Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ παρουΣιαΣη για νεουΣ διδαΣκοντεΣ ΣεπτεμβριοΣ 2011

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Έργο: Πλήρης εφαρμογή του Συστήματος ECTS στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονιστής Έργου: Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Προϊστάμενος Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (ΥΕΔΣ) Αρμόδια Υπηρεσία: ΥΕΔΣ Διάρκεια Έργου: Ιούνιος 2011 – Δεκέμβριος 2013 Το σύστημα ECTS: Φοιτητο κεντρικό σύστημα για συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων βασιζόμενο στα μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes) και διαδικασίες μάθησης. Οδηγίες: Οδηγός ECTS (ECTS Guide) της Ε.Ε. – Φεβρουάριος 2009

3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πιστωτικές Μονάδες ECTS: Βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να πετύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Φόρτος εργασίας: Παρακολούθηση παραδόσεων, σεμινάρια, εργασίες, πρακτική άσκηση, μελέτη, εξετάσεις Μαθησιακά αποτελέσματα: Περιγράφουν τι αναμένεται να γνωρίζει, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει ο διδασκόμενος με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μάθησης Μονάδες ECTS: Κατανέμονται σε τίτλους σπουδών, προγράμματα σπουδών και τις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους (ενότητες σπουδών) 1ΕCTS = ώρες εργασίας ( ώρες για μια ακαδημαϊκή χρονιά) 30 ECTS = 1 εξάμηνο 60 ECTS = αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή για μια ακαδημαϊκή χρονιά Προγράμματα σπουδών 1ου κύκλου: ECTS Προγράμματα σπουδών 2ου κύκλου: ECTS

4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σύμφωνα με τις οδηγίες του ECTS Guide, ο Οδηγός Σπουδών και η ιστοσελίδα του Ιδρύματος θα πρέπει να περιέχουν τις εξής πληροφορίες σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών και τις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους : Γενική περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών: • πτυχίο που απονέμεται - qualification awarded • επίπεδο πτυχίου - level of qualification • ειδικά κριτήρια εισδοχής - specific admission requirements • ειδικές ρυθμίσεις για αναγνώριση προηγούμενης μάθησης (επίσημης, τυπικής, άτυπης)- specific arrangements for recognition of prior learning (formal, non-formal and informal) • απαιτήσεις πτυχίου και κανόνες - qualification requirements and regulations • προφίλ του προγράμματος - profile of the programme • μαθησιακά αποτελέσματα - key learning outcomes • επαγγελματικά προφίλ αποφοίτων με παραδείγματα - occupational profiles of graduates with examples • πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές - access to further studies • αναλυτικό διάγραμμα προγράμματος σπουδών με πιστωτικές μονάδες - course structure diagram with credits (60 per full-time academic year) • κανόνες εξετάσεων, αξιολόγηση και βαθμολογία - examination regulations, assessment and grading • απαιτήσεις αποφοίτησης - graduation requirements • είδος φοίτησης - mode of study (full-time, part time, e-learning...), • Υπεύθυνος Προγράμματος σπουδών - programme director or equivalent.

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή Επιμέρους Μαθημάτων (individual course unit) : • Τίτλος μαθήματος - course unit title • Κωδικός μαθήματος - course unit code • Τύπος μαθήματος - type of course unit (compulsory, optional) • Επίπεδο μαθήματος - level of course unit (e.g. first, second or third cycle; sub-level if applicable) • Έτος σπουδών - year of study (if applicable) • Εξάμηνο που προσφέρεται - semester/trimester when the course unit is delivered • Αριθμός πιστωτικών μονάδων - number of ECTS credits allocated • Όνομα καθηγητή - name of lecturer(s) • Μαθησιακά αποτελέσματα μαθήματος - learning outcomes of the course unit – • Τύπος διδασκαλίας - mode of delivery (face-to-face, distance learning) • Προαπαιτούμενα και συναπαιτούμενα μαθήματος - prerequisites and co-requisites • μη υποχρεωτικά μέρη του μαθήματος recommended optional programme components • περιεχόμενα - course contents • απαιτούμενη μελέτη - recommended or required reading • προσχεδιασμένες δραστηριότητες μάθησης και διδακτικές μέθοδοι - planned learning activities and teaching methods •μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης - assessment methods and criteria • - language of instruction. •τοποθέτηση για πρακτική εργασία - work placement(s)

