Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεώργιος Μιχαλάϰης (τοῦ Κωνσταντίνου ϰαὶ τῆς Σωτηρίας) Λαϰεδαίμον τῇ καταγωγῇ, ἐϰ νῆσου Μοντρεάλ, Καναδᾶ. Πρωτοϰανονάρχου μαϑητής B.Sc. M.Sc. M.D. Ph.D.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεώργιος Μιχαλάϰης (τοῦ Κωνσταντίνου ϰαὶ τῆς Σωτηρίας) Λαϰεδαίμον τῇ καταγωγῇ, ἐϰ νῆσου Μοντρεάλ, Καναδᾶ. Πρωτοϰανονάρχου μαϑητής B.Sc. M.Sc. M.D. Ph.D."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεώργιος Μιχαλάϰης (τοῦ Κωνσταντίνου ϰαὶ τῆς Σωτηρίας) Λαϰεδαίμον τῇ καταγωγῇ, ἐϰ νῆσου Μοντρεάλ, Καναδᾶ. Πρωτοϰανονάρχου μαϑητής B.Sc. M.Sc. M.D. Ph.D. candidate M.A. Musicology candidate Σύγχρονος ἐπιστήμη καὶ τεχνολογία ἐν τῇ Ψαλτικῇ : Ἰάκωβος Ναυπλιώτης καὶ «μουσικολογικο-παπυρο-νουμερολογία». Modern science and technology in chant: Iakovos Nafpliotis and "musicologic papyro- numerology"

2 Ἠχητική Πληροφορία τε καὶ Μνήμη ἦχος, ἐρέθισμα (περιβάλλον) Ἐγκέφαλος (κέντρον) Βρέφος Παιδίον Ἐ νήλιξ ἔ λεγχος ἐ ξωτερικ ὸ ς ἐ σωτερικ ὸ ς +++++ + Συμβολ ὴ

3 Χαρακτηριστικά ἦχου

4 Ἀκρόασις: Λειτουργικὴ περιγραφὴ Ἡ διαδρομὴ τῶν ἠχητικῶν σημάτων ἐντὸς τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἀρχικὴ ἀκροαθεῖσα ἠχητικὴ πληροφορία μετατροπὴ συγκρίσεις, ἀλλοιώσεις τελικὴ ἀντιληφθεῖσα ἠχητικὴ πληροφορία

5 γραμμικὴ καὶ μὴ γραμμικὴ σχέσις πληροφορίας εἰσερχόμενος πληροφορία ἐξερχόμενος πληροφορία γραμμικὴ σχέσις μὴ γραμμικὴ σχέσις

6 Ἀκρόασις: Λειτουργικὴ περιγραφὴ Ἡ διαδρομὴ τῶν ἠχητικῶν σημάτων ἐντὸς τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἀρχικὴ ἀκροαθεῖσα ἠχητικὴ πληροφορία σχεδὸν γραμμικὴ σχέσις μὴ γραμμικὴ σχέσις τελικὴ ἀντιληφθεῖσα ἠχητικὴ πληροφορία

7 Πέρασις ἠχητικοῦ συνθήματος Auditory brainstem evoked response system (AABR) Otoacoustic automatic missions system (OAE)

8 ἀρχικὴ ἀκροαθεῖσα ἠχητικὴ πληροφορία σχεδὸν γραμμικὴ σχέσις μὴ γραμμικὴ σχέσις τελικὴ ἀντιληφθεῖσα ἠχητικὴ πληροφορία ἀναπαραγωγὴ ἦχου ἔλεγχος ἀλληλο- ἐπιδρῶντες παράγοντες dependent variables

9 μνήμη = συνάψεις νευρόνων

10 Xαρακτηριστικὰ ἦχου, ἀντικειμενικά τε καὶ ὑποκειμενικὰ ἈντικειμενικὸνὙποκειμενικὸν frequency (συχνότης) pitch (ὕψος) amplitudeloudness (ἰσχὺς) harmonics (ἀρμονικαὶ) timbre (χροιὰ)

11 Πληροφορία Μνήμη Ἔλεγχος Μίμησις Πληροφορία, ἐ ρέθισμα (περιβάλλον) Ἐ γκέφαλος (κέντρον) Βρέφος Παιδίον Ἐ νήλιξ ἔ λεγχος ἐ ξωτερικ ὸ ς ἐ σωτερικ ὸ ς +++++ + Συμβολ ὴ

