Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νάνσυ Ρουτζούνη Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής – ΥΑΠ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νάνσυ Ρουτζούνη Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής – ΥΑΠ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νάνσυ Ρουτζούνη Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής – ΥΑΠ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης 14.12.2010 Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

2 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3 Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής  Ε π εξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων π ρος έγκριση για έργα ΤΠΕ α π ό φορείς του δημοσίου τομέα  Προώθηση θεμάτων και δράσων π ληροφορικής σε συνεργασία με την ομάδα ηλεκτορνικής διακυβένρησης του γραφείου του π ρωθυ π ουργού  Διαχείριση – υ π οστήριξη οριζόντιων Έργων και Δράσεων ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ  Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Συμμετοχή - υ π οστήριξη Προγραμμάτων ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, Δι @ ύγεια κλ π  Αρχή Πιστο π οίησης ελληνικού δημοσίου και Υ π οκείμενη Αρχή Πιστο π οίησης

4 Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες  Εξετάζει αιτήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα για προμήθεια ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού ή ανάθεση έργου  Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εξετάζοντας τα παρακάτω στοιχεία του έργου - σκοπιμότητα (αναγκαιότητα και ωφέλειες) - φυσικό αντικείμενο - προϋπολογισμός - χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου - υποδομή του φορέα - εξέταση του ιστορικού του φορέα σε προμήθεια/μίσθωση σχετικών αντικειμένων - εξασφάλιση των ικανών συνθηκών ανταγωνισμού για να προκύψει η αποτελεσματικότερη και πλέον συμφέρουσα λύση - εξασφάλιση αρχών οικονομίας κλίμακας - συνολική στρατηγική ΤΠΕ του φορέα που πλαισιώνει το έργο  Υποβάλλει εισήγηση όποτε το κρίνει απαραίτητο για θέματα που σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα 4

5 Γ.Τ.Σ. – Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας  Π.Δ. – ΦΕΚ Α 173, 11.08.1973 – «Γνωμοδοτικόν Επιστημονικόν Συμβούλιον» [Υπηρεσία Μηχανοργανώσεως και Υπολογιστών – Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής]  Σειρά 4 αποφάσεων που τροποποιούν σημεία του θεσμού του οργάνου  Υ.Α. - ΦΕΚ Β 1223, 20.09.2001 – «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» 5

6 Γ.Τ.Σ. – Αξιολόγηση αιτημάτων φορέων προς έγκριση  Οι Φορείς καταρτίζουν και υποβάλλουν στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής αίτημα προς έγκριση  Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής  Μίσθωση εξοπλισμού πληροφορικής  Ανάθεση μηχανογραφικών εργασιών σε τρίτους  Εξαιρέσεις  Φορείς λόγω προστασίας απορρήτου  Ειδικές περιπτώσεις αντικειμένου (π.χ. προμήθεια αναλώσιμων, εργασίες συντήρησης/επισκευής)  Συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός σχετικών έργων κάτω του καθορισμένου ετήσιου ορίου  Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων και παροχής υπηρεσιών < 3,000,000 €  Ανάθεση μηχανογραφικών εργασιών σε τρίτους < 880,000 € 6

7 Σύνταξη Αιτήματος ΦΟΡΕΑΣ - Έντυπο Αιτήματος - Μελέτη σκοπιμότητας - Τεκμηριωτικό υλικό Εποπτεύον Υπουργείο Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής Αξιολόγηση Αιτήματος - Εισήγηση στελεχών ΥΑΠ προς Γ.Τ.Σ. - Συνεδριάσεις [Γ.Τ.Σ., εισηγητές ΥΑΠ, εκπρόσωπος Φορέα] - Πρακτικά Συναντήσεων - Συμπληρωματικό υλικό Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗΔ Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Αιτήματος

8 Γ.Τ.Σ. – Αναφορές Συμβάσεων ΤΠΕ  οι φορείς υποβάλλουν στην ΥΑΠ αναφορά για κάθε σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Υλικού & Λογισμικού Η/Υ-Δικτύων) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠHΡΕΣΙΩΝ 8

9 9

10 Γ.Τ.Σ. – Ετήσια Απολογιστική Αναφορά  οι φορείς υποβάλλουν στην ΥΑΠ ετήσια απολογιστική αναφορά για το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) ΕΝΤΥΠΟ Β ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (Υλικού Η/Υ - Δικτύων, Λογισμικού) 10

