Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Αθήνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Αθήνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Αθήνα
Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Το σχολείο… Ως βασική μονάδα του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί τυπική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στον κοινωνικό χώρο και επιδιώκει την παροχή άρτιας, σύγχρονης, ισόρροπης ποσοτικής και ποιοτικής παιδείας. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

3 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα Παιδαγωγικά, Οικονομικά και Διοικητικά Κριτήρια. Επομένως… Χρειάζεται την ανάλογη οργάνωση και σύστημα διοίκησης που θα αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους σε δεδομένη κάθε φορά συγκυρία. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

4 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη αρχών και κανόνων Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διεύθυνσης και Ελέγχου, δηλαδή σαφή γνώση των αρχών της Διοικητικής Επιστήμης, κατανόηση όλων των παραγόντων που επιδρούν συστηματικά στο περιβάλλον και κατάλληλη ηγετική συμπεριφορά 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

5 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Οι διευθυντές συνεπώς απαιτείται να έχουν διοικητικές ικανότητες και ηγετικές δεξιότητες. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

6 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Με δεδομένη την ανάγκη για ικανούς και αποτελεσματικούς διευθυντές σχολείων είναι αναγκαίο και επείγον, πρώτα να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε ο διευθυντής του σχολείου να καταστεί ικανός και να είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά το διευθυντικό του έργο και μετά να βοηθηθεί και να αναμένουμε από αυτόν να συμπεριφέρεται ως ηγέτης 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

7 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Ο διευθυντής Ιδιωτικού Σχολείου ως προς τη Διοίκηση προβαίνει ή θα πρέπει να προβαίνει στις ακόλουθες διοικητικές ενέργειες... Καθορισμός στόχων στρατηγικών, λειτουργικών και προτεραιοτήτων (μέσα στο πλαίσιο που του καθορίζει η πολιτεία) Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων-ποσοτικά και ποιοτικά Εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας και παρακολούθηση για την ακριβή και ορθή εκτέλεσή του Διοίκηση των συνεργατών-υφισταμένων του καθηγητών (ανάθεση έργου, έλεγχος, αξιολόγηση). Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων Ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους (άμεσα και έμμεσα) φορείς όπως είναι πχ ο σύλλογος γονέων, η τοπική αυτοδιοίκηση , άλλοι φορείς του δημοσίου και της κοινωνίας Ανάπτυξη ή και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν την καλή λειτουργία του σχολείου (πχ εφαρμογή νόμων και διατάξεων) 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

8 Ως ηγέτης ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Σχολείου θα πρέπει:
Να δημιουργεί όραμα και δέσμευση για την υλοποίησή του Να αποτελεί πηγή έμπνευσης Να ενδυναμώνει τους υφισταμένους / συνεργάτες του στη λήψη αποφάσεων Να καλλιεργεί κουλτούρα ποιότητας και συνεχούς βελτίωσης Να επιδιώκει την αλλαγή και την καινοτομία (σε ατομικό, ομαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο) Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

9 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Άρα, η λέξη ηγέτης, όσον αφορά τη διοίκηση, χάνει μερικώς την αξία της όταν οριοθετείται στις διαστάσεις ήθους, ευπρέπειας, πειθούς που είναι ή πρέπει να είναι τα αυτονόητα και απαιτούμενα για κάποιον ο οποίος κατέχει οποιαδήποτε θέση διευθυντού, σε μια επιχείρηση, πόσο μάλλον για τον διευθυντή σε ένα ιδιωτικό σχολείο. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

10 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Για να μπορέσει όμως ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου να δράσει ως ηγέτης, προϋπόθεση είναι η λειτουργική αυτονομία των σχολικών μονάδων αλλά και η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών τόσο στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο όσο και σε επίπεδο σχολείου. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

11 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Σκοποί της έρευνας Α) Να σκιαγραφήσει το ηγετικό προφίλ των διευθυντών Ιδιωτικών Σχολείων Β) Να προσδιορίσει τη σημαντικότητα των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών Γ) Να αναδείξει τις συσχετίσεις των ηγετικών στυλ των διευθυντών με τους παραπάνω παράγοντες αλλά και με σχολικές / οργανωσιακές συνιστώσες 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

12 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός / Δείγμα: Σύνολο Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας Βαθμός Ανταπόκρισης: 25 % Ερωτηματολόγιο: Α Μέρος: Γενικά και Δημογραφικά Στοιχεία Β Μέρος: Περιγραφή Ηγετικού Στυλ Διευθυντή Γ Μέρος: Περιγραφή Ηγεσίας σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας Δ Μέρος: Σημαντικότητα Παραγόντων Ποιότητας Υπηρεσιών στο Σχολείο Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων: Ταχυδρομική με Follow up Στατιστική Ανάλυση: Περιγραφική, Επαγωγική Σ/στής Αξιοπιστίας Cronbach (α)=0,9216 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

13 Μεθοδολογία Έρευνας (2)
Ανάλυση Παραγόντων: Principal Component Analysis Εξήχθησαν 5 παράγοντες (οι οποίοι αποτελούν τα ηγετικά στυλ) Ερμηνεύουν το 66,13% της συνολικής διακύμανσης 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