12 Πληροφορία Μνήμη Ἔλεγχος Μίμησις Πληροφορία, ἐ ρέθισμα (περιβάλλον) Ἐ γκέφαλος (κέντρον) Βρέφος Παιδίον Ἐ νήλιξ ἔ λεγχος ἐ ξωτερικ ὸ ς ἐ σωτερικ ὸ ς +++++ + Συμβολ ὴ ἀλληλο- ἐπιδρῶντες παράγοντες dependent variables

13 Τεχνολογία - Διδάσκαλος •Τεχνολογία –Ἀνίχνευσις ἀπομονομένων πληροφοριῶν –Σύγγρισην ὀρισμένων παραμέτρων –independent variable comparison •Διδάσκαλος –Ἀνίχνευσις, σύγγρισης καὶ ἐλεγχος ἀλληλο ἐπιδρῶντων πληροφοριῶν –Ἄμεσως ἐπιδιόρθωσις

14 Παράμετροι ὀρθῆς ψαλτικῆς Κλασικώτατον Κλασικὸν Μίμησις Ἀποδοχὴ έλέγχου καὶ θέλησις ἐπιδιορθώσεως

15 Παράμετροι ὀρθῆς ψαλτικῆς τεχνικῶς τε καὶ θεολογικῶς Ἐκτέλεσις –Χρόνος •Λήψις ΧΡΟΝΟΥ •ἐπίθεσις (« attack ») καὶ ὤθησις (« poussée ») •ἐπιλογὴ καὶ καταλλαγὴ ἀρμόζωντος εἴδους χρόνου –Λαρυγγισμὸς •σεβασμός τῆς ἀνερεθίστου περιόδου πρὸ τῆς θέσεως («pre- thesis refractory period») •συλλογισμένη χρήσις τῶν λαρυγγισμῶν –Διαστήματα •βασικὰ διαστήματα •ἔλξεις, συστήματα, ψυχο- ἀκουστικὰ φαινόμενα –Ἀναλύσεις •ἠχητικὰ δείγματα, γραφικὰ Γρηγοριανῆς –Φωνητικὴ ὁμοιομορφεία –Ἀνάγνωσις μουσικοῦ κειμένου –Συγκρατικὴ χρῆσις φυσικοῦ ταλέντου –Ἰσοκράτημα ἀπαράλλακτον χαμηλοῦς ἐντάσεως

16 Παράμετροι ὀρθῆς ψαλτικῆς τεχνικῶς τε καὶ θεολογικῶς Σύνθεσις - Ἀνατύπωσις –Ῥυθμικὴ ἒμφασις –Ὀρθογραφία –Σεβασμὸς πρωτοτύπων Ψυχο ἀκουστικὴ – Ὑψιστος συνεισφορὰ δοδασκάλου Θεολογικὴ –Ψαλτικὴ ἀπόδοσις ΣΥΝΕΠΗΣ μετὰ τῆς γραπτῆς καὶ ἱσοτίμου προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

17 Πίναξ ἐλέγχου ΨαλτιΣωτ Ι (Ψαλτικῆς Σωτηρία) «PsaltiSot I checklist» Ἐκτέλεσις –Χρόνος •Λήψις ΧΡΟΝΟΥ •ἐπίθεσις (« attack ») καὶ ὤθησις (« poussée ») •ἐπιλογὴ καὶ καταλλαγὴ ἀρμόζωντος εἴδους χρόνου –Λαρυγγισμὸς •σεβασμός τῆς ἀνερεθίστου περιόδου πρὸ τῆς θέσεως («pre-thesis refractory period») •συλλογισμένη χρήσις τῶν λαρυγγισμῶν –Διαστήματα •βασικὰ διαστήματα •ἔλξεις, συστήματα, ψυχο- ἀκουστικὰ φαινόμενα –Ἀναλύσεις •ἠχητικὰ δείγματα, γραφικὰ Γρηγοριανῆς –Φωνητικὴ ὁμοιομορφεία –Ἀνάγνωσις μουσικοῦ κειμένου –Συγκρατικὴ χρῆσις φυσικοῦ ταλέντου –Ἰσοκράτημα ἀπαράλλακτον χαμηλοῦς ἐντάσεως Σύνθεσις - Ἀνατύπωσις –Ῥυθμικὴ ἒμφασις –Ὀρθογραφία –Σεβασμὸς πρωτοτύπων Ψυχο ἀκουστικὴ – Ὑψιστος συνεισφορὰ δοδασκάλου Θεολογικὴ –Ψαλτικὴ ἀπόδοσις ΣΥΝΕΠΗΣ μετὰ τῆς γραπτῆς καὶ ἱσοτίμου προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

