Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pharma & Health Conference 2012

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pharma & Health Conference 2012"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pharma & Health Conference 2012
Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή «Αναδιοργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοσοκομείων: Ο ρόλος της συμμετοχής του προσωπικού» Απόστολος Παπαδόπουλος | Partner | Advisory, Government & Infrastructure Advisory Grant Thornton Greece Ιούλιος 2012

2 Περιεχόμενα Οι τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας και τα κρίσιμα μεγέθη Επιδιωκόμενοι στόχοι και σημεία ισορροπίας Αναδιοργάνωση και συμμετοχή προσωπικού Η χρήση του “Performance through engagement” στην Ελλάδα

3 Νοσοκομειακές δαπάνες Αναδιοργάνωση υπηρεσιών
Οι εξελίξεις στο χώρο της υγείας, οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι κίνδυνοι που υπάρχουν Νοσοκομειακές δαπάνες Ανάγκη μείωσης από € 3,75 δισ. το 2011 σε € 3,00 δισ. το 2012 Περαιτέρω μείωση των νοσοκομειακών δαπανών με στόχο να φτάσουν το 2015 τα € 2,50 δισ. βάσει του επικαιροποιημένου μεσοπρόθεσμου προγράμματος Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Προχωρά η υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας Βασικό στοιχείο είναι η συγχώνευση μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων Στόχοι Μείωση κόστους, διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος και εκσυγχρονισμός λειτουργίας νοσοκομείων Περαιτέρω αξιοποίηση των υπαρχουσών πόρων και επίτευξη οικονομιών κλίμακας Κίνδυνοι Μείωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Αδυναμία εξυπηρέτησης ασθενών Πιθανές επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού

4 Η σύγκριση των βασικών μεγεθών του συστήματος υγείας (έτος αναφοράς 2010) φανερώνει….
Γιατροί (ανά κατοίκους) Νοσηλευτές (ανά κατοίκους) Νοσοκομειακά κρεβάτια (ανά κατοίκους) 62% 0% 49% Ελλάδα Μ.Ο. ΟΟΣΑ Ελλάδα Μ.Ο. ΟΟΣΑ Ελλάδα Μ.Ο. ΟΟΣΑ Curative (acute) care beds (ανά κατοίκους) Μαγνητικοί τομογράφοι (ανά κατοίκους) Αξονικοί τομογράφοι (ανά κατοίκους) Κλίνες οξείας νοσηλείας (ανά κατοίκους) 45% 34% 17% 17% Ελλάδα Ελλάδα Μ.Ο. ΟΟΣΑ Μ.Ο. ΟΟΣΑ Ελλάδα Μ.Ο. ΟΟΣΑ Ελλάδα Μ.Ο. ΟΟΣΑ ...ότι τα υπάρχοντα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας σχετίζονται περισσότερο με την οργάνωση και λιγότερο με τη διαθεσιμότητα πόρων

5 Το νέο σύστημα υγείας που δρομολογείται καλείται να ισορροπήσει μεταξύ….
Της ανάγκης για δραστικό περιορισμό του συνολικού του κόστους τουλάχιστον κατά 30% την επόμενη διετία Της ανάγκης για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη στροφή από την ιδιωτική στη δημόσια περίθαλψη Η ισορροπία θα επέλθει μόνο μέσα από μια ριζική αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας όλων των μονάδων υγείας

6 Η αναπροσαρμογή αυτή οφείλει να λάβει υπόψη δύο βασικές παραμέτρους
Τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αλλάξει τόσο την τεχνολογία παραγωγής των υπηρεσιών υγείας όσο και τα αίτια νοσηρότητας, το επιδημιολογικό (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη) προφίλ και τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των πολιτών (γήρανση πληθυσμού) 1 Το ρόλο του υφιστάμενου προσωπικού και την ανάγκη οι όποιες αλλαγές να πραγματοποιηθούν με την άμεση εμπλοκή του 2 Σε διαφορετική περίπτωση οι όποιες αλλαγές έχουν σχεδιαστεί (π.χ. συγχωνεύσεις νοσοκομείων) και αναμένεται να υλοποιηθούν είναι πιθανό να μην έχουν τα προσδοκώμενα οφέλη

7 Η εμπλοκή του προσωπικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του οποιοδήποτε στόχου
Σε πολλές περιπτώσεις σχεδιάζονται αλλαγές, υλοποιούνται μέτρα και στη συνέχεια καλείται το προσωπικό να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον Σχεδιασμός αλλαγών Υλοποίηση νέων μέτρων Ωστόσο αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση νέων μέτρων είναι πιθανότερο να επιτευχθεί όταν υπάρχει άμεση εμπλοκή του προσωπικού Σχεδιασμός αλλαγών Υλοποίηση νέων μέτρων

