Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε. Ένωσης » Α. Παππά Προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Διεθνούς Ε & Τ Συνεργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε. Ένωσης » Α. Παππά Προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Διεθνούς Ε & Τ Συνεργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε. Ένωσης » Α. Παππά Προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Διεθνούς Ε & Τ Συνεργασίας Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ 2 0 2 0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012

2 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020  Πρόταση της Επιτροπής για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 80 δισ. € για έρευνα και καινοτομία (2014-20)  Μέρος των προτάσεων της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2014-20 όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, η παιδεία, κ.α. συμπληρώνουν τον Ορίζοντα 2020 και ειδικότερα τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας & καινοτομίας  Ο Ορίζοντας 2020 αποτελεί βασικό κορμό της Ευρώπης 2020, της Ένωσης Καινοτομίας & του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας: – Ανταπόκριση στην οικονομική κρίση για επένδυση σε μελλοντική απασχόληση και ανάπτυξη – Αντιμετώπιση των ανησυχιών των λαών σχετικά με τα ως προς το ζην, την ασφάλεια και το περιβάλλον – Ενδυνάμωση της παγκόσμιας θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2

3 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 & ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014- 2020 της Ε. Ένωσης ( Πρόταση της Επιτροπής ) Ευφυής & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 491δισ. € Ευφυής & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 491δισ. € (Ορίζοντας 2020, Εκπαίδευση/ Νεολαία, (Ορίζοντας 2020, Εκπαίδευση/ Νεολαία, Ανταγωνιστική Επιχείρηση, Συνοχή) Ανταγωνιστική Επιχείρηση, Συνοχή) Βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικοί πόροι 383 δισ. € Βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικοί πόροι 383 δισ. € Ασφάλεια και δικαιώματα πολίτη 18.5 δισ. € Ασφάλεια και δικαιώματα πολίτη 18.5 δισ. € Παγκόσμια Ευρώπη 70 δισ. € Παγκόσμια Ευρώπη 70 δισ. € Διοίκηση 62.6 δισ. € Διοίκηση 62.6 δισ. € ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ: 1.025 δισ.€ 1 2 3 4 5

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας • Ένα ενιαίο π ρόγραμμα π ου συνενώνει τρία ξεχωριστά π ρογράμματα /π ρωτοβουλίες (7 ο ΠΠ, CIP, EIT Ευρω π αϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ) 1 • Περισσότερη καινοτομία, α π ό την έρευνα σ ’ ένα ευρύ φάσμα μέχρι και την π αραγωγή π ροϊόντος / εμ π όριο ( from research to retail), όλες οι μορφές καινοτομίας ( Τεχνολογική μη Τεχνολογική οργάνωση, Κοινωνική καινοτομία, κ. λ π.) 2 • Εστίαση σε Κοινωνικές π ροκλήσεις π ου αντιμετω π ίζει η κοινωνία της Ε. Ένωσης π. χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορά 3 • Α π λο π οιημένη π ρόσβαση, για όλες τις εταιρείες, π ανε π ιστήμια, ινστιτούτα σε όλες τις χώρες της Ε. Ένωσης και π έρα α π ό αυτές 4

5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Νέα Μέσα :  Βραβεία (επιβράβευσης, κινήτρου)  Ειδικά για ΜμΕ: Υποστήριξη Ειδικών δράσεων ΜμΕ σε τρεις φάσεις (από την ιδέα στην αγορά) Οικονομικά μέσα : Πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου ( δάνεια, εγγυήσεις, ίδια χρηματοδότηση -equity μέσω : α /debt facility ( δάνεια σε ένα δικαιούχο για έρευνα και καινοτομία ), β / εγγυήσεις σε ενδιάμεσους και γ / Δάνεια για ΜμΕ έντασης γνώσης συμ π ληρωματικά του Loan Guarantee Facility για ΜμΕ του COSME- Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Ε π ιχειρήσεων και ΜμΕ. 5

6 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Προτεραιότητες  Άριστη Επιστήμη 27.818 εκ.€  Βιομηχανική υπεροχή 20.280 εκ.€  Κοινωνικές προκλήσεις 35.888 εκ.€ Στόχοι  Απασχόληση, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα Ανταγωνιστικότητα  Καλύτερη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας καινοτομίας  Δεξιότητες, εξειδίκευση, κινητικότητα κινητικότητα  Απρόσκοπτη χρηματοδότηση από την ιδέα στην αγορά από την ιδέα στην αγορά ΕΙΤ: 1.542 εκ.€ KKEρ: 2.212 εκ.€ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 87.740 εκ. €