14 Τύποι Ηγετών (και ενδεικτικά χαρακτηριστικά τους)
Τύποι Ηγετών (και ενδεικτικά χαρακτηριστικά τους) Στρατηγικός / Υποστηρικτικός (καθοδήγηση, ενθάρρυνση υφισταμένων, εστίαση στους στόχους, παρακολούθηση εξελίξεων) Ομαδικός / Αποφασιστικός (αποφασιστικότητα, δημιουργία ομαδικού πνεύματος) Συμπεριφοριστής (εστίαση στη διάθεση υφισταμένων, στην επικοινωνία και την ίση μεταχείριση) Δημιουργικός (επιδίωξη προκλήσεων, προτίμηση παρορμητικών / δημιουργικών προτάσεων) Καινοτόμος (ενδιαφέρον για νέες μεθόδους εργασίας, για το αποτέλεσμα καινοτόμων αποφάσεων, ανάληψη ρίσκου)

15 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Συμπεράσματα (1) Παρουσιάζεται αυξητική τάση ως προς τον αριθμό των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τους μαθητές και τους καθηγητές Το ποσοστό ετήσιας απώλειας μαθητών ανέρχεται στο 5% για το 80% των σχολείων. Το υπόλοιπο 20% των σχολείων έχει ετήσια απώλεια που δεν ξεπερνά το 1%! Η ανάπτυξη τυπικών συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (με πιστοποίηση ISO) δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει μέχρι σήμερα τα 8 στα 10 σχολεία. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

16 Κατανομή χρόνου Διευθυντών Ιδιωτικών Σχολείων στις Διοικητικές Λειτουργίες

17 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Συμπεράσματα (2) Η εκπαιδευτική εμπειρία των διδασκόντων δεν κρίνεται ως σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα της διδασκαλίας για το 60% και πλέον των διευθυντών των ιδιωτικών σχολείων. Η ηλικία των διευθυντών των σχολείων της έρευνας φαίνεται να επηρεάζει τις απαιτήσεις τους για την ποιότητα των παραγόντων που επηρεάζουν τη διδασκαλία. Σύμφωνα με την έρευνά μας 4 στα 10 σχολεία μετρούν την απόδοσή τους με κάποιο σύστημα μέτρησης απόδοσης, ποσοστό ικανοποιητικό για τα ελληνικά δεδομένα. Το μορφωτικό επίπεδο των διευθυντών εμφανίζεται υψηλό αφού το 30% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και το 8% κατέχει διδακτορικό. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

18 Αντιληπτή Υπηρεσία (βιωματική εμπειρία)
Ποιότητα Υπηρεσιών στο Σχολείο Διαστάσεις Ποιότητας Υπηρεσιών Περιεχόμενο μαθημάτων Σχολικές εγκαταστάσεις Εξοπλισμός Πληροφοριακό υλικό (πχ οδηγός σπουδών) Ποικιλία μαθημάτων Καθοδήγηση για τη σταδιοδρομία Πρόσβαση στους καθηγητές Αριθμός μαθητών ανά τάξη Υπηρεσίες προ εγγραφής Ωράριο μαθημάτων Αναγνώριση σχολείου από την πολιτεία Αίσθηση ασφάλειας Πρόσβαση στο σχολείο Αξιοπιστία στην παροχή υπηρεσιών Ανταπόκριση στις ανάγκες μαθητών- γονέων Κατανόηση των αναγκών μαθητών-γονέων Επικοινωνία μαθητή-καθηγητή,σχολείου-γονέων Υπηρεσίες βιβλιοθήκης Ύπαρξη και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Θετικές Συστάσεις Από τρίτους Προσωπικές Ανάγκες Μαθητή-Γονέα Προηγούμενη Εμπειρία Μαθητή-Γονέα Ενέργειες Προβολής Σχολείου Αναμενόμενη Υπηρεσία Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Υπηρεσίας Αντιληπτή Υπηρεσία (βιωματική εμπειρία)

19 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Οι 6 σημαντικότεροι παράγοντες Διδασκαλίας για την Ποιότητα Υπηρεσιών Στο Σχολείο 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

20 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος
Οι 4 λιγότερο σημαντικοί παράγοντες Διδασκαλίας για την Ποιότητα Υπηρεσιών Στο Σχολείο 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

21 Οι 6 σημαντικότεροι Σχολικοί Παράγοντες για την Ποιότητα Υπηρεσιών

22 Οι 5 λιγότερο σημαντικοί Σχολικοί Παράγοντες για την Ποιότητα Υπηρεσιών

23 Υπόδειγμα Ηγεσίας και Σχολικής Ποιότητας
1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

24 Συσχετίσεις Ηγετικών Στυλ και Κριτηρίων Ποιότητας
Συσχετίσεις Ηγετικών Στυλ και Κριτηρίων Ποιότητας 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων///Χυτήρης, Άννινος

25 Ευχαριστώ!!!


Κατέβασμα ppt "1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Αθήνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google