Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Μ ΑΘΗΜΑΤΑ Σ ΤΑ Ε ΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

2 10 min ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ε ΠΙΤΥΧΙΑΣ Τ ΩΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Βαϊρακτάρης, Δ. Αυγουστίδης, Θ. Νισύριος Ο παράγοντας Ιατρός

3 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Σ ΗΜΕΙΑ Π ΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ •Χειρουργική εμπειρία και Επιδεξιότητα του Χειρουργού. •Τα πρώτα εμφυτεύματα που τοποθετούνται από τον Χειρουργό εμφανίζουν διπλάσιο κίνδυνο πρώιμης αποτυχίας. ΑΙΤΙΕΣ: •Μη κατάλληλη επιλογή ασθενή •Μη κατάλληλο σχέδιο θεραπείας •Κακή αξιολόγηση της θέσης εμφύτευσης •Δεν τηρούνται βασικοί κανόνες κατά το στάδιο της εμφύτευσης

4 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ •Π ΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ: Σ ΧΕΔΙΟ Θ ΕΡΑΠΕΙΑΣ •Κ ΑΤΑ ΤΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ : Α ΝΑΤΟΜΙΚΑ Μ ΟΡΙΑ - Τ ΕΧΝΙΚΗ •Μ ΕΤΑ ΤΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ: Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Π ΡΩΙΜΗΣ Σ ΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε ΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ

5 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: •Εξέταση της σχέσης των δύο γνάθων και της οδοντικής σύγκλεισης •Αξιολόγηση διαταραχών από την ΚΓΔ •Εξέταση του βλεννογόνου του στόματος και των φυσικών δοντιών •Αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας του οστού στη θέση εμφύτευσης Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

6 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ: •Μετράται από την κορυφή της φατνιακής ακρολοφίας ΠΡΟΣΟΧΗ: •Απαιτείται απόσταση ασφαλείας 1 - 2mm του εμφυτεύματος από σημαντικές ανατομικές δομές (πόρος κάτω φατνιακού, έδαφος ιγμορείου) •Το ελάχιστο ικανοποιητικό μήκος εμφυτεύματος είναι 10mm •Ιδανικά η σχέση εμφυτεύματος – στεφάνης πρέπει να είναι 1:1 •Εμφυτεύματα 6 ή 8 mm, δεν έχουν μελετηθεί για να ξέρουμε την πορεία τους σε βάθος χρόνου Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

7 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ •Απόσταση μεταξύ του παρειακού και του υπερώιου ή γλωσσικού πετάλου του οστού στην κορυφή της φατνιακής ακρολοφίας ΠΡΟΣΟΧΗ: •Απαιτείται πάχος οστού τουλάχιστον 5 – 7mm •Μετά την εμφύτευση πρέπει να παραμείνει οστούν παρειακά και γλωσσικά του εμφυτεύματος με εύρος τουλάχιστον 0,5 – 1mm •Απόσταση μεταξύ του παρειακού και του υπερώιου ή γλωσσικού πετάλου του οστού στην κορυφή της φατνιακής ακρολοφίας ΠΡΟΣΟΧΗ: •Απαιτείται πάχος οστού τουλάχιστον 5 – 7mm •Μετά την εμφύτευση πρέπει να παραμείνει οστούν παρειακά και γλωσσικά του εμφυτεύματος με εύρος τουλάχιστον 0,5 – 1mm Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ = Πάχος της φατνιακής ακρολοφίας ΜΕΙΟΝ το πάχος του βλεννογόνου

8 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ: Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ Στην κάτω γνάθο ο κίνδυνος διάτρησης του οστικού φλοιού αυξάνει, διότι: •Σε ποσοστό 2,4% υπάρχει κοίλανση του οστού στα κατώτερα τμήματα γλωσσικά, •Σε ποσοστό 28,1% παρατηρείται κλίση του γλωσσικού οστικού πετάλου