18 Πίναξ ἐλέγχου ΨαλτιΣωτ Ι (Ψαλτικῆς Σωτηρία) «PsaltiSot I checklist» Ἐκτέλεσις –Χρόνος •Λήψις ΧΡΟΝΟΥ •ἐπίθεσις (« attack ») καὶ ὤθησις (« poussée ») •ἐπιλογὴ καὶ καταλλαγὴ ἀρμόζωντος εἴδους χρόνου –Λαρυγγισμὸς •σεβασμός τῆς ἀνερεθίστου περιόδου πρὸ τῆς θέσεως («pre-thesis refractory period») •συλλογισμένη χρήσις τῶν λαρυγγισμῶν –Διαστήματα •βασικὰ διαστήματα •ἔλξεις, συστήματα, ψυχο- ἀκουστικὰ φαινόμενα –Ἀναλύσεις •ἠχητικὰ δείγματα, γραφικὰ Γρηγοριανῆς –Φωνητικὴ ὁμοιομορφεία –Ἀνάγνωσις μουσικοῦ κειμένου –Συγκρατικὴ χρῆσις φυσικοῦ ταλέντου –Ἰσοκράτημα ἀπαράλλακτον χαμηλοῦς ἐντάσεως Σύνθεσις - Ἀνατύπωσις –Ῥυθμικὴ ἒμφασις –Ὀρθογραφία –Σεβασμὸς πρωτοτύπων Ψυχο ἀκουστικὴ – Ὑψιστος συνεισφορὰ δοδασκάλου Θεολογικὴ –Ψαλτικὴ ἀπόδοσις ΣΥΝΕΠΗΣ μετὰ τῆς γραπτῆς καὶ ἱσοτίμου προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

19 Χρόνος Συχνότητα ἀνὰ στιγμὴν Frequency vs. time

20 Διαστήματα : Πρόβλημα ὀρολογίας Πρόβλημα ὀρολογίας καὶ ΑΜΕΣΩΣ ἀνάγκη Κοινoχρήστου μονάδος

21 frequency (συχνότης) [Hz (cycles/sec)] α΄ διαπασῶν cents (σχετικὸς λογάριθμος) δ΄ διαπασῶν

22 μόριον μῆκος vs. λογάριθμον Κύριοι φθόγγοι κλίμακος ΚΛΑΣΜΑΤΑ λόγος ἐκάστου φθόγγου πρὸς σύνολικὸν μῆκος χορδῆς συγκερασμὸς ΙΔΙΟΣ λόγος ἐκάστου ΜΟΡΙΟΥ πρὸς αὔθις γειτονικὸν ΜΟΡΙΟΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΤΑ

23 μόριον : μῆκος vs. λογάριθμον Ἐπιτροπὴ Κύριοι φθόγγοι κλίμακος ΚΛΑΣΜΑΤΑ λόγος ἐκάστου φθόγγου πρὸς σύνολικὸν μῆκος χορδῆς συγκερασμὸς ΠΡΟΣΕΓΓΗΣΙΣ Ἐπιτροπὴ 72 μόρια ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΤΑ τουτέστη 1200 cents 721200 9/8 (203,9 c) 12 (200 c) 200 4/3 (701,96 c) 42 (700 c) 700 ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΝΟΥ καὶ ΠΕΝΤΑΧΟΡΔΟΥ

24 Χρυσανθικὸν μόριον : ἔστω λογάριθμος! Προσέγγησις λογαρίθμων εὶς ΠΡΩΤΟΝ βαθμὸν διὰ σειρᾶς Taylor? ln z = ‑ (1 ‑ z) ‑ [((1 ‑ z)^2)/2] ‑ [((1 ‑ z)^3)/3] ‑ [((1 ‑ z)^4)/4]+… ln 8/9 = ‑ (1 ‑ 8/9) ‑ [1/2((1 ‑ 8/9)2)] ‑ [1/3((1 ‑ 8/9)3)] ‑ [1/4((1 ‑ 8/9)4)]+…

