Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ2 Ασφάλεια Τροφίμων Νέοι μικροοργανισμοί στα τρόφιμα, Μοντέρνα τεχνολογία Βιομηχανοποίηση Μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων Αλλαγή διατροφικών συνηθειών Τουρισμός

3 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ3 Μόλυνση Περιβάλλοντος Ανταγωνισμός Νομοθεσία

4 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ4 Προσαρμογή Εθνικής Νομοθεσίας Εφαρμογή Εθνικών προγραμμάτων Εκπαίδευση χειριστών τροφίμων Ενημέρωση καταναλωτών ΠΡΟΛΗΨΗ

5 32 Δέσμες ¨Μέτρων¨. Πρώτη Δέσμη = εφαρμογή των Γενικών Κανόνων Υγιεινής Τροφίμων (όπως ορίζεται από την Codex Alimentarius Commission) Δεύτερη Δέσμη = να εφαρμοστούν οι κανόνες της CHP/GMP Τρίτη Δέσμη = ΑΚΚΣΕ (για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή βεβαιότητα ότι το τρόφιμο είναι ασφαλές) General principles of food hygiene ( Codex Alimentations ) GMP + GHP+ SSOP HACCP system FOOD SAFETY SYSTEM SSOP = Sanitation Standard Operation Procedures βοηθούν στη διατήρηση των GMP στην Παραγωγή τροφίμων. π.χ. σταθερή θερμοκρασία παστερίωσης στη θερμική επεξεργασία του γάλακτος

6 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ6 Ευρώπη:  Κρίσεις - ορμονών - διοξινών - σπογγόμορφης εγκεφαλοπάθειας βοοειδών Παγκοσμίως:  Μικροβιοαντοχή στα αντιβιοτικά  Αύξηση των Καταλοίπων χημικών ουσιών στα τρόφιμα Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην ανάγκη ισχυροποίησης της νομοθεσίας ;

7 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ7 Τα προβλήματα συνεχίζονται και δημιουργείται ανησυχία  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Στις Εθνικές Κυβερνήσεις  Στο ευρύ κοινό  Σε μη κυβερνητικές οργανώσεις  Σε επαγγελματικές ενώσεις  Σε διεθνείς εμπορικούς εταίρους  Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

8 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ8 Συστήματα Εγγύησης της Ασφάλειας των Τροφίμων στο παρελθόν και ΣΗΜΕΡΑ Οργανοληπτικές ιδιότητες των τροφίμων.

9 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ9 Άλλα μειονεκτήματα του παλιού συστήματος ελέγχου αισθητική Μέχρι τα μέσα του αιώνα οι εταιρίες παραβλέπουν σημαντικές παραμέτρους ασφάλειας και δίνουν μεγάλη σημασία στην αισθητική του προϊόντος εις βάρος της ασφάλειας

10 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ10 Σήμερα τα συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων ελέγχουν τις παραμέτρους: 1.Προέλευση ζωοτροφών και ποιότητα Σήμανση ζώων 2.Υγεία των ζώων 3.Προστασία των ζώων 4.Ασφαλής διάθεση των ζωικών αποβλήτων 5.Ασφαλής Μεταφορά και ξεκούραση των ζώων 6.Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (ΑΚΚΣΕ), ΟΡΘΕΣ βιομηχανικές πρακτικές, ΟΡΘΕΣ πρακτικές υγιεινής, 7.Επαρκής έλεγχος των προϊόντων 8.Ανιχνευσιμότητα 9.Αυτοέλεγχοι και Εξωτερικοί Έλεγχοι 10.Διατήρηση καταλόγων προμηθευτών 11.Ρόλος και ευθύνες των καταναλωτών

11 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ11 ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΘΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (GHP) Είναι το σύνολο των μέτρων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και ζωοτροφών, ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (GMP) Εφόσον ακολουθηθούν οι ορθοί κανόνες και πρακτικές στην παρασκευή τότε εξασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι το τρόφιμο δεν θα προκαλέσει βλάβη στον καταναλωτή