9 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ: •Κατά τον οβελιαίο άξονα η ποσότητα του οστού καθορίζει τον μέγιστο αριθμό εμφυτευμάτων •Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κέντρων δύο εμφυτευμάτων: 7mm •Aπόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εμφυτευμάτων: 3 – 4 mm •Απόσταση μεταξύ εμφυτεύματος και φυσικού δοντιού: > 1,5 mm

10 Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Το ύψος του οστού κατατάσσεται σε 5 τύπους κατά Lekholm και Zarb: •Τύπος Α: η ακρολοφία είναι άθικτη, •Τύπος Β: υπάρχει ελάχιστη απορρόφηση, •Τύπος C: εμφανίζεται προχωρημένη απορρόφηση που φθάνει μέχρι τη βάση των φατνίων, •Τύπος D: αρχίζει να απορροφάται οστούν και στη βάση των φατνίων •Τύπος Ε: η απορρόφηση είναι πολύ προχωρημένη και φθάνει ως τη βάση του φατνίου Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

11 Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Η ποιότητα του οστού κατατάσσεται σε 4 τύπους κατά Lekholm και Zarb: •Tύπος I: η γνάθος αποτελείται αποκλειστικά από ομοιογενές συμπαγές οστούν •Tύπος II: παχύ συμπαγές οστούν περιβάλλει πυρήνα σπογγώδους οστού •Tύπος III: λεπτό συμπαγές οστούν περιβάλλει παχύτερο πυρήνα σπογγώδους οστού •Tύπος IV: λεπτό συμπαγές πέταλο περιβάλλει αραιό σπογγώδες οστούν Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

12 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο ασφαλέστερος τρόπος εκτίμησης είναι κατά τη διάνοιξη του φρεατίου τοποθέτησης του εμφυτεύματος και ισχύουν οι εξής κανόνες: •Tύπος οστού Α – ΙI: συνήθως στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου και στην περιοχή των προγομφίων της άνω = καλύτερες περιοχές για κοχλιούμενα εμφυτεύματα μειωμένο πάχος οστού •Πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου: Αντίστοιχη ποιότητα οστού με την πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου, αλλά λόγω χειλεοϋπερώιας απορρόφησης υπάρχει συνήθως μειωμένο πάχος οστού •Πτωχότερη πρόγνωση: Οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου, λόγω ποιότητας οστού τύπου IV, ενώ η παρουσία του γναθιαίου κόλπου περιορίζει το μήκος των εμφυτευμάτων Ο ασφαλέστερος τρόπος εκτίμησης είναι κατά τη διάνοιξη του φρεατίου τοποθέτησης του εμφυτεύματος και ισχύουν οι εξής κανόνες: •Tύπος οστού Α – ΙI: συνήθως στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου και στην περιοχή των προγομφίων της άνω = καλύτερες περιοχές για κοχλιούμενα εμφυτεύματα μειωμένο πάχος οστού •Πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου: Αντίστοιχη ποιότητα οστού με την πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου, αλλά λόγω χειλεοϋπερώιας απορρόφησης υπάρχει συνήθως μειωμένο πάχος οστού •Πτωχότερη πρόγνωση: Οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου, λόγω ποιότητας οστού τύπου IV, ενώ η παρουσία του γναθιαίου κόλπου περιορίζει το μήκος των εμφυτευμάτων Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