8 Μεθοδολογικός «πυρήνας» Σημείο διαφοροποίησης
Στη λογική αυτή έχει στηριχθεί η διεθνώς εφαρμοσμένη πρακτική “Performance Through Engagement” Η πρακτική αυτή έχει εφαρμοστεί από τη βρετανική εταιρεία “Unipart Expert Practices”, σημειώνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα την τελευταία δεκαετία Πεδία εφαρμογής Η πρακτική αυτή ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε νοσοκομειακές μονάδες του Συστήματος Υγείας στη Μ. Βρετανία, πετυχαίνοντας εξοικονόμηση πόρων τα τελευταία χρόνια Επεκτάθηκε όμως γρήγορα στις μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών της ΜΒ αλλά και σε άλλους τομείς Μεθοδολογικός «πυρήνας» Η πρακτική αυτή επεμβαίνει στην εφοδιαστική αλυσίδα των μονάδων εφαρμογής (π.χ. νοσοκομείων) Χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες πρακτικές logistics στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και να εξοικονομήσει πόρους Σημείο διαφοροποίησης Κεντρικής σημασίας είναι η άμεση εμπλοκή του προσωπικού τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή νέων διαδικασιών Η άμεση εμπλοκή επιτρέπει όχι μόνο την ταχύτερη υιοθέτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων λειτουργίας αλλά κυρίως τη διατήρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων

9 Παραγωγοί υλικών/ μηχανημάτων Εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα
Η εφαρμογή της μεθόδου στην εφοδιαστική αλυσίδα ενός νοσοκομείου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του waste που υπάρχει σε κάθε ροή Ιατρικός/ Νοσηλευτι-κός τομέας Διοικητικός τομέας Ζήτηση Τεχνικές υπηρεσίες/ Έρευνα και ανάπτυξη Ασθενείς Εκπρό-σωποι εταιρειών Διανομείς Προσφορά Απευθείας προμη-θευτές Προμη-θευτές Παραγωγοί υλικών/ μηχανημάτων Φαρμα-κευτικές Ροή υλικών (προϊόντα και υπηρεσίες) Ροή πληροφοριών Μεγάλες αποθήκες Τοπικοί χώροι αποθή-κευσης Τμήματα και κλινικές Παραλαβές και επιστροφές προϊόντων Απαιτήσεις Αγορές Παραγ-γελίες Πληρωμές Εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα Ροή προϊόντων Ροή πληροφοριών - διαγωνισμοί Ροή πληροφοριών – πληρωμές Η μέθοδος παρεμβαίνει σε κρίσιμα τμήματα/στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας τις απώλειες/ σπατάλες που υπάρχουν με στόχο την άμεση εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινων και υλικών)

10 Τα μεθοδολογικά εργαλεία έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τις απώλειες και μέσω της εμπλοκής του προσωπικού να τις ελαχιστοποιήσουν Διενέργεια ερευνών DILOs Καταγραφή των εργασιών του προσωπικού και διαχωρισμός σε Value Adding (VA), Necessary but non-value adding (ΝΝVA) και σε Non-value adding (ΝVA) Άμεσος εντοπισμός και εξάλειψη των μη απαραίτητων εργασιών με αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση χρόνου Αναδιοργάνωση αποθηκών και χρήση μεθόδου 5S Με χρήση οπτικών εργαλείων αναδιάταξης υλικών είναι δυνατός ο άμεσος εντοπισμός τόσο του απαραίτητου υλικού όσο και των ελλείψεων που υπάρχουν Πραγματοποιείται καθορισμός του ύψους των απαραίτητων υλικών και επιστρέφονται τα μη χρησιμοποιούμενα με αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση υλικών (μείωση ύψους αποθεμάτων) Εφαρμογή νέων εργαλείων επικοινωνίας, παρακολούθησης και ελέγχου Η χρήση νέων μεθόδων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού (Communication Cell) επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση των προβλημάτων Μέσω Εργαλείων Ελέγχου και του Tenders’ Tracking επιτρέπεται η πληρέστερη παρακολούθηση και ο έγκαιρος εντοπισμός λήξης συμβάσεων με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του φαινομένου των εξωσυμβατικών προμηθειών

11 Η χρήση της μεθόδου στην ελληνική αγορά
Χώρος παρέμβασης Εμπλεκόμενες εταιρείες Υποστήριξη Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Πεδίο εφαρμογής ήταν κατά κύριο λόγο το αιμοδυναμικό εργαστήριο και η μονάδα επεμβατικής ακτινολογίας Η μέθοδος εφαρμόστηκε από την εταιρεία “Unipart Expert Practices” σε συνεργασία με την Grant Thornton Ελλάδος Ο χρόνος υλοποίησης ήταν Φεβρουάριος – Ιούνιος 2012 Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χορηγία του απαιτούμενου χρηματικού ποσού προς το Νοσοκομείο του Ρίου από 9 φαρμακευτικές εταιρείες (Novartis, Abbott, GSK, Amgen, Genesis Pharma, Boston Scientific, Johnson & Johnson, Gilead, Janssen)


Κατέβασμα ppt "Pharma & Health Conference 2012"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google