6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΟΡΥ Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρέπει να γίνουν οι εξής αλλαγές: Εισαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων στις περιγραφές για τα Προγράμματα Σπουδών και των επιμέρους μαθημάτων και αναδόμηση των περιγραφών με τρόπο που να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω σύμφωνα με τον Οδηγό ECTS (ECTS Guide) Πιστοποίηση του φόρτου εργασίας ώστε οι φοιτητές να επιτυγχάνουν τα πιο πάνω μαθησιακά αποτελέσματα Αναδόμηση των Προγραμμάτων Σπουδών για 240 ECTS στα προγράμματα 1ου κύκλου και ECTS στα προγράμματα 2ου κύκλου Μετάφραση των περιγραφών των μαθημάτων στα αγγλικά, όπου αυτό είναι αναγκαίο Αναδόμηση ιστοσελίδας του ΠΚ σύμφωνα με τα πιο πάνω

7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα υποβάλει αίτηση στην Ε.Ε. για απόκτηση του ECTS Label (Διάκριση για το ECTS) – Ανώτατη Ευρωπαϊκή Διάκριση για τη σωστή εφαρμογή του Συστήματος ECTS.

8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Πληροφόρηση για νέες προσκλήσεις / ευκαιρίες χρηματοδότησης Στοχευμένη αναζήτηση και ενημέρωση για ανοικτές και μελλοντικές προσκλήσεις Παροχή στοιχείων και γενικών πληροφοριών σχετικών με το Πανεπιστήμιο απαραίτητων για την ετοιμασία και υποβολή προτάσεων Συμπλήρωση εντύπων των προτάσεων Ενημέρωση για θέματα επιλεξιμότητας, και προϋπολογισμού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (πρόσβαση στον Χάρτη Προθεσμιών) Καθοδήγηση και συμβουλευτική κατά τη διάρκεια ετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων Διοργάνωση παρουσιάσεων ενημέρωσης για χρηματοδοτικά προγράμματα Τήρηση αρχείου και δεικτών συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Διαδικασία Υποστήριξης Κατάρτισης Πρότασης (με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου) Βήμα 1: Κεντρική Ιδέα από Ερευνητή Βήμα 2: Διερεύνηση επιλέξιμων δράσεων από ΓΚΠ Βήμα 3: Παρατηρήσεις από ερευνητή και σχέδιο δράσης προς ΓΚΠ (ηλεκτρονικά εντός 3 ημερών) Βήμα 4: Περίληψη πρότασης Βήμα 5: Συνεργασία Ερευνητή με έναν λειτουργό του ΓΚΠ

11 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Βήμα 6: Σύνδεση όλων των μερών της πρότασης Βήμα 7: Έλεγχος και υπογραφή της πρότασης από Νομικό Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου Βήμα 8: Η υποβολή γίνεται από τον υπεύθυνο ερευνητή Βήμα 9: Αντίγραφο της κάθε πρότασης καταχωρείται στο σύστημα αρχειοθέτησης της ΥΕΔΣ

12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αποστολή Η αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για έρευνα, καινοτομία και κινητικότητα.

13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τα οποία προσφέρει υποστήριξη το Γ.Κ.Π. Framework Programme 7 (FP7) European Research Council (ERC) European Science Foundation Programmes (incl. COST actions) PROGRESS CULTURE LLP Programmes (Leonardo, Grundtvig etc) Jean Monnet Actions MEDIA TEMPUS LIFE Youth in Action (YiA) Europe for Citizens ERASMUS MUNDUS Προγράμματα ΙΠΕ ENPI MED

14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αποστολή – Δραστηριότητες Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ό,τι αφορά στα ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου Συγκεκριμένα υποστηρίζει: Α. την εσωτερική χρηματοδότηση της έρευνας (εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα, εναρκτήριες χρηματοδοτήσεις, συγχρηματοδότηση εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων) Β. τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ‘Ίδρυμα Λεβέντη Γ. τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Έρευνας

15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Τα εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα προκηρύσσονται συνήθως μία φόρα κάθε δύο χρόνια και εγκρίνονται από την Επιτροπή Έρευνας, αφού πρώτα τύχουν αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές. Κατά κανόνα, πρόκειται για συλλογική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει αρκετούς ερευνητές από το Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς συνεργάτες, και διεξάγεται στη βάση συγκεκριμένης πρότασης για καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Η προκήρυξη γίνεται ηλεκτρονικά με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα και ζητείται σε πρωταρχικό στάδιο η υποβολή σύντομης προκαταρτικής περίληψης (abstract) μέχρι μίας σελίδας (μέγιστο 250 λέξεις) και στη συνέχεια υποβάλλεται η ολοκληρωμένη πρόταση. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχει κάθε μέλος ΔΕΠ.