25 Χρυσανθικὸν μόριον : μῆκος ἢ λογάριθμος; ἔγραψε 9 ἀντὶ 8 ! Κατὰ σύνολον ὲπικριτῶν Χρυσάνθου

26 Χρυσανθικὸν μόριον - ἔστω σύμπτωσις : ἡ πράξις ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ τὸν λογάριθμον Κύριοι φθόγγοι κλίμακος ΚΛΑΣΜΑΤΑ λόγος ἐκάστου φθόγγου πρὸς σύνολικὸν μῆκος χορδῆς συγκερασμὸς ΠΡΟΣΕΓΓΗΣΙΣ??? 68 μόρια ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΤΑ τουτέστη 1200 cents 681200 9/8 (203,9 c) 12 (211,76 c) 200 4/3 (701,96 c) 40 (705,88 c) 700 ΑΥΣΗΣΙΣ ΤΟΝΟΥ καὶ ΠΕΝΤΑΧΟΡΔΟΥ

27 κλίμακες 100 ἰσοδιάστατων λογαριθμηκῶν μορίων περιέχουσαι τόνον > 210 cents, πεντάχορδον >705 cents καὶ διφωνίαν > 350 cents

28 Βάσις Νη εἰς 0 cents Φυσικὴ Ἀρμονικὴ τοῦ Νη Καθαρὴ Πέμπτη (ἐσωτερικὸς ἔλεγχος) ὄταν ἐκπέμπεται ἦχος ἐπὶ τοῦ Νη Δι 701,95 cents Ἀπαγγηλόμενος Δι Ἀπαγγηλόμενος Νη

29 Διαφορὰ ἄκρων = 76 cents Διακύμανσις ἦχου (vibrato)

30 Καταμέτρησις ἦχου 10 μετρήσεις (Hz): 275,974; 276,405; 275,974; 276,405; 275,544; 275,974; 275,544; 276,405; 276,405; 275,974; Mean 276,06 Std Dev 0,34 +/- 2,13 Cents Median 275,97 Max/Min 0,43 +/- 2,72 Cents error < +/- 5 cents ! http://en.wikipedia.org/wiki/Cent_(music)http://en.wikipedia.org/wiki/Cent_(music);. C. Brown; K.V. Vaughn (September 1996), "Pitch Center of Stringed Instrument Vibrato Tones" (PDF), Journal of the Acoustical Society of America 100 (3): 1728– 1735, doi:10.1121/1.416070,; http://www.wellesley.edu/Physics/brown/pubs/vibPerF100P1728-P1735.pdf,Pitch Center of Stringed Instrument Vibrato Tonesdoi10.1121/1.416070http://www.wellesley.edu/Physics/brown/pubs/vibPerF100P1728-P1735.pdf

31 Πιστότης μεθόδου καταμετρήσεως ΔΙΑΦΟΡΩΝ ὕψους ἠχητικῶν δειγμάτων ΒάσιςΣυχνότηςCentsἈναμενομένη τιμἠ Διαφορά (Cents) Διαφορά (Cents) 276,0564551,8491199,173 12000,827383 0,8 276,0564521,6971101,899 11001,898906 1,9 276,0564464,793901,9504 9001,950351 2,0 276,0564414,096702,0027 7002,002662 2,0 276,0564348,228402,083 4002,082994 2,1 276,0564310,73204,8382 2004,838185 4,8 276,0564275,974-0,51683 00,516833 0,5

32 Συγκρίσεις καταμετρηθέντων δειγμάτων ἦχου Ἐὰν ΕΠΙΤΡΠΕΤΑΙ ἡ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ τῶν ὀρίων διακύμανσις των συγκρινομένων δειγμάτων, ΔΕΝ ἐπιτρέπεται ἡ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ τῶν ὀρίων λάθους καταμετρήσεως ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ συχνότητος. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΑ

33 Δεῦτε λάβετε X?

