελληνικών και αμερικάνικων ταινιών, να εξασφαλίσουν τεράστια κέρδη μέσω των διαφημίσεων. Ο θεατής του κινηματογράφου μετατράπηκε σε ένα πρόθυμο θεατή έτοιμο να καταναλώσει από το σπίτι του « τον ωκεανό εικόνων και ήχων » που του προσέφερε δωρεάν η τηλεόραση. Η προτίμηση του ελληνικού κοινού για την τηλεόραση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εισιτηρίων στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το φαινόμενο αυτό δεν ήταν μόνο ελληνικό. Σε ολόκληρο τον κόσμο, η εμφάνιση της τηλεόρασης επηρέασε τη κινηματογραφική παραγωγή, αλλά και τις εισπράξεις από τα εισιτήρια.

31 Δεκαετία 1980-1990

32 Η δεκαετία του ’80 υπήρξε καθοριστική για την απελευθέρωση ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας πειρατές έχουν ξεκινήσει την παράνομη εκπομπή από τις συχνότητες της ΕΡΤ μετά τα μεσάνυχτα όταν το πρόγραμμα της ημέρας τελείωνε και οι πομποί της δεν λειτουργούσαν. Τον Νοέμβριο του 1982, ο τηλεοπτικός σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων ( Υ. ΕΝ. ΕΔ ), έπαψε να είναι υπό την ευθύνη του στρατού και μετονομάστηκε σε ΕΡΤ 2, ενώ το 1987 με την συγχώνευση των δύο καναλιών σε μια εταιρεία μετονομάστηκε σε ΕΤ 2. Το σημερινό όνομα του σταθμού, που ελάχιστη πια σχέση έχει με τα πρώτα του χρόνια, είναι ΝΕΤ ( απ ’ το 1997). 1981 το πρώτο έγχρωμο σήμα της ΥΕΝΕΔ

33 Οι φωνές για ιδιωτική τηλεόραση πλήθαιναν ενώ οι δήμοι ανέπτυξαν πρωτοβουλίες παρά την δυσκολία δημιουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού. Στα τέλη του 1989 με την εμφάνιση του Mega Channel πρώτα και του Antenna αμέσως μετά, άρχισε η μαζική δημιουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας ή τοπικής εμβέλειας. Στον τομέα της ψυχαγωγίας όμως τα βήματα ήταν πιο αργά και άτολμα. Οι μεν θεατρικές παραγωγές ατόνησαν και υποχώρησαν σε ποιότητα, ενώ τα μουσικά σόου δεν ξεχώρισαν. 31 Δεκεμβρίου 1989, στις 8 το βράδυ, όταν ο ΑΝΤ 1 εξέπεμψε για πρώτη φορά Σήμα του MEGA όταν εξέπεμψε για πρώτη φορά

34 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εποχής ήταν η παντοδύναμη εισβολή της διαφήμισης. Τα διαφημιστικά μηνύματα ήταν επιτυχέστερα του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά μεταδίδονταν με καταιγιστικό ρυθμό « σπάζοντας τα νεύρα » των τηλεθεατών. Διαφήμιση ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ 1982 Επόμενη

35 Δεκαετία 1990-2000

36 Δέκα χρόνια μετά το 1980 ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια της ιδιωτικής τηλεόρασης, που σάρωσε κυριολεκτικά το κατεστημένο της ΕΡΤ, αφού η δημόσια τηλεόραση έχασε την αξιοπιστία της, τους τηλεθεατές της και έπεσε στην αφάνεια Το Mega ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου 1989 και ήταν ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός που λειτούργησε στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας την εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα μας. 1991, Οι « Απαράδεκτοι » Β. Μπονάτσος, Σ. Παπαδόπουλος, Δ. Παπαδοπούλου και Γ. Μπέζος Σειρά που άφησε εποχή Ξεχωριστή περίπτωση οι « Δέκα Μικροί Μήτσοι » του Λάκη Λαζόπουλου, που προβλήθηκαν επί 8 χρόνια – ένα σπάνιο τηλεοπτικό γεγονός. Ο Λάκης Λαζόπουλος ως « χήρα Μήτση »

37 Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1989 έκανε την είσοδό του στο τηλεοπτικό τοπίο το δεύτερο μεγάλο ιδιωτικό κανάλι, ο ΑΝΤ 1. Την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ανέλαβε ο γνωστός δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ, που παραιτήθηκε για το σκοπό αυτό από την ΕΤ 1. Ο ΝΕΑΡΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ 37 ΧΡΟΝΙΑ Το 1993 βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα το ιδιωτικό κανάλι ΣΚΑΪ. Ένα κανάλι με καθαρά ενημερωτικό προφίλ, αφού μετέδιδε μόνο ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές τρέχουσας επικαιρότητας. Στις 4 Δεκεμβρίου 1993 έστειλε το σήμα του στον τηλεοπτικό αέρα της Ελλάδας άλλο ένα ιδιωτικό κανάλι, το Star Channel.