12 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ12 Η κυβέρνηση (νομοθετικό, ελεγκτικό έργο) Συμπερασματικά Πότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένα τρόφιμο είναι ασφαλές? Όταν χρησιμοποιείται για τον σκοπό που έχει παρασκευασθεί χωρίς να προκαλεί βλάβες στην υγεία του καταναλωτή. Τι σημαίνει “Σύγχρονος Έλεγχος Τροφίμων¨? Οι ελεγκτικές αρχές ¨Αστυνομεύουν¨ λιγότερο, ενώ ¨Συζητούν¨ και ¨Συμβουλεύουν¨ περισσότερο Ποιος έχει ¨στην πράξη¨ την ευθύνη για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων? Οι παραγωγοί και οι χειριστές τροφίμων Ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για την υγεία του καταναλωτή?

13 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ13 Ο καταναλωτής Είναι ο πλέον ευαίσθητος κρίκος στην αλυσίδα “από το στάβλο στο Τραπέζι” 2. Συντηρούν 1. χειρίζονται ΌΜΩΣ Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πώς να :

14 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ1401/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ14 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαπιστώνει την ΑΝΑΓΚΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

15 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ1501/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ15 Το 1993 δημοσιεύεται η Οδηγία 93/43/ΕΟΚ (για την υγιεινή των τροφίμων) - παρασκευή - μεταποίηση - παραγωγή - συσκευασία - αποθήκευση - μεταφορά - διανομή - διακίνηση - προσφορά προς πώληση - διάθεση στον καταναλωτή Σκοπός της η Διευκόλυνση της εσωτερικής αγοράς

16 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ1601/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ16 Α Ανάλυση Κ ινδύνου Κ ρισίμων Σ ημείων Ε λέγχου (HACCP) Σταθμό επίσης στην ασφάλεια και στην ελεύθερη διακίνηση των τροφίμων στην Ευρώπη αποτελεί ο Κανονισμός 854/2004 (καταργεί την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ) η ευθύνη για την ασφάλεια ενός τροφίμου ανατίθεται στον Παραγωγό και Παρασκευαστή

17 01/07/20141701/07/201417 N. Charissis, DVM MSc Public health - WHO/MZCC, Athens, GREECE Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1997 Τον Απρίλιο του 1997 Εγκαινιάζει Νέα πολιτική στη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Πράσινη ΒΙΒΛΟ για τα τρόφιμα

18 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ18 2000 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευθύνη ασφάλεια Εφαρμογή της νομοθεσίας Συνολική επίβλεψη και εκτίμηση αποτελεσμάτων Αποθήκευση, χειρισμό, μαγείρεμα

19 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ19 Η υλοποίηση των κατευθύνσεων που τέθηκαν από την Λευκή Βίβλο, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 1. του οριζόντιου κανονισμού Του 178/2002/ΕΚ για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και 2. των κάθετων κανονισμών (852/2004/ΕΚ, 853/2004/ΕΚ & 854/2004/ΕΚ). θεμέλιος λίθος 178/2002/ΕΚ.

20 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ20 Κανονισμός 178/2002 Οι 17 οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων έγιναν τέσσερις Κανονισμοί:  Κανονισμός 852/04  Κανονισμός 853/04  Κανονισμός 854/04  Κανονισμός 882/04 Έναρξη Ισχύος = 1η Ιανουαρίου 2007

21 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ21 Κανονισμός 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, Ελεύθερη μετακίνηση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων στην εσωτερική αγορά. (για Υγιεινή Νερού βλ.Οδηγία 80/778/EEC(art.5) and 98/83/EC(art. 6). επιτακτική ανάγκη δημιουργίας κοινής βάσης μεταξύ των Κ.Μ. Όμως

22 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ22 “Standards” στη Νομοθεσία για την προστασία της υγείας ποιο είναι το αντικείμενο του Νόμου για τα τρόφιμα? Είναι η ασφάλεια τροφίμων, ζωοτροφών και υλικών συσκευασίας Πρωτογενής παραγωγή (Στάβλος, Ιχθυοτροφείο) Μεταφορά ζώων προϊόντων Σφαγή και επεξεργασία Διάθεση (λιανική πώληση) Χειρισμός – μαγείρεμα από καταναλωτές Με την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε ακατάλληλα τρόφιμα να μην διατίθενται στην αγορά και την Πλήρη αποδοχή και εφαρμογή της νομοθεσίας (ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ) Πως επιτυγχάνεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας ;

