Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εισηγήτρια : Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Απασχόλησης, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εισηγήτρια : Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Απασχόλησης, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εισηγήτρια : Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Απασχόλησης, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Περιφερειακών θεσμών και Διεθνών συνεργασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αύγουστος 2013

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013  Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις στον τομέα της απασχόλησης, της παιδείας, της υγείας και της δημόσιας διοίκησης  Συνολικά τέσσερα (4) τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ  Τα ΠΕΠ δεν συγχρηματοδοτούνται απευθείας από το ΕΚΤ  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως Περιφέρεια του Στόχου 2 (σταδιακής εισόδου), είναι μια από τις 2 «χαμένες» Περιφέρειες αναφορικά με την κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 *Η ΠΝΑΙ δεν συμπεριλαμβάνεται στο εθνικό αποθεματικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (€) ΠΡΑΓΜ/ΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (€) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2.740.769.2742.708.022.3701.475.186.888 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 1.694.117.7221.671.140.744784.919.935 Διοικητική Μεταρρύθμιση512.1172.219354.750.054183.439.071 Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 186.824.004163.341.13355.796.326 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ5.133.883.2196.319.826.1062.499.342.219 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) Νοτίου Αιγαίου91.930.11369.869.10142.005.220

4 Ενδεικτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΝΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΑΥΤΆ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 31-44 32.900.000 € Επιχορήγηση Ν.Ε.Ε. 33-6442.500.000 € Πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. 22-32 (νεανική επιχειρηματικότητα) - α' κύκλος 59.000.000 € Πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. 22-32 (νεανική επιχειρηματικότητα) - β' κύκλος 56.500.000 € Επιχορήγηση Ν.Ε.Ε. 22-6487.130.000 € Επιχορήγηση Νέων Επιστημόνων (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ) 126.000.000 € 2.667.000 € /127 ωφελούμενοι Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 ΝΕΕ γυναικών ηλικίας 22 - 64 96.000.000 €7.200.000 €/300 ωφελούμενοι Ειδικό διετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων 170.940.000 € Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών 75.000.000 € Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄& β’ βαθμού (Δήμων & περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών 75.000.000 €1.500.000 €/100 ωφελούμενοι Διαθρωτική προσαρμογή εργαζομένων & επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης 110.000.000 €1.921.977 € μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ ΣΥΝΟΛΟ930.970.000 €-

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΠΕΚΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ = 440.000 €  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ= 100 Εκ των οποίων 40 θα απορροφηθούν από επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, 40 θα ξεκινήσουν ατοµική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας 20 νέες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού με τη σύνταξη ατομικών σχεδίων δράσης από εξειδικευμένο προσωπικό και 20 άνεργοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με τη δημιουργία 20 φακέλων υποβολής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη και χρηματοδότηση από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από εξειδικευμένο προσωπικό ΤΟΠΣΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ= 440.000 €  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ = 110 αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 65 άτομα αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 30 άτομα αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 15 άτομα αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 50 άτομα αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου: 20 άτομα

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΝΑΙ  ΘΕΣΕΙΣ Υ.Ε.= 510  ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε.= 620  ΘΕΣΕΙΣ Τ.Ε.= 195  ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε.= 385  ΣΥΝΟΛΟ= 1710 ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΘΕΣΕΙΣ Υ.Ε.= 52  ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε.= 61  ΘΕΣΕΙΣ Τ.Ε.= 18  ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε.=52  ΣΥΝΟΛΟ= 183

7 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020  Οι πόροι του ΕΚΤ θα συγχρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις στους εξής θεματικούς στόχους: 1. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (Θ.Σ 8) 2. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας (Θ.Σ. 9) 3. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση (Θ.Σ. 10) 4. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης (Θ.Σ. 11)  20% των πόρων θα διατεθούν για υλοποίηση δράσεων του Θεματικού Στόχου 9  Ενισχυμένος ο ρόλος των Περιφερειών στην διαχείριση του ΕΚΤ

