Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  Η διαδικασία της αποτίμησης και καταγραφής του έργου κάθε Α.Μ. είναι το 1 ο βήμα της Διαδικασίας για την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  Η διαδικασία της αποτίμησης και καταγραφής του έργου κάθε Α.Μ. είναι το 1 ο βήμα της Διαδικασίας για την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2  Η διαδικασία της αποτίμησης και καταγραφής του έργου κάθε Α.Μ. είναι το 1 ο βήμα της Διαδικασίας για την διασφάλιση ποιότητας  Από την συλλογή των στοιχείων προκύπτει η «Ετήσια Εσωτερική Έκθεση» για την κάθε Α.Μ. στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Βάσει των στοιχείων από τις ετήσιες Εσωτερικές (Απογραφικές) Εκθέσεις όλων των Α.Μ., συντάσσεται ανά 2ετία από την ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ «Εσωτερική Έκθεση» του ιδρύματος. Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 2

3  Σκοπός της διαδικασίας είναι › η συστηματική παρακολούθηση όλων των πτυχών του έργου που παράγει η Α.Μ. › Η απόκτηση σταθερών σημείων αναφοράς για αυτοτελή έλεγχο της ποιότητας των λειτουργιών της. › Ο έγκαιρος εντοπισμός σημείων στα οποία απαιτείται να αναπτύξει πρόσθετες, νέες ή διαφορετικές βελτιωτικές δράσεις. Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 3

4  Η σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης προϋποθέτει την πλήρη και συστηματική συλλογή έγκυρων στοιχείων για τη λειτουργία της Α.Μ. σύμφωνα με κριτήρια και δείκτες που διασφαλίζουν την ποιότητα.  Τα στοιχεία τεκμηρίωσης συλλέγονται ανάλογα με την περιοδικότητα τους και με την συμμετοχή όλων των μελών της Α.Μ. ( απογραφικά δελτία)  Βασικός γνώμονας της συλλογής στοιχείων θα πρέπει να είναι η τεκμηριωμένη αποτύπωση της πορείας επίτευξης της αποστολής και των στόχων της Α.Μ. Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 4

5  Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση αποτελεί συγκεντρωτική/ περιληπτική παρουσίαση των στοιχείων τεκμηρίωσης  Οι μεταβολές δεδομένων και δεικτών που αποτυπώνονται στις διαδοχικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις επιτρέπουν στην Α.Μ. να παρακολουθεί την πορεία και την επιτυχία των πρωτοβουλιών της  Η σύνταξή της διευκολύνεται από την αξιόπιστη συλλογή των επί μέρους στοιχείων Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 5

6 6 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ • Συμπληρώνονται για την σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων και την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ • Σύμφωνα με τα υποδείγματα που προτείνει η ΑΔΙΠ μπορούν να έχουν ως εξής:

7  Συμπληρώνεται με ευθύνη κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα 6μηνιαία προ-ή και μετα- πτυχιακά μαθήματα. Αναφέρονται : 1. Βασικά Στοιχεία Μαθήματος  Περιγραφή/ περιεχόμενο  Μαθησιακοί Στόχοι  Είδος Μαθήματος (Εξάμηνο Διδασκαλίας, Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Μάθημα κορμού κ.ο.κ)  Προβλεπόμενες ώρες Διδασκαλίας, Διδακτικές Μονάδες κτλ  Ιστοσελίδα μαθήματος, αξιολόγηση από τους φοιτητές κτλ Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 7

8 2. Οργάνωση του μαθήματος › Διδακτέα ύλη, Διδακτικά βοηθήματα, Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών/ Συνεργασίες, Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα, αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 3. Υποδομές › Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος › Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 8

9 4. Στατιστικά Στοιχεία Φοιτητών (Πίνακας κατανομής βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος) 5. Η άποψη των φοιτητών για το μάθημα (ερωτηματολόγιο) Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 9

10 1. Ερευνητικό/Επιστημονικό ή άλλο έργο  Αριθμός Δημοσιεύσεων, Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου έργου, Ερευνητικά Προγράμματα και έργα 2. Ερευνητικές Υποδομές (εάν έχουν εφαρμογή)  Αριθμός & χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων, επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων &του εξοπλισμού, επιδίωξη χρηματοδότησης για προμήθεια-συντήρηση, ερευνητικές συνεργασίες με άλλα μέλη ΔΕΠ κτλ 3. Σύνδεση με την Κοινωνία Αναφορά Δραστηριοτήτων που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 10

11  Συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τον σχεδιασμό από τους διδάσκοντες μελλοντικών μαθημάτων.  Ακολουθώντας μια Βαθμολογική Κλίμακα οι φοιτητές αξιολογούν › το μάθημα (στόχοι, διδακτέα ύλη, συγγράμματα κτλ) › Τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις › Το Διδακτικό προσωπικό › Το εργαστήριο › Αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 11

12  Η ένταξη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007- 2013» προβλέπει την χρηματοδότηση δημιουργίας ενιαίου τύπου ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ώστε να γίνεται μηχανογραφική καταγραφή των δεδομένων. ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΑΔΙΠ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

13 Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 13 ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