23 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ23 1996 Βιολογικοί και χημικοί παράγοντες συνοδεύουν τα ζωϊκά προϊόντα από το Στάβλο στο Τραπέζι Έννοια της Ολικής Προσέγγισης

24 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ24 ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το νέο νομοθετικό πλαίσιο: (1) καλύπτει την τροφική αλυσίδα (2) καθιερώνει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, (3) αποδίδει ευθύνες για την ασφαλή παραγωγή τροφίμων στην βιομηχανία, τους παραγωγούς και τους προμηθευτές, (4) καθιερώνει ελέγχους σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, (5) καθιερώνει την ιχνηλασιμότητα (6) ενισχύει τη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων με την λήψη επιστημονικών συμβουλών, (7) καθιερώνει την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, (8) καθιερώνει την λήψη ταχέων και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, (9) αντιμετωπίζει ορισμένα θέματα που αφορούν την ποιότητα των τροφίμων και (10) βελτιώνει τους ελέγχους

25 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ25 Μέτρα στην πρωτογενή παραγωγή • Ασφάλεια των ζωοτροφών (Dioxins, BSE) • Εφαρμογή ασφαλών πρακτικών (σε κτηνοτροφία/ιχθυοκαλλιέργιες) • Δημιουργία αξιόπιστων εργαστηρίων σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο Τα μέτρα που λαμβάνονται βασίζονται στην ανάλυση κινδύνου Επιστημονικές πληροφορίες λοιπά στοιχεία

26 01/07/2014 Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ 26 Επομένως η Ασφάλεια των τροφίμων βασίζεται στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ( RISK ASSESSMENT) (RISK MANAGEMENT) ( RISK COMMUNICATION) Σύγχρονες Επιστημονικές Πληροφορίες Νομοθεσία + έλεγχος Σφαγείο, Κτηνίατρος, Κτηνοτρ. Μονάδα Eθνική Υπηρεσία Τροφίμων Eυρωπαϊκή Επιτρροπή Eθνική Υπηρεσία Τροφίμων Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Συνδυασμός Δημόσιας Υγείας Υγείας των Ζώων και κάτι νέο!!! Προστασίας Περιβάλλοντος και Ζώων

27 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ27 ¨ΠΡΟΛΗΨΗ¨ Η ΕΥΡΩΠΗ - παράγει και διακινεί τρόφιμα σε ολόκληρο τον κόσμο, - συμμετέχει σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, - συμβάλλει στην δημιουργία διεθνών ¨standards¨, - στηρίζει την ελεύθερη διακίνηση ασφαλών τροφών

28 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ28 ¨ Δημόσια υγεία, ¨Υγεία των ζώων και ¨Προστασία των παραγωγικών ζώων κατά τη μεταφορά γιατί ; Λευκή Χάρτα για την ασφάλεια των Τροφίμων -βελτίωση της ποιότητας του σφαγείου και – -αύξηση της διατηρησιμότητας

29 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ29 Λευκή Χάρτα για την ασφάλεια των Τροφίμων Μεταμορφώνει την πολιτική της Ε.Ε. σε Δυναμικό, Σταθερό, Ασφαλές, Αξιόπιστο και Εύκολα κατανοητό ¨όργανο/εργαλείο¨ ζωοανθρωπονόσους και τροφοδηλητηριάσεις