11 11

12 Σύσταση Γ.Τ.Σ. 12  16 Σεπτεμβρίου 2010, Υπουργική Απόφαση «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου»  Ιωάννης Καλογήρου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου [πρόεδρος]  Πέτρος Καβάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου  Αγγελική Πουλυμενάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  Στέλιος Σαρτζετάκης, Διδάκτωρ Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ  Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών  Σπύρος Κοκολάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου  Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

13 Γ.Τ.Σ. Ενημερωτικό Υλικό  δικτυακός τόπος www.yap.gov.gr [Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής]www.yap.gov.gr  ενημερωτικό υλικό, έντυπα, οδηγίες, πορεία αιτημάτων  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο yap@yap.gov.gr yap@yap.gov.gr  τηλεφωνική επικοινωνία 213.130.6013, Παπαδούλη Αγγελική [Γραμματέας του Γ.Τ.Σ.]  από την 1.10.2010 αναρτώνται όλες οι υπουργικές αποφάσεις παροχής έγκρισης των αιτημάτων που υποβάλλονται 13

14 Γ.Τ.Σ. Ερωτήσεις 14

15 Διαλειτουργικότητα  Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο από διαφορετικούς οργανισμούς σε επίπεδο συστημάτων πληροφοριακής  Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ανταλλαγής και ενοποίησης (integration) μηχαναγνώσιμων δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικά πληροφοριακά περιβάλλοντα μέσω της υιοθέτησης κοινών προτύπων 15

16 Διαλειτουργικότητα – Περιπτώσεις 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ G2G G2C G2B G2G G2C ΔΗΜΟΣ G2B

17 Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Yπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  περιλαμβάνει κανόνες, πρότυπα, προδιαγραφές και διαδικασίες που εφαρμόζονται στα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στόχος: Πλαίσιο υποστήριξης των ενεργειών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και γενικότερα τη συνεργασία μεταξύ των φορέων, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας τόσο για τους φορείς όσο και γενικότερα για την εθνική οικονομία. 17

18 Φάσεις Ανάπτυξης 18 Φάση Α:  Ανάλυση κατάστασης και διεθνούς εμπειρίας  Δημιουργία προσχεδίων Πλαισίων  Διαβούλευση με Αναδόχους Έργων  Πρώτη Έκδοση Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ΠΠ-ΔΔΤ, ΠΔ&ΥΗΣ, ΠΨΑ) Φάση Β:  Διαβούλευση με Επιχειρήσεις και Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης  Ανάπτυξη Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας (Πρότυπα Μεταδεδομένα και XML σχήματα)  Εκπαίδευση και Υλικό Προώθησης του Πλαισίου  Δεύτερη Έκδοση Πλαισίου Φάση Γ:  Συνέχιση της ένταξης Φορέων, Συστημάτων και Επιχειρήσεων  Ένταξη του Πλαισίου στις διαδικασίες Έργων / Συστημάτων  Συντήρηση του Πλαισίου από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης  Εξαμηνιαίες Εκδόσεις του Πλαισίου

19 19 Ληξιαρχείο Διαδικτυακών Υπηρεσιών Κατάλογοι Δεδομένων - Μεταδεδομένων Πρότυπα Αρχεία XML Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας Εκπαιδευτικό Υλικό Προδιαγραφές Εκπαίδευσης & Υλικού Υποστηρικτικό Υλικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλ. Συναλλαγών Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Δικτυακών Τόπων Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών ΗΔ Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Περιεχόμενο

20 Επί μέρους Πλαίσια 1/2  Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ- ΔΔΤ)  καθορίζει τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις και τα πρότυπα με βάση τα οποία θα πρέπει να αναπτύσσονται οι Δημόσιοι Δικτυακοί Τόποι της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.  Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) Πολιτών / Επιχειρήσεων  θέτει τα πρότυπα, διαδικασίες και τεχνολογίες που απαιτούνται για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 20

21 Επί μέρους Πλαίσια 2/2  Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από την Δημόσια Διοίκηση (ΠΔ&ΥΗΣ)  περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τη γενικότερη στρατηγική που θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Μοντέλο Τεκμηρίωσης  αφορά στην ανάπτυξη προτύπων μεταδεδομένων και XML σχημάτων (metadata & XML standards) 21

22 Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Θέτει κανόνες, πρότυπα, προδιαγραφές και διαδικασίες για τη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο  Στόχοι της κατεύθυνσης  ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο  συνεργασία μεταξύ των φορέων, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας  εξασφάλιση της ικανότητας των συστημάτων πληροφορικής των φορέων να παρέχουν σαφή και προτυποποιημένα σημεία επικοινωνίας  χρήση ανοιχτών προτύπων 22