14 α.α. Μάθημα Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκ αλίας ανά εβδομ άδα Περιλ αμ ­ βάνον ται ώρες εργασ τη ­ ρίου ή άσκησ ης; Διδα κτ. Μον άδες ECT S Κατηγο ρία μαθήμα το Πολλ απλή Βιβλι ογρα φία (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Σε ποιο εξάμην ο των σπουδ ών αντιστ οιχεί; (1 ο, 2 ο,3 ο,4 ο, 5 ο, 6 ο, 7 ο, 8 ο ) Τυχόν προα ­ παι ­ ­ τούμε να μαθήμ ατα Χρή ση εκπα ιδ. μέσ ων (Ναι/ Όχι) Επά ρκεια Εκπ αιδευ - τικώ ν Μέσ ων (Ναι/ Όχι) 1 2 3 4 5 6

15 Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 15 α.α. ΜΑΘΗΜΑ Κωδικό ς Μαθήμ ατος Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδ ών Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστ ή- ριο (Φ) Εργαστη- ριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε ; (Εαρ.- Χειμ.) Αριθμ ός φοιτητ ών που ενεγρ ά- φησαν στο μάθημ α Αριθμ ός Φοιτητ ών που συμμε τεί- χαν στις εξετάσ εις Αριθμ ός Φοιτη τών που πέρασ ε επιτυχ ώς στην κανον ική ή επανα - ληπτι κή εξέτασ η Αξιολ ογή- θηκε από τους Φοιτη τές; 1 2 3 4 5 6

16 Πηγή: Αρχή Διασφαλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) 16 Εισαχθέντες με: 2008-2009[1][1]2007-20082006-20072005-2006 2004-2005 Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα) Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες[2][2] Σύνολο [1][1] Εδώ αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα έτη των επόμενων στηλών προσαρμόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω. [2][2] Το σύνολο προκύπτει από την άθροιση των ανωτέρω, αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των μετεγγραφέντων σε άλλα τμήματα.

17 Αποφοιτήσαντες Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) Ποσοστιαία αναλογία Έτος εισαγωγήςΣυνολικός αριθμός εισαχθέντωνΚΚ+1Κ+2Κ+3Κ+4Κ+5≥Κ+6 Μη αποφοιτήσαντ ες σε χρόνο διπλάσιο του Κανονικου (Κ) Συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντων [3] Συνολικό ποσοστό μη αποφοιτησάντων 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

18 Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων[1 ][1 ] Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης5.0-5.96.0-6.97.0-8.48.5-10.0 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Σύνολο [1][1] Προσοχή! Ο αριθμός αυτός πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 …..στον πίνακα 7.3.

19 α. ΜΑΘΗΜΑ Κωδικός Μαθήματος Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδώ ν[ Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Υποχρ εω- τικό (Υ), κατ'επι - λογήν (Ε) Ελεύθε ρης Επιλο γής (ΕΕ) Διαλέξει ς (Δ), Φρονιτ στή- ριο (Φ) Εργαστ η- ριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθη κε; (Εαρ.- Χειμ.) Αριθ μός φοιτ ητών που ενεγ ρά- φησ αν στο μάθη μα Αριθ μός Φοιτ ητών που συμμ ετει- χαν στις εξετά σεις Αριθ μός Φοιτ ητών που πέρα σε επιτ υχώ ς στην κανο νική ή επαν α- ληπτ ική εξέτα ση Αξιο λογ ή- θηκε από τους Φοιτ ητές ; 1 2 3

20 α.αΜάθημα[1] [1] Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκα-λίας ανά εβδομάδα Περιλαμ­ βάνονται ώρες εργαστη­ρίου ή άσκησης[2];[2] Διδακτ. Μονάδε ς Πολλαπλή Βιβλιογρα φία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχε ί; (1 ο, 2 ο …) Τυχόν προα­παι- ­τούμενα μαθήματα[ 3][ 3] Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχ ι) Επάρκει α Εκπαιδε υ- τικών Μέσων (Ναι/Όχι[ 4]) [ 4] 1 2 3 4 5 6 [1][1] Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου) [2][2] Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. [3][3] Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. [4][4] Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.

21 2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

22 Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησ ης5.0-5.96.0-6.97.0-8.48.5-10.0 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Σύνολο

23 2008-20092008-20072006-20072005-20062004-2005 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων

24 2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005 Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο

25 2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005 Καθηγητές/ Αναπληρωτές Καθηγητές/ Σύνολο Επίκουροι Καθηγητές/ Λέκτορες Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο Διοικητικό προσωπικό Σύνολο

26 ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚ 2008 2007 2006 2005 2004 Σύνολο Α: Βιβλία/ μονογραφίες Β:Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ:Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε:Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους H:Συλλογικοί τόμοι στους οποίους και επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Θ:Άλλες εργασίες Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά Κ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά

27 ΑΒΓΔΕΖ Η 2008 2007 2006 2005 2004 Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Β:Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ:Βιβλιοκρισίες Δ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε:Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η:Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

28 2006-20072005-20062004-20052003-20042002-2003 Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακ οί Διδακτορικοί

29  Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Α.Μ. υποβάλλονται κάθε χρόνο, στο τέλος του Ακαδημαϊκού Έτους με ευθύνη του Προέδρου στην ΜΟ.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ  Τα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να συλλέγονται με τη συμμετοχή όλων των μελών της Α.Μ.  Τα κριτήρια και οι δείκτες διασφάλισης της Ποιότητας είναι σκόπιμο να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε Α.Μ.  Πρέπει να περιλαμβάνονται ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: › Με προτεινόμενους τρόπους βελτίωσης › Στόχους ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο

30


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  Η διαδικασία της αποτίμησης και καταγραφής του έργου κάθε Α.Μ. είναι το 1 ο βήμα της Διαδικασίας για την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google