30 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ30 Το 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι βιολογικοί και χημικοί παράγοντες που προκαλούν τροφολοιμώξεις και δηλητηριάσεις είναι πολλές και ποικίλες αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ακολουθούν το ζώο από το στάβλο στο τραπέζι του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τι συμβαίνει καθ΄όλη τη διάρκεια της παραγωγικής αλυσίδας, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Η αναζήτηση της ασφάλειας των τροφίμων ζωικής προέλευσης ¨από το στάβλο στο τραπέζι του καταναλωτή¨, είναι μια ιδέα ή προσέγγιση ΟΛΙΣΤΙΚΗ, που λαμβάνει υπόψη της όλα τα στοιχεία που μπορεί να παίζουν ρόλο στην ασφάλεια των τροφίμων σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής.από το στάβλο έως το τραπέζι του καταναλωτή. Κατά την έννοια αυτή, η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι απαραίτητα και αποκλειστικά ευθύνη του σφαγείου, ή της μονάδας παραγωγής γάλακτος ή αβγών. Έτσι, η παραγωγή δεν αντιμετωπίζεται κατά τμήματα αποκομμένα και άσχετα μεταξύ τους αλλά σαν μια οντότητα, ένα ¨ΟΛΟΝ¨, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αλυσίδα παραγωγής η οποία ξεκινά από την παραγωγή των ζωοτροφών, και τελειώνει στο πιάτο του καταναλωτή. Εφόσον λοιπόν η αλυσίδα αυτή δεν είναι διακεκομμένη αλλά συνεχής και αδιάσπαστη, υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία μεταξύ των διάφορων κρίκων της, έτσι ώστε να μεταδίδονται άμεσα και ταχύτατα οι πληροφορίες και να διακόπτεται η παραγωγή στο κρίσιμο σημείο, σε περίπτωση ¨Κινδύνου¨ για την ασφάλεια του καταναλωτή. Για να επιτευχθεί η έγκαιρη διακοπή της παραγωγής ελαττωματικών παρτίδων, ή για να αποφευχθεί η συνέχιση διοχέτευσης στην αγορά ακατάλληλων προϊόντων, είναι απαραίτητη η δυνατότητα ανίχνευσης των παρτίδων αυτών μέσω ειδικών συστημάτων αναγνώρισης, είτε πρόκειται για τυποποιημένα προϊόντα είτε για τεμάχια σφαγίων ζώων.

31 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ31 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.Σήμανση των ζώων - ηλεκτρονική σήμανση 2.Προγράμματα εξυγίανσης κοπαδιών & ευζωίας ζώων 3. Ζωοτροφές (δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού σε περίπτωση κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων.

32 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ32 Πρωτογενής παραγωγή 1. Σήμανση των ζώων Απαιτείται ένα ασφαλές σύστημα αναγνώρισης των ζώων –κοινό- σε όλη την Ε.Ε. το οποίο να είναι σίγουρο, ασφαλές, ευδιάκριτο, εύχρηστο και να αντέχει στις καιρικές συνθήκες. 2. Ζωοτροφές Απαιτείται ο εύκολος εντοπισμός της προέλευσής τους έτσι ώστε να αποσυρθούν αμέσως εάν βρεθεί κάποια παρτίδα μολυσμένη ή επικίνδυνη. 3. Προγράμματα ελέγχου ή εκρίζωσης νοσημάτων (π.χ. Βρουκέλλωσης, Φυματίωσης κλπ.) 4. Προγράμματα Επιδημιολογικής επιτήρησης Απαιτείται η ανάπτυξη προγραμμάτων επιδημιολογικής επιτήρησης των ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων κατάλληλων να προλαμβάνουν την εξάπλωσή τους έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση φαρμάκων. Επειδή πολλοί παθογόνοι μικροοργανισμοί μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο μέσω επαφής ή με τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, θεωρείται απαραίτητη η παράλληλη επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού κυρίως στις ενδημικές περιοχές. 5. Ο ρόλος των κτηνιάτρων Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, το αντικείμενο της κτηνιατρικής έχει μετατοπισθεί από την θεραπεία των ασθενών ζώων στην προληπτική υγιεινή των κοπαδιών και από τα μέσα του 1990 στην κτηνιατρική Δημόσια Υγεία. Ο ρόλος λοιπόν των κτηνιάτρων σήμερα είναι η προληπτική ιατρική, η ορθολογιστική χρήση αντιβιοτικών, ο έλεγχος των καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων.

