Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Έλενα Βλαχογιάννη

2 Προσδιορισμός του όρου Εκπαιδευτικό Λογισμικό (ΕΛ)
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται: «…ως το προϊόν της τεχνολογίας, με το οποίο προσπαθούμε να διδάξουμε ένα γνωστικό αντικείμενο υλοποιώντας συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και συγκεκριμένη εκπαιδευτική στρατηγική» (Ι.Τ.Υ., 2002). ή αλλιώς: «…ως το λογισμικό για εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις διδακτικές, παιδαγωγικές, γνωστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε .» (Πιντέλας, 1999) Ελένη Βλαχογιάννη

3 Όμως: Συχνή χρήση όρου «εκπαιδευτικό περιβάλλον» αντί για «ΕΛ».
Προσδιορισμός του όρου Εκπαιδευτικό Λογισμικό (ΕΛ) Όμως: Συχνή χρήση όρου «εκπαιδευτικό περιβάλλον» αντί για «ΕΛ». Δύσκολη ένταξη σε κατηγορίες ΕΛ νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών που δε σχεδιάστηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ελένη Βλαχογιάννη

4 Κατηγοριοποίηση ΕΛ

5 Ως προς την υιοθετούμενη παιδαγωγική αντίληψη
Καθοδηγούμενης διδασκαλίας (tutorials) – πρακτικής και εκγύμνασης (drill & practice): υπηρετούν θεωρίες μάθησης συμπεριφορστικές Καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης: υπηρετούν εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης Επικοινωνίας, συνεργασίας: υπηρετούν κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης Ελένη Βλαχογιάννη

6 Ως προς το βαθμό επιτρεπόμενης αλληλεπίδρασης
Κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα: επιτρέπουν την εισαγωγή δεδομένων αλλά η αντίδραση του συστήματος είναι προδιαγεγραμμένη και καθορισμένη (λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης, παρουσίασης, εκπαιδευτικά παιχνίδια) Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα: οι δραστηριότητες και οι επιλογές καθορίζονται τόσο από τις ανάγκες του μαθητή για μάθηση όσο και από τις ικανότητές του (προσομοιώσεις, προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα, μοντελοποίησης) Ελένη Βλαχογιάννη

7 Διερευνητικό λογισμικό
Δίνει έμφαση σε εργαλεία για: πειραματισμό και παραμετροποίηση φαινομένων οικοδόμηση γνώσης διαθεματική προσέγγιση συνεργασία Ελένη Βλαχογιάννη

8 Γενικότερα Ελένη Βλαχογιάννη

9 Ελένη Βλαχογιάννη

10 Ελένη Βλαχογιάννη Γεωγραφικά χαρακτηριστικά, μαγνητικό πεδίο, κίνηση δορυφόρων, υπολογισμός ακτίνας της Γης

11 Ελένη Βλαχογιάννη Προσομοίωση με πειραματισμό στα θέματα της θερμοδυναμικής και Θερμότητας

12 Ελένη Βλαχογιάννη

13 Άξονες κριτηρίων αξιολόγησης ΕΛ
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού Άξονες κριτηρίων αξιολόγησης ΕΛ Ελένη Βλαχογιάννη

14 Κριτήρια Παιδ/κης – Διδ/κης καταλληλότητας
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού/ άξονες κριτηρίων Κριτήρια Παιδ/κης – Διδ/κης καταλληλότητας Σαφώς προσδιορισμένος μαθησιακός σκοπός και στόχοι Υιοθέτηση σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας. Ενθάρρυνση ενεργητικής, διερευνητικής, συνεργατικής, δημιουργικής προσέγγιση της γνώσης. Σύνδεση με πραγματικές καταστάσεις και υποστήριξη αυθεντικών δραστηριοτήτων. Σύνδεση της βιωματικής με την επιστημονική γνώση. Ενθάρρυνση ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Υποστήριξη εναλλακτικών μορφών αναπαράστασης της γνώσης. Ελένη Βλαχογιάννη

