Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΥΕΒΕ 16/1/2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΥΕΒΕ 16/1/2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΥΕΒΕ 16/1/2013

2 Άρθρο 1 ο •Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία “ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” με σκοπό “την προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και ειδικότερα της ειδικότητας της Ουρολογίας”. •Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη οργανισμός μη- κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…

3 Άρθρο 1 ο •Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία “ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” με σκοπό “την προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και ειδικότερα της ειδικότητας της Ουρολογίας”. •Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη οργανισμός μη- κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…

4 Άρθρο 2, παράγραφοι δ και ε • δ) Δημοσιεύει κάθε έτος τα Πρακτικά των Επιστημονικών Συνεδρίων σε δικό της περιοδικό σύγγραμμα, που αποτελεί επίσημο όργανο της Εταιρείας ή σε περιοδικά άλλων επιστημονικών συλλόγων. •ε) Προβαίνει στην ίδρυση και οργάνωση Επιστημονικής Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου και στη συγκέντρωση ελληνικών και ξενόγλωσσων ιατρικών συγγραμμάτων και περιοδικών. Να καταργηθούν

5 Άρθρο 2. •Προσθήκη ως εξής: Η ΟΥΕΒΕ θα λειτουργεί σαν τμήμα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με την οποία έχει κοινό εκπαιδευτικό έργο και σκοπούς. •Εναλλακτικά η προσθήκη αν γίνει αποδεκτή να προστεθεί στο άρθρο 1

6 Άρθρο 4 ο •Η Εταιρία αποτελείται από τακτικούς, επίτιμους και εκτός έδρας (Αντεπιστέλλοντα μέλη) εταίρους. •Κατάργηση της έννοιας των εκτός έδρας μελών, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα αντεπιστέλλοντα μέλη, όπως και οι συνταξιούχοι ουρολόγοι. •Η Εταιρία αποτελείται από τακτικά μέλη (ειδικοί και ειδικευόμενοι ουρολόγοι) τα οποίοι ζουν και εργάζονται στην γεωγραφική περιοχή Μακεδονίας και Θράκης, και αντεπιστέλλοντα μέλη, όπου συμπεριλαμβάνονται ουρολόγοι εκτός έδρας και συνταξιούχοι. •Επίτιμα μέλη είναι αυτά, που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1

7 Άρθρο 5 Παράγραφος 2 •Για την ονομασία του, ως Τακτικού Εταίρου, απαιτείται αίτηση του ίδιου, πρόταση που έχει υπογραφεί από δύο τακτικούς Εταίρους και απόφαση της Εταιρείας, που λαμβάνεται σε επόμενη συνεδρίαση, με ψηφοφορία στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει το ½ και μία επιπλέον των ψήφων των παρόντων. Σε περίπτωση απόρριψης, νέα υποψηφιότητα δεν γίνεται δεκτή πριν από την παρέλευση ενός χρόνου. •να καταργηθεί το : «και απόφαση της Εταιρείας, που λαμβάνεται σε επόμενη συνεδρίαση, με ψηφοφορία στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει το ½ και μία επιπλέον των ψήφων των παρόντων.» και να αντικατασταθεί με το: και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με ψηφοφορία στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει το ½ και μία επιπλέον των ψήφων των παρόντων

8 Άρθρο 6 ο •Τακτικός Εταίρος που εγκαθίσταται σε άλλη πόλη εκτός της Βόρειας Ελλάδας, μετατίθεται αυτοδικαίως στην κατηγορία των Εταίρων εκτός έδρας (Αντεπιστελλόντων Εταίρων). •Τακτικός Εταίρος που εγκαθίσταται μόνιμα στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη εκτός Μακεδονίας και Θράκης, οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία και μετατίθεται αυτοδικαίως στην κατηγορία των Εταίρων εκτός έδρας (Αντεπιστελλόντων Εταίρων).