33 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ33 6. Διατήρηση αρχείων δραστηριοτήτων (central database) Οι κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, τεχνικοί και όλοι όσοι ασχολούνται με την ζωική παραγωγή, οφείλουν να κρατούν στοιχεία με τις δραστηριότητές τους. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται σε αρχεία για ορισμένο χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιούνται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο (π.χ. για αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν, έλεγχος των μονάδων εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών). 7. Ευζωία των ζώων Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων και η ευζωία τους συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση στρες είναι πιο ευαίσθητα στα νοσήματα καθώς εξασθενεί το ανοσοποιητικό τους σύστημα και συνεπώς χρειάζονται θεραπεία. Η θεραπεία πριν τη σφαγή συχνά αφήνει κατάλοιπα των φαρμάκων στους ζωικούς ιστούς, τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών δημιουργεί ανθεκτικά στελέχη μικροοργανισμών οι οποίοι εφόσον προσβάλλουν ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθούν με τα αντιβιοτικά αυτά με αποτέλεσμα τη δυσκολία στη θεραπεία ή και τον θάνατο των ασθενών. Συνεπώς οι κτηνίατροι που ασχολούνται με παραγωγικά ζώα οφείλουν να ελέγχουν την ευζωία τους και να αποφεύγουν την καταχρηστική χρήση φαρμάκων.

34 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ34 4. Προγράμματα υγείας για το προσωπικό 5.Ρόλος των κτηνιάτρων 6.Διατήρηση αρχείων δραστηριοτήτων σε ατομικό και κεντρικό επίπεδο Πιστοποιητικό υγείας

35 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ35 ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.Επιθεώρηση πριν τη σφαγή 2.Ανιχνευσιμότητα 3.Επιθεώρηση μετά τη σφαγή

36 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ36 ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Στο επίπεδο λιανικής πώλησης πρέπει να επιτελούνται : 1.Αυτοέλεγχοι από την εταιρεία (σφαγείο, τεμαχιστήριο) και 2.Επίσημοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές ΔΗΛΑΔΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΚΣΕ και των KΩΔΙΚΩΝ ΣΩΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

37 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ37 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Οι ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

38 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ38 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 1. Μεταφορά ζώων Η σήμανση των ζώων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο να ανιχνεύει την προέλευση και τις μετακινήσεις των ζώων, επιτρέποντας έτσι τον εύκολο εντοπισμό τους όταν παραστεί ανάγκη. (e.g. Rapid Alert System). 2. Υγεία και ευζωία των ζώων Η επιτήρηση και η εφαρμογή των κανόνων σωστής μεταφοράς οι οποίοι συμβάλουν στην διατήρηση της υγείας των ζώων είναι σημαντικές για τη Δημόσια υγεία. Η μετακίνηση(μεταφορά) των ζώων προκαλεί στρες το οποίο έχει επιπτώσεις στην υγεία τους. Το στρες έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνει την προσβολή του κρέατος από διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς. ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Επιθεώρηση των ζώων προ της Σφαγής Οι επιθεωρήσεις των ζώων σε επίπεδο εκτροφής είναι πολύ σημαντική διότι σχηματίζει μια άμεση εικόνα της υγιεινής κατάστασης της εκτροφής. Η εικόνα αυτή βοηθάει πολύ τον επιθεωρητή κτηνίατρο να σχηματίσει γνώμη για την υγιεινή του σφαγείου και να ενημερώσει τον συνάδελφό του που διενεργεί την επιθεώρηση στο σφαγείο να αναζητήσει αλλοιώσεις ή παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες πιθανώς να διαφύγουν της προσοχής του κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο. 2. Ανιχνευσιμότητα Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του κρέατος κάθε παρτίδα πρέπει να σημαίνεται έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνευτεί η προέλευσή της σε περίπτωση ¨κινδύνου¨, οπότε θα είναι δυνατή η απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας. 3. HA CCP και κώδικας καλής πρακτικής Η διαδικασία της Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) παρέχει τη δυνατότητα προκαθορισμένης επιλογής δράσης, βάσει της οποία ελέγχεται η παραγωγή και εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία στα οποία μπορεί να εμφανισθεί κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή. Η διαδικασία αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται από τους χειριστές τροφίμων, ή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, οι οποίοι αποτελούν τη βασική μονάδα στην αλυσίδα της παραγωγής, μειώνοντας έτσι τους εν δυνάμει κινδύνους και αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των τροφίμων. Ταυτόχρονα διευκολύνεται η γρήγορη κατανομή εργατικού δυναμικού και η διάθεση πόρων για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ¨κινδύνου¨ στο συγκεκριμένο σημείο της αλυσίδας παραγωγής. Όμως παρόλα τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του HACCP, έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή του σε μικρές εγκαταστάσεις.