7 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Επειδή:  Η επιστήμη παγκόσμιας εμβέλειας είναι το θεμέλιο των τεχνολογιών του αύριο, των θέσεων εργασίας και της ευημερίας  Η Ευρώπη χρειάζεται να αναπτύξει, να προσελκύσει & να συγκρατήσει το ερευνητικό ταλέντο  Οι ερευνητές χρειάζονται πρόσβαση στις καλύτερες υποδομές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

8 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: 1 η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 13.268 εκ.€ Έρευνα στα σύνορα της γνώσης από τις καλύτερες ομάδες ανθρώπων  Μελλοντικές & αναδυόμενες Τεχνολογίες 3 100 εκ.€ Συνεργατική έρευνα για να ανοίξει νέα πεδία καινοτομίας  Δράσεις Marie Curie5.752 εκ.€ Ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σταδιοδρομίας  Υποδομές Έρευνας 2.478 εκ.€ ( συμπεριλαμβανομένων & των ηλεκτρονικών υποδομών ) Εξασφάλιση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

9 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ Επειδή :  Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες καινοτόμες ΜμΕ για να δημιουργήσει ανάπτυξη & θέσεις εργασίας  Οι στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογίες « κλειδιά » ( π. χ. προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, μικρο - ηλεκτρονική ) ενισχύουν την καινοτομία σε όλους τους υπάρχοντες και αναδυόμενους τομείς  Η Ευρώπη χρειάζεται να προσελκύσει περισσότερη ιδιωτική επένδυση στην έρευνα & στην καινοτομία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

10 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: 2 η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: 2 η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Υπεροχή στις « Key Enabling Technologies » & βιομηχανικές Τεχνολογίες (ICT, νανοτεχνολογίες, υλικά, βιοτεχνολογία, βιομηχανική παραγωγή, διάστημα ) 13. 781 εκ.€  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου Μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης και επιχειρηματικού κεφαλαίου για έρευνα & καινοτομία 3. 538 εκ.€  Καινοτομία στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενθάρρυνση όλων των μορφών καινοτομίας σε όλους τους τύπους των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων ( ΜμΕ ) 619 εκ.€ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

11 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Επειδή :  Οι στόχοι πολιτικής της Ε. Ένωσης ( κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορά κλπ ) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς καινοτομία  Ριζοσπαστικές (Breakthrough) λύσεις προέρχονται από διεπιστημονικές συνεργασίες, συμπεριλαμβάνοντας τις κοινωνικές & ανθρωπιστικές επιστήμες  Ελπιδοφόρες λύσεις χρειάζεται να δοκιμασθούν, να επιδειχθούν και να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

12 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: 3 η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ : ΔΡΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: 3 η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ : ΔΡΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία (ICT) 8.033 εκ.€  Βιο - οικονομία : Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσιοι πόροι & πόροι ναυτιλίας και εσωτερικά ύδατα 4.152 εκ.€  Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια (ICT 5.782 εκ.€  Ευφυής, πράσινη και ολοκληρωμένη μεταφορά (ICT) 6.802 εκ.€  Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες (ICT) 3.160 εκ.€  Καινοτόμες, ασφαλείς & χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες (ICT) 3.819 εκ.€  Ασφαλείς Κοινωνίες – Προστατεύοντας την ελευθερία και Ασφάλεια της Ευρώπης και των Πολιτών της (ICT) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Βιο οικονομία : Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία & δασοκομία, πόροι θαλάσσιοι & ναυτιλίας και εσωτερικά ύδατα ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Βιο οικονομία : Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία & δασοκομία, πόροι θαλάσσιοι & ναυτιλίας και εσωτερικά ύδατα Βιώσιμη γεωργία και δασοπονία  Αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της προσαρμοστικότητας  Παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος και δημοσίων αγαθών  Ενδυνάμωση των αγροτικών περιοχών, υποστήριξη των πολιτικών & αγροτική καινοτομία  Βιώσιμη Δασοπονία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 1