13 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ: •Έλεγχος για: ρίζες, έγκλειστα, κύστεις, όγκους κ.ά. Προσδιορισμός της σχέσης της φατνιακής ακρολοφίας με: το έδαφος του ιγμορείου, τον πόρο του κάτω φατνιακού και τη ρινική κοιλότητα ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ Α/ΑΣ: •Δεν γνωρίζουμε το παρειογλωσσικό εύρος του οστού •Μεγέθυνση εικόνας από 1:1,2 έως 1:1,7 (Χρήση σφαιρών γνωστών διαστάσεων ή διαφανειών εμφυτευμάτων με την κατάλληλη μεγέθυνση) •Μετεγχειρητικά: Η απώλεια οστού (αποδεκτές τιμές: 1 – 2 mm για το πρώτο έτος και 0,1 – 0,2 mm για κάθε επόμενο έτος), λόγω της προαναφερόμενης μεγέθυνσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια •Εναλλακτικά: η οστική απώλεια εκτιμάται από τα σπειράματα του εμφυτεύματος (προσοχή οι ακτίνες να είναι κάθετες στον επιμήκη άξονα του εμφυτεύματος, μέχρι 9 ο απόκλιση είναι αποδεκτή – Πάνω από 13 ο → Ασάφεια) ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ: •Έλεγχος για: ρίζες, έγκλειστα, κύστεις, όγκους κ.ά. Προσδιορισμός της σχέσης της φατνιακής ακρολοφίας με: το έδαφος του ιγμορείου, τον πόρο του κάτω φατνιακού και τη ρινική κοιλότητα ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ Α/ΑΣ: •Δεν γνωρίζουμε το παρειογλωσσικό εύρος του οστού •Μεγέθυνση εικόνας από 1:1,2 έως 1:1,7 (Χρήση σφαιρών γνωστών διαστάσεων ή διαφανειών εμφυτευμάτων με την κατάλληλη μεγέθυνση) •Μετεγχειρητικά: Η απώλεια οστού (αποδεκτές τιμές: 1 – 2 mm για το πρώτο έτος και 0,1 – 0,2 mm για κάθε επόμενο έτος), λόγω της προαναφερόμενης μεγέθυνσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια •Εναλλακτικά: η οστική απώλεια εκτιμάται από τα σπειράματα του εμφυτεύματος (προσοχή οι ακτίνες να είναι κάθετες στον επιμήκη άξονα του εμφυτεύματος, μέχρι 9 ο απόκλιση είναι αποδεκτή – Πάνω από 13 ο → Ασάφεια) Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

14 Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ α β γ δ ε στ ζ η

15 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ DENTAL SCAN: •Παρέχει εξαιρετική ευκρίνεια και χρησιμεύει ιδιαίτερα στη διερεύνηση της πορείας του πόρου του κάτω φατνιακού νεύρου και στον προσδιορισμό της σχέσης της φατνιακής ακρολοφίας με το έδαφος του ιγμορείου •Πρόβλημα (artifacts) όταν υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία (γέφυρες, καρφίδες κ.ά.). •Προσφέρει εκτίμηση του παρειογλωσσικού εύρους του οστού και αδρή αξιολόγηση της ποιότητάς του •Δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας λόγω Υψηλότερης δόσης ακτινοβολίας και Αυξημένου κόστους Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

16 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ: •Διερεύνηση της σχέσης των γνάθων Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ: •Ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις μονήρων εμφυτευμάτων •Έλεγχος για παθολογικές αλλοιώσεις, αδρή εκτίμηση της ποιότητας του οστού και της σχέσης της φατνιακής ακρολοφίας με κάποια ανατομική δομή ΠΡΟΣΟΧΗ: •Klinge et al: Στο 25% των ακτινογραφιών δεν απεικονίζεται ο πόρος του κάτω φατνιακού •Από τις υπόλοιπες ακτινογραφίες στις οποίες απεικονίζεται ο πόρος του κάτω φατνιακού, μόνο το 53% εμφανίζουν ακρίβεια της τάξης του 1mm.

17 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΩΤΗΡΑ: •Ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία σε ολική ή εκτεταμένη νωδότητα •Εξετάζεται η οδοντική σύγκλειση και οι κινήσεις της κάτω γνάθου •Εκτιμούμε το πάχος και τη φορά της ακρολοφίας ως προς τους άξονες των υπαρχόντων δοντιών και των ανταγωνιστών τους, προκειμένου να αποφασίσουμε την κατάλληλη θέση τοποθέτησης των εμφυτευμάτων από προσθετική άποψη •Συμβάλλουν στην κατασκευή του χειρουργικού νάρθηκα Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

