Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και Διαχείρισης www.cherplan.eu/ 1 η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και Διαχείρισης www.cherplan.eu/ 1 η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και Διαχείρισης www.cherplan.eu/ 1 η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Πιλοτικής Δράσης του έργου CHERPLAN Ναύπακτος, 24/ 0 5/2013

2 www.cherplan.eu/ Οι εταίροι του έργου •Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia (Italy) •National Research Council - Institute of Environmental Geology and Geoengineering (Italy) •Municipality of Hallstatt (Austria) •University of Natural Resources and Life Sciences - Institute of Sanitary Engineering and Water Pollution Control (Austria) •Region of Western Greece (Greece) •Computer Technology Institute & Press (Greece) •Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia) •Municipality of Idrija (Slovenia) •Ministry of Culture (F.Y.R.O.M.) •Ministry of Culture (Montenegro) •Ministry of Culture, Tourism, Youth and Sports (Albania)

3 www.cherplan.eu/ Σκοπός του έργου Το Έργο CHERPLAN έχει σκοπό να παράσχει μια ισχυρή βάση για την εξασφάλιση της συμβατότητας και της συνέργειας μεταξύ της διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CH) και της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης με την υποστήριξη της υιοθέτησης ενός σύγχρονου περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

4 www.cherplan.eu/ Στόχοι του έργου •Ανάπτυξη και εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων και νέων τεχνικών για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστορικών αστικών και αγροτικών περιοχών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Πολιτιστική Κληρονομιά. •Εξασφάλιση της συμβατότητας και της συνέργειας μεταξύ της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την βιωσιμότητα και προστατεύοντας την πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών. •Επεξεργασία ενός κοινού Μοντέλου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού που θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς των συμμετεχουσών χωρών και θα είναι μεταφέρσιμο σε όλο το χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. •Διαχείριση συγκρουόμενων συμφερόντων και χρήσεων και ισορροπία μεταξύ διαφορετικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την τοπική οικονομία, τους πολίτες, τους τουρίστες, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους αγρότες κλπ. •Ενίσχυση των δεξιοτήτων τοπικών και εθνικών αρχών, τουριστικών πρακτόρων και διαχειριστών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

5 www.cherplan.eu/ Μεθοδολογία •Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση •Συμμετοχική Διαδικασία •Ανάπτυξη ικανοτήτων •Δημιουργία ενός εξαγώγιμου μοντέλου •Στρατηγική Επικοινωνίας και Διάχυσης

6 www.cherplan.eu/ Πακέτα Εργασίας 1. Διαχείριση και Συντονισμός – FVG 2. Επικοινωνία και Διάχυση - RWG 3. Ανάλυση πολιτιστικών/ιστορικών περιοχών – RA-CTI 4. Μεθοδολογία Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού – BOKU- SIG 5. Σχεδιασμός Δράσεων Πιλοτικών Περιοχών – CNR- IGAG 6. Μοντέλο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού για την Πολιτιστική Κληρονομιά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – ZRC-SAZU

7 www.cherplan.eu/ Τρέχουσα κατάσταση δράσεων ΠΕ 3 •Έχουν διεκπεραιωθεί οι αρχικές περιφερειακές αναλύσεις των πιλοτικών περιοχών κι έχει παραχθεί ένα κοινό πλαίσιο οντολογίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς επίσης και μια πρώτη στρατηγική αξιολόγηση των περιοχών συμπεριλαμβανομένων των SWOT αναλύσεων και μιας πρώτης εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας αυτών.

8 www.cherplan.eu/ Τρέχουσα κατάσταση δράσεων ΠΕ 4 •Έχει ολοκληρωθεί η μεθοδολογία του Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης του υποστηρικτικού εργαλείου Γεωγραφικής Απεικόνισης Δεδομένων (EPM Concept & CHERIS WEBGIS platform)

9 www.cherplan.eu/ Τρέχουσα κατάσταση δράσεων ΠΕ 5 •Ολοκληρώθηκε η Αρχική Σύσταση των Τοπικών Επιτροπών Παρακολούθησης των Πιλοτικών Σχεδίων Διαχείρισης Περιοχών με Πολιτιστική Κληρονομιά και διεξάγονται οι πρώτες συναντήσεις εργασίας ανά πιλοτική περιοχή.

