Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Comprehensive list of Core Verbs and Nouns 2013 edition Wilfred E. Major

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Comprehensive list of Core Verbs and Nouns 2013 edition Wilfred E. Major"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Comprehensive list of Core Verbs and Nouns 2013 edition Wilfred E. Major wmajor@lsu.edu

2 Ancient Greek for Everyone • This Power Point compiles core verbs and nouns from two vocabulary lists: – The Classical Vocabulary derives from the Dickinson College Commentaries vocabulary list (http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list ).http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list – The New Testament Vocabulary collects together all the words which appear 30+ times in the NT. • The Core Vocabulary here are those nouns and verbs which are on both lists, all drawn from AGE Units 2-9. • The verbs and nouns are grouped by stem type, to make their patterns clearer and facilitate memorization.

3 Ancient Greek for Everyone Unit 2 Vocabulary: Core • ἀπόλλυμι, ἀπολῶ kill, destroy • ἀφίημι, ἀφήσω let go, allow, forgive • δίδωμι, δώσω give – ἀποδίδωμι, ἀποδώσω give back – παραδίδωμι, παραδώσω hand over, deliver • εἰμί, ἔσομαι be • ἵστημι, στήσω stand • τίθημι, θήσω put, make • φημί, φήσω say

4 Ancient Greek for Everyone Unit 3 part 1 Vocabulary: Core • ἄρχων -οντος ὁ ruler Unit 3 part 2 Vocabulary: Core • ἐλπίς -δος ἡ hope • νύξ, νυκτός ἡ night

5 Ancient Greek for Everyone Unit 3 part 3 Vocabulary: Core • αἷμα -ατος τό blood • ὄνομα -ατος τό name • πνεῦμα -ατος τό wind, breath, spirit • στόμα -ατος τό mouth • σῶμα -ατος τό body

6 Ancient Greek for Everyone Unit 7 part 2 Vocabulary: Core • ἀκούω, ἀκούσω hear • λύω, λύσω loosen, destroy • πιστεύω, πιστεύσω trust, rely on, believe in (+ dat.)

7 Ancient Greek for Everyone Unit 7 part 3 Vocabulary: Core • ἄγω, ἄξω lead, bring, pass (time) • ἄρχω - ξω begin, lead, rule (+ gen.) – ὑπάρχω exist, be, belong to • βλέπω - ψω see, look • γράφω - ψω write, draw • διδάσκω, διδάξω teach • διώκω - ξω pursue • δοκέω, δόξω seem

8 Ancient Greek for Everyone Unit 7 part 3 Vocabulary: Core • θαυμάζω - σω be amazed • λέγω - ξω say, tell • πείθω - σω persuade • πέμπω - ψω send • πράττω - ξω do = πράσσω • σῴζω, σώσω save • φυλάττω - ξω watch, guard, defend = φυλάσσω

9 Ancient Greek for Everyone Unit 7 part 4 Vocabulary: Core • ἀγγέλλω, ἀγγελῶ report, tell • αἴρω, ἀρῶ raise • αἰτέω - ήσω beg, ask • ἀποκτείνω, -κτενῶ kill • ἀπόλλυμι, ἀπολῶ kill, destroy • βάλλω, βαλῶ throw • δηλόω - ώσω show • δοκέω, δόξω seem

10 Ancient Greek for Everyone Unit 7 part 4 Vocabulary: Core • ( ἐ ) θέλω, ἐθελήσω want • ἐρωτάω - ήσω ask • εὑρίσκω, εὑρήσω find • ζάω, ζήσω live • ζητέω - ήσω seek • καλέω καλῶ call • κρατέω - ήσω rule over • κρίνω, κρινῶ judge, decide, determine

11 Ancient Greek for Everyone Unit 7 part 4 Vocabulary: Core • λαλέω - ήσω talk, babble • μέλλω, μελλήσω intend, be about to • μένω, μενῶ remain, stay • ποιέω - ήσω do, make • φαίνω, φανῶ make appear • χαίρω, χαιρήσω be happy, say hello

12 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 1 Vocabulary: Core • ἀνήρ, ἀνδρός ὁ man • μάρτυς -υρος ὁ/ἡ witness • μήτηρ, μητρός ἡ mother • πατήρ, πατρός ὁ father • πῦρ, πυρός τό fire • χείρ, χειρός ἡ hand

