Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιατί ιδρύθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών;  Για να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση λόγο στην κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ (το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιατί ιδρύθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών;  Για να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση λόγο στην κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ (το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Γιατί ιδρύθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών;  Για να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση λόγο στην κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ (το 70% των νόμων της ΕΕ εφαρμόζεται στο τοπικό/περιφερειακό επίπεδο).  Για να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να προωθήσει ένα πνεύμα επικουρικότητας.  Για να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης, όπου οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να συμμετέχουν σε διάλογο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

3 Η ΕτΠ Μια πολιτική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκπροσωπεί την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση •Ιδρύθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993) •353 μέλη (εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης) •Πρώτη σύνοδος ολομέλειας τον Μάρτιο του 1994 •Έξι σύνοδοι ολομέλειας κάθε χρόνο •Έξι θεματικές επιτροπές και επιτροπή δημοσιονομικών και διοικητικών θεμάτων •28 εθνικές αντιπροσωπείες •5 πολιτικές ομάδες

4 Σημαντικές ημερομηνίες •1993 •1993 Συνθήκη του Μάαστριχτ: ίδρυση της ΕτΠ •1994 •1994 1η σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ στις Βρυξέλλες •1995 •1995 Τα μέλη της ΕτΠ αυξάνονται από 189 σε 222 με τη διεύρυνση της ΕΕ των 12 στην ΕΕ των 15 •1997 •1997 Συνθήκη του Άμστερνταμ: ενίσχυση της ΕτΠ (διεύρυνση του πεδίου υποχρεωτικής διαβούλευσης και προσθήκη της δυνατότητας υποβολής αίτησης γνωμοδότησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) •2003 •2003 Συνθήκη της Νίκαιας: τα μέλη της ΕτΠ πρέπει να είναι είτε αιρετοί εκπρόσωποι είτε πολιτικώς υπεύθυνοι ενώπιον εκλεγμένης συνέλευσης •2004 •2004 Τα μέλη της ΕτΠ αυξάνονται από 222 σε 317 στην ΕΕ των 25 •2007 •2007 Τα μέλη της ΕτΠ αυξάνονται από 317 σε 344 στην ΕΕ των 27 •2009 •2009 Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει το καθεστώς και τον πολιτικό ρόλο της ΕτΠ •2013 •2013Τα μέλη της ΕτΠ αυξάνονται από 344 σε 353 στην ΕΕ των 28

5 Η ΕτΠ και η Συνθήκη της Λισαβόνας •Οι προσφυγές της ΕτΠ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου •Η ΕτΠ έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προσφυγή στις περιπτώσεις που μία νομοθετική πράξη παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας •Διεύρυνση του πεδίου διαβούλευσής της •Η θητεία των μελών αυξάνεται από 4 σε 5 έτη

6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΣυμβούλιο της ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

7 Τομείς πολιτικής Η διαβούλευση είναι υποχρεωτική στους ακόλουθους τομείς πολιτικής: •Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή •Εκπαίδευση και νεολαία •Πολιτισμός •Δημόσια υγεία •Διευρωπαϊκά δίκτυα •Μεταφορές •Αθλητισμός •Απασχόληση •Κοινωνική πολιτική •Περιβάλλον •Επαγγελματική κατάρτιση •Ενέργεια •Κλιματική αλλαγή •Διαρθρωτικά Ταμεία •Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

8 Τα μέλη της ΕτΠ και ο διορισμός τους 353 μέλη (και 353 αναπληρωτές) από την 1 η Ιουλίου 2013 Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο ………….……... Πολωνία, Ισπανία …………………………………………………. Ρουμανία.……………………………………………………………. Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία.…………...... Δανία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Σλοβακία, Λιθουανία, Κροατία ………….. Εσθονία, Λετονία, Σλοβενία …………………..…………………. Κύπρος, Λουξεμβούργο...………………….……………………. Μάλτα ………………………………………….…………................ 24 21 15 12 9 7 6 5 •Εκπρόσωποι των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, που προτείνονται από τα κράτη μέλη •Διορίζονται επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ •Πενταετής ανανεώσιμη θητεία •Έξι σύνοδοι ολομέλειας το χρόνο και υιοθέτηση περίπου 60 γνωμοδοτήσεων