16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα προγράμματα έχουν διάρκεια μέχρι 24 μήνες, με ποσό χρηματοδότησης για κάθε πρόγραμμα, μέχρι € ανά έτος (€ συνολικά). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος υποβάλλεται ανά οικονομικό έτος και προωθείται από την Επιτροπή Έρευνας στη Σύγκλητο για την τελική έγκριση για έναρξη. Μεταφορές κονδυλίων από ένα οικονομικό έτος σε άλλο δεν επιτρέπονται και οποιεσδήποτε τυχόν ανακατανομές του προϋπολογισμού γίνονται μέσω αιτημάτων προς την Επιτροπή Έρευνας. Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων 2009: €89.000

17 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2. Ερευνητικές Δραστηριότητες Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων γίνεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και καλύπτει όλα σχεδόν τα μέλη ΔΕΠ. Η χρηματοδότηση αυτή έχει στόχο την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κλπ., για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή, ακόμη, για συνεργασία στον τομέα της έρευνας, για αγορά πρωτογενούς υλικού, αγορά υπηρεσιών κλπ.. Τέλος κάθε χρόνου, τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο ετήσιου απολογισμού και το ύψος της χρηματοδότησης γίνεται στη βάση της αξιολόγησης του από τα μέλη της Επιτροπής Έρευνας. Οι νέοι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα προς την Επιτροπή Έρευνας για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων για το 2011. Μέγιστο ποσό κατανομής ερευνητικής δραστηριότητας για το 2011: €7.000

18 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 3. Εναρκτήρια Χρηματοδότηση Κάθε νέο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Επιτροπή Έρευνας για εναρκτήρια χρηματοδότηση όταν του προσφέρεται η θέση και μέχρι δύο χρόνια από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή Έρευνας μετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης και προσωπικής συνέντευξης του υποψήφιου. Μέσω αυτού του θεσμού, το Πανεπιστήμιο στηρίζει τα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, ούτως ώστε: Να αναπτύξουν την απαραίτητη βασική υποδομή έρευνας και εργαστηριακό εξοπλισμό για να μπορούν να είναι παραγωγικά στις ερευνητικές τους επιδιώξεις το συντομότερο δυνατό Να καταστούν ανταγωνιστικά στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης στους ερευνητικούς τομείς. Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης εναρκτήριας χρηματοδότησης: €85.000

19 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ Το Πανεπιστήμιο από τον Ιούνιο του 2000 έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, στις ανθρωπιστικές σπουδές με στόχο την προώθηση της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη ανέρχεται στα € Η Επιτροπή Α.Γ. Λεβέντη διαχειρίζεται την ετήσια χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και εποπτεύει τη διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα. Υποστηρίζεται από το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Η διαδικασία προκήρυξης, έγκρισης και διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων Λεβέντη είναι η ίδια με αυτή των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων. Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων Λεβέντη 2011: €70.000

20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΈΡΕΥΝΑΣ Η Επιτροπή Έρευνας είναι η Συγκλητική Επιτροπή, που διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στον τομέα της έρευνας. Υποστηρίζεται από το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων και συντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, διαμόρφωσης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή Έρευνας, επίσης εξετάζει αιτήματα: χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων (ερευνητικές δραστηριότητες, εναρκτήριες χρηματοδοτήσεις, εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα, συγχρηματοδοτήσεις εξωτερικών προγραμμάτων, χρηματοδότησης ταξιδιών που αφορούν την προετοιμασία πρότασης για υποβολή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή διαπραγμάτευση προϋπολογισμού εξωτερικού προγράμματος κτλ), ανακατανομών προϋπολογισμών ερευνητικών προγραμμάτων, παρατάσεων ερευνητικών προγραμμάτων Της Επιτροπής Έρευνας προεδρεύει, ex officio, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που είναι και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα έρευνας

21 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το 2010 κατανεμήθηκαν τα ακόλουθα:

22 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

23 Το Γραφείο Εκδόσεων διαχειρίζεται τα πιο κάτω:
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Το Γραφείο Εκδόσεων διαχειρίζεται τα πιο κάτω: Κεντρικές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου

24 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Oι κεντρικές εκδόσεις περιλαμβάνουν: Οδηγούς Σπουδών Ενημερωτικά έντυπα για υποψήφιους φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό Εκδόσεις για την ερευνητική δραστηριότητα Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Περγαμηνή - ετήσια έκδοση με ομιλίες από διάφορες επίσημες εκδηλώσεις του ΠΚ (Πανεπιστημίου Κύπρου)