8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το παρόν κείμενο, το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας δημόσιας διαβούλευσης περιέχει: Το παρόν κείμενο, το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας δημόσιας διαβούλευσης περιέχει: 1. Την στρατηγική της ΠΝΑΙ για το 2014-2020, αναφορικά με την απασχόληση, κατάρτιση και κοινωνική συνοχή 2. Το μίγμα των πολιτικών και πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα την πλαισιώσουν 3. Τις ενδεικτικές παρεμβάσεις 4. Την αξιοποίηση των νέων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων

9 υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Μισθωτοί (74 % συνόλου των απασχολουμένων) Αυτοαπασχολούμενοι (16 % συνόλου των απασχολουμένων) Απασχολούμενοι στις υπηρεσίες (81%) Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ,

10 Υπάρχουσα κατάσταση στο Νότιο Αιγαίο  Ποσοστό ανεργίας νέων 15-29 ετών (19%)  Μακροχρόνια άνεργοι νέοι (30% του συνόλου των ανέργων)  Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες επί του συνόλου μακροχρόνια ανέργων (60%)  Μερικώς απασχολούμενες γυναίκες επί του συνόλου μερικώς απασχολουμένων (68%) Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ,

11 Διάρθρωση Ανεργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 2008 Συνολική Ανεργία ΓυναίκεςΝέοι 15-24Μακροχρόνιοι Άνεργοι %% Νότιο Αιγαίο8,112,714,937,2 Ελλάδα7,711,422,147,5 EU2777,515,637,2 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010, 5 η Έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή

12 Προβλήματα και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Η οικονομία της Περιφέρειας είναι μια ανταγωνιστική και εξωστρεφής οικονομία στηριζόμενη όμως σε μονοδραστηριότητα Χαμηλή γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού Τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των νέων 15- 24 οφείλεται κυρίως στο ότι εισέρχονται στην αγορά εργασίας με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης Η χαμηλή παραγωγικότητα, ο μικρός βαθμός εξειδίκευσης των απασχολουμένων, καθώς και το σχετικά χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολουμένων, δυσχεραίνουν την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας.

13 Διατύπωση και ιεράρχηση αναγκών  Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας με διατήρηση η/ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης  Άμεση επανένταξη αυτών που βγήκαν από την αγορά εργασίας με προτεραιότητα στους νέους  Προαγωγή της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας για την ανάπτυξη εργασιακής εμπειρίας  Ανάσχεση τη διαρροής επιστημονικού δυναμικού  Τόνωση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης  Βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης  Γεφύρωση του χάσματος της εκπαίδευσης με τις ανάγκες αγοράς εργασίας  Κοινωνική ένταξη και ενίσχυση του εισοδήματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που διαβιούν ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

14 Παρεμβάσεις για τους νέους  Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων θα απευθύνεται στους νέους, οι οποίοι αποτελούν την πιο ευπαθή κοινωνική ομάδα αναφορικά με την ανεργία (το ποσοστό των άνεργων νέων ηλικίας 15-24 ξεπέρασε το 60%).  Κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων, κυρίως της κατηγορίας 15-24, με έμφαση στους νέους με χαμηλά τυπικά προσόντα.  Σχεδιασμός και προετοιμασία για την άμεση αξιοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»- Εγγύηση για τους νέους.

15

16 Στρατηγικός Στόχος 1 Ενδεικτικές δράσεις  Ενίσχυση ανέργων για τη δημιουργία ατομικής επιχείρησης.  Υποστήριξη επιχειρηματιών για έναρξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων  Δράσεις προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση σε επιχειρήσεις.  Σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας  Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων  Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη συστάδων  Προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας

17 Στρατηγικός Στόχος 2 Ενδεικτικές δράσεις  Στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης  Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των νέων επιστημόνων  Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Κατάρτισης υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων  Δημιουργία Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης  Πιστοποίηση Επαγγελματικών προσόντων

18 Στρατηγικός Στόχος 3 Ενδεικτικές δράσεις  Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων  Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας.  Ενίσχυση της ίδρυσης ΚοινΣΕπ παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους  Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής εμψύχωσης για τα παιδιά και ηλικιωμένους  Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων  Λειτουργία βιωματικών εργαστηρίων υποστήριξης γονέων και παιδιών

