Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι. Λεοντίου 11.2007 1 Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι. Λεοντίου 11.2007 1 Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι. Λεοντίου 11.2007 1 Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας

2 Ι. Λεοντίου 11.2007 2 Τα εθνικά συστήματα Υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις όπως αυτές απορρέουν μέσα από την ιδιοτυπία της υγείας ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό

3 Ι. Λεοντίου 11.20073 Ισότητα στην φροντίδα υγείας σημαίνει:   Ίση πρόσβαση στην διαθέσιμη φροντίδα για ίδιες ανάγκες   Ίση χρησιμοποίηση για ίσες ανάγκες   Ίση ποιότητα στην φροντίδα για όλους (Whitehead M., 1990)

4 Ι. Λεοντίου 11.20074 Η ύπαρξη κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων στην υγεία και ιδιαίτερα στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας τεκμηριώνει τη συσχέτιση της κοινωνικής ευημερίας μιας χώρας με τους δείκτες υγείας (De Graeve-Duchesne, 1997).

5 Ι. Λεοντίου 11.20075 δίκαιη κατανομή ίσος καταμερισμός των πόρων Κύρια μέριμνα των κυβερνήσεων πρέπει να αποτελεί η δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών υγείας στις γεωγραφικές περιφέρειες μιας χώρας και ο ίσος καταμερισμός των πόρων

6 Ι. Λεοντίου 11.20076 Να καταγραφούν οι τρέχουσες αβεβαιότητες και ανησυχίες για τη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υπηρεσίες υγείας Να παρασχεθεί υποστήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλονται για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της επάρκειας, της ποιότητας και ασφάλειας των εθνικών συστημάτων υγείας στην Ε.Ε Markos Kyprianou “10th Health Forum on "Health Services” Gastein, Austria, 05 October 2007

7 Ι. Λεοντίου 11.20077 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα με προσανατολισμό στο ευρύ φάσμα της δημόσιας υγείας, την προαγωγή της υγείας Μετατόπιση από τη θέση Μετατόπιση από τη θέση: «διαχείριση της ασθένειας» σε «διαχείριση της υγείας» Position Statement on Health Services)

8 Ι. Λεοντίου 11.20078 Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών Μαιών: Επέκταση των υπηρεσιών υγείας στην Κοινότητα μέσα από μελέτη και σχεδιασμό στρατηγικών ανάπτυξης που να συμπεριλαμβάνουν τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες και επιδιωκόμενους στόχους

9 Ι. Λεοντίου 11.20079 Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πολιτών που θα είναι και οι αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας

10 Ι. Λεοντίου 11.200710 Ποιότητα   Κύριος στόχος των υπηρεσιών υγείας   Είναι μετρήσιμη   Διασφαλίζει τα επίπεδα υγείας των πολιτών   Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επαγγελματιών υγείας

11 Ι. Λεοντίου 11.200711   Ασφάλεια των ασθενών   Επαγγελματικό δυναμικό υπηρεσιών υγείας Μάρκος Κυπριανού,“10th Health Forum on "Health Services” Gastein, Austria, 05 October 2007 Πρωτοβουλίες Γενικής Διεύθυνσης Υγείας για το 2008

12 Ι. Λεοντίου 11.200712   Ευρωπαϊκά πρότυπα φροντίδας και ελέγχου ποιότητας   Ανάπτυξη αμοιβαίων, ευαίσθητων νοσηλευτικών δεικτών ποιότητας.   Κοινό πλαίσιο δεικτών συλλογής πληροφοριών

13 Ι. Λεοντίου 11.200713 Βελτίωση Βελτίωση   της ποιότητας της φροντίδας   της νοσηλευτικής   των παρεχόμενων υπηρεσιών και προώθηση δραστηριοτήτων για υποστηρικτικό, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (Διεθνές Κέντρο Ανθρωπίνων Πόρων στη Νοσηλευτική (ICHRN)