34 F1F2Ratio CENTS CHRYS log EPIT logCHRYS metr Πα-Κε (μέλους) 263,441391,0441,48437 683,8 ( 701,96 ??!! ) 38,741,035,2 Πα-Κε (ἰσοκρ.) 263,441397,9471,510574 714,1 40,542,836,5 Πα-Πα (ὕφεσις)263,441517,3981,964 1 168,6 66,270,153,0 Πα-Πα΄ (ἀρμον. Πα)263,441526,5321,998671 1 198,9 ( 1 200 ) 67,972,054,0 Πα-Βου΄ (ἀρμον. Κε ἰσοκρατήματος)= ἀντίστοιχον ΤΟΝΟΥ 263,441595,1482,259132 1 410,9 ( 210,9 !!) 80,084,760,2 Πα-Βου΄ (τόνος)526,882595,1481,129566 210,9 12,012,612,4 Κε-Βου΄ (ἀρμον. Κε)397,947595,1481,495546 696,8 (701,96 ) 39,541,835,8 Δεῦτε λάβετε X?

35 Πα (βάσις) Κε (μέλους) 683,8 c Πα΄ (ἀρμονικὴ βάσεως) Βου΄ (ἀρμονικὴ ἰσοκρατήματος ἐπὶ τοῦ Κε) Κε (ἰσοκρατήματος) 714,1 c Πα΄ ὕφεσις 1169 c 1199 c (1200 c) 697 c (701,96 c)

36 Δεῦτε λάβετε ΙΝ - ΚΠ

37 F1F2Ratio CENTS CHRYS log EPIT logCHRYS metr Πα-Κε (μέλους) 445,093676,7011,520 725,3 ( 701,96 ??!! ) 41,143,5 37,0 Πα (ἀρμον. τοῦ Κε)452,212 Πα-Πα (μέλους vs. ἀρμον.) 445,093452,2121,016 27,5 ( 0,0 ??!! ) 1,6 1,7 Πα-Κε΄ (ἀρμον. Πα)445,093676,7011,520 697,8 ( 701,96 ) 39,541,9 35,8 Πα-Πα΄ (μέλους )445,093891,8992,004 1203,3 ( 1 200 ) 68,272,2 54,1 Πα-Νη΄ (τόνος)445,093795,5981,787 1005,5 57,060,3 47,6 Πα-Πα΄ (ἀρμον. Πα)445,093889,071,997 1203,3 ( 1 200 ) 68,272,2 54,1 Δεῦτε λάβετε ΙΝ - ΚΠ

38 Πα (βάσις) Κε (μέλους) 725,3 c Πα (ἀρμονικὴ Kε μέλους) Πα΄ (ἀρμονικὴ τοῦ Κε) 1 203,3 c (1 200 c) 697.8 c (701,96 c) 500 c (498,04 c) Πα΄ (ἀρμονικὴ τοῦ Πα μέλους)

39 Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου «Πολίτησσα » καὶ Λάμπρος Λεονταρίδης (λύρα)

40 ΙΝ-ΚΠ: Μὴ ἀποστρέψης

41 Ὅμοιαι διφωνίαι

42 Πίναξ ἐλέγχου ΨαλτιΣωτ Ι (Ψαλτικῆς Σωτηρία) «PsaltiSot I checklist» Ἐκτέλεσις –Χρόνος •Λήψις ΧΡΟΝΟΥ •ἐπίθεσις (« attack ») καὶ ὤθησις (« poussée ») •ἐπιλογὴ καὶ καταλλαγὴ ἀρμόζωντος εἴδους χρόνου –Λαρυγγισμὸς •σεβασμός τῆς ἀνερεθίστου περιόδου πρὸ τῆς θέσεως («pre-thesis refractory period») •συλλογισμένη χρήσις τῶν λαρυγγισμῶν –Διαστήματα •βασικὰ διαστήματα •ἔλξεις, συστήματα, ψυχο- ἀκουστικὰ φαινόμενα –Ἀναλύσεις •ἠχητικὰ δείγματα, γραφικὰ Γρηγοριανῆς –Φωνητικὴ ὁμοιομορφεία –Ἀνάγνωσις μουσικοῦ κειμένου –Συγκρατικὴ χρῆσις φυσικοῦ ταλέντου –Ἰσοκράτημα ἀπαράλλακτον χαμηλοῦς ἐντάσεως Σύνθεσις - Ἀνατύπωσις –Ῥυθμικὴ ἒμφασις –Ὀρθογραφία –Σεβασμὸς πρωτοτύπων Ψυχο ἀκουστικὴ – Ὑψιστος συνεισφορὰ δοδασκάλου Θεολογικὴ –Ψαλτικὴ ἀπόδοσις ΣΥΝΕΠΗΣ μετὰ τῆς γραπτῆς καὶ ἱσοτίμου προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