9 Άρθρο 7 Παράγραφος 1 •1. Εταίρος εκτός έδρας (αντεπιστέλλων Εταίρος), ονομάζεται κάθε πτυχιούχος ιατρικής σχολής, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού. •να αντικατασταθεί με το: “Αντεπιστέλλων εταίρος ονομάζεται κάθε πτυχιούχος ιατρικής σχολής, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, που ασκεί την ειδικότητα της ουρολογίας εκτός της Μακεδονίας και Θράκης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και οι ουρολόγοι, που ασκούσαν την ουρολογία στη Μακεδονία ή Θράκη και έχουν συνταξιοδοτηθεί και από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

10 Άρθρο 7 Παράγραφος 2 •2. Για την ονομασία του, απαιτείται έγγραφη πρόταση που υπογράφεται από (2) Τακτικούς Εταίρους, στην οποία αναφέρεται, απαραίτητα, η επιστημονική του δράση. Η εγγραφή του γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 (απόφαση με πλειοψηφία των παρόντων κλπ.). Ο Εταίρος εκτός έδρας έχει όλα τα δικαιώματα των τακτικών εταίρων, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. •Να αντικατασταθεί το «Ο Εταίρος εκτός έδρας έχει όλα τα δικαιώματα των τακτικών εταίρων, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται» με το «Ο Αντεπιστέλλων Εταίρος έχει όλα τα δικαιώματα των τακτικών εταίρων, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγεται.

11 Άρθρο 8, Παράγραφος 1 •1. Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των Τακτικών και εκτός έδρας Εταίρων καθορίζεται πάντοτε από την Γ.Σ. της Εταιρείας με πρόταση του Δ.Σ. σε μία από τις συνεδριάσεις της. •Να αντικατασταθεί το «εκτός έδρας εταίρων» με το «αντεπιστελλόντων εταίρων» καθώς και όπου παρακάτω αναφέρεται •Να αντικατασταθεί με το «Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των Τακτικών και εκτός έδρας Εταίρων καθορίζεται με πρόταση του Δ.Σ. σε μία από τις συνεδριάσεις του.»

12 Άρθρο 9, Παράγραφος 1 και2 •1. Επίτιμος Εταίρος ονομάζεται κάθε γιατρός, βιολόγος ή επιστήμονας άλλου κλάδου που έχει διαπρέψει στην Επιστήμη καθώς και κάθε Εταίρος που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Για την ονομασία του, ως Επίτιμου Εταίρου, *χρειάζεται πρόταση του Δ.Σ. στην Εταιρεία και απόφαση της Εταιρείας με πλειοψηφία του ½ και μίας ψήφου επί πλέον των ψήφων των παρόντων. •2. Ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου της Εταιρείας απονέμεται από αυτήν σε Τακτικούς ή Επίτιμους Εταίρους**, οι οποίοι με την επιστημονική προβολή, το ήθος, τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες τους γενικά, έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα στην προαγωγή του Έργου της Εταιρείας. •Να διαγραφεί το «καθώς και κάθε Εταίρος που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία» *β) Να διαγραφεί το bald και μετά να γίνει «και απόφαση του ΔΣ της εταιρείας με πλειοψηφία του ½ και μίας ψήφου επί πλέον των ψήφων των παρόντων. •**Να προστεθεί «σε Τακτικούς ή Επίτιμους ή Αντεπιστέλλοντες Εταίρους»

13 Άρθρο 9, Παράγραφος 1 και2 •1. Επίτιμος Εταίρος ονομάζεται κάθε γιατρός, βιολόγος ή επιστήμονας άλλου κλάδου που έχει διαπρέψει στην Επιστήμη καθώς και κάθε Εταίρος που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Για την ονομασία του, ως Επίτιμου Εταίρου, *χρειάζεται πρόταση του Δ.Σ. στην Εταιρεία και απόφαση της Εταιρείας με πλειοψηφία του ½ και μίας ψήφου επί πλέον των ψήφων των παρόντων. •2. Ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου της Εταιρείας απονέμεται από αυτήν σε Τακτικούς ή Επίτιμους Εταίρους**, οι οποίοι με την επιστημονική προβολή, το ήθος, τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες τους γενικά, έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα στην προαγωγή του Έργου της Εταιρείας. •Να διαγραφεί το «καθώς και κάθε Εταίρος που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία» *β) Να διαγραφεί το bald και μετά να γίνει «και απόφαση του ΔΣ της εταιρείας με πλειοψηφία του ½ και μίας ψήφου επί πλέον των ψήφων των παρόντων. •**Να προστεθεί «σε Τακτικούς ή Επίτιμους ή Αντεπιστέλλοντες Εταίρους»