14 Ι. Λεοντίου 11.200714 Ασφάλεια Το σύνολο των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ασφάλεια του ασθενή εστιάζει σε ποικίλους δείκτες της φροντίδας υγείας

15 Ι. Λεοντίου 11.200715 Ο βασικός λόγος που τα νοσοκομεία δεν επιτυγχάνουν τα βέλτιστα επίπεδα νοσηλευτικού προσωπικού είναι επειδή δεν αμείβουν ανάλογα την ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν Προσφέρονται ελάχιστα για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας ) (Spetz 2005)

16 Ι. Λεοντίου 11.200716 Κλίμα Ασφάλειας Το ασφαλές περιβάλλον εργασίας αποτελεί έναν παγκοσμίως αποδεκτό όρο, ο οποίος συχνά χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με την κουλτούρα ως προς την ασφάλεια, με μικρή ή και καθόλου διαφοροποίηση ( Cox & Flin 1998, Mearns & Flin 1999)

17 Ι. Λεοντίου 11.200717 Εισηγήσεις ΠΑΣΥΝΜ   Εγκαθίδρυση και υποστήριξη του θεσμού του οικογενειακού νοσηλευτή, του κοινοτικού νοσηλευτή και της μαίας.   Διεύρυνση του ρόλου των νοσηλευτών και μαιών στη δημόσια υγεία, στην προαγωγή της υγείας και των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας.   Ενδυνάμωση των κέντρων υγείας (Αγροτικών και Αστικών)   Ενεργό και ίση συμμετοχή στο επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής υγείας και στο επίπεδο λήψης αποφάσεων.

18 Ι. Λεοντίου 11.200718   Διασαφήνιση της ακολουθούμενης διαδικασίας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας   Ίδρυση συντονιστικού φορέα ο οποίος και με τη δική μας συμμετοχή θα επαναπροσδιορίσει και θα αναθεωρεί τις μεθόδους και επαγγελματικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο Εισηγήσεις ΠΑΣΥΝΜ

19 Ι. Λεοντίου 11.200719 Η επιτυχής έκβαση των καθορισθέντων σκοπών του ΓεΣΥ θα πρέπει να στηρίζεται σε δημιουργία γερών θεμέλιων που θα στηρίζουν το οργανωτικό πλαίσιο των Υπηρεσιών Υγείας σε κεντρικό, επαρχιακό και νοσοκομειακό επίπεδο

20 Ι. Λεοντίου 11.200720 Νοσηλευτές και Μαίες   Ισότιμοι εταίροι στα συμβουλευτικά σώματα και υπηρεσίες   Συμμετοχή στον καταρτισμό κατευθυντήριων οδηγιών, πρωτοκόλλων και προτύπων φροντίδας προ και κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ

21 Ι. Λεοντίου 11.200721 συνεχούς εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Παροχή ευκαιριών για όλους τους επαγγελματίες υγείας για συμμετοχή σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

22 Ι. Λεοντίου 11.200722 Υποστήριξη της έρευνας και διανομή των πληροφοριών για ανάπτυξη της γνώσης και της τεκμηριωμένης πρακτικής στη νοσηλευτική και μαιευτική

23 Ι. Λεοντίου 11.200723 Διασαφήνιση πιθανών περιορισμών στην κείμενη νομοθεσία, διασφάλιση των αναγκαίων τροποποιήσεων και λειτουργικών πλαισίων σε όλα τα επίπεδα πριν την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ

24 Ι. Λεοντίου 11.200724 Προώθηση και διασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας βασισμένη σε κοινές αξίες και αρχές όπως της αλληλεγγύης, και της ίσης πρόσβασης

25 Ι. Λεοντίου 11.200725 Νοσηλευτές και Μαίες Νοσηλευτές και Μαίες Η συμμετοχή τους εστιάζεται:   στην διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας φροντίδας,   στην ίση πρόσβαση και κατανομή,   στη συνέχεια της φροντίδας και   στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών

26 Ι. Λεοντίου 11.200726 Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ι. Λεοντίου 11.2007 1 Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google