43

44 Πίναξ ἐλέγχου ΨαλτιΣωτ Ι (Ψαλτικῆς Σωτηρία) «PsaltiSot I checklist» Ἐκτέλεσις –Χρόνος •Λήψις ΧΡΟΝΟΥ •ἐπίθεσις (« attack ») καὶ ὤθησις (« poussée ») •ἐπιλογὴ καὶ καταλλαγὴ ἀρμόζωντος εἴδους χρόνου –Λαρυγγισμὸς •σεβασμός τῆς ἀνερεθίστου περιόδου πρὸ τῆς θέσεως («pre-thesis refractory period») •συλλογισμένη χρήσις τῶν λαρυγγισμῶν –Διαστήματα •βασικὰ διαστήματα •ἔλξεις, συστήματα, ψυχο- ἀκουστικὰ φαινόμενα –Ἀναλύσεις •ἠχητικὰ δείγματα, γραφικὰ Γρηγοριανῆς –Φωνητικὴ ὁμοιομορφεία –Ἀνάγνωσις μουσικοῦ κειμένου –Συγκρατικὴ χρῆσις φυσικοῦ ταλέντου –Ἰσοκράτημα ἀπαράλλακτον χαμηλοῦς ἐντάσεως Σύνθεσις - Ἀνατύπωσις –Ῥυθμικὴ ἒμφασις –Ὀρθογραφία –Σεβασμὸς πρωτοτύπων Ψυχο ἀκουστικὴ – Ὑψιστος συνεισφορὰ δοδασκάλου Θεολογικὴ –Ψαλτικὴ ἀπόδοσις ΣΥΝΕΠΗΣ μετὰ τῆς γραπτῆς καὶ ἱσοτίμου προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

45

46

47 Πίναξ ἐλέγχου ΨαλτιΣωτ Ι (Ψαλτικῆς Σωτηρία) «PsaltiSot I checklist» Ἐκτέλεσις –Χρόνος •Λήψις ΧΡΟΝΟΥ •ἐπίθεσις (« attack ») καὶ ὤθησις (« poussée ») •ἐπιλογὴ καὶ καταλλαγὴ ἀρμόζωντος εἴδους χρόνου –Λαρυγγισμὸς •σεβασμός τῆς ἀνερεθίστου περιόδου πρὸ τῆς θέσεως («pre-thesis refractory period») •συλλογισμένη χρήσις τῶν λαρυγγισμῶν –Διαστήματα •βασικὰ διαστήματα •ἔλξεις, συστήματα, ψυχο- ἀκουστικὰ φαινόμενα –Ἀναλύσεις •ἠχητικὰ δείγματα, γραφικὰ Γρηγοριανῆς –Φωνητικὴ ὁμοιομορφεία –Ἀνάγνωσις μουσικοῦ κειμένου –Συγκρατικὴ χρῆσις φυσικοῦ ταλέντου –Ἰσοκράτημα ἀπαράλλακτον χαμηλοῦς ἐντάσεως Σύνθεσις - Ἀνατύπωσις –Ῥυθμικὴ ἒμφασις –Ὀρθογραφία –Σεβασμὸς πρωτοτύπων Ψυχο ἀκουστικὴ – Ὑψιστος συνεισφορὰ δοδασκάλου Θεολογικὴ –Ψαλτικὴ ἀπόδοσις ΣΥΝΕΠΗΣ μετὰ τῆς γραπτῆς καὶ ἱσοτίμου προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

48 Μνήμη Γενεά Α

49 Γενεά B ? Μνήμη Γενεά Α

50 Δημιουργία Μνήμης ΜΙΜΗΣΙΣ

51 Μνήμη: Ἐδραίωσις καὶ ΕΓΚΙΝΗΣΙΣ μνήμης Πληροφορία, ἐ ρέθισμα (περιβάλλον) Ἐ γκέφαλος (κέντρον) Βρέφος Παιδίον Ἐ νήλιξ ἔ λεγχος ἐ ξωτερικ ὸ ς ἐ σωτερικ ὸ ς +++++ + Συμβολ ὴ