14 Άρθρο 12 ο παράγραφος 3 η •Για την εξασφάλιση συνεχόμενης και πληρέστερης ενημέρωσης του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχει σε αυτό ως Πρώτος Σύμβουλος ένα από τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ., που ορίζει το ίδιο στην τελευταία πριν από τις αρχαιρεσίες συνεδρίασή του, μόνο για δύο χρόνια. •Αντικατάσταση ως εξής : Για την διασφάλιση της διάρκειας και της συνέχειας του έργου της Εταιρείας ο εκλεγόμενος Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει αυτοδίκαια και χωρίς ψηφοφορία τη θέση του Πρόεδρου του επόμενου Δ.Σ

15 Άρθρο 12, παράγραφος 3 η Προσθήκη ως εξής: Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του (Προέδρου), Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το Δ.Σ στο προβλεπόμενο από το καταστατικό χρονικό διάστημα προ των εκλογών (άρθρο 31, παράγραφος 1α) στην οποία και να αναφέρουν σαφώς τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία για κάποια θέση δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κανέναν υποψήφιο η θέση αυτή θα καλυφθεί στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ μετά από συζήτηση ή/και εσωτερική ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ.

16 Άρθρο 12 ο Παράγραφος 4 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο για περισσότερες από δύο (2) συνεχείς διετίες. Προτεινόμενες αλλαγές •Πρόεδρος και μέλη δεν δύνανται να έχουν περισσότερες από 2 συνεχόμενες θητείες •Να περιοριστεί η θητεία του Προέδρου σε 2 έτη χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

17 Άρθρο 12, παράγραφος 5 η •Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συμμετέχουν συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού καθώς και μέλη που α) δεν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, β) έχουν στερηθεί το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμών ή συμμετοχής σε ενώσεις προσώπων και γ) έχουν στερηθεί αυτοδικαίως ή μετά από δικαστική τους απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα. •Να προστεθεί δ) είναι εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα και κατέχουν ή κατείχαν θέσεις στο κοινοβούλιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση.

18 Άρθρο 12, παράγραφος 6 και 7 •6. Ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. πρέπει καταρχήν να είναι τακτικός Εταίρος δύο χρόνια και να έχει τον τίτλο του ουρολόγου δέκα χρόνια τουλάχιστον. •7. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Αντιπροέδρου και γραμματέα πρέπει να είναι Τακτικοί Εταίροι 2 χρόνια και να έχουν τον τίτλο του ουρολόγου 5 χρόνια τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας για τουλάχιστον 10 χρόνια με δεδομένο ότι ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας αναπληρώνουν βάση καταστατικού τον Πρόεδρο (άρθρο 14, παράγραφος 3). Οι υποψήφιοι για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ. πρέπει να είναι τακτικοί εταίροι δύο χρόνια τουλάχιστον. Όλοι δε πρέπει να έχουν την ειδικότητα του Ουρολόγου

19 Άρθρο 14, παράγραφος 1, 2 και 3 •1. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα σε 4 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. •2. Αν όμως οι θέσεις που έμειναν κενές είναι περισσότερες από 2 και ο χρόνος μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες είναι μεγαλύτερος από δέκα μήνες, οι θέσεις που έμειναν κενές συμπληρώνονται με αρχαιρεσίες που γίνονται μέσα σε δύο μήνες από τη δημιουργία του κενού. •3. Όταν για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση του Προέδρου, αυτή παραμένει κενή μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση που κωλύεται και αυτός, από τον Γραμματέα. •Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. •Να διαγραφεί το ο χρόνος μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες είναι μεγαλύτερος από δέκα μήνες •Όταν για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση του Προέδρου προβλέπεται έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ με σκοπό την αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ και ορισμό μετά από συζήτηση ή και ψηφοφορία νέου Προέδρου από το Δ.Σ.