39 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ39 Εδώ όμως μπορεί να αναδειχθεί ο ρόλος των κτηνιάτρων, οι οποίοι διενεργώντας τακτικούς ελέγχους και δειγματοληψίες θα είναι σε θέση να πιστοποιήσουν την σωστή εφαρμογή των ¨κανόνων ορθής πρακτικής¨ εκ μέρους των μικρών εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων. 4. Επιθεώρηση των σφαγίων Οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις των σφαγίων των ζώων καθώς και του τελικού προϊόντος πρέπει να παραμείνουν μέσα στην ευθύνη και την αρμοδιότητα των αρμοδίων υπηρεσιών και να διενεργούνται ανελλιπώς ακόμα κι αν οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν και εφαρμόζουν HACCP. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Αυτοέλεγχοι και επίσημοι έλεγχοι Οι αυτοέλεγχοι οι οποίοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι και σύμφωνα με τους κανόνες του HACCP, είναι απαραίτητο να βασίζονται στα στοιχεία που διατηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης και να διενεργούνται σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας, διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης ωμών ή μαγειρεμένων τροφίμων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διενεργούνται αυτοέλεγχοι όχι μόνο στα σφαγεία και στις εγκαταστάσεις κοπής και επεξεργασίας κρέατος αλλά και στις επιχειρήσεις διακίνησης τροφίμων, στις αποθήκες, ψυγεία, πρατήρια λιανικής πώλησης, σούπερ Μάρκετ, εστιατόρια και catering.

40 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ40 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1. Ευθύνη των καταναλωτών Η ¨προσέγγιση¨ της ασφάλειας των τροφίμων η οποία εκφράζεται ως ¨ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΑΒΛΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ¨, έχει υιοθετηθεί για να εκφράσει το ύψιστο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Όμως ο καταναλωτής παραμένει ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων και φυσικά των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν σε ότι αφορά την εμφάνιση, την υφή, τη γεύση και πολύ περισσότερο την ασφάλειά τους. Και ακόμα, ανεξάρτητα με την ποιότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή συντήρηση, χειρισμό και μαγείρεμα των τροφίμων, διότι ακόμα και τα πιο ασφαλή τρόφιμα μπορεί να καταστούν άκρως επικίνδυνα ύστερα από λανθασμένους χειρισμούς. 2. Η ενημέρωση του καταναλωτή Θεωρείται πρωταρχικής σημασίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα που οδηγούν στην αποφυγή τροφογενών λοιμώξεων και δηλητηριάσεων. Ο καταναλωτής σήμερα δείχνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς της αγοράς και φυσικά και στην αγορά τροφίμων την οποία έχει συνδέσει όχι μόνο με την ποιότητα και την ασφάλεια αλλά και με άλλες παραμέτρους, όπως η προστασία και ευζωία των παραγωγικών ζώων για ασφαλέστερα και πιο υγιεινά τρόφιμα (βλ. πλεονεκτήματα βιολογικών εκτροφών)

41 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ41 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα τρόφιμα, τα Κ.Μ. χρησιμοποιούσαν διαφορετικά κριτήρια για την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων. Φραγμούς στο εμπόριο

42 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ42 Έτσι αναζητήθηκαν Γενικές προϋποθέσεις για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ανιχνευσιμότητας τροφίμων και ζωοτροφών σε όλα τα Κ.Μ.

43 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ43 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των τροφίμων (“Authority”) Η “Ευρωπαϊκή Αρχή” είναι ένα ανεξάρτητο σημείο αναφοράς και ο ρόλος της είναι :  Να δημοσιεύει πληροφορίες  Να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και τεχνική υποστήριξη  Να βοηθήσει τα Κ.Μ.