52 Εἴδη Βιολογικῆς καὶ Κοινωνιολογικῆς Πληροφορίας τε καὶ Μνήμης Πληροφορία, ἐ ρέθισμα (περιβάλλον) Ἐ γκέφαλος (κέντρον) Βρέφος Παιδίον Ἐ νήλιξ ἔ λεγχος ἐ ξωτερικ ὸ ς ἐ σωτερικ ὸ ς +++++ + Συμβολ ὴ

53 πυρὴν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΕΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ Πληροφορία, ἐ ρέθισμα (περιβάλλον) βάσει ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΙΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ κυτταροπλασματικοῦ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Προσαρμωσμένη ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 1 1 2 3

54 Κωδικὸς (τετράψηφος)

55 Μνήμη Γενεά Α Ψαλτικοὶ τύποι ἐν τῇ ἐκτελέσῃ

56 Μνήμη Γενεά Α Γενεά B ? Ψαλτικοὶ τύποι ἐν τῇ ἐκτελέσῃ

57 Μνήμη Γενεά Α Γενεά B ? Κοινοὶ Ψαλτικοὶ τύποι ἐν τῇ ἐκτελέσῃ

58 Μνήμη Γενεά Α Γενεά B ?

59 Μνήμη Γενεά Α Γενεά B ?

60 Μνήμη Γενεά Α Γενεά B ? Ἐν συνόλῳ. διασώζονται σχεδὸν ΟΛΟΙ οἱ ΨΑΛΤΙΚΟΙ τύποι ἀπὸ γενεὰν εἰς γενεάν ( analogy: « gene pool conservation » ).

61 Ἐπιδρᾶ τὸ « Θεωρητικὸν» εἰς τὴν ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗΝ ἐπιστημονικὴν μέθοδον;

62 Πίναξ ἐλέγχου ὀρθῆς μουσικολογίας Γραφὴ Ἠχητικὰ δείγματα ψαλτικὴ (μετροφωνία) κλασσικὴ γραφὴ (ῥυθμὸς) Γρηγοριανὴ (χρόνος) Παλαιὰ Νέα Βάσις δεδομένων: ἀποθήκευσις μνήμης* καὶ σύγκρισις αὐτῆς ἀναλύσεις συντετμημένοι τύποι έκφωνήσεις καταλαγαὶ χρὸνου διαστήματα σύγκρισις νέαι ἐκδόσεις γραπταὶ ἠχητικαὶ πχ Μελωδὸς * OCR Gamera psaltiki

63 Τεχνολογία εἰς χεῖρας ψαλτῶν, πρὸς ΕΚΚΑΘΑΡΣΙΝ τῶν ἀναλογίων ἐκ τῶν συγχρόνων ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΝΤΑΣΙΩΝ Sonic AUDIO Mελωδὸς Gamera OCR psaltiki

64 Πίναξ ἐλέγχου ὀρθῆς μουσικολογίας ΠΛΗΡΟΤΗΣ ἀποθηκευομένης μνήμης •πλῆρες; ἀντιπροσευτικότης ἐπιλεγμένων δειγμάτων •ἂνευ μονοπλεύρου τάσεως (bias); ἐξωτερικὸς ἒλεγχος παρὰ ἐγκρίτου ψάλτου Nαὶ Ὄχι ΑΚΥΡΟΣ ΕΓΚΥΡΟΣ

65 Χρῆσις Πίνακος ἐλέγχου ΨαλτιΣωτ Ι (Ψαλτικῆς Σωτηρία) «PsaltiSot I checklist»: grading system Ἀριθμὸς ἀνωμαλιῶν ΔιάγωσιςΘεραπείαΠρόγνωσις 0 ἢ1ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣἸακωβο ἀκροαστικο μίμησις εἶς τῶν 10 σωστῶν διδασκάλων 2-4ΜΑΘΗΤΗΣ μετὰ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ διδασκαλο καθοδήγησις ἐλπιδοφόρος > 4ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟEIΔΕΣ μεθόδου τε καὶ πράξεως ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ἐξ ἀναλογίου καὶ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΣ ἀπὸ μαθητὰς πενιχρὰ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ μεταδοτικότητας καὶ ΠΑΝΔΕΜΙΑΣ ἀνωτάτου ὕψους