25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Κεντρικές εκδόσεις: Ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό Έκτακτες εκδόσεις όπως: εκδόσεις για τελετές αναγόρευσης σε επίτιμους διδάκτορες, φυλλάδια, προσκλήσεις, αφίσες, περγαμηνές κ.λπ. Άλλα ενημερωτικά έντυπα (π.χ.: The University of Cyprus at a Glance, Discover the University of Cyprus) Το Γραφείο Εκδόσεων επεξεργάζεται και επιμελείται τις εκδόσεις μέχρι και το στάδιο πριν από την εκτύπωση. Οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας:

26 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής: Πρόκειται για συγκλητική επιτροπή η οποία εξετάζει θέματα που άπτονται της εκδοτικής πολιτικής του ΠΚ. Οι διάφορες οντότητες του ΠΚ μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στην Επιτροπή σε σχέση με θέματα εκδόσεων

27 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΜ Επιτροπή για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου-Εκδόσεις Gutenberg: Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την έκδοση έργων τους στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο της Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg ΔΕΝ αναλαμβάνουν την έκδοση πρακτικών συνεδρίων

28 Πανεπιςτημιακες Εκδοςεις Κυπρου
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Πανεπιςτημιακες Εκδοςεις Κυπρου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg (2010-) Εκδόσεις που υποστηρίζονται: Διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα Ελληνικά γράμματα Τέχνες

29 Πανεπιςτημιακες Εκδοςεις Κυπρου
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Πανεπιςτημιακες Εκδοςεις Κυπρου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg (2010-) Εκδόσεις που υποστηρίζονται: Κυπρολογικές εκδόσεις Εκδόσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος Επανεκδόσεις βιβλίων εκτός κυκλοφορίας Μεταφράσεις βιβλίων στους πιο πάνω τομείς Η προηγούμενη εκδοτική συνεργασία του ΠΚ, οι Εκδόσεις Μεσόγειος ( ), ήταν με τον εκδοτικό οίκο «Ελληνικά Γράμματα». Οι Εκδόσεις Μεσόγειος εξέδωσαν 18 βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου, τα οποία διατίθενται προς πώληση από το ΠΚ και σε διάφορα βιβλιοπωλεία

30 Ιςτοςελιδα Πανεπιςτημιου Κυπρου
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ιςτοςελιδα Πανεπιςτημιου Κυπρου ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδων (CMS – Content Management System) Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του CMS είναι η αποκέντρωση των διαδικασιών, η αμεσότητα, η πρακτικότητα και η ευκολία στη διαχείριση του συστήματος για ενημέρωση του περιεχομένου

31 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κύπρου: Η διαχείριση και ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας εξαρτάται από την άμεση συνεργασία μεταξύ τεσσάρων, κυρίως, μερών: Αρχισυνταξία της Ιστοσελίδας (Γραφείο Εκδόσεων-ΥΕΔΣ): Έχει την ευθύνη της γενικής επιμέλειας, σε θέματα εικόνας, δομής και περιεχομένου της Ιστοσελίδας Αρμόδια ομάδα της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων: Έχει την ευθύνη της γενικής επιμέλειας της ιστοσελίδας σε ό,τι αφορά στο τεχνικό, κυρίως, μέρος

32 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κύπρου: 3. Συντονιστές Ιστοσελίδας: Για κάθε ιστότοπο, της κάθε οργανωμένης οντότητας του Πανεπιστημίου, υπάρχει ένας ή περισσότεροι συντονιστές ιστοσελίδας. Ρόλο συντονιστή ιστοσελίδας μπορεί να αναλάβει ακαδημαϊκός ή διοικητικός, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Οι συντονιστές συνεργάζονται με την Αρχισυνταξία και την ΥΠΣ για τη δημιουργία του ιστότοπου που τους αφορά και έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και συντήρησης-ενημέρωσης του ιστότοπου αυτού.

33 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κύπρου: 4. Πανεπιστημιακή Κοινότητα: Η σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, προϋποθέτει την έγκαιρη και εμπεριστατωμένη ανταπόκριση από ολόκληρη την Παν. Κοινότητα, ώστε να παρουσιάζεται η επιθυμητή εικόνα επαγγελματικής αριστείας. Ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο συντονιστή της ιστοσελίδας που τον αφορά, ώστε να μεταφέρει τις προτάσεις και εισηγήσεις του για βελτίωση της εικόνας της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, το προσωπικό του Πανεπιστημίου εμπλέκεται άμεσα στη συμπλήρωση και στην, κατά διαστήματα, ενημέρωση του βιογραφικού του προφίλ.

34 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κύπρου: Υπεύθυνοι για την ενημερωμένη και έγκυρη εικόνα της Ιστοσελίδας είμαστε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε, άμεσα ή έμμεσα, σε περιεχόμενο που μας αφορά!

35 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google