15 Κριτήρια Παιδ/κης – Διδ/κης καταλληλότητας (2)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού/ άξονες κριτηρίων Κριτήρια Παιδ/κης – Διδ/κης καταλληλότητας (2) Παροχή γνωστικών εργαλείων που να υποστηρίζουν το συλλογισμό των μαθητών και τη διαδικασία μάθησης. Ρόλος του εκπαιδευτικού καθοδηγητικός, υποβοηθητικός, οργανωτικός. Δημιουργία κινήτρων μάθησης. Παροχή δυνατότητας προγραμματισμού ενεργειών. Παροχή δυνατότητας δοκιμής υποθέσεων και σεναρίων. Ύπαρξη μηχανισμών υποστήριξης συμμετοχικών δραστηριοτήτων. Προώθηση διαμορφωτικής αξιολόγησης Προώθηση πολυεπίπεδης αξιολόγησης (αξιολόγηση και μαθησιακοί στόχοι) Ελένη Βλαχογιάννη

16 Βιβλιογραφία Αργύρης Μ., (2002). Διερευνητική μάθηση με χρήση υπολογιστικών εργαλείων: Μία εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας. Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, σ Αθήνα: Καστανιώτης. Δαπόντες Ν., (2002). Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Η εκπαιδευτική διάσταση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.-Ε). Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, σ , Αθήνα: Καστανιώτης. Δημητρακοπούλου Α., (2002). Διαστάσεις διδακτικής διαχείρισης των εκπαιδευτικών εφαρμογών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Προς μια ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση. Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, σ , Αθήνα:Καστανιώτης. Δημητρόπουλος, Δ. (2004). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα:2004 Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (2001). Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας στη Σχολική Εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή και η διεθνής πραγματικότητα. Αθήνα: ΙΜΛ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) (2002). Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Πρώτη γνωριμία με το διαθέσιμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Πάτρα ΙΤΥ (2007). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, Τεύχος 1: Γενικό Μέρος Πάτρα (διαθέσιμο on-line: Κουτσογιάννης Δ., (1998). Περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου, διδακτορική διατριβή, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήματος Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Κουτσογιάννης, Δ., (επιμ.) (2001). Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη. Κουτσογιάννης, Δ. (2002) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Από το εκπαιδευτικό λογισμικό στον κριτικό τεχνογραμματισμό στο Δημαράκη Ε., και Κυνηγός Χρ., Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα (σ ) Αθήνα: Καστανιώτης Ελένη Βλαχογιάννη

17 Ελένη Βλαχογιάννη Βιβλιογραφία 2 Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κυνηγός Χ., (1995). Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: Η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία, Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού (Επιμ. Καζαμίας Α. & Κασσωτάκης Μ.), , Σείριος. Κυνηγός, Χ. (2006). Το μάθημα της Διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική των μαθηματικών. Από την έρευνα στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ελληνική Γράμματα. Κυνηγός Χρ., Κουτλής Μ. (2002). Λογισμικό υπό.. .συνθήκες. Πότε, γιατί και ποιο λογισμικό είναι «εκπαιδευτικό»: Τρία ερωτήματα και μερικές προτάσεις, μέσα από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία. RAM, σ Μικρόπουλος, Τ. (2004). Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Αθήνα: Κλειδάριθμος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007). Επιμορφωτικό υλικό γενικού μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών (διαθέσιμο on-line: Παπαδόπουλος, Γ. (2001). Έλεγχος Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Ο σχεδιασμός και το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πρακτικά 1o Συνέδριο Σύρου στις ΤΠΕ, (διαθέσιμο on-line: Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ. & Πιντέλας Π. (2003). Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του. Αθήνα: Μεταίχμιο Πιντέλας, Π. (1999). Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του. Πρακτικά 1ο συνέδριο ΕΤΠΕ. Ιωάννινα (διαθέσιμο on-line: ) ΥπΕΠΘ &Π.Ι. (2003) Γενικές Προδιαγραφές και Κριτήρια Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού υλικού, Παράρτημα, Τόμος Γ, τεύχος γ’(διαθέσιμο on-line: ) Σολομωνίδου. Χ. (2001). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας Σταχτέας, Χ. (2002). Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Οι υπολογιστές στο Σχολείο του Μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω –Γιώργος Δάρδανος. Ελένη Βλαχογιάννη ΔΙΜΕΝΤΕ/ Εκπαιδευτική αξιολόγηση


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google