66 Πίναξ ἐλέγχου ΨαλτιΣωτ Ι (Ψαλτικῆς Σωτηρία) «PsaltiSot I checklist» Ἐκτέλεσις –Χρόνος •Λήψις ΧΡΟΝΟΥ •ἐπίθεσις (« attack ») καὶ ὤθησις (« poussée ») •ἐπιλογὴ καὶ καταλλαγὴ ἀρμόζωντος εἴδους χρόνου –Λαρυγγισμὸς •σεβασμός τῆς ἀνερεθίστου περιόδου πρὸ τῆς θέσεως («pre-thesis refractory period») •συλλογισμένη χρήσις τῶν λαρυγγισμῶν –Διαστήματα •βασικὰ διαστήματα •ἔλξεις, συστήματα, ψυχο- ἀκουστικὰ φαινόμενα –Ἀναλύσεις •ἠχητικὰ δείγματα, γραφικὰ Γρηγοριανῆς –Φωνητικὴ ὁμοιομορφεία –Ἀνάγνωσις μουσικοῦ κειμένου –Συγκρατικὴ χρῆσις φυσικοῦ ταλέντου –Ἰσοκράτημα ἀπαράλλακτον χαμηλοῦς ἐντάσεως Σύνθεσις - Ἀνατύπωσις –Ῥυθμικὴ ἒμφασις –Ὀρθογραφία –Σεβασμὸς πρωτοτύπων Ψυχο ἀκουστικὴ – Ὑψιστος συνεισφορὰ δοδασκάλου Θεολογικὴ –Ψαλτικὴ ἀπόδοσις ΣΥΝΕΠΗΣ μετὰ τῆς γραπτῆς καὶ ἱσοτίμου προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

67 Ὁ Καρᾶς ἒλαβεν ἐπὶ ἐπιστροφῇ παρὰ τοῦ πρωτοψάλτου καὶ τὰς φωτογραφίας τοῦ μακαρίτου λαμπαδαρίου Νικολάου Στονγιάννου ὡς καὶ τοῦ ἰδίου διδασκάλου, διὰ τὰς φωτογραφίας ἴνα λάβῃ αὐτὰς μεθ ἐαυτοῦ· ὁ διδάσκαλος ἔχει σχηματίσει περὶ τοῦ Καρᾶ γνώμην ὅτι οὗτος εἶναι λόγιος ἐπιθημῶν νὰ ἀσχολῆται μὲ τὰ ζητήματα τῆς μουσικῆς ἡμῶν ἧς τυγχάνει θιασώτης καὶ ὑποστηρικτὴς, ἄν καὶ δὲν τὴν γνωρίζει. Ἄγγελος Βουδούρης, τ. Α΄ Δομέστιχος, Musical Byzantine Codices, vol 18, «Mουσικολογικά ἀπομνημονεύματα», παράγραφος §473, σελὶς 315.

68 Ὁ ΤΥΠΟΣ διασώζει τὴν οὐσίαν Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὴν κίνησιν, καὶ κίνησις ἦν ὁ λόγος · πᾶσα ψαλτικὴ δι’αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ μιὰ ψαλμώδησις ἣ γέγογονεν. Τύπος καὶ ὑπογραμμὸς τῆς ψαλτικῆς ἐγένετο, διὰ τῆς ἐπιμώνου μιμήσεως τῶν διδασκάλων αὺτοῦ, Ἰάκωβος Ναυπλιώτης ὁ ἐκ Νάξου. Ὄτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τῆς φωνητικῆς καταγραφῆς ἐπὶ δίσκων γραμμοφώνου, ἐναπέθετο τὴν χαρισμάτικὴν φωνὴν αὐτοῦ ὄπως, ἐν καιρῶ ψαλτοπενίας λόγου μουσικολογικοκαρκινογονίας, ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΟΥΝ αἱ μέλλουσες γεννεὲς χάριν τῶν ΣΠΑΝΙΩΝ παραλειπόντων ΨΑΛΤΩΝ.


Κατέβασμα ppt "Γεώργιος Μιχαλάϰης (τοῦ Κωνσταντίνου ϰαὶ τῆς Σωτηρίας) Λαϰεδαίμον τῇ καταγωγῇ, ἐϰ νῆσου Μοντρεάλ, Καναδᾶ. Πρωτοϰανονάρχου μαϑητής B.Sc. M.Sc. M.D. Ph.D."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google