44 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ44 Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Αρχή μπορεί να : Επανεξετάσει το ρόλο των Εντομοκτόνων και των Προσθετικών στην τροφή των ζώων Να εκφράσει επιστημονική άποψη σχετικά με γενετικά τροποποιημένα προϊόντα (GMOs) (Genetically Modified Organisms) - Directive 2001/18/EC(7). Συνεισφέρει στην ανάπτυξη και καθιέρωση διεθνών κανόνων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

45 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ45 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών Δημοσιεύει επιστημονικές απόψεις Λαμβάνει μέτρα για να αποφεύγονται συγκρούσεις (μεταξύ επιστημονικών απόψεων) Λύνει τις διαφορές μεταξύ των επιστημονικών ομάδων Παρέχει στους ενδιαφερόμενους ακριβείς επιστημονικές πληροφορίες Π ραγματοποιεί επιστημονικές μελέτες Εγκαταστήσει ένα σύστημα για τη συλλογή και ανάλυση των αναδυομένων κινδύνων

46 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ46 Σ υνεργάζεται στενά με τα Κράτη Μέλη και να τους αναθέτει καθήκοντα Π αραμένει πλήρως υπεύθυνη για την ενημέρωση σε ότι αφορά την ανάλυση και διαχείριση κινδύνων μεταξύ των Κ.Μ. Ενημερώνει το κοινό Συνεργάζεται με τις ενώσεις καταναλωτών και άλλες συναφείς ομάδες. Διευκολύνει τη συμμετοχή Ευρωπαϊκών Κρατών μη μελών

47 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ47 ΠΡΟΣΟΧΗ Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων “ European Agency for the Evaluation of Medicinal Products ” ( EMEA ) η EMEA έχει ήδη θέσει M aximum Residue Limits (MRLs) η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων αναγνωρίζει τα υπάρχοντα (MRLs) για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης. συνεργασία της ΕΜΕΑ με την Ευρωπαϊκή Αρχή τα ΜRLs

48 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ48 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002/EC ιδρύει την

49 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ49 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Άρθρο 2 – Ορισμός του τροφίμου Ιδρύει την European Food Safety Authority (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) Εξετάζει διαφορές μεταξύ των Κ.Μ (περιλαμβανομένων διαφορών και αντιθέσεων σε ότι αφορά Εθνικά τοπικά προϊόντα) στα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης. ¨ ΤΡΟΦΗ ¨ (ή ¨τρόφιμο") = οποιαδήποτε ουσία λαμβάνεται από το στόμα και υφίσταται τη διαδικασία της πέψης. Σαν τροφή θεωρούνται : τα ποτά, η μαστίχες και το νερό. Δεν θεωρούνται τροφή για τον άνθρωπο: οι ζωοτροφές, τα ζωντανά ζώα, τα φυτά πριν από τη συγκομιδή, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά, ο καπνός τα ναρκωτικά και ψυχοτρόπες ουσίες και τα κατάλοιπα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 / EC

50 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ50 Άρθρο 3 – Άλλοι ορισμοί Επιχείρηση Τροφών ή ζωοτροφών = εγκατάσταση που συνδέεται με οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας ή διανομής τροφίμων (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), (για τους κτηνοτρόφους ισχύει ακόμα κι αν προορίζεται για τη διατροφή των ζώων τους) Χειριστής τροφίμου = κάθε πρόσωπο υπεύθυνο για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί τροφίμων μέσα στην επιχείρηση. Ζωοτροφή = κάθε ουσία που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων. Λιανική πώληση = αποθήκευση στο σημείο της πώλησης ή διανομής στον τελικό καταναλωτή. Διακίνηση στην αγορά = αποθήκευση πριν τη διανομή, μεταφορά, διανομή. Κίνδυνος = πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από την κατανάλωση της τροφής που να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία.