23 Ανοιχτό Πρότυπο  διατηρείται από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό  η εισαγωγή και συνεχιζόμενη ανάπτυξή του είναι αποτέλεσμα μίας ανοιχτής και δημόσιας διαδικασίας, στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί της συμμετοχής  έχει δημοσιευθεί και τα κείμενα των τεχνικών του προδιαγραφών είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση  οι τεχνικές προδιαγραφές των προτύπων διατίθενται με άδεια Creative Commons Zero, χωρίς να υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στην περαιτέρω χρήση του προτύπου 23

24 Μητρώο Διαλειτουργικότητας  Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης  Συντονισμός της συντήρησης του Μητρώου: Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του ΥΠΕΣΑΗΔ  ενημέρωση των εμπλεκόμενων Φορέων για το ΠΗΔ  υποστήριξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στην εναρμόνιση με το ΠΗΔ  υποδοχή και διαχείριση προτάσεων υιοθέτησης, τροποποίησης ή και κατάργησης κανόνων, προτύπων διαδικασιών και δεδομένων που πραγματεύεται το ΠΗΔ 24

25 Διαδικασία Υποβολής Πρότασης για το Μητρώο Διαλειτουργικότητας  Υποβολή πρότασης προτύπου στην ΥΑΠ  προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές  υπεύθυνος συντήρησης και λειτουργίας  Επεξεργασία πρότασης από την ΥΑΠ  Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση  Συλλογή, αξιολόγηση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης στην πρόταση και κατάρτιση του προτύπου  Στόχοι του ΠΗΔ, ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, επιχειρησιακές ανάγκες του φορέα, εξέλιξη της επιστήμης  Καθορισμός του υπεύθυνου για την λειτουργία και συντήρηση του προτύπου (με την υποχρέωση να διατηρεί το πρότυπο ανοιχτό)  Δημιουργία ιστοσελίδας στο www.e-gif.gov.gr για κάθε πρότυπο 25

26  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μοντέλα ηλεκτρονικών εγγράφων, βασικά δομικά στοιχεία Άμεση ενσωμάτωση στο Πλαίσιο και δημοσιοποίηση  Κανόνες, διαδικασίες, πρότυπα Αλλαγές ενσωματωμένες στην επόμενη έκδοση του ΠΗΔ  Η ΥΑΠ υποχρεούται στην επικαιροποίηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μία φορά το έτος (εφόσον υπάρχουν προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές) Επικαιροποίηση του ΠΗΔ 26

27  πιο πρόσφατη έκδοση των κανόνων του ΠΗΔ  πιο πρόσφατη έκδοση των λιστών τεχνικών προτύπων τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την ΥΑΠ  I. Λευκή λίστα - έχουν αξιολογηθεί θετικά από το ΠΗΔ και είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά  II. Γκρι λίστα - προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση τους (σε προηγούμενες εκδόσεις ήταν υποχρεωτικά ή και προαιρετικά)  III. Μαύρη λίστα - συνίσταται η άμεση αντικατάσταση  παραδείγματα μοντελοποιημένων υπηρεσιών και εγγράφων με βάση τις αρχές και τα πρότυπα του ΠΗΔ  καλές πρακτικές που αφορούν θέματα του ΠΗΔ www.e-gif.gov.gr 27

28  θεσμικό πλαίσιο κύρωσης – Υπουργική Απόφαση  υποστηρικτικό υλικό που κατευθύνει τους Φορείς στις διαδικασίες και τους κανόνες που θέτει το ΠΗΔ  πινακοποίηση κανόνων και προτύπων  οδηγός διαδικασίας μοντελοποίησης εγγράφων και δεδομένων  σχετικές εγκύκλιοι  επικαιροποίηση ΠΗΔ, παραγωγή νέας έκδοσης  πιλοτικές δράσεις εναρμόνισης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το ΠΗΔ  τεχνικά εργαλεία και εφαρμογές υποστήριξης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας Ενέργειες Αξιοποίησης και Εφαρμογής 28

29 Ευχαριστώ… Νάνσυ Ρουτζούνη nroutzouni@gmail.com Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής - ΥΑΠ Γενική Γραμματεία Δημ. Διοίκησης και Ηλ. Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 29


Κατέβασμα ppt "Νάνσυ Ρουτζούνη Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής – ΥΑΠ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google