14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Βιο οικονομία : Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία & δασοκομία, πόροι θαλάσσιοι & ναυτιλίας και εσωτερικά ύδατα ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Βιο οικονομία : Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία & δασοκομία, πόροι θαλάσσιοι & ναυτιλίας και εσωτερικά ύδατα Βιώσιμος και ανταγωνιστικός αγροδιατροφικός τομέας για ασφαλή και υγιεινή διατροφή  Συνειδητές επιλογές καταναλωτών  Υγιή και ασφαλή τρόφιμα και δίαιτα για όλους  Βιώσιμη και ανταγωνιστική αγροδιατροφική βιομηχανία Απελευθερώνοντας την δυναμική των υδάτινων πόρων διαβίωσης  Αναπτύσσοντας βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους αλίευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2 3

15 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΙΤ (1) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΙΤ (1)  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας 1.360 εκ.€  Συνδυάζοντας έρευνα, καινοτομία & εκπαίδευση στις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας - KICs για πληροφορίες http://eit.europa.eu/  Υπάρχουσες KICs - Συνέχιση Ορίζοντα 2020  Μείωση των κλιματικών αλλαγών (Climate KIC) http://www.climate- kic.org/  Βιώσιμη Ενέργεια (KIC InnoEnergy) www.kic-innoenergy.com  Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών (EIT ICT Labs) http://www.eitictlabs.eueitictlabs.eu ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

16 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΙΤ (2) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΙΤ (2)  Νέες KICs- Ορίζοντας 2020  Καινοτομία για υγιή διαβίωση και δραστήρια γήρανση  Πρώτες ύλες – βιώσιμη αναζήτηση, εξόρυξη, κατεργασία, ανακύκλωση και αντικατάσταση )  Τρόφιμα του μέλλοντος - βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα τροφής - από την παραγωγή στη κατανάλωση  Προηγμένη μεταποίηση Επιχειρηματικό σχέδιο 7/ ετες επιχειρήσεων - πανεπιστημίων - ερευνητικών κέντρων για παραγωγή τελικών καινοτόμων « προϊόντων » και δεξιότητες / εκπαίδευση, μεταξύ άλλων και στη καινοτομία - Χρηματοδότηση 25% της προστιθέμενης αξίας του κόστους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

17 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (1) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (1) ΈΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΝΟΝΩΝ  Προσαρμοσμένο σε όλο τον κύκλο έρευνας και καινοτομίας  Καλύπτοντας όλα τα ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτικούς φορείς  Ευ θυ γραμμισμένο με τον οικονομικό κανονισμό της Ε. Ένωσης ο οποίος συνάδει με τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 1

18 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (2) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (2) ΈΝΑ ΕΡΓΟ – ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Ανώτατο όριο 100% του άμεσου κόστους ( εκτός από τις δράσεις κοντά στην αγορά, όπου θα εφαρμοστεί ένα ανώτατο όριο 70%) για όλους τους δικαιούχους ( Επιχειρήσεις, ΑΕΙ κλπ )  η δυνατότητα επιχορήγησης έως και 100% για δράσεις κοντά στην αγορά για μη κερδοσκοπικούς φορείς - « n on profit entities"  Δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής ανά άτομο, που θα δραστηριοποιείται σε έργα του “Ορίζοντα”, ύψους 8.000€ / ετησίως ( επιπρόσθετα του μισθού ).  η Επιτροπή θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του ανωτέρω μοντέλου χρηματοδότησης, στην προβλεπόμενη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος “Η 2020 ”, το 2017  Μέχρι 70% για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων δράσεων  Δυνατότητα χρέωσης δαπανών ιδιοκτητών ΜμΕ και φυσικών προσώπων χωρίς μισθό στη βάση της κλίμακας κόστους της μονάδας ( on the basis of scale of unit cost)  Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες : κατ ’ αποκοπήν (a flat rate of) ποσοστό 25% από τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2

19 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (3) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (3) ΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστεία – Επίπτωση - Υλοποίηση ( Αριστεία μόνο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ) ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ που στοχεύουν στην καινοτομία : ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ που στοχεύουν στην καινοτομία : προ - εμπορική προμήθεια, θέσπιση βραβείων, ειδικά εργαλεία ( μέσα προ - εμπορική προμήθεια, θέσπιση βραβείων, ειδικά εργαλεία ( μέσα εφαρμογής ) για δάνεια και ίδια κεφάλαια εφαρμογής ) για δάνεια και ίδια κεφάλαια ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Διευκολυνόμενη, αλλά προστατεύοντας καλύτερα τα συμφέροντα της Ε. Ένωσης ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Διευκολυνόμενη, αλλά προστατεύοντας καλύτερα τα συμφέροντα της Ε. Ένωσης ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ : ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ : Ευρύτερη αποδοχή των λογιστικών πρακτικών των συμμετεχόντων για άμεσα κόστη, κατ ’ αποκοπήν για έμμεσα κόστη, μη καταγραφή ωρών εργασίας (time sheets) για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης σε ένα έργο, δυνατότητα για επιχορηγήσεις βασισμένες στα αποτελέσματα, lump- sump ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 3 4 5 6