9

10 Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Περιφερειών Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας Ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επιτροπές EDUC+CIVEX Επιτροπές ECOS+COTER Επιτροπές NAT+ENVE Συντονισμός, Παρακολούθηση, κλπ. Γενική διοίκηση Συνθήκες εργασίας, δικαιώματα, κατάρτιση Προσλήψεις, σταδιοδρομία Προϋπολογισμός, δημοσιονομικά Γραμματεία της Συνέλευσης, μέλη, εθνικές αντ/πείες κλπ. Εσωτερικές υπηρεσίες Νομική υπηρεσία Διοίκηση, Προϋπο- λογισμός, εκδόσεις Εκδηλώσεις, φόρουμ, OPEN DAYS Τύπος, εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία ARLEM, αποκεντρω- μένη συνεργασία Δίκτυα, πλατφόρμες παρακολούθησης Μελλοντικός σχεδι- ασμός, μελέτες κλπ. Διοίκηση Υπηρεσίες στα μέλη και γραμματεία της Συνέλευσης Συμβουλευτικές εργασίες Επικοινωνία, Τύπος, Εκδηλώσεις Οριζόντιες πολιτικές και δίκτυα Μονάδα εσωτερικού ελέγχου Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων Ιδιαίτερο γραφείου του Προέδρου Προεδρείο Κοινές υπηρεσίες Μετάφραση Κοινές υπηρεσίες Διοικητική μέριμνα

11 • Αποτελείται από 63 μέλη, ο αριθμός των οποίων αντανακλά τις εθνικές και πολιτικές ισορροπίες ανά κράτος • Συγκεκριμένα, απαρτίζεται από: • τον Πρόεδρο και τον Πρώτο Αντιπρόεδρο • έναν Αντιπρόεδρο από κάθε κράτος μέλος • 5 προέδρους πολιτικών ομάδων • 28 άλλα μέλη. • Το Προεδρείο οργανώνει τις εργασίες της ΕτΠ: • συνεδριάζει 8 φορές τον χρόνο •προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνόδων ολομέλειας • καταρτίζει το πολιτικό πρόγραμμα της ΕτΠ •αναθέτει την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων στις επιτροπές • αποφασίζει πότε θα καταρτιστούν γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας. Το Προεδρείο

12 Οι πολιτικές ομάδες της ΕτΠ  ανάπτυξη προβληματισμού και δράσεως σε υπερεθνικό επίπεδο  σύνδεση των πολιτικών οικογενειών στα διάφορα όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη  εκπλήρωση της αποστολής της ΕτΠ ως πολιτικού και δημοκρατικά νομιμοποιημένου οργάνου

13 Οι Πολιτικές Ομάδες PES Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα EA Ευρωπαϊκή Συμμαχία EPP Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ALDE Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη PES ALDE EA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ EPP ECR Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ECR

14 Συμβουλευτικό έργο: γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ επί νομοθετικών πράξεων •Σχεδιασμός και προετοιμασία γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ (60 με 70 γνωμοδοτήσεις) για νομοθετικές πράξεις της ΕΕ κάθε χρόνο από τις έξι επιτροπές της ΕτΠ •Συμμετοχή των οργάνων της ΕΕ σε θεματικές συζητήσεις •Οργάνωση της συμβολής των εμπειρογνωμόνων και των ενδιαφερόμενων φορέων (συνέδρια, σεμινάρια) •Συνέχεια και παρακολούθηση νομοθετικών πράξεων και του αντικτύπου των γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ

15 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020: Η οπτική των περιφερειών και των δήμων Στα τέλη του 2012/αρχές του 2013 η ΕΕ θα υιοθετήσει το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Σε γνωμοδότησή της το Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή των Περιφερειών τόνισε ότι το προτεινόμενο επίπεδο χρηματοδότησης πρέπει να θεωρείται ως το απολύτως ελάχιστο για την επίτευξη των στόχων που συμφώνησαν τα κράτη μέλη για την ΕΕ στη Συνθήκη και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στήριξε δε την εισαγωγή νέου συστήματος ιδίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η ΕτΠ επανέλαβε επίσης την έντονη αντίθεσή της σε κάθε μορφή μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και πρότεινε αντ’ αυτής τη σύναψη επίσημης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως ειδική προϋπόθεση για τη διάθεση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

16 Επικοινωνία της «περιφερειακής και τοπικής Ευρώπης» •Επικοινωνία με τον Τύπο/την τηλεόραση και τις 100 000 περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης μέσω ενημερωτικών δελτίων, του διαδικτύου και οπτικοακουστικών μέσων •Διοργάνωση περίπου 200 συνεδρίων κάθε χρόνο (Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, σύνοδοι της ΕτΠ, EuroPCom, συνδιοργάνωση και φιλοξενία περίπου 120 συνεδρίων με όργανα της ΕΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, ενώσεις) με τη συμμετοχή 20 000 φορέων •600 ομαδικές επισκέψεις κάθε χρόνο με τη συμμετοχή 16 000 ατόμων •Εκδόσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

17 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ Εδώ και δέκα χρόνια, η ΕτΠ διοργανώνει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων. 200 περιφερειακές και τοπικές αρχές, 200 περιφέρειες και δήμοι, 100 σεμινάρια, 6000 συμμετέχοντες και 600 ομιλητές καθιστούν την εκδήλωση τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη. Επιπλέον, περίπου 350 τοπικές εκδηλώσεις με τίτλο « Η Ευρώπη στην περιφέρεια/πόλη μου» φέρνουν τις συζητήσεις των Βρυξελλών στην πόρτα ενός ακροατηρίου 30000 και πλέον ατόμων σε περισσότερες από 30 χώρες.

18 Οριζόντιες πολιτικές, μελέτες, δίκτυα •Παρακολούθηση σειράς διατομεακών προτεραιοτήτων και αναζήτηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών λύσεων. •Στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων της ΕτΠ. •Παραγωγή 40 μελετών κάθε χρόνο και συνεργασία με ακαδημαϊκά δίκτυα. •Δίκτυα και πλατφόρμες παρακολούθησης για την Επικουρικότητα, τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», το Σύμφωνο των Δημάρχων και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). •Υποστήριξη των εκπροσώπων της Ευρωμεσογειακής περιφερειακής και τοπικής συνέλευσης (ARLEM), της Διάσκεψης των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την Ανατολική εταιρική σχέση (ΔΠΤΑΑΕΣ), και της αποκεντρωμένης συνεργασίας για την ανάπτυξη.

19 Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων Η Πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕτΠ, που αποτελείται από περισσότερες από 150 περιφέρειες και δήμους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αποτελεί μέσο συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην πολιτική διαδικασία και στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, οικολογικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης τη δεκαετία που διανύουμε. Μέσω συναντήσεων τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων, διαβουλεύσεων και εκθέσεων, η Πλατφόρμα μεριμνά για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής, εξετάζει τη σχέση με την πολιτική συνοχής, παρακολουθεί τη συμμετοχή στη διαδικασία διαχείρισης της στρατηγικής και προωθεί τις ανταλλαγές. Επισκεφθείτε μας: www.cor.europa.eu/europe2020

20 « Επίτευξη ανάπτυξης και απασχόλησης στις περιφέρειες και τους δήμους της ΕΕ – Για την επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές Εγγύηση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών αρχών ως «ορθής επένδυσης» Συμμετοχή των πολιτών και συζήτηση επί της Ευρώπης Ανάπτυξη της εδαφικής διάστασης στις σχέσεις της ΕΕ με τους εξωτερικούς εταίρους Ισχυρότερη ΕτΠ σε μια νέα Ευρώπη


Κατέβασμα ppt "Γιατί ιδρύθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών;  Για να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση λόγο στην κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ (το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google