Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ- ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TOWARDS AN ACTIVE NONVIOLENT EDUCATION Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία World without Wars and Violence.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ- ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TOWARDS AN ACTIVE NONVIOLENT EDUCATION Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία World without Wars and Violence."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ- ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TOWARDS AN ACTIVE NONVIOLENT EDUCATION Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία World without Wars and Violence

2 Η βία στα σχολεία αίτια προτάσεις - λύσεις Violence in schools causes proposals - solutions Δίκτυο Σχολείων για τη Μη-βία Network of Schools for Nonviolence

3 Στόχος παρουσίασης Presentation’s Target  Recording incidents  Exchange of views  Proposed solutions  Interactive part  Joint action plan  Καταγραφή περιστατικών  Ανταλλαγή απόψεων  Προτάσεις λύσεων  Βιωματικό  Πλάνο κοινής δράσης

4 Διεθνής οργανισμός Εμπνέεται από το Νέο Ανθρωπισμό Ασχολείται με κάθε μορφή βίας & διάκρισης Κεντρικοί άξονες δράσης: αφοπλισμός & εκπαίδευση Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία World without Wars and Violence International organization Inspired by New Humanism Deals with all forms of violence & discrimination Main sectors of action: disarmament & education

5 Διεθνές δίκτυο  Ενώνει δράσεις μεταξύ σχολείων  Προωθεί τη μη-βία ως στάση ζωής  Συμμετέχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς International network  Links activities among schools  Promotes nonviolence as a general stance of life  Participation of students, teachers and parents Δίκτυο Σχολείων για τη Μη-βία Network of Schools for Nonviolence

6  Τα παιδιά Σε ποιο κόσμο φέρνουμε, μεγαλώνουμε και διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας; Αίτια σχολικού εκφοβισμού Causes of bullying  Children In what kind of world we bring, raise and educate our children?

7  Τα παιδιά  Πρώτη αξία: χρήμα  Κεντρικός άξονας: αναγνώριση & επιβεβαίωση  Μοντέλο επιτυχίας – αποτυχίας Αίτια σχολικού εκφοβισμού Causes of bullying  The children  First value : money  Central axis: recognition & confirmation  Model of success - failure

8  Τα παιδιά Αποτέλεσμα: Διάκριση κάθε είδους Αίτια σχολικού εκφοβισμού Causes of bullying  The children Result: Discrimination of any kind

9  Τα παιδιά Tο παιδί πειραματίζεται… και το εκπαιδευτικό σύστημα του λέει «μη», «όχι»… σύμφωνα με πρότυπα που έχει θέσει το σημερινό σύστημα. Αίτια σχολικού εκφοβισμού Causes of bullying  The children The child experiments… and the educational system says “don’t”, “no”… according to models set by the current system.

10 2. Οι θεσμοί Αίτια σχολικού εκφοβισμού 2. The institutions Causes of bullying

11 2. Οι θεσμοί  Με νόμους εισάγουν διακρίσεις  Οι οικονομικά ισχυρότεροι έχουν πρόσβαση σε θέσεις εξουσίας, σπουδές σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα  Την ίδια στιγμή που οι κρατικές δαπάνες για την άμυνα είναι πολύ υψηλές Αίτια σχολικού εκφοβισμού 2. The institutions  With laws they introduce discriminations  Richer have access to positions of power, studies in selected educational institutions  At the same time the government spending on defense is very high Causes of bullying

12  Οι θεσμοί  Προτείνονται σχολικά προγράμματα σχετικά με τη βία όμως δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη  Στη πράξη ένα πρόγραμμα συρρικνώνεται σε μια δράση μια φορά το χρόνο Αίτια σχολικού εκφοβισμού  The institutions  Proposed school programs regarding violence but not included in the cirriculum  In reality a program shrinks in an action once a year Causes of bullying

13 3. Οι εκπαιδευτικοί  Έλλειψη διαθέσιμων εργαλείων  Μηχανικά άνιση μεταχείριση των παιδιών  Άσκηση ψυχολογικής βίας (γελοιοποίηση)  Εκπαιδευτικοί που επιβάλουν την άποψή τους (δικτάτορες)  Τρόπος διδασκαλίας άλλων θρησκειών και άλλων λαών Αίτια σχολικού εκφοβισμού Causes of bullying 3. The educators  Lack of available tools  Mechanical unequal treatment of children  Psychological violence (ridicule)  Teachers who impose their views (dictators)  Way of teaching other religions and other cultures

14 4. Η κοινωνία  Οικονομικά μέτρα  Πολιτική που ενισχύει την ανισότητα  81% κάτω από το όριο της φτώχειας Αίτια σχολικού εκφοβισμού Causes of bullying 4. The society  Financial measures  Policy that reinforces inequality  81% below the poverty line

15 4. Η κοινωνία  50 πολεμικές συγκρούσεις  Στέρηση βασικών ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Το σχολείο λειτουργεί ως αποδέκτης αυτής της βίας Αίτια σχολικού εκφοβισμού Causes of bullying 4. The society  50 warfare  Deprivation of basic human rights The school operates as a recipient of this violence

16 Μιλάμε για μια κοινωνία που βρίσκεται σε ηθική και πνευματική κρίση, A.εξωσχολική βία που μολύνει κάθε έκφρασή μας B.σχολείο που πρέπει να λειτουργήσει «σωστά» με εξωτερικούς κανόνες για να βγάλει «σωστά» άτομα, Γ. σε μια κοινωνία που νοσεί. Η αντίφασηThe contradiction We talk about a society in moral and spiritual crisis, A. violence outside of school that infects our every expression B. school that has to work “properly” with external rules in order to produce “right” people, C. in a society that is sick.