20 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (4) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - τι είναι νέο? (4) ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  Το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο των απαιτήσεων για υποβολή πιστοποιητικών χωρίς να υπονομεύεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  Στρατηγική ελέγχου επικεντρωμένη στην πρόληψη του κινδύνου και της απάτης ΠΙΟ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  Ισορροπία ανάμεσα στη νόμιμη ασφάλεια και στην ευελιξία ?  Εξειδικευμένες διατάξεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για νέους τύπους χρηματοδότησης ?  Μια νέα έμφαση σε ανοικτή πρόσβαση για ερευνητικές δημοσιεύσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 7 8

21 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Κανονισμός Προγράμματος Πλαισίου 2014-2020: Μερική Γενική Προσέγγιση στις 31/5/2012  Κανονισμός για τους κανόνες συμμετοχής & διάχυσης 2014-2020: Μερική Γενική Προσέγγιση στις 10/10/2012  Τροποποίηση Κανονισμού ΕΙΤ 2014-2020: Μερική Γενική Προσέγγιση στις 10/10/2012  Απόφαση Συμβουλίου για το Ειδικό Πρόγραμμα 2014-2020: Μερική Γενική Προσέγγιση στις 11/12/2012  Απόφαση Συμβουλίου για την Στρατηγική Ανάπτυξης του ΕΙΤ 2014- 2020: Αναμένεται επίτευξη Μερική Γενική Προσέγγιση στις 11/12/2012  Κανονισμός Συμβουλίου για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Κατάρτισης της ΕΕΑΕ 2014-2018 – Συμπληρώνει τον Ορίζοντα 2020 Αρχικό Στάδιο ( Έκθεση προόδου στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 11/12/2012) Αρχικό Στάδιο ( Έκθεση προόδου στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 11/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

22 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ENΑΡΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ENΑΡΞΗ  Υιοθέτηση νομοθετικού πακέτου : Αύγουστος του 2013  Έγκριση Προγραμμάτων εργασίας : Φθινόπωρο του 2013  Πρώτες προκηρύξεις - Ιανουάριος του 2014 το αργότερο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

23 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 : ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 7 o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑ της ΕΕ  Ολοκληρωμένα έργα (IP): Επιχορήγηση καθοδηγούμενη από το στόχο  Επικεντρωμένα έργα ( STREP): Επιχορήγηση για ειδική επικεντρωμένη έρευνα  Δίκτυα Αριστείας (NoE): Δικτύωση και ολοκλήρωση  Δράσεις Συντονισμού ( CA): Συντονισμός ΕΤΑ και Καινοτομία  Δράσεις Υποστήριξης ( SA): Υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος,  Προεμπορική Προμήθεια ( PCP): Υποστηρίζει την ανάπτυξη των αναγκών του δημόσιου τομέα  Δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων (PPI): Πρώτος Αγοραστής για καινοτόμες λύσεις (η βιομηχανία έχει ρόλο κλειδί στην υλοποίηση) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 23

24 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 : ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP)  Pilots type A: Focus on inerrability and building on M-S solutions  Pilots type B: Παρακίνηση της καινοτόμου χρήσης του ICT στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 24

25 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 : «Toolbox» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΡΕΥΝΑΑΝΑΠΤΥΞΗΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Pilot lines (KET)ERA-NET+ PPP/ P2P CEF ΕΡΕΥΝΑΑΝΑΠΤΥΞΗΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Pilot lines (KET)ERA-NET+ PPP/ P2P CEF STREPCSANoE IP IPMarie-CurieSICA(INCO) SMEs instruments EIPPCP/PPI “Pilots” JTIs Financial instr. EIT/KICs Prizes Prizes Standardisation. Standardisation. I.P.R I.P.R