38 Η συνδρομητική τηλεόραση ξεκίνησε στην Ελλάδα με τη Multichoice Hellas, η οποία ανέπτυξε με ιδιαίτερη επιτυχία δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο των συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, στην αναλογική αλλά και ψηφιακή συνδρομητική τηλεόραση. Από το Δεκέμβριο του 1999 η Multichoice προσφέρει στους Έλληνες συνδρομητές τα δημοφιλέστερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδρομητικά προγράμματα με δορυφορική εικόνα μέσω Νο va, της πρώτης ψηφιακής δορυφορικής πλατφόρμας. Το πακέτο της Nova μεταξύ άλλων περιλαμβάνει : Κινηματογραφικά κανάλια 5 αθλητικά κανάλια 2 παιδικά κανάλια 3 ενημερωτικά κανάλια 4 διεθνούς κύρους κανάλια με ντοκιμαντέρ

39 2000 έως σήμερα …

40 Η σημερινή εικόνα του Ελληνικού τηλεοπτικού πεδίου χαρακτηρίζεται από πολυμέρεια, πολυσυλλεκτικότητα και δυναμισμό. Παράλληλα προς τους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που προσφέρουν υψηλές πληροφοριακές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, λειτουργούν πολλοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, πανελλαδικής ή τοπικής εμβέλειας. Μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού 2009 η ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα περιοριζόταν στη πλατφόρμα της ΕΡΤ που αποτελούταν από : Το σινέ + με ταινίες, το σπορ + με αθλητικά, και το πρίσμα + κανάλι γενικού ενδιαφέροντος και σαφή προσανατολισμό / υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες. σινέ + σπορ + πρίσμα + Στις 24 Ιουνίου 2009 παρουσιάστηκε η εταιρία Digea A.E., νομικό πρόσωπο που συστήθηκε από κοινού από τα κανάλια Alpha, Alter, Antenna, Makedonia TV, Mega, Σκάι και Star και η οποία " έχει αναλάβει την ψηφιακή εκπομπή των τηλεοπτικών προγραμμάτων τόσο των ιδιωτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας καθώς και όποιων άλλων σταθμών προτιμήσουν τις υπηρεσίες της."

41 Η μετάβαση των ελληνικών ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας σε ψηφιακό σήμα έγινε : •Στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 στον Κορινθιακό Κόλπο. •Στις 14 Ιανουαρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη. •Στις 18 Ιουνίου 2010 στην Αττική. •Στις 19 Νοεμβρίου 2010 στην Αλεξανδρούπολη. •Στις 25 Φεβρουαρίου 2011 στη Ρόδο. •Στις 27 Μαΐου 2011 στη Θεσσαλία. •Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 στη Δυτική Ελλάδα •Στις 3 Φεβρουαρίου 2012 στην Πάτρα και το Μεσολόγγι.

42 Στην αυγή του 21 ου αιώνα η ελληνική τηλεόραση σε τεχνολογικό επίπεδο έχει καλύψει την τεράστια απόσταση που τη χώριζε άλλοτε από την υπόλοιπη Ευρώπη, εξακολουθεί, ωστόσο, να αντιμετωπίζει σοβαρά θεσμικά προβλήματα. Οι άδειες των ιδιωτικών καναλιών εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα. Ο υπερβολικός καταιγισμός διαφημίσεων καθιστά προβληματική την παρακολούθηση κάποιων εκπομπών και αθλητικών μεταδόσεων. Ο νέος τρόπος παρουσίασης των ειδήσεων αντικατέστησε τον παλαιοντολογικό τρόπο των κρατικών καναλιών, όπου τα πάντα εστιάζονταν στις κυβερνητικές δραστηριότητες και στην προσωπικότητα του εκάστοτε πρωθυπουργού. Σήμερα το δελτίο ειδήσεων αποτελεί τη « ναυαρχίδα » κάθε καναλιού και είναι προσεκτικά διαφημισμένο. Περιλαμβάνει ένταση, δραματικές εκφωνήσεις γεμάτες κοσμητικά επίθετα και χαρακτηρισμούς με τους οποίους παλιότερα διαφημίζονταν ταινίες τρόμου. Η σκηνοθεσία μεταβάλλει εντέχνως τα αστυνομικά ρεπορτάζ σε αστυνομικές ταινίες χρησιμοποιώντας εικόνες αρχείου για να δραματοποιηθούν οι εκφωνήσεις.

43 Τα πιο « σκανδαλιστικά » και « πικάντικα » θέματα που αφορούν οικογενειακές διαμάχες επωνύμων μεταφέρονται στα λεγόμενα « παράθυρα », όπου γαργαλιστικές λεπτομέρειες από την ιδιωτική ζωή προσωπικοτήτων εκτίθενται στη δημόσια περιέργεια και σχολιάζονται. Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ( ΕΣΡ ) που ιδρύθηκε για να εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και να χορηγεί τις μόνιμες άδειες λειτουργίας στα κανάλια αδυνατεί μέχρι τώρα να παίξει το ρόλο που του ανατέθηκε. Έμπλεξε σ ’ έναν κωμικοτραγικό κυκεώνα συνεχούς μελέτης φακέλων, ενστάσεων επιβεβαιώνοντας το ότι ένα από τα ζητούμενα στη χώρα μας είναι η εφαρμογή των νόμων. Παρά τα όσα γράφονται και υποστηρίζονται, το τηλεοπτικό κοινό έχει βαρεθεί αυτή τη στημένη ενημέρωση και ψυχαγωγία και αναζητά τη γνησιότητα. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η μείωση του αριθμού των τηλεθεατών τα τελευταία χρόνια. Τη βρίσκουν με το ζάπινγκ, αλλά η τηλεόραση δεν είναι μόνο η εικόνα. Είναι και ο λόγος!

44 Κλείνουμε την παρουσίασή μας με ένα video από την πιο δημοφιλής σειρά της δεκαετίας του 2000 « Στο παρά πέντε ». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε Καλή Διασκέδαση !!!


Κατέβασμα ppt "Η εργασία μας ολοκληρώνεται σε δύο μέρη. Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται στο 1 ο Μέρος. Σκοπός του 1 ου Μέρους της εργασίας είναι η μελέτη της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google