19 Υποστηρικτικές δομές •Δημιουργία Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου για την Απασχόληση •Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού και Δομών υποστήριξης ανέργων και προώθησης στην Απασχόληση και το κοινωνικό επιχειρείν •Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Απασχόληση •Δημιουργία Μηχανισμού Μόχλευσης Πόρων για την επιχειρηματικότητα

20 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

21  ΕΣΠΑ 2: ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ( ΚοιΝΣΕΠ)  ΠΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Αιγαίου  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΤΓΑ)  Θάλασσα και Αλιεία ( ΕΤΘΑ)  Κοινοτικά Προγράμματα:  Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλλαγής και Καινοτομίας  Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας  Πρωτοβουλία για τους Νέους- Εγγύηση για τη Νεολαία  Πρόγραμμα Cosme – HORIZON 2020- ERASMUS  Πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας.  Ίδιοι Πόροι  Χρηματοδότηση θέσεων απασχόλησης ( νομοθετική ρύθμιση)

22 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ • ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ/ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 1) αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό 2) καλύτερος συντονισμός σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 3) καλύτερη δικτύωση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών φορέων 4) αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων 5) στρατηγική αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών

23 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Αναδιάρθρωση των πολιτικών και υπηρεσιών απασχόλησης σε κεντρικό επίπεδο  Η αποκέντρωση να αφορά αρμοδιότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες, ( όπως είναι η δυνατότητα εκπόνησης Ε.Π απασχόλησης από ιδίους πόρους, μεταφορά στις περιφέρειες των τοπικών γραφείων του ΟΑΕΔ. )  Στελέχωση των γραφείων επιθεώρησης της εργασίας (ΣΕΠΕ)  Οι πόροι της Πρωτοβουλίας για τους νέους - «Εγγυήσεις των νέων» να διατεθούν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές  Χαρτογράφηση της ανεργίας στο Νότιο Αιγαίο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο  Ανάπτυξη ποιοτικών και όχι ποσοτικών υπηρεσιών. Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμό  Ενεργός συμμετοχή των περιφερειών στον κεντρικό σχεδιασμό και υλοποίηση της Δια Βίου Μάθησης και της Απασχόλησης- και ανάλογη εκχώρηση πόρων.  Στοχευμένη πολιτική στην εκπαίδευση/ επιμόρφωση/κατάρτιση  Αναβάθμιση των τουριστικών σχολών της περιοχής.  Στα ΕΠΑΛ να υπάρξει κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας και τουρισμού.

24  Επιδίωξή μας να χτίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό υπόβαθρο στο Νότιο Αιγαίο, αξιοποιώντας ότι πιο πολύτιμο διαθέτουμε: το Ανθρώπινο Κεφάλαιο που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής μας διαδικασίας,  Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη Δημιουργία Νέων Θέσεων εργασίας, στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων και στη στήριξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας με τη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης.  Eίναι αδήριτη η ανάγκη της συνεργασίας μας με όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική αναπτυξιακή διαδικασία της ΠΝΑ. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μαζί, Περιφέρεια, Δήμοι, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παραγωγικοί φορείς, Κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, κλπ,  Οικοδόμηση ενός «Κοινωνικού Συμβολαίου» με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή δράσεων για την απασχόληση σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών και τα χαρακτηριστικά της περιφερειακής μας οικονομίας. Όλοι μαζί θα καταφέρουμε να χτίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό υπόβαθρο στο Νότιο Αιγαίο, αξιοποιώντας ότι πιο πολύτιμο διαθέτουμε: το Ανθρώπινο Κεφάλαιο που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής μας διαδικασίας. Το έμψυχο δυναμικό της Περιφέρειας μας σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών μας θα αποτελέσουν τη ατμομηχανή της περιφερειακής μας ανάπτυξης


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εισηγήτρια : Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Απασχόλησης, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google