20 Άρθρο 16 ο παράγραφος 3 •Ο Γραμματέας εποπτεύει τα οικονομικά θέματα της Εταιρείας (Ταμείο, Οίκημα, Βιβλιοθήκη, Συσκευές, όργανα, έπιπλα και υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της). •ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

21 Άρθρο 17 ο • Ο Γραμματέας προσυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα για πληρωμή εξόδων και τις εντολές ανάληψης χρημάτων από τις καταθέσεις στις Τράπεζες •Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή έχει κώλυμα, αναπληρώνεται με πρόταση του Δ.Σ. από έναν από τους Συμβούλους. •Καταργείται και περνάει στις αρμοδιότητες του ταμία •Προσθήκη ως εξής : Ο γραμματέας είναι επιφορτισμένος με την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των επιστημονικών παρουσιάσεων-διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις συνεδριάσεις και τα μαθήματα της εταιρείας όσο και στο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο. Είναι στην διακριτική του ευχέρεια να κοινοποιήσει το επιστημονικό αυτό υλικό στα μέλη της Εταιρείας είτε μέσω του site της Εταιρείας είτε με όποιον άλλο τρόπο θεωρηθεί προσφορότερος (ηλεκτρονικό αρχείο τύπου flashdriver ή CD). •Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή έχει κώλυμα, αναπληρώνεται με πρόταση του Δ.Σ. από τον αρχαιότερο σύμβουλο ή τον σύμβουλο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους

22 Άρθρο 18 ο Προσθήκη: Ο Ταμίας εποπτεύει τα οικονομικά θέματα της Εταιρείας (Ταμείο, Οίκημα, Βιβλιοθήκη, Συσκευές, όργανα, έπιπλα και υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της).

23 Άρθρο 20 ο Καταργείται ο Έφορος βιβλιοθήκης με όλα τα αναφερόμενα καθήκοντα και συγκροτείται από το ΔΣ επιτροπή εκπαίδευσης που είναι αρμόδια για οτιδήποτε έχει σχέση με το εκπαιδευτικό έργο της εταιρείας. Το Δ.Σ. επίσης μπορεί να αποφασίσει σύγκληση τακτικής ή έκτακτης επιστημονικής συνεδρίασης (εκτός του συνηθισμένου τόπου συνεδριάσεων) των γραφείων της Εταιρείας) λ.χ. αίθουσα επιστημονικού κέντρου ή κλινικής ή εργαστηρίου και η παραπάνω συνεδρίαση γίνεται με τη συνηθισμένη διαδικασία.

24 Άρθρο 23, παράγραφος 1 και 2 •1. Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται οι Εταίροι με προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις που θα ληφθούν αποφάσεις από την Εταιρεία στέλνονται 8 μέρες πριν, ενώ για τις καθαρά επιστημονικές συνεδριάσεις και για την εκλογή Εταίρων, 4 μόνο μέρες πριν. •2. Η Εταιρεία θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία στις καθαρά επιστημονικές συνεδριάσεις και στην εκλογή Εταίρων, οποιοσδήποτε αριθμός μελών κι αν παρίσταται, ενώ στις λοιπές συνεδριάσεις που η Εταιρεία πρέπει να συνεδριάσει και να πάρει αποφάσεις, απαιτείται παρουσία του 1/3 των •Τακτικών Εταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. •Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις αποστέλλονται στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή (και) ταχυδρομικά κατά την κρίση του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις που θα ληφθούν αποφάσεις από την Εταιρεία στέλνονται 14 μέρες πριν, ενώ για τις καθαρά επιστημονικές συνεδριάσεις και για την εκλογή Εταίρων, 7 μέρες πριν. •Να αντικατασταθεί ολόκληρο το 2 με το «Για τη λήψη αποφάσεων από την Γενική συνέλευση της Εταιρείας απαιτείται να είναι παρόν το 1/3 των μελλών, που έχουν δικαίωμα ψήφου (τακτικά και αντεπιστέλλοντα και ταμειακά τακτοποιημένα). Εάν κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα δεν υπάρχει απαρτία και εφόσον η ειδοποίηση των μελλών έχει γίνει με βάση τα προβλεπόμενα παραπάνω, το ΔΣ έχει δικαίωμα να ορίσει νέα πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, όπου η απαρτία θα είναι δεδομένη ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. Εξαίρεση αποτελεί η Γενική Συνέλευση τροποποίησης του καταστατικού, όπου θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η παρουσία των μισών Εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου και η παρέλευση τουλάχιστον 2 ετών από την τελευταία τροποποίηση. Και εδώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία»