10 www.cherplan.eu/ Στόχοι της 1 ης Συνάντησης Εργασίας •Κατανόηση των βασικών αρχών του Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού για περιοχές ΠΚ •Ανάπτυξη Κοινού Οράματος και Στόχων για τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης •Προσδιορισμός Δράσεων για την πιλοτική εφαρμογή του ΠΣ και καθορισμός δεικτών παρακολούθησης •Χρονοδιάγραμμα Συναντήσεων

11 www.cherplan.eu/ Στάδια Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

12 www.cherplan.eu/ Καθορισμός οράματος και στόχων Προσδιορισμός σκοπιμότητας δράσεων, εμπλεκομένων φορέων για την υλοποίηση, ομάδων που επηρεάζονται από το αποτέλεσμα των δράσεων, αρμόδιων αρχών και περιβαλλοντικών περιορισμών

13 www.cherplan.eu/ Το όραμα του Δ. Ναυπακτίας (*) «Η οργάνωση ενός Δήμου πρωτοπόρου σε θέματα ανάπτυξης, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού, αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσα από τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής, ευέλικτης και βιώσιμης οργανωτικής δομής, η οποία δρα στο πλαίσιο στοχευμένων πολιτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα, προωθώντας, ενισχύοντας και καθοδηγώντας τη συνεργασία με όμορους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς για την αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής» (*) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Ναυπακτίας

14 www.cherplan.eu/ Μέθοδοι προσέγγισης

15 www.cherplan.eu/ Καθορισμός Πεδίων Δράσεων Παραδείγματα θεματικών ενοτήτων για επιλογή δράσεων και καθορισμό στόχων: 1. Χωροταξικό σχέδιο και μελλοντική επέκταση 2. Οικονομία – απασχόληση (χαρακτηριστικά τουρισμού, πχ ημερήσιος- εποχικός, μαζικός-ποιοτικός κλπ, λοιποί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας) 3. Προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος (αξιοποίηση ΤΠΕ για την ανάδειξη ιστορικών μνημείων, ενεργειακή απόδοση διατηρητέων κτιρίων και λοιπές δράσεις) 4. …

16 www.cherplan.eu/ Παράδειγμα δεικτών που μελετήθηκαν κατά την αρχική στρατηγική αξιολόγηση

17 www.cherplan.eu/ Θεματικά Πεδία που προτείνονται από το ΠΕ4 για την παρακολούθηση δεικτών

18 www.cherplan.eu/ Χρήστες του CHERIS

19 www.cherplan.eu/ Σχέδιο Δράσης & Επιχειρηματικό Σχέδιο

20 www.cherplan.eu/ Αφετηρία για την πιλοτική εφαρμογή • Strategic Assessment Report (http://www.cherplan.eu/sites/default/files/public_files/D33-Strategic_Assessment-Volume_I.pdf) • EPM Concept Report (http://www.cherplan.eu/sites/default/files/public_files/WP4%20EPM%20Concept%20Report_Part1.pdf) (http://www.cherplan.eu/sites/default/files/public_files/WP4%20EPM%20Concept%20Report_Part2.pdf) • CHERIS Web-GIS (http://cheris.igag.cnr.it/cheris) • ΟΣΑΑ Δ. Ναυπακτίας (http://www.nafpaktos.gr/wp-content/uploads/ΟΣΑΑ-2011-2012-τελικο.pdf)

21 www.cherplan.eu/ ΟΣΑΑ (Ναύπακτος)

22 Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management www.cherplan.eu/ “Ο Πολιτισμός είναι η Κληρονομιά μας” Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Πληροφορίες: www.cherplan.eu


Κατέβασμα ppt "Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και Διαχείρισης www.cherplan.eu/ 1 η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google