18 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ: •Κατασκευάζεται από ακρυλικό υλικό •Αποσκοπεί στην ακριβή και με κατάλληλη κλίση τοποθέτηση των εμφυτευμάτων κατά τη διάρκεια της επέμβασης •Χρησιμοποιείται κυρίως σε περίπτωση ολικής νωδότητας •Δεν είναι απαραίτητος κατά την τοποθέτηση 2 – 4 εμφυτευμάτων στις πρόσθιες περιοχές των γνάθων για συγκράτηση ολικής οδοντοστοιχίας •Διεγχειρητικά πρέπει να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του και η σωστή του έδραση επί της φατνιακής ακρολοφίας (με επέκταση του χειρουργικού νάρθηκα όσο το δυνατόν οπισθιέστερα) Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ

19 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΡΙΝ Α ΠΟ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ | ΑΚΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΡΘΗΚΑΣ α γβ ε ζστη θ ι ιαιβ δ

20 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ ΑΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ | ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: •Δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν πρέπει να χορηγείται, καθώς και για το σχήμα χορήγησης •Συγκεκριμένα, σε μία μελέτη η χημειοπροφύλαξη δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση των εμφυτευμάτων συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ενώ άλλη μελέτη οδηγήθηκε σε αντίθετο συμπέρασμα •Τελικά η απόφαση λαμβάνεται από τον Χειρουργό •Μία μόνο δόση φαρμάκου είναι αρκετή προεγχειρητικά, ενώ πολυήμερα σχήματα δεν πλεονεκτούν •Αντιβιοτικό εκλογής: Αμοξυκιλλίνη ή πενικιλλίνη και σε περίπτωση αλλεργίας χορηγείται κλινδαμυκίνη ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: •Δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν πρέπει να χορηγείται, καθώς και για το σχήμα χορήγησης •Συγκεκριμένα, σε μία μελέτη η χημειοπροφύλαξη δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση των εμφυτευμάτων συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ενώ άλλη μελέτη οδηγήθηκε σε αντίθετο συμπέρασμα •Τελικά η απόφαση λαμβάνεται από τον Χειρουργό •Μία μόνο δόση φαρμάκου είναι αρκετή προεγχειρητικά, ενώ πολυήμερα σχήματα δεν πλεονεκτούν •Αντιβιοτικό εκλογής: Αμοξυκιλλίνη ή πενικιλλίνη και σε περίπτωση αλλεργίας χορηγείται κλινδαμυκίνη

21 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ ΑΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ | ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ: •Η επέμβαση απαιτεί άσηπτες συνθήκες και πραγματοποιείται στον χώρο του ιατρείου με την κατάλληλη υποδομή •Ο ασθενής κάνει πλύσεις με χλωρεξιδίνη •Επιπλέον γίνεται πλύση του δέρματος της περιστοματικής περιοχής με ιωδιούχο ποβιδόνη •Τοποθετούμε οθόνια, τα οποία καλύπτουν και τις συσκευές που θα χρησιμοποιήσουμε ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ: •Η επέμβαση απαιτεί άσηπτες συνθήκες και πραγματοποιείται στον χώρο του ιατρείου με την κατάλληλη υποδομή •Ο ασθενής κάνει πλύσεις με χλωρεξιδίνη •Επιπλέον γίνεται πλύση του δέρματος της περιστοματικής περιοχής με ιωδιούχο ποβιδόνη •Τοποθετούμε οθόνια, τα οποία καλύπτουν και τις συσκευές που θα χρησιμοποιήσουμε