26 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (WorkProgrammes/WPs) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (WorkProgrammes/WPs)  Πακέτα Προγραμμάτων : Εξειδίκευση του Ειδικού προγράμματος ανά « τομέα » στη βάση των κανόνων συμμετοχής και του Οικονομικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής  Πακέτα Προγραμμάτων (WPs) - Βασικά στοιχεία περιεχομένου : - Επιδιωκόμενοι στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, μέθοδοι υλοποίησης, περιγραφή των δράσεων - ενδεικτική κατανομή πόρων, καθώς και πολυετής προσέγγιση - στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια - Επιπρόσθετα στις δράσεις επιχορήγησης περιλαμβάνονται τα κριτήρια επιλογής, επιβράβευσης, η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών κλπ. - Ειδικές προκηρύξεις για οριζόντια - διεπιστημονικά (cross-cutting) ζητήματα / θέματα, ανεξάρτητα προτεραιότητας / θεματικού τομέα ζητήματα / θέματα, ανεξάρτητα προτεραιότητας / θεματικού τομέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

27 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  Διαχείριση : Βασικά η Ε. Επιτροπή ( διάφορες Γ. Διευθύνσεις - συντονιστής ΓΔ ΕΤΑ & Κ ) και οι διάφοροι φορείς διαχείρισης της ΕΕ με ανοικτές προκηρύξεις προς όλους τους δικαιούχους φορείς όλων των Κ - Μ ( χωρίς εμπλοκή Κ - Μ ) αλλά και συνδεόμενων και λοιπών χωρών ( διεθνής συνεργασία ανάλογα με τους όρους της κάθε προκήρυξης ). Αλλά και Αλλά και  Νομικά πρόσωπα και φορείς εγκατεστημένοι σε διάφορα Κ - Μ, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και συνχρηματοδοτούνται από τον Ορίζοντα 2020 και εθνικούς πόρους, περιλαμβανομένων όπου είναι επιλέξιμοι και πόροι των διαρθρωτικών ταμείων όπως ENIAC, ARTEMIS, κλινικές δοκιμές, AAL, κοινός προγραμματισμός, αλλά και νέες. Κύρια « εργαλεία »/Main Tools: PPP, P2P  COST, EUREKA (Eurostars- ΜμΕ )  Λοιποί φορείς ( ΕΟΔ κλπ )  Δικαιούχοι : Επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των ΜμΕ ( τουλάχιστον 20% συμμετοχή ), Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αλλά και λοιποί φορείς, περιλαμβανομένων των φορέων χρηματοδότησης των Κ - Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

28 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ  Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης / smart specialization  Διεύρυνση της συμμετοχής : - ERA Chairs: προσέλκυση διακεκριμένων επιστημόνων σε ινστιτούτα με σαφή δυνατότητα για άριστη έρευνα - Twinning: Ανταλλαγή προσωπικού, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και βοήθεια και η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την ίδρυση κέντρων αριστείας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές με χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία - Twinning: Ανταλλαγή προσωπικού, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και βοήθεια και η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την ίδρυση κέντρων αριστείας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές με χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία - Teaming of excellent research institutions and low performing RTDI regions - Οικονομικά μέσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΕ 2014-2018ΚΑ  Στόχος : Βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας και μακροπρόθεσμα στην αφαίρεση του άνθρακα από τα ενεργειακά συστήματα με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο  Πυρηνική έρευνα ( Σχάση, Σύντηξη ) - Προϋπολογισμός : 1.788.889€ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Συνεισφέρει & Υποστηρίζει  Περιβαλλοντική βιωσιμότητα  Κατάρτιση και εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών  Ασφαλή λειτουργία πυρηνικών συστημάτων  Ενίσχυση σχέσεων επιστήμης και κοινωνίας  Λύσεις στην διαχείριση των τελικών πυρηνικών αποβλήτων  Ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και καινοτόμου σχεδιασμού για  Άμεση χρηματοδότηση πυρηνικών δραστηριοτήτων του ΚΚΕρ της Ε. Ε.

30 Για περισσότερες πληροφορίες: www.ec.europa.eu/research/horizon2020 & Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλίκη Παππά : 210-7458056, a.pappa@gsrt.gr Μαρία Κουτροκόη : 210-7458101, mkoutr@gsrt.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

31 Σημειώνεται ότι στη παρουσίαση αυτή χρησιμοποιήθηκαν και στοιχεία από αντίστοιχη παρουσίαση της Ε. Επιτροπής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας


Κατέβασμα ppt "« Το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε. Ένωσης » Α. Παππά Προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Διεθνούς Ε & Τ Συνεργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google