17 Είναι πραγματικότητα  Υπάρχουν πρόσωπα που κατέχουν θέσεις και προωθούν με σθένος την ανεκτικότητα και τη μη-βία  Εκστρατείες ευαισθητοποίησης από ορισμένα ΜΜΕ  Παγκόσμια ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που έχουμε από την έλλειψη διαλόγου και τη κλιμάκωση της βίας  Εργασίες από διάφορες μη-βίαιες & ειρηνικές ενώσεις  Η προσπάθειά μας ως πολίτες να επιτευχθεί η αλλαγή που επιθυμούμε Τι απαντάμε στην ενδοσχολική βία; How do we respond to intraschool violence? It’s a reality  There are persons who hold positions and promote with vigor tolerance and nonviolence  Campaigns to raise awareness by certain media  Global sensitization about the dangers we’re facing due to the lack of dialogue and the escalation of violence  Projects by various nonviolent & peaceful associations  The effort we make as citizens to bring up the change we want

18  Transmitter of active nonviolence  Active role  Introducing new models of relations  Promotion of nonviolence & non- discrimination Το σχολείο που θέλουμε The school we want  Πομπός της ενεργής μη-βίας  Ενεργητικός ρόλος  Εισαγωγή νέων μοντέλων σχέσεων  Προώθηση της μη-βίας & της μη- διάκρισης

19 Εκπαίδευση στη μη-βία Education in nonviolence 1.Εκπαίδευση σε ένα τρόπο ζωής πιο ανθρώπινο & αλληλέγγυο 2.Η εκπαίδευση αυτή δε σταματάει ποτέ 3.Μαθαίνουμε, αλλάζουμε, μετατρεπόμαστε 4.Αναγνώριση της προσωπικής βίας και επιθυμία να την ξεπεράσουμε 5.Να καλλιεργήσουμε την ανεκτικότητα και τη μη-βία στους μαθητές μας 1.Education in a more human & solidaristic way of life 2.This education never stops 3.We learn, we change, we transform 4.Recognition of personal violence and desire to overcome it 5.To cultivate tolerance and nonviolence in our students

20 Η δημιουργία συνείδησης γύρω από τη μη-βία Όπως μαθαίνεται η βία έτσι μαθαίνεται και η μη-βία Βασικός στόχος του Δικτύου Basic target of the Network The creation of consciousness about nonviolence As we learn violence so learn nonviolence

21 Α. Όταν συμβαίνει ένα περιστατικό βίας  Προσπαθούμε να το σταματήσουμε  Συζητάμε γιατί συνέβει  Συμφιλίωση των δύο πλευρών  Αφορά όλα τα παιδιά του σχολείου Προτάσεις & λύσεις Proposals & solutions Α. When there is an incident of violence  We try to put a stop to it  We discuss the reason  We reconcile the two parts  It concerns all the children of the school

22 Β. Δράσης πρόληψη  Παιχνίδια  Διαδραστικά σεμινάρια  Κοινές δράσεις  Δράσεις που καλλιεργούν τη μη-βία, την επικοινωνία, την αλλυλεγγύη & τη συμφιλίωση Προτάσεις & λύσεις Proposals & solutions Β. Prevention actions  Games  Interactive seminars  Shared activities  Activities that cultivate nonviolence, communication, solidarity & reconciliation

23  Σεμινάρια: κατανοώντας τη βία, τη διαπροσωπική βία, τη βία στα παιδιά κτλ.  Σχολικό περιοδικό  Ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες  Μαθητική συναυλία  Ραδιοφωνική εκπομπή  Αθλητικές δράσεις  Θεατρική παράσταση  Εκθέσεις  Αλληλογραφία με μαθητές από άλλες χώρες Παραδείγματα δράσεων Examples of activities  Seminars: understanding violence, interpersonal violence, violence in children etc.  School magazine  Documentary with testifies  School concert  Radio program  Sports activities  Theatre  Exhibition  Correspondence with students from other countries

24 Γ. Σεμινάρια αυτοβελτίωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς Ενδιαφέρον:  Το θέμα της βίας στην καθημερινή ζωη  Η μη-βία σαν τρόπος ζωής  Το ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης και το νόημα της ζωής Προτάσεις & λύσεις Proposals & solutions C. Seminars of self-improvement for teachers and parents Interest:  The issue of violence in the everyday life  The nonviolence as a way of life  Overcoming the pain and suffering and the meaning of life

25  Έκθεση «Προσωπικότητες και αγώνες της μη-βίας»  Έκθεση φωτογραφίας «Ειρήνη είναι…»  Μαθητική πορεία για τη μη-βία  Run this way … Δράσεις που έχουν εφαρμοστεί Activities which have already been put into practice  Exhibition “Personalities and struggles of nonviolence”  Photograph exhibition “Peace is…”  School march for nonviolence  Run this way …

26

27

28

29 Thank you! Σας Ευχαριστούμε!

30 Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία World without Wars and Violence Δίκτυο Σχολείων για τη Μη-βία Network of Schools for Nonviolence


Κατέβασμα ppt "ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ- ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TOWARDS AN ACTIVE NONVIOLENT EDUCATION Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία World without Wars and Violence."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google