22 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ ΑΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ | ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: θερμοκρασία 47ºC για ένα λεπτό •Κατά τη διάνοιξη του φρεατίου: θερμοκρασία 47ºC για ένα λεπτό προκαλεί νέκρωση του οστού εξαιτίας υπερθέρμανσης •Απαιτείται συγκεκριμένη ροπή, πίεση και συνεχής καταιονισμός ύδατος •Το σύστημα εσωτερικής ψύξης στο micromotor δεν πλεονεκτεί του συστήματος εξωτερικής ψύξης •Χρησιμοποιείται ειδική γωνιακή χειρολαβή, η οποία μειώνει τις στροφές του micromotor συνήθως 1:10 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: θερμοκρασία 47ºC για ένα λεπτό •Κατά τη διάνοιξη του φρεατίου: θερμοκρασία 47ºC για ένα λεπτό προκαλεί νέκρωση του οστού εξαιτίας υπερθέρμανσης •Απαιτείται συγκεκριμένη ροπή, πίεση και συνεχής καταιονισμός ύδατος •Το σύστημα εσωτερικής ψύξης στο micromotor δεν πλεονεκτεί του συστήματος εξωτερικής ψύξης •Χρησιμοποιείται ειδική γωνιακή χειρολαβή, η οποία μειώνει τις στροφές του micromotor συνήθως 1:10

23 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Μ ΕΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ •Η μικροκινητικότητα του εμφυτεύματος αμέσως μετά την εμφύτευση προάγει την οστεοενσωμάτωση •Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η ύπαρξη ελάχιστου χώρου (έως 500μm) περιεμφυτευματικά ευνοεί τον σχηματισμό αιματικού θρόμβου •Μικροκινήσεις έως 30μm ευνοούν την ανάπτυξη νέου οστού •Μικροκινήσεις της τάξης των 100 ή 150μm ευνοούν την ανάπτυξη ινώδους ιστού σε βάρος της οστεοενσωμάτωσης •Επομένως η δημιουργία του φρεατίου υποδοχής πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή σταθερότητα στο εμφύτευμα •Άλλως απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επούλωσης και αποφυγή άμεσης φόρτισης.

24 Μ ΕΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ RFA (RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS) α. ΜΕΘΟΔΟΣ RFA (RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS) •Πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τους Meredith et al το 1996. •Ελέγχει τη σταθερότητα του εμφυτεύματος ακόμα και σε απώλειες οστού μικρότερες από 1mm περιεμφυτευματικά (μικροκινητικότητα). •Η πρότυπη συσκευή αποτελείται i) από ειδικό στέλεχος, το οποίο περιέχει πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο που προσαρμόζεται πάνω στο εμφύτευμα και ακόμη ii) έναν πομπό, που διεγείρει τον κρύσταλλο με μαγνητισμό, iii) έναν αναλυτή της συχνότητας του κρυστάλλου και iv) από ηλεκτρονικό υπολογιστή. •Κλίμακα ενδείξεων από 1 - 100 (μέγιστη σταθερότητα), ενώ η τιμή 55 αποτελεί το όριο αποδοχής για τη διατήρηση του εμφυτεύματος. •Η μέθοδος χρησιμοποιείται τόσο αμέσως μετά την εμφύτευση όσο και σε δεύτερο στάδιο.

25 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Μ ΕΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ α. ΜΕΘΟΔΟΣ RFA (RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS) Osstell ®

26 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Μ ΕΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ β. ΜΕΘΟΔΟΣ MM (Mobility Measurement) •Ανίχνευση μακροκινητικότητας με την εφαρμογή μικρο-κρούσης •Χρησιμοποιείται στην περιοδοντολογία για περιοδοντικά προσβεβλημένα δόντια και κατ’ επέκταση και στα εμφυτεύματα •Αποτελείται από συσκευή με μεταλλικό στέλεχος, το οποίο φέρεται κοντά στο εμφύτευμα (απαιτείται συγκεκριμένη γωνία και απόσταση) •Ακολούθως προκύπτει ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη της τιμής στην οθόνη της συσκευής σε κλίμακα από -8 (μικρή κινητικότητα) έως 50 (μεγάλη κινητικότητα) •Τιμές από -8 έως 0 επιτρέπουν τη φόρτιση του εμφυτεύματος •Τιμές από +1 έως +9 απαιτούν αναμονή και κλινική παρακολούθηση

27 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Μ ΕΤΑ Τ ΗΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΣΗ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ β. ΜΕΘΟΔΟΣ MM (Mobility Measurement) Periotest ®

28 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ http://www.med.uoa.gr/~lvairakt


Κατέβασμα ppt "Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google