25 Άρθρο 24 Να καταργηθεί αφού περιλαμβάνεται στο 23 παράγραφος 2

26 Άρθρο 31 •Προσθήκη ως εξής: Το Δ.Σ εξετάζει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες με βάση τους κανόνες του καταστατικού, καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων ανά θέση του Δ.Σ και ανακοινώνει στα μέλη τις υποψηφιότητες τουλάχιστον 3 ημέρες προ των εκλογών. Ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων επίσης αναρτάται την ημέρα της εκλογής στον χώρο της ψηφοφορίας. •Προσθήκη άρθρου 1α ως εξής: H εκλογή των μελών του Δ.Σ γίνεται ανά διετία σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Ουρολογικού Συμποσίου στον τόπο τελέσεως αυτού με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των μελών.

27 Άρθρο 33-παράγραφος 1, 2 •1. Η τροποποίηση αυτού του καταστατικού δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν 2 χρόνια. Πρέπει δε να αποφασιστεί σε συνεδρίαση της Εταιρείας που καλείται γι’ αυτόν τον σκοπό, στην οποία πρέπει να παρίστανται το ½ τουλάχιστον από τα Τακτικά μέλη που έχουν το δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των ¾ από τους παρόντες. •2.Μετά τη διάλυση της Εταιρείας, η περιουσία της, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 Ν. Δ/τος 795/31-12-1970/1-1-1971, περιέρχεται στην Κλινική των ουροποιητικών οργάνων του Παν/μίου Θεσσαλονίκης που υποχρεώνεται να προκηρύσσει διαγωνισμό κάθε 2-3 έτη, με τα έσοδα της περιουσίας αυτής (τόκους, ενοίκια, κλπ.) και σκοπό την προαγωγή της εργαστηριακής έρευνας της Ουρολογίας στη Βόρεια Ελλάδα. •1. Να καταργηθεί. Ο αριθμός των απαραίτητων μελών προβλέπεται στο 23 παράγραφος 2 •2.Μετά τη διάλυση της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία •3. Εναλλακτικά στο προηγούμενο «η περιουσία περιέρχεται, όπου η τελευταία Γενική συνέλευση αποφασίσει με ψηφοφορία κατά πλειοψηφία του 50% μετά την υποβολή προτάσεων

28 Προσθήκη άρθρου •Το ανώτατο ελεγκτικό και διοικητικό όργανο της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος είναι η Γενική Συνέλευση. Συνεπώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας το απαιτεί, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε απαρτία, που προβλέπεται από το σχετικό για την τροποποίηση του καταστατικού άρθρο (50% των εχόντων δικαίωμα ψήφου Εταίρων), να ληφθεί μεμονωμένη απόφαση, που μπορεί να αντιβαίνει του παρόντος καταστατικού με γνώμονα πάντα τις επικρατούσες συνθήκες και το όφελος της εταιρείας. Την εισήγηση αυτής της απόφασης θα αναλάβει το ΔΣ, που θα είναι υποχρεωμένο να εξηγήσει και να τεκμηριώσει με σαφήνεια στη Γενική Συνέλευση αυτήν την πρωτοβουλία

29 Άρθρο 34 •Προσθήκη ως εξής: Ο Εσωτερικός κανονισμός της ΟΥΕΒΕ εναρμονίζεται με εκείνον της ΕΟΕ

30 Άρθρο 35 •Τροποποίηση ανάλογα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ vakalj@otenet.grvakalj@otenet.gr ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΝΤΟΥΛΙΔΗΣ sountp@hotmail.comsountp@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΥΕΒΕ 16/1/2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google