51 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ51 Κίνδυνος = Βιολογικός, Χημικός, ή από φυσικούς παράγοντες (ξένα σώματα) που μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητες ενέργειες και βλάβη της υγείας. Ανιχνευσιμότητα = Η ικανότητα να διαπιστώνουμε την πηγή από όπου προέρχεται το τρόφιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διανομής στα σημεία λιανικής πώλησης. Πρωτογενής παραγωγή = εκτροφή/καλλιέργεια, συγκομιδή, άρμεγμα, κυνήγι, ψάρεμα, συγκομιδή άγριων χόρτων, μανιταριών κλπ. Τελικός καταναλωτής = αυτός που καταναλώνει την τροφή

52 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ52 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Επιδίωξη της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα = Δημόσια Υγεία, ενδιαφέροντα καταναλωτών, ελεύθερη διακίνηση τροφίμων στην Κοινότητα, Υγεία των ζώων και προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος Άρθρο 5 – Γενικές επιδιώξεις : αφορά όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και μετακίνησης τροφίμων. Άρθρο 6 – Ανάλυση κινδύνων Για την προστασία της Δημόσιας υγείας η νομοθεσία για τα τρόφιμα πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση, την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων. Η Εκτίμηση των κινδύνων πρέπει αιτιολογείται με αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους Η Διαχείριση των κινδύνων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων και την γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής

53 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ53 Άρθρο 7 – Αρχή της Πρόληψης (a)Η Πιθανότητα επικινδύνων παρενεργειών για την υγεία του καταναλωτή + (b) Η επιστημονική αβεβαιότητα για την πραγματική ή όχι ύπαρξη αυτών των παρενεργειών Οδηγούν στην απόφαση λήψης μέτρων αντιμετώπισης των «πιθανών» κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη και τους «πιθανούς περιορισμούς» στο εμπόριο και τη διακίνηση του προϊόντος που μπορεί να προκύψουν από αυτά τα μέτρα Αυτά τα μέτρα πρέπει να επανεξεταστούν μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε και ο πιθανός κίνδυνος να αποφευχθεί και να αρθούν οι τυχόν περιορισμοί στο εμπόριο που έχουν επιβληθεί για το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια επιστημονικής έρευνας, η οποία θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν να εκτιμηθεί στην πράξη χωρίς περιθώρια λάθους ο κίνδυνος για την υγεία Άρθρο 8 – Προστασία του συμφέροντος των καταναλωτών Η νομοθεσία για τα τρόφιμα προστατεύει τον καταναλωτή από απάτες και νοθεία των τροφίμων

54 01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ54 Άρθρο 14 – Προϋποθέσεις στην Ασφάλεια των Τροφίμων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σιγουρευόμαστε ότι “μη ασφαλή” τρόφιμα αποκλείονται από την κατανάλωση (τρόφιμα που βλάπτουν την υγεία, τρόφιμα ακατάλληλα για κατανάλωση) Τρόφιμα επικίνδυνα για την υγεία είναι αυτά που προκαλούν: (α) Προσωρινά ή μακρόχρονα προβλήματα στον καταναλωτή ή τους απογόνους του (β) Συσσωρεύονται στον οργανισμό και τον επιβαρύνουν (DTT) (γ) Προκαλούν βλάβες στην υγεία ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων (βρέφη, υπερήλικες, ανοσοκατασταλμένα άτομα) Ακατάλληλο προς κατανάλωση τρόφιμο είναι εκείνο που: -έχει μολυνθεί από ξένες προσμίξεις (οργανικές ή ανόργανες), -Βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης, σήψης ή φθοράς. Εάν μέρος της παρτίδας κριθεί ακατάλληλο τότε ολόκληρη η παρτίδα πρέπει να κριθεί ακατάλληλη, εκτός αν μετά από επισταμένη έρευνα αποδειχτεί το αντίθετο Ασφαλές τρόφιμο είναι εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας Ασχέτως με το αν ένα τρόφιμο είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι αρχές του Κράτους Μέλους όπου κυκλοφορεί έχουν δικαίωμα να το επανεξετάσουν εφόσον δημιουργηθεί οποιαδήποτε υπόνοια για την καταλληλότητά του. Εφόσον δεν υπάρχει κάποια σχετική Κοινοτική απαγόρευση ένα τρόφιμο θεωρείται ασφαλές εφόσον ανταποκρίνεται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, του Κράτους Μέλους όπου παράγεται και κυκλοφορεί.


Κατέβασμα ppt "01/07/2014Ν. Χαρίσης ΥΠΑΑΤ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google