13 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 1 Vocabulary: Core • ἔθνος -ους τό nation • ἔτος -ους τό year • μέρος -ους τό part, share • ὄρος -ους τό mountain, hill • πλῆθος -ους τό crowd • σκότος –ους τό darkness • τέλος -ους τό end

14 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 1 Vocabulary: Core • δύναμις -εως ἡ power • πίστις -εως ἡ trust, proof, faith • πόλις -εως ἡ city Unit 8 part 1 Vocabulary: Core • βασιλεύς -έως ὁ king

15 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 1 Vocabulary: Core • γυνή, γυναικός ἡ woman, wife • ποῦς, ποδός ὁ foot • ὕδωρ, ὕδατος τό water • φῶς, φωτός τό light • χάρις -ιτος ἡ grace, favor

16 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 2 Vocabulary: Core • ἀρχή -ῆς ἡ beginning, authority, office • γῆ γῆς ἡ earth • γραφή -ῆς ἡ drawing, writing, indictment • εἰρήνη -ης ἡ peace • κεφαλή -ῆς ἡ head • τιμή -ῆς ἡ value, honor • φωνή -ῆς ἡ sound, voice • ψυχή -ῆς ἡ breath, soul

17 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 2 Vocabulary: Core • ἡμέρα -ας ἡ day • οἰκία -ας ἡ building, house • σωτηρία -ας ἡ safety, salvation

18 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 2 Vocabulary: Core • ἀλήθεια -ας ἡ truth • γλῶττα -ης ἡ tongue, language = γλῶσσα • δόξα -ης ἡ opinion, judgment, glory • θάλαττα -ης ἡ sea = θάλασσα

19 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 2 Vocabulary: Core • ἀδελφός -οῦ ὁ brother • ἄνθρωπος -ου, ὁ/ἡ human being • δοῦλος -ου ὁ slave • ἥλιος -ου ὁ sun • θάνατος -ου ὁ death • θεός -οῦ ὁ/ἡ god, goddess • καιρός -οῦ ὁ the right time • κύριος -ου ὁ lord, master

20 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 2 Vocabulary: Core • λαός -οῦ ὁ the people, folk • λίθος -ου ὁ stone • λόγος -ου ὁ word, speech; thought, reason, account, reckoning • ναός, ναοῦ ὁ temple • νόμος -ου ὁ custom, tradition, law • ὁδός -οῦ ἡ road • οἶκος -ου ὁ house, home, family • οὐρανός -οῦ ὁ sky, heaven • ὀφθαλμός -οῦ ὁ eye

21 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 2 Vocabulary: Core • τόπος -ου ὁ place, topic • υἱός -οῦ ὁ son • φόβος -ου ὁ panic, fear • χρόνος -ου ὁ time

22 Ancient Greek for Everyone Unit 8 part 2 Vocabulary: Core • δαιμόνιον -ου τό demon • ἔργον -ου τό deed, work • παιδίον -ου τό child • πρόσωπον -ου τό face, mask, person • σημεῖον -ου τό sign • τέκνον -ου τό child

23 Ancient Greek for Everyone Unit 9 part 1 Vocabulary: Core • ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι answer • βούλομαι, βουλήσομαι want, prefer • γί ( γ ) νομαι, γενήσομαι happen, become, be born • δέχομαι, δέξομαι welcome • δύναμαι, δυνήσομαι be able, can • ἐργάζομαι, ἐργάσομαι work • πορεύομαι, πορεύσομαι go, march, journey

24 Ancient Greek for Everyone Unit 9 part 2 Vocabulary: Core • ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι miss, make a mistake • ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι die • βαίνω, βήσομαι walk, come, go • γί ( γ ) νώσκω, γνώσομαι know, learn, judge, think • λαμβάνω, λήψομαι take, grab; receive, get • πίνω, πίομαι drink

25 Ancient Greek for Everyone Unit 9 part 2 Vocabulary: Core • ἔχω, ἕξω and σχήσω have, hold, be • παρέχω provide • λέγω, ἐρῶ say, tell • ὁράω, ὄψομαι see • πάσχω, πείσομαι suffer, experience • πίπτω, πεσοῦμαι fall • πλέω, πλεύσομαι and πλευσοῦμαι sail • φέρω, οἴσω carry, bring


Κατέβασμα ppt "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Comprehensive list of Core Verbs and Nouns 2013 edition Wilfred E. Major"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google